LSS-guide för dig som har funktionsnedsättning (PDF

Transcription

LSS-guide för dig som har funktionsnedsättning (PDF
LSS-Guide
- för dig som har en
funktionsnedsättning
Inledning
Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet,
värdighet, valfrihet och självbestämmande. Personer med nedsatta
funktioner ska ges möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt.
Omvårdnadsnämnden i Solna har det politiska ansvaret för äldreomsorg och stöd
och service till personer med funktionsnedsättningar. Omvårdnadsförvaltningen
har till uppgift att verkställa omvårdnadsnämndens beslut, att planera, driva och
följa upp verksamheten.
Verksamheten drivs både av externa entreprenörer och i Solna stads egen regi.
Det är viktigt att du känner dig nöjd med den vård och omsorg som ges inom
Solna stads verksamheter. För att tydliggöra våra tjänster och vilken kvalitetsnivå
vi garanterar finns kvalitetsdeklarationer för olika områden.
Kvalitetsdeklarationerna är våra löften till dig som medborgare/brukare och hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa
och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.
Kvalitetsdeklarationerna utgår från de mål omvårdnadsnämnden har beslutat
ska gälla för äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen, de krav som ställs i
upphandling av utförare samt det omvårdnadsförvaltningen funnit vara särskilt
betydelsefullt för att du ska uppleva att insatserna är av god kvalitet. Om du inte
skulle vara nöjd, om en kvalitetsbrist uppstår eller om insatser uteblir ska det rättas till så snart som möjligt och du kan ha rätt till
kompensation vilket också anges i kvalitetsdeklarationerna.
Din LSS- handläggare kan ge dig mer information om kvalitetsdeklarationerna.
Mer information och kvalitetsdeklarationer för övrig service i Solna finner du
även på Solna stads hemsida www.solna.se
Innehåll
KVALITETSDEKLARATION4-5
Hur ansöker jag om LSS-insatser?
6
Vem kan ha rätt till LSS-insatser?
6
Hur går en utredning till?
7
Att välja utförare7
Synpunkter och klagomål8
Kontakt LSS-handläggare9
INSATSER ENLIGT LSS9
Rådgivning och annat personligt stöd
10
Biträde av personlig assistans
11
Ledsagarservice12
Biträde av kontaktperson12
Avlösarservice i hemmet12
Korttidsvistelse 13
Korttidstillsyn för skolungdom
13
Boende för barn och ungdom
14
Bostäder för vuxna14
Daglig verksamhet15
Individuell plan15
INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN
16
Boendestöd16
Hemtjänst17
Trygghetslarm17
ÖVRIGA INSATSER OCH ANNAT STÖD
18
Bostadsanpassning18
God man och förvaltare
19
Färdtjänst och riksfärdtjänst20
Parkeringstillstånd 21
Stöd till anhörig 21
Handikappkonsulent22
Rådet för funktionshinderfrågor
22
SJUKVÅRD23
Habiliteringscenter för ungdomar och vuxna 23
Habiliteringscenter för barn 23
Hjälpmedel 24
Sjukresa 24
Tandvårdsstöd25
Länkar26
KVALITETSDEKLARATION
Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra
tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens
tjänster oavsett utförare.
Handläggning av stöd och service till
personer med funktionsnedsättning
Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), är en rättighetslag
för en viss grupp människor med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. För att få ta del av de insatser som anges i lagen måste du tillhöra den
så kallade personkretsen. För att kunna utreda ditt behov och rätten till insatser
enligt LSS behöver vi få veta hur din livssituation ser ut gällande din hälsa din
sociala situation, vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med. Beslutet fattas utifrån lagstiftningen och kommunala riktlinjer.
4
VI LOVAR ATT
Ge dig information om villkoren för LSS och om hur du gör en ansökan.
Du dagligen kan nå en handläggare under telefontid och vi ger dig återkoppling på skickat e-mail
inom 24 timmar.
Du får ett gott bemötande och att handläggarna har rätt kompetens för att kunna utreda ditt behov
av stöd och service på bästa sätt.
Handläggarna vid hembesök bär ID-bricka så att du kan känna dig trygg och säker.
Du får vara delaktig i din utredning och att du ges möjlighet att kunna påverka utredningens innehåll tillsammans med handläggare innan beslutet fattas.
När du lämnar en komplett ansökan om LSS får du ett skriftligt beslut inom tre månader.
Ge dig tydlig information om varför vi beviljat eller avslagit din ansökan och om du behöver kan du
få hjälp att överklaga ditt beslut.
Du har rätt att överklaga beslut som rör dig och ta del av allt som skrivs om dig.
Vi har tystnadsplikt och uppgifter om dig får inte lämnas till obehöriga.
HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE
Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du
tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra
verksamheten.
Kontakta i första hand den verksamhet som din
synpunkt berör. Du kan också lämna synpunkter
via Solna stads synpunktshantering på solna.se/
synpunkt.
