reservofficeren_1-14 (3-13)_web

Comments

Transcription

reservofficeren_1-14 (3-13)_web
RESERVOFFICERENeter
www.reservofficerarna.se • • • • • • Nummer 1 • 2014
h
y
N
Nytt reservofficersavtal från den 1 januari 2014
Den 6 december 2013 träffades ett
nytt reservofficersavtal med Försvarsmakten. Det nya avtalet gäller
alla för reservofficerare förekommande arbetsuppgifter inom Försvarsmakten i reservofficersanställningen. För tjänstgöring före 2014
gäller gamla avtal.
Samma villkor som för övriga
anställda i Försvarsmakten
Anställningsvillkoren för reservofficerare kommer enligt avtalet att
vara desamma som gäller för övriga
anställda i Försvarsmakten med
undantag av rätt till tjänstepension.
Reservofficerarna får i stället en
extra kontantersättning motsvarande 13 procent av reservofficerens
utbetalda lön och löneförmåner.
Individuell lön
Reservofficerens lön bestäms individuellt och skall alltid vara överenskommen mellan Försvarsmakten
och den enskilde reservofficeren
innan ett nytt uppdrag påbörjas.
Lönen bestäms utifrån sakliga
grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga
krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens
skicklighet och resultat i förhållande
till verksamhetsmålen. Varje reservofficer skall informeras om på vilka
grunder lönen sätts och vad man
kan göra för att påverka sin lön.
Möjlighet till utvecklingssamtal
skall finnas vid varje tjänstgöringsperiod.
Planering av tjänstgöringen
Reservofficerens tjänstgöring skall
planeras med god framförhållning.
I tjänstgöringsplanen skall anges
både tjänstgöring i vårt land och
tjänstgöring i annat land. I varje
inkallelseperiod skall finnas utrymme för utvecklingssamtal, erforderligt förberedelsearbete och
efterarbete i samband med en tjänstgöring samt eventuell kompensationsledighet. I förberedelsearbete
kan ingå kontakt med förbandet,
inläsning inför en tjänstgöring, planering inför inkallelsen och tjänstgöringen och liknande uppgifter. Vid
tjänstgöring skall reservofficerens
bostad anses vara tjänsteställe.
Några skillnader mellan
gamla och nya bestämmelser
• Arbetstiden blir reglerad. Nuvarande ersättning med 200 kr
per dag för oreglerad arbetstid
ersätts med rätt till övertidsersättning.
• Rätt till tjänstgöringspremier
ersätt med extraersättningen på
13 procent av utbetald lön och
löneförmåner.
• Ersättningen vid övningsdygn
ökar från 350 kr till 988 kr.
• Bestämmelsen om rätt till lön i
nivå med den civila lönen upp till
maximalt 7,5 inkomstbasbelopp
upphör.
Alf Eckerhall
[email protected]
Reservofficerarna
önskar alla medlemmar
ett gott 2014!
MAGNUS KONRADSSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
TIDNINGEN
RESERVOFFICEREN
REDAKTÖR Henrik Johansson,
[email protected]
Tel: 0708-852275
REDAKTION Alf Eckerhall, Jenny Harlin
Ett händelserikt 2013!
Vad händer 2014?
LAYOUT Maria Fernsten,
[email protected]
ANSVARIG UTGIVARE
Magnus Konradsson
TRYCKERI Tryckerigruppen AB
Året 2013 var ett år präglat av stora
och viktiga frågor för oss reservofficerare. Efter en lång tids bra diskussioner med Försvarsmakten är det
glädjande att vi nu har ett nytt kollektivavtal i hamn för hela vår
yrkesgrupp. Avtalet ger i stort sett
samma villkor för oss som för yrkesofficerare och vi är överens med
Försvarsmakten om att arbeta för
att reservofficerare ska ingå i det
kommande statliga tjänstepensionssystemet. Det känns mycket bra att
vi äntligen har ett nytt avtal på plats.
Vi har också satt igång ett arbete för
att få en bättre struktur i vår organisation, för att modernisera och
effektivisera vår verksamhet. Vi vill
i större utsträckning integrera våra
förbund, eftersom det skulle ge mervärde för våra medlemmar. Även
om vi inte kan bli ett förbund, är
vår målsättning att jobba som ett
förbund. Vi behöver också få ett
ännu närmare samarbete med Försvarsmakten för att kunna påverka
vår yrkesgrupps förutsättningar på
bästa sätt. Det arbetet pågår och vi
sitter med i olika viktiga styrgrupper, vilket är bra. Men samarbetet
måste fortsätta utvecklas.
En annan mycket viktig fråga för
framtiden är rekryteringen av nya
reservofficerare, och de utbildningarna som nu är igång. Bekymmersamt är dock att Försvarsmakten
vill ha en fördelning 70-30 till förmån för specialistofficerare, vilket
vi tror kan påverka vår yrkesgrupp
negativt, både när det gäller lön och
utveckling. Det här är ett område vi
därför kommer att prioritera under
2014.
