Socialrätt III

Transcription

Socialrätt III
SOCIALRÄTT III
Lotta Wendel
Ht 2015
Med
samtycke
Tvångsvård
Socialtjänst
Hälso- och sjukvård
Socialtjänstlag
(2001:453) (SoL)
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (HSL)
Lagen om stöd och
service till vissa
funktionshindrade
(1993:387) (LSS)
Patientsäkerhetslag
(2010:659) (PSL)
Patientlag (2014:821)
(PL)
Lagen (1988:870) om Lagen om psykiatrisk
vård av missbrukare tvångsvård
(1991:1128) (LPT)
i vissa fall (LVM)
Lagen (1990:52) om
vård av unga (LVU)
Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård
(1991:1129) (LRV) (T5)
Smittskyddslag
(2004:168)
2
MEDICINSKA DELOMRÅDEN


Allmänt – undersökningar, behandling m.m.
Hälso- och sjukvårdslag (HSL),
Patientsäkerhetslag (PSL),
Patientlag (PL) NY från 1 jan 2015
Specialområden
Abort, transplantation, forskning, tvångsvård,
journalföring m.m.
Allmänna området
Specialområden

Allmänna området - skyldighetslag

Specialområdena – rättighetslag

Legal rättighet
Specificerad i lag till förutsättningar och innehåll
 Utkrävbar – möjlighet att överklaga beslut
 (Ekonomiska och administrativa förutsättningar att
verkställa rättigheten)
 Ex 4 kap 1§ SoL

LANDSTINGETS OCH KOMMUNENS
SKYLDIGHET ATT ERBJUDA VÅRD

Landstinget, 3, 4§
HSL
Skyldighet att erbjuda
god vård till alla
bosatta inom
landstinget….
Fast läkarkontakt,
5§ st 2 HSL
Verksamhetschef
29§ HSL

Kommunen, 18§ HSL
…utom sådan vård som
kommunerna är skyldiga
att erbjuda ex särskilda
boenden/ omsorg för
funktionshindrade
Medicinsk ansvarig
sjuksköterska (MAS)
24 § HSL
4 § Om någon som vistas inom landstinget utan att
vara bosatt där behöver omedelbar hälso- och
sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård.
Ett landsting får också i andra fall erbjuda hälsooch sjukvård åt den som är bosatt i ett annat
landsting, om landstingen kommer överens om det.
Särskilda bestämmelser om hälso- och sjukvård
finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt
asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälsooch sjukvård till vissa utlänningar som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd.
VÅRDGARANTI


3 g § Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta
inom landstinget vårdgaranti. Vårdgarantin ska
innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss
tid får
1. kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),
2. besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti),
3. besöka den specialiserade vården (besöksgaranti),
och
4. planerad vård (behandlingsgaranti).
Regeringen, eller den myndighet som regeringen
bestämmer, får meddela föreskrifter om de
tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara
uppfylld samt föreskrifter i övrigt om vårdgarantins
innehåll.
VÅRDGARANTI



Nuvarande tidsgränser:
0 – 7 – 90 – 90
Utökad vårdgaranti för unga som behöver
behandling inom barn och ungdomspsykiatrin
(BUP), 30 dgr
Nationell databas
http://www.vantetider.se
VÅRDGIVARES OCH HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSPERSONALS SKYLDIGHETER
Patienten måste samtycka
jfr RF 2:6 förbud mot
påtvingat kroppsligt ingrepp.
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde,
2§ HSL,
med respekt för patientens självbestämmande och integritet,
2a§ 1p HSL,
Vården ska utföras och genomföras i samråd med patienten,
6:1 PSL.
Kap 4 PL


Regler om ställföreträdare rörande vård
och omsorg saknas i svensk rätt!
Beslutsoförmögna personers ställning i
hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst
Dir. 2012:72
Betänkande väntas september 2015!
HYPOTETISKT SAMTYCKE EL
PRESUMERAT SAMTYCKE



Vad hade patienten velat om hon eller han hade
kunnat lämna sin uppfattning?
Samla tillgänglig information från
- tidigare kontakt med patient
- patientens reaktion
- anhöriga, god man etc,
- hur patienter i allmänhet ställer sig,
- behandlingens betydelse etc
Saknas lagstöd för hypotetiskt samtycke
– sedvana inom HoS!
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONALENS
SKYLDIGHETER
6:1 PSL, Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra
sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap
och beprövad erfarenhet. En patient ska ges
sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård
som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som
möjligt utformas och genomföras i samråd med
patienten. Patienten ska visas omtanke och
respekt.
Gäller all HoS-personal (se 1:4 PSL)
RÅ 1998 ref. 41,
För HoS-personal kan Zonterapi/reflexologi etc
leda till återkallelse av legitimation.
HFT 2011 ref 70
Acceptans för homeopati?
ANSVAR FÖR ANDRA ÄN
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL
5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och
sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande
åtgärder
1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt
undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för
sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller
föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller
lindrande syfte:
1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt
smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller
sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller
under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under
hypnos,
4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne,
lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
7. prova ut kontaktlinser.
VÅRDGIVARES OCH HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSPERSONALS SKYLDIGHETER
Skyldighet att informera patienten,
2b§ HSL, 6:6 PSL, 3 kap PL
Att information lämnats ska antecknas i patientjournalen
(PDL 3 kap. 6 §).
TYSTNADSPLIKT
Offentligt anställda
Offentlighet- och sekretesslagen, 25 kap OSL
Privat verksamma
6:12-14 PSL
ANMÄLNINGS- OCH UPPGIFTSSKYLDIGHETER - LEX MARIA