HÄR FINNS VI
Postadress
Solna stad
Omvårdnadsförvaltningen
Myndighetsavdelningen
171 86 Solna
Besök
Stadshuset i Solna centrum
Stadshusgången 2
Besökstid
Efter överenskommelse
Telefon
08 - 746 10 00
E-post
[email protected]
Webbplats
solna.se
Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av omvårdnadsnämnden 2011-05-24 och
gäller from 2011-06-01. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras.
På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version.
5
Insatser enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vanligen
förkortat LSS, är en rättighetslag som tillkommit för personer som
har stora funktionsnedsättningar. Lagens intention är att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor och
rätten att leva som andra.
Hur ansöker jag om LSS-insatser?
Du som är myndig ansöker om insatser själv. Du som har en god man eller annan
företrädare kan få hjälp av honom/henne med ansökan. Du ansöker genom att
fylla i en ansökningsblankett som du skickar till avdelningen för myndighetsutövning. Blanketten finner du på Solna stads hemsida; www.solna.se.
Du kan även kontakta en LSS-handläggare för att få blanketten hemskickad via
post eller för att göra en muntlig ansökan. Du som är i åldern 15-17 år kan själv
ansöka om insatser i samråd med din vårdnadshavare. För barn som är yngre än
15 år ansöker vårdnadshavaren om insatser. När ansökan har inkommit kontaktar
LSS-handläggaren dig för att boka ett besök tillsammans med dig och eventuell
företrädare.
Insatser enligt LSS kan endast ges om du eller din företrädare begär det och under förutsättningen att behovet inte tillgodoses på annat sätt.
Vem kan ha rätt till LSS-insatser?
En LSS-handläggare gör en prövning i två steg. Först fastställs om du tillhör
någon av de tre personkretsarna som lagen utsett. Därefter prövas dina behov till
den sökta insatsen.
Personkretsen i LSS:
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov
av stöd eller service.
Hur går en utredning till?
Det första som utreds är din personkretstillhörighet. För att avgöra personkretstillhörighet krävs ett läkarintyg eller en psykologutredning där din diagnos framgår. Dina behov kartläggs genom din berättelse samt av olika intyg från sjukvård,
psykiatrin, habilitering, skola m.fl.
Din ansökan handläggs skyndsamt, men utredningen kan ta upp till tre månader
beroende på hur omfattande informationen är som måste inhämtas.
Beslut
När handläggaren har fattat beslut kommer beslutet med post. LSS-handläggaren gör regelbundna uppföljningar av ditt beslut och vid behov tas ett nytt
beslut. Exempelvis om ditt behov har förändrats.
Överklaga beslut
Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. Din överklagan måste
lämnas till Solna stad senast tre veckor från att du tagit del av beslutet.
Ett överklagande sker i flera steg:
• Du lämnar/skickar in din skriftliga överklagan till Solna stad som då
gör en ny prövning. Antingen ändras beslutet eller så kvarstår tidigare
beslut
• Om Solna stad inte ändrar beslutet skickas det vidare till förvaltningsrätten, som är en domstol.
• Om förvaltningsrätten kommer fram till att du har rätt till stöd återsänd ditt ärende till kommunen.
Handläggaren som har fattat beslutet kan hjälpa dig med din överklagan.
Vidare information om hur du överklagar finns beskrivet i ”Besvärshänvisningen” som du finner i beslutsmeddelandet.
Att välja utförare av insatsen
Om du blir beviljad en insats lämnas beslutet över till verksamheten som ska
utföra insatsen. För en del insatser är det Solna stad som ansvarar för utförandet. Det gäller för insatserna ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice.
Du som blir beviljad personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsvistelse,
boendestöd eller hemtjänst kan välja en utförare av insatsen. Du kan välja
bland de verksamheter som Solna stad har avtal med, under förutsättning att
du tillhör målgruppen för verksamheten och att det finns ledig plats. Finns
det inte plats på vald verksamhet kan du ställa dig i kö. Samtliga valbara utförare uppfyller Solna stads kvalitetskrav. Du hittar alltid aktuella utförare på
Solna stads hemsida, solna.se, under respektive insats.
För insatsen personlig assistent finns inte valbara utförare presenterade på
Solna stads hemsida. Dessa företag finner du genom att själv söka via nätet.
För de insatser där du kan välja utförare har du också rätt att byta när du önskar. Om du inte kan/vill välja utförare kommer en utförare att utses utifrån
närhetsprincipen, under förutsättning att det finns plats i verksamheten.
När du har valt utförare kommer en person från verksamheten att ta kontakt
med dig. Tillsammans kommer ni att göra upp en plan för hur och när du ska
få din insats.
FAKTA OM ATT VÄLJA
UTFÖRARE
Valfrihetssystem enligt LOV
(lag om valfrihetssystem)
har införts i flera kommuner
i Sverige.
I Solna stads valfrihetssystem finns flera olika företag
som bedriver verksamhet.
Dessa kallar vi utförare.
Du har rätt att välja mellan
utförare som finns inom
valfrihetssystemet förutsatt
att verksamheten har en ledig plats och arbetar för den
målgrupp som du tillhör.
