Vilka skyldigheter har en kommun vid

Transcription

Vilka skyldigheter har en kommun vid
Vilka skyldigheter har en kommun vid Försäkringskassans beslut om indragning av assistansersättning? Onsdagen den 25 mars 2015
Advokat Adam Grabavac
e‐post: [email protected]
tel: 0705‐700035
Internet: www.cjadvokat.se
E‐post: [email protected]
Kort historik
•
•
•
•
Handikappreformen
Proposition 1992/93:159
LSS/ fd LASS från den 1 januari 1994
Assistansersättning regleras numer i socialförsäkringsbalken
www.cjadvokat.se
2
Assistansersättning eller personlig assistans enligt LSS?
• Gränsdragningen mellan assistansersättning och personlig assistans enligt LSS går vid behov av personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan avseende grundläggande behov (SFB 51:3)
• även rätt till insats för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt (9 a LSS)
www.cjadvokat.se
3
Samspel mellan lagstiftningarna
• Kommun skyldig att anmäla till FK när någon som har ansökt personlig assistans kan antas ha rätt till assistansersättning (15 § 8 p LSS)
• Kommun ska höras i ärende om assistansersättning –
om inte obehövligt (SFB 51:21) • Beslut om assistansersättning ska sändas till kommun (SFB 51:21)
• Kostnadsansvar för kommun de första 20 timmarna per vecka (SFB 51:22)
www.cjadvokat.se
4
Insats förutsätter ansökan
• Rättighetslagstiftning som saknar tvång
• Insatser kan endast ges på begäran av den enskilde (8 § LSS, SFB 110:4)
• SFB krav på skriftlig ansökan (SFB 110:4).
LSS saknar dock motsvarighet. • Vid anmälan från kommun ska FK pröva rätten utan ansökan från den enskilde (SFB 110:6)
www.cjadvokat.se
5
Skyldighet för kommun att agera vid indragning av assistansersättning?
• Bakomliggande tanke med att FK måste informera om beslut?
• 15 § 1 p LSS ‐ Till kommunens uppgifter hör att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är.
Prop. 1992/93:159 s 184 ”I uppsökande verksamhet upplysa”
• 15 § 2 p LSS ‐ verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda
• Kommunens yttersta ansvar?
www.cjadvokat.se
6
Kommunens yttersta ansvar
• 2 § LSS – Kommun svarar för insatser enligt 9 § LSS • Prop. 1992/93:159 s 195 – Kommunen har ett grundläggande ansvar för att alla som behöver personlig assistans får sådan assistans
• RÅ 2009 ref. 61 HFD klargör med hänvisning till 2 § samt 9 § LSS att sådant yttersta ansvar finns
HFD Klargör att kommunen har det yttersta ansvaret för att alla som omfattas av personkrets enligt LSS och som behöver personlig assistans också får sådan assistans www.cjadvokat.se
7
FK: utredning i handläggningen av ansökan hos kommun?
• Har kommun rätt att ta del av FK:s utredning via den enskilde?
• Kommun ej samma rättigheter som FK att hos tredje part efterfråga uppgifter
• Kräver den enskildes samtycke för att kunna inhämta uppgifter
www.cjadvokat.se
3
• Kammarrätten i Jönköping mål nr 2806‐10
i. Gällde prövning enligt LSS
ii. Påtalades att FK:s utredning visserligen kan vara till nytta
iii.FK:s utredning kan dock inte tillmätas avgörande betydelse
iv.Åligger kommunen att göra en självständig bedömning som grundas på en egen utredning av behovens omfattning
www.cjadvokat.se
9
• Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1121‐11
i. Gällde prövning enligt LSS
ii. Påtalades att FK:s utredning inte är bindande vid prövning av LSS iii.FK:s utredning bedömdes dock vara av värde vid prövningen av målet
www.cjadvokat.se
10
Slutsatser
•
Personlig assistans enligt LSS kräver att den enskilde begär det
•
Får antas vara en skyldighet för kommun ‐ att vid kännedom om indragning av assistans‐ ersättning – i uppsökande verksamhet informera den enskilde om möjligheten att ansöka om personlig assistans
•
Ingen skyldighet för den enskilde att redovisa FK:s bakomliggande utredning
•
Åligger alltid en kommun att göra en självständig bedömning grundad på
en egen utredning
•
Försäkringskassans bedömningar är åtminstone av viss betydelse vid prövningen av rätten till personlig assistans www.cjadvokat.se
11
Jag får tacka för mig!
[email protected]
Tel: 0705‐700035
www.cjadvokat.se
12