Att välja utförare inom hemtjänsten

Transcription

Att välja utförare inom hemtjänsten
Att välja utförare inom hemtjänsten
Tyresö kommun har kundval inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Syftet är att ge
medborgarna en ökad valfrihet och förbättrad kvalitet.



Kundvalet omfattar alla insatser inom hemtjänsten, det vill säga service, omvårdnad,
ledsagning och avlösarservice.
Kundval innebär att du kan välja mellan olika utförare för att få den bästa möjliga kvaliteten
på tjänsten.
Alla utförare är verksamma mellan klockan 07.00-22.00. Övrig tid ansvarar kommunala
hemtjänsten i Tyresö för beviljade insatser.
Krav på utförarna
 För att bli godkända ska utförarna uppfylla de krav som kommunen fastställt. Personalen ska
bland annat ha kunskaper, utbildning och erfarenhet av de tjänster som de erbjuder. De skall
även alltid bära namnbricka. Utföraren skall alltid utse en kontaktman till dig och upprätta en
individuell genomförandeplan tillsammans med dig. I genomförandeplanen ska det bland
annat framgå när och hur insatsen ska genomföras. Detta gäller både de kommunala och
privata utförarna.
 Kommunen har det yttersta ansvaret för hemtjänsten och följer därför upp kvalitén genom
att granska både kommunala och privata verksamheter.
Kvalitets- och värdighetsgarantier
Alla utförare ska leva upp till Tyresö kommuns kvalitets- och värdighetsgarantier för hemtjänst och
kvalitetsgarantier för omsorg om personer med funktionsnedsättning.
September 2015
Tyresö kommun
Socialförvaltningen • Marknadsgränd 2 • 135 81 Tyresö
Tel 08-5782 91 00 • Fax 08-712 87 52
[email protected] • www.tyreso.se
2015
Hur går det till när man väljer?
 När du får hemtjänst beviljad får du information från kommunens handläggare om de olika
utförare som du kan välja mellan. Informationen finns också på kommunens hemsida,
www.tyreso.se
 När du gjort ditt val meddelar du handläggaren som i sin tur informerar utföraren om vilka
insatser som du blivit beviljad.
 Utföraren tar sedan kontakt med dig och ni kommer överens om hur och när tjänsten ska
utföras.
Kan jag byta utförare?
Du har rätt att byta utförare när du önskar. Det tar fem dagar att få bytet genomfört. Kontakta din
handläggare om du vill byta utförare.
Uppsägning
Uppsägning eller förändring i hemtjänstinsatserna som önskas meddelar du till din handläggare. Vid
uppsägning av hemtjänstinsatserna debiteras fem dagar i uppsägningstid.
Betalning och avgifter
Den avgift som du betalar för hemtjänsten är densamma oavsett vem som är utförare. Avgiften är
fastställd av kommunen och meddelas genom ett avgiftsbeslut. Avgiften betalas i efterskott till
kommunen enligt den faktura som du får hemskickad.
Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet)
Många utförare erbjuder tilläggstjänster som du själv får betala för. Dessa tjänster beställer du direkt
av utföraren. Det kan gälla hjälp med storstädning, fönstertvätt, snöskottning med mera. Vilka
utförare som har tilläggstjänster och vilken typ av tilläggstjänster utföraren har kan du se i utförarens
presentation om kundval. Betalning för tilläggstjänsterna sker efter överenskommelse mellan dig och
utföraren.
Hur ska jag tänka vid val av utförare?
Du bör tänka på vad som är viktigast just för dig. Kontakta gärna utförarna och ställ frågor. Nedan är
några exempel på vad många upplever som viktigt när hjälpen ges:






Personalkontinuitet – hur arbetar ni för att minimera antalet personal som kommer hem och
hjälper mig?
Tidskontinuitet – hur arbetar ni för att se till att personalen håller de tider som vi kommit
överens om?
Språkkunskap/kommunikation – kan personalen tala mitt språk?
Tillgänglighet – är det lätt att få kontakt med utföraren? Blir jag snabbt uppringd om jag
lämnar ett meddelande?
Närhet – var ligger hemtjänstlokalen?
Rekommendationer – känner jag någon som kan rekommendera en utförare?
September 2015
Tyresö kommun
Socialförvaltningen • Marknadsgränd 2 • 135 81 Tyresö
Tel 08-5782 91 00 • Fax 08-712 87 52
[email protected] • www.tyreso.se
2015
Om jag inte kan eller vill välja, vad händer då?
Om du behöver hjälp att välja utförare kan du prata med din handläggare. Om du inte väljer en
utförare själv kommer din handläggare att tilldela dig en utförare från en turordningslista med de
godkända utförarna. Handläggaren kommer sedan att informera dig om vilken utförare du blivit
tilldelad.