Beställning av insats enligt SOL och HSL

Transcription

Beställning av insats enligt SOL och HSL
Beställning av insats enligt
SoL och HSL
Samordning och beräkning av tid
Gäller till privata utförare
Rutin för Äldreomsorgen i Borås Stad
Rutin vid beställning av insats enligt SoL och HSL till privata utförare 1
Ur Borås Stads Styr- och
ledningssystem
”Verksamhetsorganisationen
fastställer också de rutiner som
krävs. Dessa ska beskriva hur
och när olika händelser ska
uträttas eller inträffa.
Det ska framgå när rutinen
senast reviderades, vem som
har utarbetat den och vem
som godkänt den”
Fastställt av: Områdeschefer Äldreomsorg 2015-03-05
För revidering ansvarar: Utvecklingsenheten, Kommungemensam äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet
Dokumentet gäller till och med: 2016
Rutin vid beställning av insats enligt SoL och HSL till privata utförare 2
Beställning av insatser i eget boende enligt SoL
Ansvarig beställare: biståndshandläggare
• Biståndshandläggaren skriver ut beställning från VIVA och faxar till vald
privata utförare
Beställning av insatser i eget boende enligt HSL
Ansvarig beställare: sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut
• Sjuksköterska, arbetsterapeut samt fysioterapeut skriver ut beställning och faxar
till vald privat utförare. Se rutin HSL-beställning
• Sjuksköterska, arbetsterapeut samt fysioterapeut skriver ut beställning
från VIVA där den totalt beställda HSL-tiden ska finnas med och faxar till ansvarig
biståndshandläggare. Se rutin HSL-beställning.
Samordning och beräkning av tid
I samband med att beställning sker görs en beräkning av tidsgång för de beställda insatserna.
Respektive beställare/yrkesprofession ansvarar för sin beställning och tid.
Biståndshandläggaren ansvarar för att lägga in tid i Mobipen, både från SoL-beställning och HSLbeställning.
Biståndshandläggaren kan samordna tid från beställningarna vid behov. Det är den totala
tiden i Mobipen som gäller och som utföraren har till förfogande för genomförande av beställda
insatser.
Utförarens ansvar
Utföraren ansvarar för att ta emot de beställningar som kommer från biståndshandläggare och
legitimerad personal enligt ovan nämnda arbetsgång. Utföraren ska i samband med att beställning
kommer bevaka den tid som följer med beställningarna i Mobipen. Det är denna tid som gäller och
som utföraren har till förfogande till genomförande av beställda insatser. När det kommer ny
beställning till utföraren bör denne vara observant på att den beställda tiden i Mobipen kan förändras.
Tillfälligt utökat behov ingår i volymen och justeras under månaden. Vid behov tas hänsyn vid
utbetalning efter dialog mellan beställaren och utföraren. I akuta situationer kan biståndshandläggaren
besluta om tilläggstid. Vid varaktig förändring av brukarens funktionsförmåga och behov av insatser
ska utföraren snarast kontakta biståndshandläggaren för ny bedömning.
Rutin vid beställning av insats enligt SoL och HSL till privata utförare 3
BERÄKNING AV TID VID BESTÄLLNING AV HEMTJÄNST
Aktivering, social samvaro i hemmet
15 minuter
Dubbelbemanning
antal timmar läggs in
Dusch nivå 1
Dusch nivå 2
Dusch
20 minuter
30 minuter
individuell tid
Egenvård
5 minuter
Hjälp vid måltider 1, enklare måltider
Hjälp vid måltider 2, värma mat, duka, diska
Hjälp vid måltider 3, sitta med vid måltid
Hjälp vid måltider
5 minuter
10 minuter
15 minuter
individuell tid
Inköp och övriga ärenden
35 minuter
Ledsagning nivå 1
Ledsagning nivå 2
Ledsagning nivå 3
Ledsagning
15 minuter
20 minuter
30 minuter
individuell tid
Personlig omvårdnad nivå 1
Personlig omvårdnad nivå 2
Personlig omvårdnad nivå 3
Personlig omvårdnad nivå 4
Personlig omvårdnad
5 minuter
10 minuter
20 minuter
30 minuter
individuell tid
Promenad
30 minuter
Städning mellan
Städning vanlig nivå 1
Städning vanlig, nivå 2
Städning
15 minuter
50 minuter
60 minuter
individuell tid
Telefonkontakt
5 minuter
Trygghetsbesök
10 minuter
Tvätt och klädvård nivå 1
Tvätt och klädvård nivå 2
Tvätt och klädvård nivå 3
Tvätt och klädvård
40 minuter
50 minuter
60 minuter
individuell tid
Rutin vid beställning av insats enligt SoL och HSL till privata utförare 4
BERÄKNING AV TID VID BESTÄLLNING AV HEMSJUKVÅRD
Administrering av läkemedel
Administrering av ögondroppar
Administrering av läkemedel i Pariboy
Andningsgymnastik
Andvändning av ortos, protes
Utlämnande av Apodosrullar/delad dosett
Blodtryck/puls
Behandling med värme/kyla
Förflyttningsträning
Gångträning
Handträning
Hjälmedelsanvändning med särskild risk
Inlärning av hjälpmedelsanvändning
Injektion av Antikoagulantia
Injektion av insulin med insulinpenna
Omkuffning av KAD
Spolning av KAD
Kontrakturprofylax
Lindning av ben
Skötsel Pariboy
Såromläggning
Omkuffning av PEG/MIC-knapp
Plasma-glucos
Rengöring av inhalationsutrustning
Tappning (RIK)
Koppla sondmat
Ta bort sondmat inkl spolning
Byte av stomipåse
Stomi, omläggning/byte av platta mm
Tömning av stomipåse
Stödstrumpa på/av
Sugning av övre luftvägar/trachealkanyl
Rengöring av sugutrustning
Syrgas, byte av mask/grimma
Rengöring av syrgasutrustning
Syrgas, koppla/ta bort
Träning i boende/aktivitet
Temperaturmätning
TENS-behandling
Träning kommunikation/kognition
Träningsprogram
Träning i personlig vård
Trappträning
Byte av uribag
Tömning av uribag
Venprovtagning
Tid i minuter
5
10
5
10
5
5
5
10
10
10
10
15
15
5
5
5
5
10
5
15
15
10
10
5
15
5
5
5
10
5
5
10
5
5
5
5
15
5
20
15
15
15
15
5
5
10
Rutin vid beställning av insats enligt SoL och HSL till privata utförare 5
Fortsättning
Vikt
Vätskelista
Vändschema
Ödemprofylaktiska åtg., kompressionsbeh.
Övrig behandling/träning arbetsterapeut
Övrig behandling/träning fysioterapeut
Övrig åtgärd/behandling sjuksköterska
Behandling med pumpstövel
Omläggning nefrostomi
Tid i minuter
5
0
0
10
15
15
10
15
10
Rutin vid beställning av insats enligt SoL och HSL till privata utförare 6

Similar documents