Återrapportering angående utökat behov av gruppbostad LSS

Transcription

Återrapportering angående utökat behov av gruppbostad LSS
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-03
Socialnämndens arbetsutskott
SNau § 108
Återrapportering angående utökat behov av
gruppbostad LSS
Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-27 att bevilja socialnämnden utökad
ram med 5 681,6 tkr för att etablera ett serviceboende LSS, etablera fyra nya
lägenheter inom ramen för befintliga gruppbostäder samt förstärka
boendestödsteamet med två årsarbetare, 2014 SN § 183.
Beslutsunderlag
2015-08-27 Återrapport
Beslut skickas till
Anne Hölmebakk
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
20(25)
Sida
1(2)
Datum
2015-08-27
Socialförvaltningen
Anne Hölmebakk, 0550-88451
[email protected]
Återrapport angående utökat behov av gruppbostad LSS
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-27 att bevilja socialnämnden utökad
ram med 5.681,6 tkr för att etablera ett serviceboende LSS, etablera fyra nya
lägenheter inom ramen för befintliga gruppbostäder samt förstärka
boendestödsteamet med två årsarbetare. (SN § 183)
Utökningen förväntades ge förvaltningen 11 nya gruppbostads platser och
möjlighet att stötta tio brukare i egna lägenheter med boendestöd.
Serviceboendet på Stenstaliden 17 öppnade i januari 2015 och där bor idag sju
ungdomar i åldern 22-34 år. Några av ungdomarna har tidigare provat på olika
boendealternativ som inte har passat och några kommer direkt hemifrån. Målet
är förutom att ungdomarna ska få en fungerande vardag att alla ska ha tillgång
till lämplig form för sysselsättning eller daglig verksamhet. Detta förutsätter att
förvaltningen kan erbjuda fler alternativ än Camp Nova.
Personalen har under våren utvecklat samarbetet med övriga verksamheter i
BORIS-gruppen, bl a BORIS bostöd, Mellanbo och ANL så att man kan
hjälpas åt vid behov. Man har också ett nära samarbete med psykiatrins slutenoch öppenvård.
När förvaltningen begärde medel för att starta serviceboendet beräknades
kalkylen på att man kunde klara verksamheten med jour tjänstgöring nattetid. I
ett tidigt skede blev det tydligt att man behöver ha vaken natt på Stenstaliden då
det är flera olika målgrupper som får sina insatser där. Konstruktionen med en
bemannad reception mellan klockan 07:00-22:00 har varit viktig för att skapa
trygghet och struktur. De som arbetar natt ansvarar för tryggheten i hela huset
och ska kunna serva alla verksamheter.
Då personalresurser har flyttats från dagtid till natt innebär det att det i
dagsläget inte finns utrymme för att stödja externa brukare i den omfattning
som var planerat. Förvaltningen återkommer om man gör bedömningen att
verksamheten behöver förstärkning för att täcka detta behov.
w:\sn\2015\09 september\snau\återrapport verkställd boendeplanering.docx
KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress
63. Socialförvaltningen
681 84 Kristinehamn
E-post
[email protected]
Besöksadress
Nya Kyrkogatan 19-21
Telefon
0550-880 00 vx
Fax
0550-106 10
Bankgiro
110-0213
Organisationsnr
212000-1868
2
Stugor
Värngatans gruppboende har utökats med en ny stuga som var inflyttningsklar
från december 2014. Utökningen av platser på Värngatan har skett utan
personalförstärkning.
Skäringsbols gruppboende har utökats med två nya stugor. Dessa stugor är
specialanpassade till personer med mycket omfattande stödbehov och
innehåller förutom brukarnas lägenhet en liten personaldel med dusch/toalett
och plats för säng för jour personal.
För att tillgodose stödbehovet för dessa två brukare behövs totalt åtta
årsarbetare. Totalt kommer 19 personer att arbeta på Skäringsbol när
utökningen är genomförd fullt ut.
Den fjärde stugan är byggd i anslutning till Kurlanda gruppboende och kommer
att vara klar för inflyttning 2015-09-01. Hyresgäst är redan klar. Utökning av
platser kommer att kräva viss personalförstärkning.
Kostnaderna för utökningarna av gruppbostadsplatser finansieras till viss del
genom att förvaltningen succesivt har avslutat externa placeringar på HVB-hem
eller familjehem. Förvaltningen behöver troligtvis att begära utökad ram på
grund av volymökningar inför budget 2016.
Placeringar
Under perioden september 2014 och fram till september 2015 har förvaltningen
avslutat fem externa placeringar för ungdomar med insatser enligt LSS. Detta
har minskat kostnaderna för LSS placeringar. Två insatser personlig assistans
har avslutats och brukarna har istället fått insatsen gruppboende LSS.
Bifogar översikt över antal platser på gruppbostad LSS hösten 2015.
Anne Hölmebakk
Verksamhetschef
Antal platser på gruppbostad LSS hösten 2015
Värngatan
Vega
Tullporten
Rudsnäs
Mariedal
Kurlanda
Skäringsbol
Stenstaliden
Antal platser
10
9
8
7
6
7
10
7
Utökning
1
0
0
0
0
1
2
0
Resursförstärkning
0,75 årsarbetare
8 årsarbetare
nattbemanning