Minnesanteckningar från samverkansmöte den 20

Transcription

Minnesanteckningar från samverkansmöte den 20
2015-01-29
SID 1 (2)
Omvårdnadsförvaltningen
Minnesanteckningar från samverkansmöte inom
Boendestöd 2015-01-20
Närvarande: Från omvårdnadsförvaltningen och avdelningen för myndighetsutövning Eva
Wallin, Monica Edenståhl, Elisabet Sundelin, Andreas Thagg, Malin Julin, Camilla Rosér,
Jenny Rönnqvist.
Från Nytida AB Linda Bodeklev och Johan Ringqvist. Från 1:a Aktiva valet i Norden AB
Arja Ameen. Från Enigma Petter Dahl. Från Stöd och Resurs Stephanie Mavikio, Karin
Bornby och Tone Persson.
Omsorgskompagniet var inte närvarande vid mötet.
Solna stad har inför ett kontaktcenter för samliga inkommande samtal och besök. Det nya
telefonnummret är 08 746 10 00. Biståndshandläggare och LSS –handläggare har inte någon
telefontid. För att komma i kontakt med en handläggare ringer ni via kontakcenter som
skickar ett meddelande till handläggaren som sedan hör av sig. Det går också bra att skicka epost till den man vill få kontakt med.
Genomgång av hur de framtagna rutinerna fungerar för utförare och handläggare

Månadsfakturan från utföraren ska beskriva beställd tid kontra utförd tid per vecka och
kund/brukare/klient
Generellt tycker samtliga utförare att det har fungerat bra. En utförare beskriver ett tekniskt
problem med att skicka med bilagor till fakturan
Jennie Nordenhed som är administrativ samordnare inom LSS, ansvarar för inkomna
fakturor från boendestödsföretagen. Hon säger också att det generellt fungerar bra. Om
något ser konstigt ut eller inte stämmer med beställningen kontaktas den utföraren.

Vid nya ärenden ska handläggare alltid återkoppla / följa upp ärendet med utföraren senast inom
3 månader. (Diskussion uppstår om att 3 måndader kan vara för lång tid i vissa ärenden.)
Utförarna tycker att de har bra kontakt med handläggarna och att de får återkoppling när det
behövs. En utförare framför att det kan vara svårt att få återkoppling från handläggaren.
SOLNA STAD
171 86 Solna
Besöksadress Stadshusgången 2
[email protected]
Telefon 08-734 20 00
Fax 08-83 64 63
Organisationsnummer
212000-0183
www.solna.se
Omvårdnadsförvaltningen

2015-02-02
SID 2 (2)
Utförare ska alltid återkoppla till respektive handläggare om beställningen inte överensstämmer med
det faktiska behovet.
Här uppstår en diksussion om att beställnignarna ofta innehåller för mycket tid. Tid som är svår
att ge kunden/brukaren/klienten då de inte orkar ta emot så mycket stöd. Utförana skulle föredra
att få färre timmar från början och sedan öka succesivt.
Handläggarna har inte skrivit så många nya bestälmimgar sedan förra mötet men de
diskuterar och har med sig frågan om att inte göra för stora beställningar inför nya ärenden.
 Det är tillåtet att ”spara ” tid inom en och samma månad.
Frågan dikuterades inte på mötet.
Monica Edenståhl presenterade Gunnel Anderssons forskning om boendestöd. Gunnel har
skrivit en doktorsavhandling på Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete, med
titeln Vardagsliv och boendestöd.
Samtliga var intresserade av en föreläsning av Gunnel Andersson och Monica kommer att
kontakta Gunnel för att hitta en tid för detta någon gång i slutet av april eller början av maj.
Så datum för nästa samverkansmöte blir när Gunnel Andersson kan komma.
Vi återkommer.
Vid pennan Eva Wallin

Similar documents