2013 har också inneburit ett jobb
med att utveckla vår tidning, Reservofficeren. Där har vi sett över både
form och innehåll för att göra tidningen mer lättillgänglig, mer
aktuell och mer relevant för våra
medlemmar. Planen är att tidningen
ska komma ut minst två gånger per
år och däremellan ska regelbunden
tryckt information skickas ut, fast
i upplagor med färre sidor, som
detta nyhetsbrev är ett bra exempel
på. Viktigast är så klart att vi hittar
bra sätt att kontinuerligt informera
medlemmarna om vad som händer
i vår organisation.
Året har alltså inneburit ett fortsatt
arbetet för att lyfta fram vikten av
att ha reservofficerare i Försvarsmakten – reservofficerare med bra
villkor. Arbetet fortsätter självklart
även nästa år. Vi inom Reservofficerarna ska vara ett stöd för alla
reservofficerare och vi måste hitta
sätt att nå de nya generationerna i
vår yrkeskår inklusive de Reservofficerare som inte är medlemmar.
Det blir ett viktigt arbete under
2014.
MANUSSTOPP NÄSTA NUMMER
3 FEBRUARI 2014
Tidningen Reservofficeren är officiellt organ
för förbundet Reservofficerarna, en intresseorganisation med facklig kompetens. Sammanlagt finns det cirka 3000 medlemmar
kopplade till förbundet, som är en del av
SACO.
RESERVOFFICERARNA
VÄXEL: 08-613 48 50
KANSLIETS ÖPPETTIDER
Måndag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-15.45
Stängt för lunch alla dagar: 11.30-12.15
POSTADRESS Box 2147,
103 14 Stockholm
BESÖKSADRESS Lilla Nygatan 14
HEMSIDA www.reservofficerarna.se
Ordförande
Magnus Konradsson,
[email protected]
Tel: 0705-52 16 48
Ombudsman
Jenny Harlin,
[email protected]
Tel: 08-613 48 50, 0735-11 45 72
Förbundsjurist
Alf Eckerhall,
[email protected]ficerarna.se
Mobil: 070-752 32 75
Ekonomiassistent
Malin Andersson, [email protected]
Tel: 08-14 29 66, 0739-85 30 36
Försvarshögskolan slår larm
FHS har i en promemoria efterlyst
åtgärder för att öka antalet ansökningar till officersprogrammet (OP).
År 2010 var officersprogrammet det
mest populära högskoleprogrammet
räknat på antalet ansökningar per
studieplats; 1316 personer lämnade
då in ansökningar till 150 platser. I
år har endast 272 sökt 150 erbjudna
platser, men endast 97 har antagits.
Av sökandena har 30 procent endast
den kortare militära grundutbildningen. FHS anser att det bör finnas 700 à 750 sökande för att FHS
skall kunna rekrytera 150 kadetter.
Ett annat problem är att förkunskaperna hos kadetterna har blivit
sämre. Det beror på att tillfällena
att föra trupp har minskat både för
dem som tidigare var värnpliktiga
och för dem som är anställda i Försvarsmakten. Det beror också på att
grundutbildningen har blivit avsevärt kortare och saknar förbandsutbildning. Betygskravet har dessutom sänkts från 7 till 5 för att vara
behörig.
FHS anser att Försvarsmakten och
dess förband inte tillräckligt prioriterar rekrytering till officersprogrammet. FHS misstänker att förbanden är rädda för att förlora sina
bästa soldater och gruppchefer om
de skickar dem till OP. FHS anser
också att inryckningen till GMU
borde flyttas från januari till september.
FHS är sedan den 1 januari 2008 en
statlig högskola, och officersprogrammet omfattar 180 högskolepoäng och tar tre år att genomföra.
Styrande för utbildningen är högskolelagen. En officer skall utbildas
för att bli självständig och kunna
genomföra kritiska bedömningar,
och utbildningen skall innehålla
både teori och praktik. Studenterna
är med i ERASMUS-projekt, och
har möjlighet att åka utomlands för
studier.
Utbildning av reservofficerare
När det gäller utbildning till reservofficer finns numera olika förslag
Militärhögskolan Karlberg (Karlbergs slott). Foto: Torbjörn F Gustafsson/MHS K
till utformning. Tanken är att det
skall finnas 2400 reservofficerare,
varav 1800 är en ny kategori,
reservspecialistofficerare. Reservofficerarna i tidigare betydelse
(fk-mj) blir ca 600. De flesta antas
komma att vara förtidsavgångna f d
fast anställda officerare, men visst
behov av direktutbildning kommer
att finnas. De sistnämnda skall
kunna placeras som plutonchefer
och stabsmedlemmar främst i
kompani- och bataljonsstaber.
