2014-12-17 Yttrande över förslag avseende ändringar i

Transcription

2014-12-17 Yttrande över förslag avseende ändringar i
/r--'\
inspektionen för vård och omsorg
2014-12-17
Avdelning sydväst
Yvonne Swerkersson
[email protected]
Försäkringskassan
Anna Lindhe
Dnr 10.1-33543/2014
1(1)
Yttrande över förslag avseende ändringar i
vägledning 2003:6 om assistansersättning
(Försäkringskassans diarienummer 059624/201 3)
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beretts tillfälle att yttra sig över rnbricerad
remiss. Utredning och bedömning av rätten till assistansersättning samt beräkning av tid
och timbelopp m m är ett komplext arbete med ofta svåra överväganden och
gränsdragningar. Det är därför viktigt att det finns ett väl fungerande stöd för detta arbete.
IVO:s synpunkter har länmats i den av Försäkringskassan bifogade mallen. Utöver de
synpunkter som lämnats i mallen har IVO inga invändningar vad gäller ändringar i
Försäkringskassans vägledning 2003:6 om assistansersättning.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Gunnar Moa. I den slutliga
handläggningen har juristerna Marie Hansson, Rättsenheten och Johanna Eksgård,
Tillståndsenheten deltagit. Inspektören Yvonne Swerkersson har varit föredragande.
Bilaga: Mall med synpunkter
Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg
Telefon 010-788 50 00
[email protected]
www.ivo.se
Org.nr 202100-6537
Synpunkter på remiss Assistansersättning 2003:6 version 13
.
Avsnitt
..
..
•
Kapitel 6
•••
Synpunkter
·.·•...
•<·····.
...
.
·.·
i ..
.
••
.
·
.
....·
•
·.·
.·.·
. . . ·.
•
: . ·.·•
:.-,. --:
----·
.•
.
•.
Förutsättningar för rätt till assistansersättning
6.1
6.2
6.3
6.4
Sista meningen på sidan 60 andra stycket är felskriven och behöver ändras.
Schemat på sidan 6lsom visar tillhörighet enligt 1 § LSS är informativ, men
skulle kunna bli ännu tydligare och bättre om de olika steg som anges i text
också angavs i schemat. Det är svårt att i schemat hitta steg 3 och steg 6.
6.5
6.5.1
6.5.2
Första meningen i andra stycket på sidan 66 är svårförståelig och behöver
skrivas om.
6.5.3
6.5.4
Kapitel 7
Förutsättningar för rätt till assistansersättning
·.
·.
Synpunkter på remiss Assistansersättning 2003:6 version 13
7.1
7.1.1
7.4.1
7.4.7
7.5
7.5.6
Kapitel 9
Bedömning av rätten till assistansersättning och beräkning av
tid inom assistansersättningen
9
IVO anser att kedjan utredning, bedömning och beräkning genom
ändringarna har förtydligats samt att uppdelningen av kapitel 9 innebär att
vägledningen blivit mer pedagogisk och lättöverskådlig vilket underlättar
tillämpningen.
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2
9.2.1
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
Synpunkter på remiss Assistansersättning 2003:6 version 13
Kapitel 10
Tid då assistansersättning inte betalas ut
10.1
10.4
10.6.2 Kapitel 11
SFB och andra stödformer
11.3.8 11.4.3 11.7
Kapitel 12
Beslut hos Försäkringskassan
12.6
12.7
12.8
12.13 Kapitel 13
Assistansersättningens timbelopp
13.1
13.2
13.2.1 13.2.2 13.3
Kapitel 15
Utförande av beslut
.
15.1.7 Synpunkter på remiss Assistansersättning 2003:6 version 13
15.2
15.7
Det framgår av andra stycket i vägledningen under 15.7 att försäkringskassan
ska anmäla till IVO om det finns anledning att anta att lämpligheten att
bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas för en
tillståndspliktig verksamhet. Vidare att det ofta är lämpligt att
Försäkringskassan kontaktar den enskilde och/eller anordnaren om det
förhållande man överväger att anmäla och tar ställning till om anordnaren
bör få viss tid på sig att rätta till dessa förhållanden.
IVO anser att ett sådant förfaringssätt är tveksamt. Försäkringskassan bör
utan att ta sådana kontakter med den enskilde/anordnaren göra en anmälan
till IVO. IVO som är tillsynsmyndighet bör få ta ställning till de rådande
förhållandena.
15.7.1
Kapitel 16
Tredje stycket på sidan 239 behöver enligt IVO:s uppfattning fötiydligas.
Omständigheter i övrigt som kan ha betydelse för lämpligheten kan även
avse eventuell brottslighet som t ex misshandel m m
Redovisning och avräkning
16.1
16.1.3
16.2
16.4.3
Kapitel 17
Ändrade förhållanden och uppföljning
17.2
17.3
Övriga synpunkter
Synpunkter på remiss Assistansersättning 2003:6 version 13