för den verksamheten

Transcription

för den verksamheten
Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (2011:9) om
ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete
Ylva Ehn
2015-10-01
SOSFS 2011:9
• trädde i kraft den 1 januari 2012
• tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård,
socialtjänst och verksamhet enligt LSS
• oavsett om det är i privat eller offentlig regi
• vid myndighetsutövning
• genomförande av insatser
Syfte med att ha ett
ledningssystem enligt SOSFS
2011:9
• Bidra till att uppnå kvalitet – därigenom skapas nytta för
de som verksamheten är till för
patienter, brukare, klienter, medborgare, andra
Krav på kvalitetsarbete
• Alla som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst eller
verksamhet enligt LSS ska systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.
• För politiker och chefer kan det underlätta om hälso- och
sjukvårdens och socialtjänstens ledningssystem kan
utgå från samma grundläggande tankesätt och en
gemensam systematik.
SOSFS 2011:9
ledningens verktyg för att styra
verksamheten
Föreskrifterna om ledningssystem
• lägger fast grundstrukturen för hur ledningen ska arbeta för att
säkra att verksamheten uppnår kvalitet
• ger verktyg för att styra och förbättra verksamheten
Kvalitet – 2 kap 1 § SOSFS 2011:9
Kvalitet definieras på följande sätt:
att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för
verksamheten enligt
• lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård,
socialtjänst och stöd och service till vissa
funktionshindrade och
• beslut som har meddelats med stöd av sådana
föreskrifter.
Bygga upp ledningssystemet
De ansvariga måste
• Klargöra vilken verksamhet som bedrivs eller ska
bedrivas
• Kartlägga vad som är kvalitet (se definitionen) för den
verksamheten – gör en “lagkravslista”
• Utgå från dessa krav och mål vid uppbyggnaden av
ledningssystemet
Ansvar för ledningssystemet
•Ansvaret förtydligas. Ansvaret ligger alltid på vårdgivaren, den
som bedriver socialtjänst eller den som bedriver verksamhet enligt
LSS
•Ansvaret ligger alltid där, men andra får utföra uppgifter rörande
ledningssystemet.
•Krav på att säkerställa att personalen arbetar i enlighet med
ledningssystemets processer och rutiner,
om inte så sker=avvikelse
Ledningssystemet
Vårdgivare eller den som bedriver verksamhet enligt SoL &
LSS ska ansvara för att
• ett ledningssystem tas fram som ska anpassas till
verksamhetens inriktning och omfattning
• att det används för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
• med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera,
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten
Grundläggande beståndsdelar 4 kap.
De processer och rutiner som behövs för att säkra
verksamhetens kvalitet ska identifieras, beskrivas och
fastställas.
En process är en serie aktiviteter som främjar ett
bestämt ändamål eller ett avsett resultat.
Hjärtoperation
Inläggning
Undersökningar
Operation
Eftervård
Utskrivning
Återbesök
Handläggning SoL och LSS
Ansökan
Möte
Utredning
Kommuni
cering
Beslut
Överlämnande
till verksamhet
Uppföljnin
g
Avslutand
e av
insats
Verkställighet av beslut
Möte
Genomförandeplan
Genomförande
Uppföljning
Avslutande
Samverkan
• Vårdgivaren/den som bedriver verksamhet
ska identifiera de processer där samverkan
behövs för att förebygga att patienter drabbas
av vårdskada/säkerställa kvaliteten i
verksamheten
Samverkan i den egna verksamheten.
Möjliggöra samverkan med andra.
Systematiskt förbättringsarbete 5 kap.
• Riskanalys
• Egenkontroll
• Avvikelsehantering (klagomål och synpunkter, rapporter från
personal enligt sk. lex Maria och lex Sarah regelverken)
• Erfarenheterna från dessa aktiviteter ska ligga till grund för
förbättringar av ledningssystemets processer och rutiner samt
vid behov för åtgärder i verksamheten
Förbättringshjulet - faserna
•Ta emot
synpunkter,
klagomål,
rapporter
• riskanalyser
• Ständigt
utveckla och
förbättra
processer mm
– förbättrad
verksamhet
Planera
Genomföra
Förbättra
Utvärdera
• utred och
sammanställ
• Följa upp och
utvärdera
resultatet egenkontroll
Dokumentation
Krav på att dokumentera arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamheternas kvalitet
Krav på att dokumentera hur uppgifterna som ingår i
kvalitetsarbetet är fördelade i verksamheten.
• Allmänt råd om att varje år upprätta en sammanhållen
kvalitetsberättelse
• Det anges kompletterande krav på vad den årliga
patientsäkerhetsberättelsen ska innehålla.
Personalens medverkan
• Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller
vid SIS ska medverka till att den verksamhet som bedrivs
och de insatser som genomförs är av god kvalitet.
• Personal inom LSS ska bevaka att de personer som får
insatser enligt LSS får gott stöd och god service och
lever under trygga förhållanden.
• Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att
hög patientsäkerhet upprätthålls.
Standarder mm till hjälp
I föreskriften finns bindande krav på innehåll och användning av
ledningssystemet.
Till 4 kap. 1 § finns ett allmänt råd som anger att standarder,
tekniska specifikationer mm kan användas som stöd då ett
ledningssystem ska byggas upp.
Att följa standarder kan vara ett sätt att komma igång och arbeta
med ett ledningssystem
Stöd för införande
• En handbok, finns för att ladda ned eller beställa samt
som e-bok
• Frågor och svar
www.socialstyrelsen.se/ledningssystem