I Solna stad finns valfrihetssystem för insatserna:
• Daglig verksamhet
• Korttidsvistelse
• Boendestöd
• Hemtjänst
7
Synpunkter och klagomål
Har du synpunkter, klagomål eller förslag till förändringar och
förbättringar?
Om du har synpunkter på en verksamhets utförande så vill verksamheten få
möjlighet att rätta till felaktigheter och brister. Prata i första hand med verksamhetschefen på företaget.
Om du inte får gehör för dina synpunkter kan du kontakta ”Staben för kvalitetsutveckling” som tar emot klagomål och synpunkter och ser till att dessa
åtgärdas av respektive utförare.
KONTAKTA
LSS-HANDLÄGGARE:
08-746 10 00
Kontakta en LSS-handläggare
LSS-handläggarna finns på avdelningen för myndighetsutövning i Solna stad.
Mer information, nyheter och blanketter finns på www.solna.se under fliken
familj och omsorg.
Postadress till avdelningen för myndighetsutövning:
Omvårdnadsförvaltningen
Solna stad
171 86 Solna
8
§
Lagens tio insatser (enligt LSS 9 §)
§1
Rådgivning och annat personligt stöd (landstingets ansvar)
§2
Biträde av personlig assistans
§ 3 Ledsagarservice
§4 Biträde av kontaktperson
§5 Avlösarservice i hemmet
§6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
§7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
§8
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
§9
Bostad med särskild service, eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
§ 10 Daglig verksamhet
10 § Individuell plan
9 § 1 Rådgivning och annat personligt stöd
KONTAKT
HABILITERING OCH
HÄLSA
Läs mer om Habilitering &
Hälsas verksamhet på deras webbplats. Där hittar
du adresser och telefonnummer till habiliteringscentren i Stockholms län.
habilitering.nu
RÅDGIVNINGEN FORUM
FUNKTIONSINDER
Vill du veta mer om råd
och stöd kan du kontakta Rådgivningen Forum
Funktionshinder,
telefon 08 – 123 350 10,
texttelefon 08 – 123 350
40.
BOSSE RÅD STÖD &
KUNSKAPSCENTER
Centret ger råd och stöd
till personer med funktionsnedsättningar.
Läs mer om hur stödet
kan se ut och vilka det
vänder sig till på BOSSE:s
webbplats.
bosse-kunskapscenter.se
10
Råd och stöd är en kvalificerad rådgivning som du kan få för
att öka dina kunskaper om din funktionsnedsättning. Insatsen
ansöks hos och utförs av Stockholms läns landsting.
Rådgivning och annat personligt stöd är en insats i LSS. Insatsen ska vara ett
komplement till andra insatser inom sjukvården och socialtjänsten.
Råd och stöd ges utifrån psykologiska, sociala, medicinska och pedagogiska
aspekter av funktionshindret.
De som ger råd och stöd har kunskap om många av de problem och villkor
som människor med funktionsnedsättningar har. Stöd kan till exempel ges av
en arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast eller specialpedagog.
Råd och stöd enligt LSS kan bland annat vara information om funktionsnedsättningen och hur den påverkar vardagen. Information om samhällsservice
och stöd vid kontakt med olika myndigheter, föräldrautbildning och samtalskontakt.
I Stockholms län är det landstingets Habilitering & Hälsa som svarar för råd
och stöd enligt LSS. Även anhöriga till en person med stora och varaktiga
funktionshinder kan ansöka om råd och stöd. Det kostar inget att få råd och
stöd. Vid Habilitering & Hälsas verksamheter ges även behandling/habilitering.
9 § 2 Biträde av personlig assistent
Du som har omfattande funktionsnedsättning och behöver hjälp
för att klara vardagen kan ha rätt till biträde av personlig assistent.
Biträde av personlig assistent är ett personligt utformat stöd till dig som på
grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med dina
grundläggande behov och där stöd och service ges av ett mindre antal personer.
De grundläggande behoven är:
• behov av hjälp med personlig hygien
• behov av hjälp med måltider
• behov av hjälp med att klä av och på sig
• behov av hjälp med att kommunicera med andra
• behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen
med funktionsnedsättning.
Du kan ansöka om personlig assistent tills du fyller 65 år. Du som har ett
pågående beslut om biträde av personlig assistent och fyller 65 år har rätt att
behålla dina beviljade timmar men har inte rätt att få dem utökade. Om du
har behov av utökat stöd efter att du har fyllt 65 år ansöker du om insatser
enligt socialtjänstlagen.
FAKTA
ASSISTANS I SKOLAN
Skolan har ett långtgående ansvar för barnen
under skoltid och kan i
vissa fall tillhandahålla
elevassistenter.
En elevassistent är en
resursperson med uppgift
att vara ett personligt stöd
till elever med särskilda
behov. Rektorn på skolan
fattar beslut om elevassistent. Insatsen kan inte
ansökas genom LSS.
