Föreläggande Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun (pdf

Transcription

Föreläggande Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun (pdf
BESLUT
/(\
2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015
1nspekt1onen för vård och omsorg
Avdelning syd
SvenLewin
[email protected]
Vård- och omsorgsnämnden
Båstads kommun
269 80 BÅSTAD
Huvudman
Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun
Ärendet
Föreläggande enligt 13 kap. 8 §socialtjänstlagen (2001:453), SoL
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förelägger med stöd av 13
kap. 8 § SoL vård- och omsorgsnämnden i Båstad att senast den 23 juli
2015 vid vite om 1 000 000 kronor, verkställa beslut om bistånd enligt
SoL vid tillfälliga vistelser i Båstads kommun, som begärs, respektive
redan har begärts av beslutande bosättningskommuner.
IVO förelägger därutöver vård- och omsorgsnämnden att senast den 31
juli 2015 komma in med en redovisning av de åtgärder som vidtagits
med anledning av föreläggandet.
Bakgrund
IVO utövar enligt 13 kap. 1 § SoL tillsyn över verksamheter inom soci­
altjänsten med syfte att enligt 13 kap. 2 § SoL granska att socialtjänsten
uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreslaifter.
Den aktuella tillsynen avser huruvida Båstads kommun har fullgjort de
skyldigheter som åligger socialtjänsten enligt 2 a kap. 6 § SoL.
När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än
bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning
eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelse­
kommunen skyldig att på begäran verkställa bosättningskommunens
beslut.
IVO har den 22 juni 2015 inlett en verksamhetstillsyn (dnr. 8.5­
19625/2015) av Båstads kommun eftersom det har inkommit klagomål
från Kungälvs kommun samt Täby kommun avseende verkställighet av
beslut. Av klagomålen framgår att vård- och omsorgsnämnden i Bå-
M
N~
Inspektionen för vård och omsorg
Box 4106
Telefon 010-788 50 00
..-- N
(!! >
203 12 MALMÖ
www.ivo.se
o
[email protected]
Org nr 202100-6537
1(5)
Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.7.1-21178/2015
stads kommun nekar verkställighet av beslut om bistånd enligt social­
tjänstlagen vid tillfälliga vistelser. Med anledning av detta genomförde
IVO en inspektion vid vård- och omsorgsförvaltningen den 23 juni
2015.
Underlag
• intervju med nämndsordföranden, vice nämndsordföranden,
kommunchefen, vård- och omsorgschefen, myndighetschefen,
medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig socio­
nom
• kopia av tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefen daterad
den 5 juni 2015
• kopia av vård- och omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll
från den 8 juni 2015
Redovisning av tillsyn
Vid inspektionen framkom att myndighetschefen, vid ett ledningsmöte
den 4 juni 2015, tog upp svårigheten med att rekrytera personal samti­
digt som behovet av vård- och omsorgsinsatser ökade. Från den 4 maj
2015 till den 4 juni 2015 gjordes totalt 47 vårdplaneringar mot normalt
20. Flertalet personer önskade att få komma hem till egna bostaden
istället för att komma till korttidsboende. Antalet personer i behov av
vård- och omsorgsinsatser generellt har minskat i kommunen men de
som har behov av vård- och omsorgsinsatser har ett mer omfattande
behov.
Det framgick vid inspektionen att en planering och en extrarekrytering
av personal gjorts inför sommarperioden men på grund av det ökade
vård- och omsorgsbehovet har personalresurserna inte räckt till.
Verksamheten har haft biist på sjuksköterskor och denna brist kvarstår
under sommaren trots stora rekryteringsinsatser. Enligt de ovan nämnda
intervjuade har verksamheten också en brist på omsorgspersonal. För
att försöka lösa situationen har förvaltningen erbjudit extra ersättning
till omsorgspersonal. Förvaltningen har även en jobbgaranti till alla
som gjort en godkänd praktik i kommunen och praktikplatser har er­
bjudits till ungdomar. Rekrytering av omsorgspersonal till verksamhet­
en pågår fortfarande. Just nu fattas det personal till 15 arbetspass per
vecka.
De intervjuade uppgav att den uppkomna situationen är extraordinär
och att det inte gått att förutse de ökade behoven. Enskilda skrivs ut
2(5)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.1-21178/2015
ännu tidigare från sjukhusen och de enskildas behov av avancerad
sjukvård i hemmet har ökat.
Förvaltningen har ett gediget introduktionsprogram för sommarvikarier
inom äldreomsorgen. Kommunen har påbörjat ett långsiktigt personal­
försörjningsprojekt för att kunna attrahera och behålla medarbetare i
framtiden.
Enligt vård- och omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll fattade
nämnden beslut den 8 juni 2015, om att bland annat neka verkställighet
av beställningar vid tillfälliga vistelser i kommunen från och med den 9
juni 2015.
Skälet till att beslutet fattades angavs vara att säkerheten för de enskilda
vid utförandet av insatserna inte kunde garanteras på grund av rådande
personalbrist samt att förvaltningen måste säkerställa att medarbetarna i
verksamheten har en god arbetsmiljö.
Diskussion har förts kring hur länge kommunen ska neka verkställighet
av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänstinsatser
till enskilda som vistas tillfälligt i kommunen och nämnden följer ut­
vecklingen fortlöpande. Enligt de intervjuade kan nämnden komma att
ändra sitt beslut om förutsättningarna förändras exempelvis i september
månad.
Enligt de intervjuade hade förvaltningen, innan beslut fattades, gjort
förfråguingar om att köpa tjänster från andra aktörer såsom kommunens
LOV-utförare eller andra kommuner vilket inte var möjligt.