6 kap 4 § PSL
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.
Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren
rapportera risker för vårdskador samt
händelser som har medfört eller hade
kunnat medföra en vårdskada.
Hälso- och sjukvårdspersonalen har motsvarande
rapporteringsskyldighet även när det gäller
andra skador än vårdskador till följd av
säkerhetsbrister i verksamheten vid en
sådan sjukvårdsinrättning eller enhet som avses
i 7 kap. 7 §.
ANMÄLNINGS- OCH UPPGIFTSSKYLDIGHETER - LEX MARIA
5 § Vårdgivaren ska till Inspektionen för vård och omsorg
anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada. Motsvarande
anmälningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som
avses i 7 kap. 2 §. Anmälan ska göras snarast efter det att
händelsen har inträffat.
Vårdgivaren ska samtidigt med anmälan eller snarast därefter
till Inspektionen för vård och omsorg ge in den utredning av
händelsen som föreskrivs i 3 § första stycket.
6 § Om någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas
av annan allvarlig skada än vårdskada till följd av
säkerhetsbrister i verksamheten vid en sjukvårdsinrättning eller
enhet som avses i 7 kap. 7 §, ska vårdgivaren eller enheten
snarast efter det att händelsen har inträffat anmäla detta till
Inspektionen för vård och omsorg.
Vårdgivaren eller enheten ska samtidigt med anmälan eller
snarast därefter till Inspektionen för vård och omsorg ge in den
utredning av händelsen som föreskrivs i 3 § andra stycket.

Lex Maria – Region Skåne
ANMÄLNINGS- OCH UPPGIFTSSKYLDIGHETER
6 kap 15 §
Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och
sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut sådana uppgifter som
1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning
om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol,
åklagarmyndighet, polismyndighet,
Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,
2. behövs i verksamhet för personskydd för riksdagens
ledamöter, statschefen och övriga medlemmar av kungahuset,
statsråd, statssekreterare och kabinettssekreterare, om
uppgifterna i ett enskilt fall begärs av Säkerhetspolisen,
3. behövs för en rättsmedicinsk undersökning,
4. Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska
frågor behöver för sin verksamhet,
5. behövs för prövning av ett ärende om att avskilja en
studerande från högskoleutbildning, eller
6. behövs för prövning av någons lämplighet att ha körkort,
traktorkort eller taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen
(2012:211). Lag (2012:226).
ANMÄLNINGS- OCH UPPGIFTSSKYLDIGHETER
2f § HSL samt 6 kap 5§ PSL
Barn som anhörig
Hänvisning till orosanmälan, 14 kap 1§ SoL
PATIENTDATALAGEN (PDL)


3 kap Skyldigheten att föra patientjournal
SOSFS 2008:14
Socialstyrelsens föreskrifter om
informationshantering och journalföring i
hälso- och sjukvården
PDL möjliggör
sammanhållen journalföring!
 Inre sekretess, 4 kap PDL
 Patientens rätt stärkt

kan begära ändring i journal
 kan spärra insynen i journalen
 kan att kolla behörighetslistor och loggar


Olaga dataintrång, 4:9c BrB
böter eller fängelse högst 2 år.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONALENS
ANSVAR



Eget ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs
6:2 PSL
Även om uppgiften är delegerad!
Jfr 6:3 PSL, 24, 29§§ HSL
Delegering:
Att någon med formell och reell kompetens
överlåter en uppgift på någon med reell
kompetens
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH
OMSORG, IVO
KONTROLL OCH TILLSYN, 7 KAP PSL



Fokus på
verksamhetstillsyn
Utföra inspektioner
och vidta åtgärder,
förelägga vid vite och
förbjuda verksamhet
Handräckning av
polis


Behörighetsfall kan
anmälas till HSAN
se kap 7 och 8 PSL
Möjlighet att anmäla
till allmänna
domstolar för
straffrättslig prövning
PATIENTEN KAN KLAGA TILL

IVO

Patientförsäkringen

Patientnämnden
http://www.vgregion.se/patientnamnden
FLS TILLÄMPNING
Beslut om vård – ej myndighetsutövning
 Klagomålshantering – ej myndighetsutövning
(se 7 kap PSL förfaranderegler)

SOU 2015:14
SEDD, HÖRD OCH RESPEKTERAD
ETT ÄNDAMÅLSENLIGT KLAGOMÅLSSYSTEM
I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
3 kap.
8a§
Vårdgivaren ska ta emot klagomål mot och synpunkter på den
egna verksamheten.
8b§
Vårdgivaren ska snarast besvara klagomål från patienter och
deras närstående. Klagomålen ska besvaras på lämpligt sätt
och med hänsyn till klagomålets art och den enskildes
förmåga att tillgodogöra sig information.
Vårdgivaren ska ge klaganden
1. en förklaring av vad som hänt och varför det inträffat,
2. i förekommande fall, en beskrivning av vilka åtgärder som
vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte
ska inträffa igen, och
3. en möjlighet att lämna synpunkter på förbättringar.
INFÖR FÖRELÄSNING IV
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=6YLL7Q
RVIYY&LIST=PLNAOGDDLU0WIKVNXRJESV
ZTXIEHEOCDBQ












På vilka grunder kan vi anta att kvinnorna omhändertagna?
Hur beslutas omhändertagandet?
Är FL tillämplig vid LPT?
Vilka tidsgränser gäller för vård enligt LPT?
Vilka möjligheter att överklaga beslut finns?
Vilka möjligheter att klaga har patienten?
Vilken information ska patienten få?
Vilka krav finns på vårdens utformning (exv LPT/LRV)?
Hur ser sekretessregleringen ut vid LPT?
Bedöm tillåtligheten i gipsningen!
Vilka tvångsåtgärder är tillåtna?
Hur långt sträcker sig nödrätten?