Tanken är att reservofficersaspiranterna skall gå (delar av) Officersprogrammet. Möjligheterna att
genomföra en något annorlunda
utbildning för resoff och vilka begränsningar i användbarhet detta
medför, kommer att fortsatt utredas av FHS och HKV tillsammans.
Om viljan finns skulle utbildningen
kunna börja under 2014.
Alf Eckerhall
[email protected]
POSTTIDNING
2 0 2 7 3 8 7 0
Vaktombyte på Reservofficerarnas kansli
I början av januari började Jenny
Harlin som ny kanslichef och ombudsman på Reservofficerarna.
och är även utbildad i PR och kommunikation vid Berghs School of
Communication.
– Det ska bli ett privilegium att få
jobba med något så meningsfullt.
Att dessutom få använda mina
yrkeskunskaper i uppdrag och
frågor som jag brinner för, gör inte
saken sämre, säger Jenny Harlin.
Under åren har uppdragen handlat
utveckling, om ledarskap och om
nyhetsjournalistik – främst inom
områdena näringsliv och inrikesnyheter. Och om försvaret. Under
sex år var Jenny anställd av Försvarsmakten, som chefredaktör för
tidningen Värnpliktsnytt.
Jenny efterträder Fredrik Damm,
som går vidare till Saco-förbundet
Trafik och Järnväg. Jenny är 41 år,
från Stockholm och kommer närmast från Nyhetsbolaget/TV4, där
hon jobbade som administrativ chef
för redaktörer.
– Där lärde jag mig en hel del om
arbetsrätt och fackliga relationer,
säger Jenny, som har 20 års arbetslivserfarenhet från olika medier,
bland annat Svenska Dagbladet,
Sydsvenskan och Nyhetsbolaget/
Tv4. Hon har en fil kand i journalistik från Stockholms universitet,
– Det var en otroligt lärorik och
spännande tid, som gav mig kunskap om myndigheten och verksamheten, och goda kontakter med
intressanta personer, säger Jenny.
Kombinationen av erfarenheterna
från Försvarsmakten och från den
privata sektorn hoppas Jenny nu
kunna dra nytta av för Reservofficerarnas räkning.
– Reservofficerare har ju det bästa
från två världar; civil kompetens
som ständigt är
uppdaterad –
och den militära kompetensen och
ledarskapet
parallellt. Optimalt använd
är ju reservofficeren en enorm tillgång, både
för civil och militär verksamhet. Det
behöver bli tydligt, anser Jenny.
Utanför jobbet är familjen viktigast;
döttrarna Signe och Agnes, och
maken Anders Emanuelson, tidigare chef för P7 och Försvarsmaktens säkerhetsinspektion. Fritiden
ägnar de gärna åt odling och havsliv
i sommarhuset i Bohuslän, där de
nu ska fira nyår för första gången.
– Den ro och frihetskänsla som
finns där, ger kraft. Så i januari
kommer jag att vara fullt redo för
mitt nya uppdrag, säger Jenny.
Kallelser
Svenska Flottans Reservofficersförbunds årsmöte 2014
SFRO håller årsmöte onsdagen den
19 februari 2014, kl. 18.00. Årsmötet
hålls på Kastellet, Kastellholmen,
Stockholm. Årsmötet följs av subventionerad middag på Segelkronan.
Vänligen anmäl deltagande i middagen till [email protected] senast
den 10 februari 2014.
SVEROF förbundsmöte 2014
Förbundet Sveriges Reservofficerare,
SVEROF, kommer att avhålla förbundsmöte söndagen den 23 mars
2014 kl 10.00, i Saco-huset på Lilla
Nygatan 14 i Stockholm.
Möteshandlingar kommer att tillsändas förbundets lokalavdelningar
samt finnas tillgängliga på förbundets kansli. Förbundets samtliga medlemmar äger rätt att närvara och har
då yttrande- och förslagsrätt. Medlemmar som vill närvara betalar
själva sina eventuella rese- och logikostnader. Lokalavdelningars delegaters kostnader betalas av förbundet i enlighet med förbundets
resepolicy.
Förbundet Reservofficerarnas årsmöte 2014
Reservofficerarna håller årsmöte
söndagen den 23 mars 2014 kl 13.00
i Saco-huset på Lilla Nygatan 14 i
Stockholm. Medlemmar i SFRO
och i SVEROF äger rätt att närvara.
De respektive förbunden utser sina
deligater. Handlingar för mötet
kommer att hållas tillgängliga av
kansliet.
Anmälan senast den 15 mars per
mejl: [email protected]
eller tel 08 – 613 48 50.
Anmälan sker senast den 14 mars
per tel: 0722-091570 eller till mejl:
[email protected]
Lilla Nygatan 14 • Box 2147 • 103 14 Stockholm • 08-613 48 50 • [email protected] • www.reservofficerarna.se

Similar documents