Kommunen har ansvar för insatsen personlig assistent enligt LSS 9 § 2 upp
till 20 timmar i veckan. Om dina grundläggande behov överstiger 20 timmar
i veckan ska ansökan om personlig assistent göras till försäkringskassan.
När du har fått beslut om personlig assistent finns det olika vägar att gå för att
anställa personliga assistenter.
Du kan lämna uppdrag till kommunen att tillsammans med dig anställa personliga assistenter.
Ett annat alternativ är att du får ekonomiskt stöd och att du själv anställer och
är arbetsgivare för dina personliga assistenter. Du kan också anlita ett brukaroperativ eller assistansföretag som hjälper dig med rekryteringen.
Mer information om assistansföretag finns på www.assistanskoll.se
11
9 § 3 Ledsagarservice
KONTAKT
LEDSAGARSERVICE,
KONTAKTPERSON &
AVLÖSARSERVICE
08-746 10 00
Ledsagarservice ska underlätta för dig med omfattande funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och minska den isolering som kan bli följden av en omfattande funktionsnedsättning.
En ledsagare kan stötta dig som har svårt att orientera dig utomhus genom att
följa dig till och från olika platser och på
aktiviteter utanför ditt hem. Det kan vara att du behöver stöd när du på din
fritid vill besöka vänner eller delta i fritidsaktviteter.
Du har möjlighet att vara med och påverka valet av ledsagare.
9 § 4 Biträde av kontaktperson
Du som har en funktionsnedsättning och är i behov av utökat
kontaktnät kan ansöka om biträde av kontaktperson.
En kontaktperson är en person som du kan utföra aktiviteter tillsammans
med. Syftet är att bryta social isolering genom stöd att utöka ditt sociala
nätverk.
Var och när ni ska träffas och vad ni hittar på bestämmer ni tillsammans. Du
har möjlighet att vara med och påverka valet av kontaktperson.
9 § 5 Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice är hjälp med avlösning i hemmet för dig som
är anhörig till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Avlösning kan vara en förutsättning för att föräldrarna
ska kunna koppla av, ägna sig åt syskon eller för att genomföra
andra aktiviteter som barnet inte deltar i.
Avlösning i hemmet innebär att en avlösare är hemma hos familjen regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Det gör det möjligt för dig som anhörig att
få tid till egna aktiviteter. Avlösarens uppgift är att ta över omvårdnaden av
barnet/ungdomen under de beviljade timmarna.
Servicen ges med hemmet som utgångspunkt och kan även innebära promenader, gå till lekplats och liknande i närområdet.
12
9 § 6 Korttidsvistelse utanför det egna
hemmet
Korttidsvistelse innebär möjlighet till rekreation och miljöombyte
för dig med funktionsnedsättning samtidigt som det ger dina
anhöriga möjlighet till avlastning.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär vistelse på ett korttidshem, hemma hos en kontakt- eller stödfamilj eller lägerverksamhet. Genom
korttidsvistelse skall du som är anhörig kunna ges avlösning och utrymme
för avkoppling. För dig med funktionsnedsättning kan korttidsvistelse både
tillgodose behov av miljöombyte och rekreation samt ge möjlighet till personlig utveckling.Du har rätt att välja vilket korttidshem du vill besöka under
förutsättning att du tillhör den målgrupp verksamheten arbetar för samt att
det finns ledig plats i verksamheten. Alla LSS-insatser är kostnadsfria, dock
tillkommer en avgift för mat vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
KONTAKT
KORTTIDSVISTELSE &
KORTTIDDSTILLSYN
08-746 10 00
Insatsen omfattar omvårdnad, vilket innebär att du får det stöd och den hjälp
du behöver i det dagliga livet för att du ska känna dig trygg och säker.
Mer information om valbara utförare finns på www.solna.se
9 § 7 Korttidstillsyn för skolungdom över
12 år
Ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter
skoldagen samt under skollov kan beviljas korttidstillsyn.
Korttidstillsyn, även kallat ungdomsfritids, kan vara aktuellt för dig som är
skolungdom över 12 år och som behöver tillsyn före och efter skoldagen samt
under lov.
Ungdomsfritids fungerar som andra fritids men är anpassat till dina förutsättningar och behov. Alla LSS-insatser är kostnadsfria, dock tillkommer en avgift
för mat.
13
9 § 8 Boende i familjehem eller bostad med
särskild service för barn och ungdomar
KONTAKT
FAMILJEHEM & BOSTAD
MED SÄRSKILLT
SERVICE
08-746 10 00
Det kan finnas olika anledningar till att barn och ungdomar med
funktionsnedsättning bor i bostad med särskild service. Dels
kan barnet eller ungdomen ha ett så omfattande behov av stöd
och omvårdnadsinsatser att familjen, trots stöd, inte klarar av
detta. En annan anledning kan vara att barnet eller ungdomen
går i skola på annan ort.
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva bo utanför föräldrahemmet av olika orsaker. I LSS finns två olika boendeformer – familjehem
och bostad med särskild service för barn och ungdomar.
