och sjukvårdspersonal som utgör risk för patientsäkerheten

Transcription

och sjukvårdspersonal som utgör risk för patientsäkerheten
Sida 1 (2)
Styrande dokument
Rutindokument | Rutin
Anmälan av legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal som utgör risk för
patientsäkerheten
Berörda enheter
Samtliga vårdenheter inom Norrbottens Läns landsting
Syfte
Beskriva tillvägagångssätt vid anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Patientsäkerhetslagen.
Bakgrund
Enligt 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en person, som har
legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam
eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Lag (2012:957).
Om IVO efter en utredning anser att sjukvårdspersonal utgör en fara för
patientsäkerheten anmäler IVO det till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Det är HSAN som fattar beslut om eventuell inskränkning
av behörigheten att utöva sitt yrke inom hälso- och sjukvården. Det är endast
IVO, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern som är behöriga att göra
anmälan till HSAN.
När ska en anmälan göras
En anmälan/utredning ska göras när;
 Det finns skäl att befara att yrkesutövaren utgör en fara för patientsäkerheten. Till exempel att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inte bedöms kunna utföra sitt yrke tillfredsställande på grund av
sjukdom eller missbruk eller ett upprepat åsidosättande av bestämmelser som är av direkt betydelse för patientsäkerheten. Anmälningsplikten gäller även vikarier och tidigare anställd hälso- och
sjukvårdspersonal.
Det åligger även vårdgivaren att i möjligast mån uppmärksamma hälso- och
sjukvårdspersonal som kan vara i behov av extra stöd och insatser som t ex
utbildning, fortbildning och rehabilitering innan problemen blivit sådana att
anmälan till IVO är nödvändigt.
Genomförande
1. Om det via avvikelserapporter eller på annat sätt framkommer att en
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inklusive tandvårdspersonal, som är verksam eller har varit verksam inom Norrbottens läns
landsting, kan utgöra en patientsäkerhetsrisk, ska berörd/berörda
verksamhetschefer underrättas.
2. Verksamhetschefen ska undersöka och dokumentera de omständigheter som föreligger. Den berörda hälso- och sjukvårdpersona-
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
[Gäller för verksamhet]
DOKUMENT-ID
ARBGRP78-4-64
GODKÄNT DATUM
2015-08-31
ANSVARIG
BIRGITTA BOQVIST
VERSION
1.0
Sida 2 (2)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
len/tandvårdspersonalen informeras i ett tidigt skede om vad som
framkommit. Verksamhetschefen kontaktar HR-partner för adekvat
stöd i processen.
Om verksamhetschefen finner att det föreligger skälig anledning att
befara att det finns en patientsäkerhetsrisk, informeras divisionschefen och ansvarig HR-chef. Medarbetaren informeras om att ärendet
lämnats till divisionschefen för eventuell anmälan IVO.
Divisionschefen beslutar i samråd med verksamhetschef, HR och
chefläkare om anmälan till IVO ska göras eller om andra åtgärder
ska vidtas. Vid behov kan divisionschefen tillsätta en kvalitetsgranskningsgrupp för att mera ingående granska den anställdes verksamhet.
Verksamhetschefen ansvarar för och föreslår lämpliga personer att
genomföra kvalitetsgranskningen. Den anställde och/eller facklig representant, om den anställde så önskar, ges möjlighet att ta del av
och kommentera vad som framkommit vid granskningen. Detta undantar inte arbetsgivarens ansvar och skyldighet för medarbetarstöd.
Kvalitetsgranskningsgruppen skriver en rapport med förslag till
handlingsplan som lämnas till verksamhets- och divisionschef.
Divisionschefen ansvarar för anmälan till IVO.
Till anmälan ska bifogas all tillgänglig information som finns i personalärendet; vem anmälan gäller, händelsen, arbetsgivarens åtgärder, insatser och planering.
Hälso- och sjukvårdspersonal samt den som bedriver verksamhet
som står under tillsyn är skyldig att på IVO:s begäran lämna över
handlingar, prover och annat material som rör verksamheten och
lämna de upplysningar om verksamheten som IVO behöver för sin
tillsyn.
Bilagor/Hänvisning
Länk till Processkarta – Anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som utgör risk för patientsäkerheten (processbeskrivning av tillvägagångssätt).
Inspektionen för vård och omsorg, IVO;s webbsida
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
[Gäller för verksamhet]
DOKUMENT-ID
ARBGRP78-4-64
GODKÄNT DATUM
2015-08-31
ANSVARIG
BIRGITTA BOQVIST
VERSION
1.0