Yttrande Integritet och straffskydd

Comments

Transcription

Yttrande Integritet och straffskydd
YTTRANDE
2016-05-09
Klassificeringsnr. 01.05
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
[email protected]
[email protected]
Integritet och straffskydd (SOU 2016:7). (Ju2016/01003/L5)
Statens medieråd har tagit del av rubricerad remiss.
Statens medieråd har inget att erinra mot förslagen.
I detta ärende har Ewa Thorslund beslutat. Ulf Dalquist har varit föredragande. I den slutliga
handläggningen har även Lars Olofsson och Jan Christofferson deltagit.
Ewa Thorslund
Direktör

Similar documents