Insatserna omfattar omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
Omvårdnad innebär att man får det stöd och den hjälp man behöver i det
dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet.
Boenden kan se olika ut. Gemensamt är att bostaden ska likna ett hem och att
det inte ska samlokaliseras med annan verksamhet.
9 § 9 Bostad med särskild service eller
annan särskilt anpassad bostad för vuxna
För dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning finns
bostäder i olika former. De vanligaste bostadsformerna är
gruppbostad och servicebostad.
Gruppbostad innebär att du bor i en egen lägenhet, där du har nära tillgång
till gemensamhetsutrymmen och där stöd- och service kan ges alla tider på
dygnet. Gruppbostaden är bemannad med personal dygnet runt.
Servicebostad innebär att du bor i egen lägenhet med närhet till en servicelägenhet där personal finns. Bostäderna ligger ofta utspridda i ett eller flera
närliggande hus.
Vilken bostadsform som är aktuell för dig utgår från vilket stödbehov du har
och beslutas av din LSS-handläggare.
Mer information om vilka boenden som finns hittar du på www.solna.se
14
9 § 10 Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är sysselsättning för dig med funktionsnedsättning.
Du som är i yrkesverksam ålder och varken förvärvsarbetar eller studerar kan
ansöka om sysselsättning i form av daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten kan erbjuda sysselsättning och aktiviteter i grupp och enskilt. Verksamheten ska erbjuda stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter
dina behov och önskemål.
KONTAKT
DAGLIG VERKSAMHET &
LSS-HANDLÄGGARE
08-746 10 00
Du kan välja vilken verksamhet du vill ha sysselsättning vid, under förutsättning att verksamheten har avtal med Solna stad. samt att du tillhör målgruppen som verksamheten riktar sig till. En förutsättning är även att det finns
ledig plats på vald verksamhet.
Mer information om valbara utförare finns på www.solna.se
10 § Individuell plan
Du som har beviljats insatser enligt LSS kan begära och få en
individuell plan.
En individuell plan består av två delar: dels av planeringsmöten där du
tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt du vill
förändra din situation och dels av det dokument som blir resultatet.
Syftet med en individuell plan är att ge dig en överblick över de insatser, stöd
och service du får eller skulle vilja ha i framtiden samt att tydliggöra vem som
är ansvarig för de olika insatserna.
Om du anser att du behöver en individuell plan vänder du dig din LSS handläggare.
15
Insatser enligt socialtjänstlagen
(SoL)
Har du behov av hjälp i form av boendestöd, hemtjänst eller
trygghetslarm kan du ansöka om hjälp enligt socialtjänstlagen.
Kontakta LSS-handläggare för att ansöka om
boendestöd.
Telefon: 08-746 10 00
eller läs mer på solna.se
Boendestöd
Boendestöd är praktisk hjälp och individanpassat stöd utifrån dina
behov. Stödet anpassas flexibelt efter din funktionsnedsättning och
ditt hälsotillstånd.
Boendestöd är stöd och hjälp att skapa struktur och rutiner i vardagen. Det
utgår från ditt hem, men kan också omfatta stöd i situationer utanför
hemmet.
Boendestödet ska även kunna erbjuda stöd i kontakter med myndigheter och
viktiga personer i ditt personliga nätverk samt stöd till att komma igång med
en meningsfull sysselsättning. I undantagsfall kan också service och omvårdnadsinsatser ingå i boendestödet.
Målet med boendestöd är att du ska bli mer självständig i din vardag och
på sikt klara av vardagens aktiviteter mer eller helt självständigt. Om du blir
beviljad boendestöd får du välja en utförare av insatsen.
Kontakta LSS-handläggare för att ansöka om
hemtjänst.
Telefon: 08-746 10 00
eller läs mer på solna.se
Hemtjänst
Om du på grund av funktionsnedsättning inte klarar de vardagliga sysslorna själv, kan du ansöka om att få hjälp i hemmet av
hemtjänst.
Om du behöver hjälp med till exempel städning, tvätt, matlagning, dusch,
toalettbesök eller tillsyn kan det vara aktuellt med hemtjänst.
Du ansöker hos en LSS- eller biståndshandläggare som då prövar ditt behov
av hemtjänst. Om du beviljas hemtjänst får du välja en utförare av insatsen.
Mer information om valbara hemtjänst-utförare finns på www.solna.se
Trygghetslarm
Med ett trygghetslarm kan du komma i kontakt med personal
dygnet runt om du är i behov av akut hjälp.
Ett trygghetslarm är en larmanordning med en trådlös larmknapp som sätts
på armen eller i ett band runt halsen. När du trycker på knappen kommer du
i kontakt med larmmottagningen där det finns personal som svarar dygnet
16
runt. Du kan tala med personalen utan att lyfta en telefonlur och du hörs var
du än befinner dig i bostaden.
