Tillsynsområden

Transcription

Tillsynsområden
Välkommen till Återföringsdialog!
• Vilka faktorer kan stärka kvaliteten
i HVB för vuxna?
• På vilket sätt kan tillsyn och
granskning påverka kvaliteten?
Agneta Krantz, Ulf Modin, Magdalena Helgesson och
Lena Andersson
Dagens agenda
9.00 – 9.15
9.15 – 9.45
9.45 – 10.15
10.15 – 10.45
10.45 – 11.45
Inledning presentationsrunda och kort om
IVO:s uppdrag
Tillsynsresultat: Verksamhetstyp, efterlevnad
av tillstånd, lex Sarah, klagomål och
synpunkter, bemanning och kompetens,
delaktighet och dokumentation.
Socialstyrelsen
Fika och smörgås
Dialog och diskussion
Sedan den 1 juni 2013
är det myndigheten Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) som har
ansvaret för tillsyn av hälso- och
sjukvård, socialtjänst och verksamhet
enligt LSS samt viss tillståndsprövning.
Generaldirektör Gunilla Hult Backlund
I bildandet av IVO ingick i uppdraget att
myndigheten ska utvecklas inom bland annat:
Analys
- regelbundet analysera och dra slutsatser av
myndighetens tillsyn
Riskbaserad tillsyn
- utveckla verktyg för att genomföra egen
riskanalys som blir grunden för IVO:s tillsyn
Råd och vägledning
- inom ramen för tillsyn ska ge råd och vägledning
till verksamheterna inom vård och omsorg
Tillsynsåterföring
- återföra vad myndigheten ser i tillsynen
- bidra till ett systematiskt lärande och
utvecklingsarbete i verksamheterna.
Tillsynsärenden baseras på
Klagomål från privatperson
Vård och omsorg rapporterar egna misstag och brister
Frekvenstillsyn av verksamheter
IVO:s egeninitierade tillsyn
Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal
Särskilda uppdrag från regeringen
Riskbaserad tillsyn
IVO ska planera och genomföra tillsynen med utgångspunkt i
egen riskanalys om inte annat följer av lag eller förordning.
IVO gör riskanalyser genom att på både regional och
nationell nivå systematisera och analysera egna och andra
aktörers iakttagelser. Vi tar också tillvara brukare och
patienters erfarenheter så att de kan användas i tillsynen.
IVO:s riskanalys inför 2015
Hälso- och sjukvård
Samverkan inom vård– och omsorgskedjan
Kompetens och personalrelaterade problem
Informationssäkerhet
Socialtjänst
Samverkan inom vård- och omsorgskedjan
Myndighetsutövning
Kompetens och personalrelaterade problem
Tillsynsrapport verksamhetsåret 2014
Rapporten ska innehålla de viktigaste iakttagelserna,
de åtgärder som myndigheten vidtagit med anledning av
uppmärksammade brister och slutsatser av tillsynen.
www.ivo.se
Bakgrund till tillsyn HVB vuxna
Varför?
Att inspektera alla enskilt bedriva HVB-hem där personer
med missbruk och beroende vårdas.
Det var länge sedan flera av hemmen inspekterades.
Vad/Hur?
Granskningsperiod: september 2014 – maj 2015
14 HVB varav ett på Gotland
Oanmälda inspektioner
Intervjuer och granskning av dokumentation
Vid tre hem var inspektörer från hälso- och sjukvården med
Stor variation i verksamheterna





Många hem har lagts ned
Sju hem bedriver behandling
Sex hem är stödboenden
Tre hem har ”lågtröskelverksamhet”
Fyra hem bedriver hälso- och sjukvård, varav ett
är stödboende och tre behandlingshem
Vi har överlag en positiv bild av HVB-vården!
Tillsynsområden
Tillstånd
 Alla hem bedrivs i enlighet med tillståndet vad gäller
platsantal
 Det finns föreståndare på alla hem utom två
 Rätt målgrupp på alla hem utom ett
7 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:543)
Tillsynsområden
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ett ledningssystem ska användas för att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens
kvalitet.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd.
SOSFS 2011:9
Tillsynsområden
Lex Sarah
Skyldigheten att rapportera och utreda samt avhjälpa
och undanröja missförhållanden och påtagliga risker
för missförhållanden.
 De flesta har rutiner för lex Sarah
 Flera hem behöver bli bättre på att informera
personalen
Lex Sarah,
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd.
SOSFS 2011:5
Tillsynsområden
Synpunkter och klagomål
 Alla hem har en klagomålshantering
 Fem hem har brister vad gäller att
sammanställa klagomålen på aggregerad nivå
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd.
SOSFS 2011:9
Tillsynsområden
Bemanning och kompetens
 Alla hem utom tre har tillräcklig bemanning
 Alla hem utom två har personal med
tillräcklig kompetens
3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:543)
3 kap 5 § socialtjänstförordningen (2001:937)
Hem för vård och boende
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd.
SOSFS 2003:20
Tillsynsområden
Delaktighet, samverkan och säkerhet




I alla hem är de inskrivna delaktiga
I alla hem fungerar samverkan
Vården bedöms överlag som trygg och säker
I två hem har vi begärt åtgärder för att
säkerställa in- och utskrivningar
3 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:543)
3 kap 3 § socialtjänstförordningen (2001:937)
Hem för vård och boende
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd.
SOSFS 2003:20
Tillsynsområden
Dokumentation
 Dokumentation förs tillsfredställande i tolv av
hemmen
 Två hem har fått påpekanden
 I ett hem har vi begärt åtgärder
11 kap. 5 och 6 §§ socialtjänstlagen (2001:543)
3 kap 3 § socialtjänstförordningen (2001:937)
Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL,
LVU, LVM och LSS
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd.
SOSFS 2014:5
Brukarna är mycket nöjda med vården!
Åtgärdsbeslut
 Av 14 hem har 7 fått redovisa någon slags åtgärd.
 Av de som hunnit redovisa åtgärder har IVO
bedömt de som tillräckliga
Tillsyn hälso- och sjukvård på HVB-hem
Egenvård SOSFS 2009:6
Skillnaden på hälso- och sjukvård/egenvård är att bedöma
om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal eller inte
Meddelandeblad Nr 6/2013(Socialstyrelsen)
Allt som inte är egenvård är hälso– och sjukvård
Det är förskrivande läkare som beslutar om
egenvård av läkemedel
Diskussion- och dialog
• Vilka faktorer styr kvaliteten i vården?
• Vad kan IVO bidra med?
• Hur påverkar målgruppen kvaliteten?
Tack!
www.ivo.se