I de fall där bosättningskommunen beställt verkställighet innan nämn­
dens beslut kommer de enskilda att få sina beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen i form av hemtjänstinsatser verkställda av Båstads
kommun. Detta gäller både socialtjänst- och hemsjukvårdsinsatser och
omfattar sammanlagt 55 personer med tillfälliga vistelser (sommargäs­
ter).
Förvaltningen har hittills nekat verkställighet av beslut om bistånd en­
ligt socialtjänstlagen för cirka 12-15 enskilda med tillfälliga vistelser i
kommunen. Ytterligare några enstaka personer med tillfälliga vistelser i
kommunen kan komma att nekas insatser beroende på om fler beställ­
ningar från bosättningskommuner inkommer.
De intervjuade uppgav att de troligen har fått in de flesta beställningar­
na. Förvaltningen avser även att neka verkställighet av beslut om bi­
stånd enligt SoL till dem som fått sina beslut verkställda av Båstads
kommun men som önskar förlänga sin tillfälliga vistelse i kommunen.
3(5)
Inspektionen för vård och omsorg Dm 8.7.1-21178/2015
Skälen för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
• 2 kap. 1 §, 2 a kap. 3 och 6 §§, 4 kap. 1 §och 13 kap. 8 §social­
tjänstlagen (2001 :453), SoL
Enligt 13 kap. 8 § SoL har IVO möjlighet att förelägga den som ansva­
rar för en verksamhet som står under tillsyn, att avhjälpa missförhållan­
den som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser
de har rätt till. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodo­
sedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin för­
sörjning och för sin livsföring i övrig enligt 4 kap. 1 § SoL.
Enligt 2 kap. 1 § SoL ansvarar bosättningskommunen för det stöd och
den hjälp som den enskilde behöver om den enskilde är bosatt i en an­
nan kommun än vistelsekommunen.
Det finns dock en skyldighet för vistelsekommunen att bistå bosätt­
ningskommunen i vissa fall. Av 2 a kap. 6 § SoL framgår bland annat
att när en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än
bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funlctionsnedsättning
eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelse­
kommunen skyldig att på begäran verkställa bosättningskommunens
beslut.
Av proposition 2010/11:49 s. 51 framgår att bosättningskommunen kan
välja att själv verkställa beslutet i vistelsekommunen, antingen i egen
regi eller via en extern utförare. Enligt 2 kap. 5 § SoL har kommunen
möjlighet att sluta avtal med annan utförare som exempelvis annan
kommun eller enskild utförare. Vistelsekommunen bör emellertid vara
skyldig att bistå bosättningskommunen med verkställighet om bosätt­
ningskonununen anser sig ha behov av det. I många fall är det orimligt
för bosättningskommunen att själv utföra verkställighet i annan kom­
mun, särskilt om det är långa avstånd. Om vistelsekommunen ligger
långt från bosättningskommunen och det inte går att få tag på någon
enskild utförare på plats skulle det kunna innebära höga kostnader och
tidskrävande resor för utförarorganisationen i bosättningskommunen att
behöva ta sig till platser för att genomföra insatser som kanske behövs
dagligen.
IVO konstaterar att det av ärendet framgår att vård- och omsorgsnämn­
den fattade beslut den 8 juni 2015 (§ 51) om att bland annat neka verk­
ställighet av beställningar om bistånd vid tillfälliga vistelser i kommu­
nen från och med den 9 juni 2015.
4(5)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.7.1-21178/2015
IVO bedömer att detta inte är förenligt med 2 a kap. 6 § SoL, eftersom
vistelsekommunen är skyldig att på begäran verkställa bosättnings­
kommunens beslut. IVO finner vidare att det är ett missförhållande att
de enskilda inte får sina beslut om bistånd verkställda.
De omständigheter som vård- och omsorgsnämnden anfört beträffande
otillräckliga personalresurser, samt att det är en extraordinär situation,
ändrar inte IVO:s inställning.
IVO anser därför att vård- och omsorgsnärnnden, med bortseende från
sitt beslut den 8 juni 2015, på begäran av bosätningskommuner ska
verkställa beslut om bistånd vid tillfälliga vistelser i Båstads kommun
för att undanröja missförhållandet.
Mot denna bakgrund och med stöd av vad som ovan anförts finner IVO
att förutsättningar föreligger för att vård- och omsorgsnämnden i Bå­
stads kommun med stöd av 13 kap. 8 § SoL ska föreläggas att åtgärda
det missförhållande som konstaterats.
IVO bedömer med hänsyn till ovanstående att beslutet om föreläggande
ska förenas med vite av kännbar storlek.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Thomas
Mehralizade. I den slutliga handläggningen har enhetschefen
Lars Rahm, samt inspektören Marie Ekfors deltagit. Avdel­
ningsjuristen Sven Lewin har varit föredragande.
För Inspektionen för vård och omsorg
~ffeo~,4J_
Thomas Mehralizaåe
Sven Lewin
Hur man överklagar, se bilaga
5(5)
/(\
inspektionen för värd och omsorg
BILAGA
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Malmö.
Skrivelsen ska däremot skickas till adressen:
Inspektionen för vård och omsorg
Box 4106
203 12MALMÖ
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sänder överklagandet vidare för prövning till
förvaltningsrätten i oförändrat skick efter att skrivelsen rättidsprövats och om IVO inte
själv ändrar beslutet på så sätt som ni begärt.
1. Var noga med att ange vilket beslut som överklagas genom att ange diarienummer
(dnr).
2. Beskriv varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.
3. Ert överklagande måste ha kommit in till IVO inom tre veckor från den dag beslutet
meddelades.
Om överklagandet kommer in senare än tre veckor kan det inte tas upp till prövning
(rättidsprövning).
Inspektionen för vård och omsorg
Box 4106
203 12 Malmö
Telefon 010-788 50 00
[email protected]
www. ivo.se
Org.nr 202100-6537