När du har larmat och talat med personalen, kan larmpatrullen vid behov
komma hem till dig inom 30 minuter. Om inte personalen får kontakt med
dig när du har larmat, ringer de på din vanliga telefon. Om du inte svarar åker
larmpatrullen till din bostad.
Kontakta LSS-handläggare för att ansöka om
trygghetslarm.
Telefon: 08-746 10 00
eller läs mer på solna.se
Du måste lämna nycklar till bostaden och porten till larminstallatören. Du får
också skriva på en fullmakt som ger larm- och räddningspersonal rätt att gå in
i din bostad.
Nyckeln förvaras i ett säkerhetsskåp och används bara av den personal som
besöker dig när du har larmat.
17
Övriga insatser och annat stöd
Förutom hjälp enligt LSS eller SoL kan du ha behov av anpassning, tillstånd eller övrigt stöd. På kommande sidor finns information om vanliga insatser och stöd.
Handläggare för
bostadsanpssning
Telefon: 08-746 10 00
eller läs mer på solna.se
Bostadsanpassning
Du kan få bidrag från Solna stad för att handikappanpassa din bostad. Bidraget ska gå till ändringar som du behöver för att kunna leva ett självständigt liv
i en egen bostad.
Du som äger eller hyr en bostad kan få bidrag för att anpassa den. Fastighetsägaren måste alltid godkänna anpassningen.Du kan inte få bidrag för
att anpassa en fritidsbostad. För att få bidrag behöver du ha ett intyg från en
arbetsterapeut eller en läkare om att du har behov av att anpassa din bostad.
Du kan ansöka om bidrag vid alla typer av funktionsnedsättningar som kräver
anpassning av bostaden. Däremot kan du inte få bidrag om du har ett tillfälligt funktionshinder.
Du kan få bidrag för att anpassa din bostad så att du kan ta dig in och ur
bostaden, förflytta dig i bostaden, laga mat och sköta din hygien.
Exempel på anpassningar:
• Ta bort trösklar
• Ramp till entrén
• Bredda dörröppningar
• Förstärka fast belysning i kök och badrum
• Portautomatik
Du får inte bidrag för normalt underhåll av din bostad som hyresvärden eller
fastighetsägaren ansvarar för.
18
God man och förvaltare
Vid vissa varaktiga sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar kan praktiska saker bli svåra att sköta som till exempel
att betala räkningar och ha kontakt med myndigheter. Om du
inte har någon i din närhet som kan hjälpa dig med dessa saker
kan du behöva en god man och i vissa fall krävs en förvaltare.
Handläggare överförmyndarkansliet
Telefon: 08-746 10 00
eller läs mer på solna.se
Fullmakt
En god man skall endast utses om det verkligen behövs. Detta betyder att en
god man inte skall förordnas om den du kan få hjälp på något annat sätt, till
exempel genom att du utfärdar fullmakt/er till någon som du litar på.
God man
Du som inte kan sköta din privatekonomi eller ta tillvara dina intressen kan
få en god man. En god man kan se till att räkningar betalas och hjälpa till att
bevaka din rätt.
Du kan själv ansöka om god man. Det är tingsrätten som beslutar om du har
behov av en god man. Du som beviljats god man har samma rätt som tidigare
att ingå avtal och fatta egna beslut. För god man betalar man ett arvode samt
sociala avgifter.
Samtycke
För att en god man skall kunna utses krävs att du själv samtycker till eller ansöker om god man. Om du saknar förmåga att lämna sådant samtycke krävs
att en läkare intygar detta i ett läkarintyg.
Förvaltare
Du som inte kan tillvarata dina intressen eller förstå vikten och konsekvenserna av dina handlingar till exempel ingå avtal och ta beslut i angelägna frågor,
kan få en förvaltare.
Det krävs att en läkare intygar behovet av förvaltare och det är tingsrätten
som beslutar. Överförmyndarnämnden övervakar att förvaltaren fullgör sina
skyldigheter.
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Du som har svårt att förflytta dig på egen hand och att resa
med allmänna kommunikationer kan få rätt till färdtjänst.
När du åker färdtjänst åker du med en vanlig taxibil. För att få rätt till färdtjänst
måste du ha en permanent funktionsnedsättning. En läkare måste intyga ditt
behov av färdtjänst på ett särskilt intyg. Färdtjänsthandläggaren gör en utredning
och skriver ett yttrande till landstingets färdtjänstnämnd.
Färdtjänsthandläggare
Telefon: 08-746 10 00
eller läs mer på solna.se
Det är färdtjänstnämnden som bestämmer om du har rätt till färdtjänst eller inte.
19
Riksfärdtjänst
Du som har en bestående funktionsnedsättning och är folkbokförd i Solna kan ha rätt till riksfärdtjänst för fritidsresor utanför
Storstockholms färdtjänstområde.
