Försvarsmakten (pdf 1 MB)

Comments

Transcription

Försvarsmakten (pdf 1 MB)
YTTRANDE
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-08-24
FM2015-11417:2 Sida1 (2)
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
AndreasLindholm
2015-06-05
M2015/2414/R
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
Regeringskansliet
(Miljö - och energidepartementet)
och sändlista
LEDS INRI, JohanAskerlund
Yttrande över remiss av Regeringskansliets
promemoria Effektfrågan
1. Bakgrund
Miljö - och energidepartementet
har i remiss dateradden 5 juni 2015 efterfrågat
synpunkterfrån Försvarsmakten
på promemorianEffektfrågan.
2. Försvarsmaktenssynpunkter
Försvarmaktenbejakarförslagetom att lagen(2003:436)om effektreservf örlängs
till och med den 15 mars2025. Försvarsmaktennoteraratt promemorianföreslår
att särskildamiljökrav ska ställas vid upphandlingav produktionskapacitetsom
ska ingå i effektreserven.Försvarsmaktenmotsättersig inte att miljökrav ställs
men betonarvikten av att effektreservenävenfortsatt kan beståav kondenskraft.
V idarehar Försvarsmakten
inga synpunkterpå de övriga förslagen som återfinnsi
promemorian
.
Försvarsmaktenanser att det är positivt att promemorianså tydligt framhåller
elförsörjningens grundläggandebetydelseför samhälletsfunktionalitet. Under
2014 genomfördeFörsvarsmaktenen större utredning som syftade till att öka
kunskapen inom myndigheten om roller och ansvar inom den nationella
elförsörjningen samt föreslog åtgärder som stärker myndighetens
elförsörjningstrygghet.Under 2015 implementerasflertalet av de åtgärdersom
utredningen rekommenderade
, bland annat fortsatta analyser av behovet av
reservkraft i fred och vid höjd beredskap
. Försvarsmaktenkonstaterar mot
bakgrund av genomförd utredning att fler åtgärder för att stärka en robust
elförsörjning bör vidtas. Detta gäller även på nationell nivå, då en robust
(ASK)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Försvarsmakten
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se
YTTRANDE
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-08-24
FM2015-11417:2 Sida2 (2)
elförsörjningär en viktig förutsättningför Försvarsmaktens
möjligheter att verka
vid svårapåfrestningarpå samhället.Försvarsmaktenhar i tidigare yttrande1 till
Regeringskansliet(Näringsdepartementet)
lyft fram att effektreservenbidrar till
en robustelförsörjningoch delar promemoriansskrivningarom dessbetydelseför
att kunna hantera situationer med begränsad tillgänglighet vid normal
elproduktion.
o0o
Beslut i ärendethar fattats av generallöjtnantDennisGyllensporre.I den slutliga
beredningen har deltagit avdelningsdirektör Lena Hovmark (LEDS) och
försvarsjurist Elisa Saarinen (JURS). Föredragandehar varit utredare Johan
Askerlund(LEDS).
DennisGyllensporre
Chef för ledningsstaben
JohanAskerlund
Sändlista
Regeringskansliet
(Miljö - och energidepartemenet)
([email protected]
)
Som orientering
Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet)
Inom HKV som orientering
ÖB
GD
LEDS
INS
PROD
JURS
1
Yttrandeöver remissav rapportenEffektreserven
, 2013-12-13, FM2013-3766:2

Similar documents