Smart ledningssystem

Transcription

Smart ledningssystem
Smart och lönsamt!
För dig som söker ordning reda och ett kundanpassat sätt att synliggöra ambitioner
och förbättringar. Smart ledningssystem är ett modernt och tryggt system för miljö,
kvalitets och arbetsmiljöarbete. En investering som betalar sig på mycket kort
Sedan systemet utvecklades år 2000 (då benämnt HN modellen) har det mottagits väl
av främst mindre och medelstora företag. Det som uppskattas är det låga fasta
priset, den effektiva införandeprocessen, samt det personliga stödet.
Smart ledningssystem är ett beprövat och framgångsrikt koncept som utvecklats
utifrån ISO 14001:2004 (miljö) respektive ISO 9001:2008 (kvalitet), AFS 2001:1 (SAM)
och ISO 26000 (socialt ansvarstagande)
Smart ledningssystem är affärsdrivna med stort fokus på verksamhetsnyttan samt
uppbyggda för att klara kund och myndighetskrav.
Digital lösning för enkel drift och uppföljning av åtgärder.
Andras tankar om ss:
”Fastän kurstiden är på eftermiddags/kvällstid gav kursupplägget en kreativ miljö och det var
inte alls några problem att hålla sig pigg och alert” Lena Kalte Olsson, Kaltes Tryckeri AB
”Vi har samarbetat med Miljökompassen sedan många år tillbaka och använder deras
affärsdrivna system för både Miljö och Arbetsmiljö” Anders Lindström, VD Nynäs Tak
Norrland, Kramfors
”Miljökompassen har stora kunskaper inom miljöområdet, arbetar rationellt och effektivt. Som
kund känner man sig trygg med samarbetet” STT Emtec AB, Sundsvall, ISO 14001
Miljökompassen AB
Specialiserad på hållbarhetsfrågornas påverkan på affärerna!. www.miljokompassen.se!,
fö[email protected]. Miljökompassen AB, Kastellgatan 7, 871 33 Härnösand
Smart ledningssystem:
• Uppfyller kund/myndighetskrav på !kvalitets/miljölednings/arbetsmiljösystem
• Säkerställer att lagar och krav efterlevs
• Är lönsamt och ger gott renommé
• Internationellt hållbart. Miljödelen rankad av EU-kommissionen.
• Attraktivt och lättbegripligt utförande. Minimerar administration och tidsåtgång.
• Ett fast pris och en arbetsinsats som är en bråkdel av motsvarande ISO system.
• Statistikfunktion. Möjlighet att löpande avläsa resultaten av era insatser.
• Stärker konkurrenskraften och säkrar framtiden.
• Oberoende certifikat/verifikat, för såväl intern som extern kommunikation.
• En halv dags miljöutbildning för all personal (gäller miljöledning)
Vad ingår?
Införande av miljöledningssystem, kvalitetsledningssystem eller systematiskt
arbetsmiljöarbete är heltäckande koncept med följande delar:
• Systemet byggs i 3-4 steg tillsammans med heltäckande stöd av våra konsulter.
• Införs enskilt eller i grupp med andra företag. Gruppalternativet är mycket
uppskattat då det ger värdefulla kontakter och ett lägre pris.
• Övningar på alla verktyg ni behöver för en effektiv drift.
• Fri telefonsupport från första arbetsmötet till certifiering.
• Granskning. Efter sista träffen genomförs ett konsultstöd och en granskning av att
ledningssystemet är etablerat med alla viktiga beståndsdelar.
• Certifiering/Verifiering.!
• Driftsavtal för digitalt system inkl årlig uppföljande revision.
Kontakt: Smart ledningssystem
Annalena Sjölund tel 070-315 60 70
Utbildare:
Bertil Berg, Susanne Nordgren, Andreas Skoglund
Revisorer (MIS godkända):
Bertil Berg, Susanne Nordgren, Annalena Sjölund
mk
miljökompassen
Miljökompassen AB
Specialiserad på hållbarhetsfrågornas påverkan på affärerna!. www.miljokompassen.se!,
fö[email protected]. Miljökompassen AB, Kastellgatan 7, 871 33 Härnösand