Remissinstanser för remiss av Boverkets rapport

Comments

Transcription

Remissinstanser för remiss av Boverkets rapport
- --
Remiss
REGERI NGSKANSLIET
2016-05-12
N20 15/08935/PUB
Näringsdepartementet
Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid
nybyggnation (rapport 20 15:46)
Härmed översänds rubricerad rapport på remiss.
Remissinstanser:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Kommerskollegium
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Starens fastighetsverk
Konsumentverket
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Kungliga Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Lunds Tekniska Högskola
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, FORMAS
Kemikalieinspektionen
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet
Konkurrensverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Regelrådet
Arbetsmiljöverket
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
2
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Arvidsjaur kommun
Båsrads kommun
Faluns kommun
Gotlands kommun
Göteborgs kommun
Halmstads kommun
Härnösands kommun
Hudiksvalls kommun
Hässleholms kommun
Jönköping kommun
Karlstad kommun
Karlskrona kommun
Kiruna kommun
Linköpings kommun
Lunds kommun
Malmö kommun
Morakommun
Oskarshamns kommun
Pajala kommun
Raguncia kommun
Skara kommun
Skellefteå kommun
Sundbybergs kommun
U p p sala kommun
Värnamo kommun
Växjö kommun
Åre kommun
Örebro kommun
Östersunds kommun
Sveriges Kommuner och Landsting
Småkom
Akademiska Hus AB
Astma- och allergiförbundet
Avfall Sverige
BIM Alliance Sweden
Byggherrarna i Sverige AB
Byggmaterialindustrierna
Byggvarubedömningen
Entreprenörföretagen
Fastighetsägarna i Sverige AB
HSB Riksförbund
Infranord AB
Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM
IVL Svenska Miljöinstitutet
IQ Samhällsbyggnad
JMAB
Miljömärkning Sverige AB
Naturskyddsföreningen
3
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
l 02.
103.
104.
105.
106.
107.
NCC Construction Sverige AB
Näringslivets regelnämnd
PEAB AB
Profu AB
Ramböll
Skanska Sverige AB
SL
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning- Mistra
Stockholm Resilience Center
Strukton Rail AB
SundaHus
Svensk Betong
Svensk Järnvägsteknik AB
Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper, Swetox
Svenskt näringsliv
Svensk Ventilation
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO
Sveriges Arkitekter
Sveriges Byggindustrier
Sveriges Färgfabrikanters Förening
Svevia AB
Sweco
Sweden Green Building Council
Swedisol
The International Chemical Secretariat, ChemSec
Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF
Tyrens
Veidekke Entreprenad AB
Villaägarnas riksförbund
VVS-företagen
Världsnaturfonden, WWF
WSP
ÅF
Återvinningsindustrierna
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den
1 september 2016. Vi ser helst att remissvaren skickas i elektronisk form
via e-post till [email protected] och
[email protected] i både word- och pdf-format. Vi
skulle uppskatt om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer (utan
snedstreck), N2015-08935-PUB, följt av remissinstansens namn.
Remissvarens disposition bör om möjligt ansluta sig till rapportens
disposition. I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer
N2015/08935/PUB.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och
bedömningarna i den bifogade rapporten.
4
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Frågor under remisstiden kan ställas till Mattias Persson, mailadress
[email protected] med telefonnummer 08-405 32 86.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se
'
/l;l-11
~
~~~aGottbe
Biträdande enhetschef
Bilaga:
Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid
nybyggnation (rapport 2015:46)

Similar documents