20. Försvarsmakten (pdf 146 kB)

Comments

Transcription

20. Försvarsmakten (pdf 146 kB)
YTTRANDE
Datum
Beteckning
2015-09-23
FM2015-15010:2
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Straffrättsenheten
2015-06-26
Ju2015/05069/L5
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
Sida 1 (1)
Justitiedepartementet
Straffrättsenheten
103 33 Stockholm
Juridiska staben, Niclas Sjöquist, 08-7888321,
[email protected]
Yttrande över delbetänkandet ”Straffrättsliga åtgärder mot
terrorismresor” SOU 2015:63
Justitiedepartementet har berett Försvarsmakten tillfälle att lämna synpunkter på
delbetänkandet ”Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor” (SOU 2015:63).
Försvarsmakten tillstyrker utredningens förslag i sin helhet och har ingenting
ytterligare att tillägga.
I beredningen av detta ärende har deltagit Zenobia Rosander från HKV MUST
SÄKK och Björn Sundström från HKV LEDS LUA.
Detta yttrande har beslutats av försvarsjurist Anna Asp. I den slutliga
handläggningen har som föredragande deltagit försvarsjurist Niclas Sjöquist.
Anna Asp
Ställföreträdande chef juridiska staben
Niclas Sjöquist
Försvarsjurist
Sändlista
Justitiedepartementet
Som orientering
Försvarsdepartementet
(NS)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Försvarsmakten
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se