Du kan ha rätt till riksfärdtjänst för resa utanför storstockholms färdtjänstområde om:
• du som söker är folkbokförd i Solna Stad
KONTAKT
Handläggare riksfärdtjänstresor
Telefon: 08-746 10 00
eller läs mer på solna.se
• funktionsnedsättningen bedöms bestå mer än 6 månader och på begäran kan styrkas med läkarintyg eller särskild utredning
• resan till följd av funktionsnedsättningen inte kan göras till normala
reskostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan
ledsagare
• ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller är av
annan privat karaktär
• resan görs inom Sverige men utanför Stockholms län
• resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare,
ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med taxi
• resan inte betalas av det allmänna
(en annan kommun, landstinget, staten m.m)
Om du behöver ledsagare under resan kan tillståndet gälla även ledsagaren.
Riksfärdtjänst beviljas inte som ett generellt tillstånd utan du ansöker inför
varje resa.
Kontakta handläggaren för riksfärdtjänst i god tid innan din resa. Ansökningstiden är normalt tre veckor. Inför storhelger är belastningen stor och
många reseavgångar fullbokade så var då ute i extra god tid.
Riksfärdtjänst beviljas efter behov och det för ändamålet billigaste färdsättet
eftersträvas. Kostnaden för riksfärdtjänst (egenavgiften) motsvarar normala
resekostnader med allmänna kommunikationer.
Parkeringstillstånd
Parkeringstillstånd finns för att underlätta för dig med utpräglade gångsvårigheter att parkera närmare färdmålet.
KONTAKT
Gator och parker
Telefon: 08-746 10 00
eller läs mer på solna.se
20
Rätten till parkeringstillstånd avgörs av din gångförmåga. Du som är rullstolsburen eller har svårt att förflytta dig till fots kan ha rätt till parkeringstillstånd. För rörelsehindrade som inte kör bil själv, utfärdas parkeringstillstånd
endast om särskilda skäl finns.
Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.
Tillståndet gäller inte på privat mark eller i garage om inte ägare medgivit det,
där det är förbjudet att stanna, i zoner för visst ändamål, till exempel lastzon,
taxizon, vändzon.
Mer information om giltighet och regler lämnas tillsammans med det beviljade tillståndet.
Du måste vara folkbokförd i Solna för att söka parkeringstillstånd.
Stöd till anhöriga
Många anhöriga ser det som en självklarhet att hjälpa och
stödja sina nära och kära. Som anhörig är du ovärderlig men
ibland behöver du tänka på ditt eget välbefinnande.
En anhörig behöver inte vara en person i den närmaste familjen utan kan vara
en nära vän eller annan viktig person.
Anhörigstödet riktar sig till dig som ger stöd och hjälp till en person, som på
grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, oavsett ålder, inte
klarar vardagen på egen hand. Vi erbjuder individuella samtal, föreläsningar
och utbildningsinsatser för dig som anhörig. Anhörigstödets aktiviteter är
kostnadsfria.
KONTAKT
Stöd till anhöriga
Telefon: 08-746 10 00
eller läs mer på solna.se
I anhörig- och demensteamet ingår en anhörigkonsulent, en demenskoordinator med sjuksköterskekompetens och en arbetstsrapeut.
Handikappkonsulent
Handikappkonsulenten kan ge råd och information till dig med
funktionsnedsättning.
Det kan gälla frågor kring bostadsanpassning, stödinsatser eller tillgänglighet.
Handikappkonsulenten är en kommunal tjänsteman som finns med i kommunala handikapprådet och som är drivande i stadens tillgänglighetsarbete.
Handikappkonsulenten samverkar med flera handikapporganisationer.
KONTAKT
Handikappkonsulent
Telefon: 08-746 10 00
eller läs mer på solna.se
Rådet för funktionshinderfrågor
I Solna finns ett råd för funktionshinderfrågor som ska följa upp
och ha en överblick över stadens verksamheter på funktionshinderområdet.
Rådet består av politiskt valda representanter för alla nämnder samt representanter för olika handikappgrupper i staden.
KONTAKT
Rådet för funktionshinderfrågor
Telefon: 08-746 10 00
eller läs mer på solna.se
21
Sjukvård
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar landstinget för habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, vissa tandvårdsinsatser och sjukvård.
Habiliteringscenter för barn
Habiliteringscenter för barn erbjuder habiliterande insatser för
familjer med barn i åldrarna 0 till och med 15 år med varaktiga
funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, utvecklingsstörning,
autism, syn- eller hörselskada.
På habiliteringscenter arbetar personalen i team med medicinsk, psykologisk,
specialpedagogisk och social kompetens.
Målet är att främja barnets utveckling till bästa möjliga funktionsförmåga genom
att ge, råd och stöd, behandla enskilt och/eller i grupp samt ge konsultation till
personal i barnets närmiljö. Insatserna är kostnadsfria.
Blanketter för ansökan om habiliteringsinsatser får du genom att ringa till habiliteringscenter.
Habiliteringscenter för ungdomar och vuxna
Habiliteringscenter Sollentuna ger råd, stöd och behandling till
dig som har en funktionsnedsättning. De erbjuder också stöd för
anhöriga, gode män och personal. Alla insatser är kostnadsfria.
På habiliteringscentret finns särskild kunskap om funktionsnedsättningar. Här
kan du få stöd av arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast och
specialpedagog.
Är du mellan 16 och 18 år så ansöker vårdnadshavaren till habiliteringscenter.
Personer som fyllt 18 år ansöker själva eller via sina företrädare. Blanketter för
ansökan om habiliteringsinsatser får man genom att ringa till habiliteringscenter.
Hjälpmedel
Om du behöver hjälpmedel i hemmet så som rollator, bolltäcke,
handdator för planering och påminnelser etcetera, så skall du
vända dig till landstingets primärvård.
Kontakta i första hand din vårdcentral för att ansöka om hjälpmedel. Du kan
även kontakta primärvårdsrehabiliteringen eller Habiliteringscenter i Sollentuna.
Sjukresa
En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till
exempel läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Alla
sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning. Det är din
vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa.
Det är ditt medicinska tillstånd och behov som avgör om du blir berättigad
till sjukresa, samt vilket form av sjukresa du kan få. Du kan bli berättigad en
sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon.
Du kan inte kräva att få sjukresa. Du kan inte heller få sjukresa om skälet är
att:
• du har långt till eller från mottagningen
• tidpunkten för besöket gör att det är besvärligt att färdas med kollektivtrafik.
Du kan inte heller få sjukresa för att besöka företagshälsovård, hälsokontroller,
egenvård eller friskvård.
KONTAKT
För upplysning om vårdcentraler, kontakta 1177
PRIMÄRVÅRDSREHAB
SOLNA
Reception
Telefon: 08-123 456 40
Måndag-fredag
8.00-12.00 (övrig tid
röstbrevlåda).
Habiliteringscenter Sollentuna, se föregående sida.
Om du har frågor om
sjukresor kan du tala med
din vårdgivare eller
kontakta Kundservice för
färdtjänst på telefon 08720 80 80.
Kundservice för färdtjänst
har
öppet måndag till fredag
07.00–20.00, lördag och
söndag 09.00-17.00.
23
KONTAKT
Om du har pågående
LSS-insatser, kontakta din
LSS-handläggare för att få
ett F-kort.
Tandvårdsenheten
Stockholm
Telefon: 08-123 133 00
Telefontid:
09.00-11.00
13.00-15.00.
Tandvårdsstöd
Du som omfattas av LSS eller har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till ekonomiskt stöd från
landstinget för tandvård. Stödet omfattar uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling och tandvårdshjälpmedel.
För att ha rätt till tandvårdsstödet behövs ett särskilt intyg, ett så kallat F-kort,
som du visar för din tandläkare. F-kortet intygar att du har sjukdomen och/
eller funktionsnedsättningen som ger dig rätt till tandvårdsstödet.
Om du är beviljad LSS-insatser utfärdas F- kortet av din LSS-handläggare.
Det kallas F-kort i hela landet och F:et i F-kortet står för funktionsnedsättning.
Du väljer själv vilken tandläkare du ska gå till. Du betalar samma avgift som
vid ett läkarbesök med tandvårdsstödet och besöket ingår i landstingets högkostnadsskydd.
I tandvårdsstödet ingår bastandvård, vilket är all tandvård förutom större
ingrepp som kronor, porslinsinlägg, broar och implantat.
Om du inte har en pågående LSS insats via Solna stad så kan du ansöka om
tandvårdsstöd via landstingets Tandvårdsenhet.
RÅD OM VÅRD PÅ WEBB OCH TELEFON 1177
1177 är en nationell tjänst som drivs av alla landsting och regioner i samverkan. Från den 1 november 2013 slås 1177 ihop med Vårdguiden.
På webbplatsen www.1177.se. kan du få råd om olika sjukdomar och om
vart du ska vända dig när du behöver vård.
FASS (LÄKEMEDELSUPPLYSNING)
0771-46 70 10
www.fass.se
24
25
Länkar
RIKSFÖRBUNDET FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING
www.fub.se
AUTISM OCH ASPERGERFÖRBUNDET
www.autism.se
RIKSFÖRBUNDET ATTENTION (BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA MED AD/HD,
DAMP OCH NÄRLIGGANDE FUNKTIONSHINDER):
www.attention-riks.se
RBU (RIKSFÖRBUNDET FÖR RÖRELSEHINDRADE BARN OCH UNGDOMAR):
www.rbu.se/forening/rbu-stockholm
DHR (ORGANISATION FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA):
www.dhr.se/
INFORMATIONSTJÄNST KRING HANDIKAPPFRÅGOR:
www.handikappupplysningen.se/gn/opencms/web/HU/
RSMH RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA:
www.rsmh.se/
www.socialstyrelsen.se
www.lssguiden.se
26
Egna anteckningar
27
SOLNA STAD
Telefon 08-746 10 00
Fax 08-734 20 17
BESÖKSADRESS
Stadshusgången 2
171 86 Solna
POSTADRESS
Solna stad
171 86 Solna
solna.se
solna.se