Information och ansökan om arbetsplatskoder

Transcription

Information och ansökan om arbetsplatskoder
Regionservice
Team – Köpt Vård
Skeppsgatan 19, plan 5
205 25 Malmö
Information och ansökan om arbetsplatskoder
Denna information riktar sig till legitimerade läkare och sjuksköterskor
verksamma inom Region Skåne som inte har vårdavtal med Region
Skåne eller som inte har lagetablering i Region Skåne.
Förskrivarkod och arbetsplatskod är obligatoriska på alla recept på läkemedel för att de ska
få expedieras på apotek. Dessa koder ska skrivas ut på receptet och anges i en för apoteket
maskinläsbar form (streckkod).
Det är respektive landsting som avgör om ett arbetsplatsförhållande föreligger. Region
Skåne tilldelar arbetsplatskod endast om:



Förskrivaren har svensk läkarlegitimation och rätt att förskriva läkemedel.
Förskrivaren är folkbokförd eller har arbetsplatsen förlagd i Skåne
Förskrivaren har undertecknat ”Försäkran” och ”åtagandet” i ansökan
Pensionerade- och icke kliniskt verksamma läkare ska bifoga till ansökan intyg om
förskrivningsrätt från Socialstyrelsen. Förskrivare som bedriver vårdverksamhet i Skåne ska
bifoga till ansökan intyg om förskrivningsrätt från Socialstyrelsen och registerutdrag från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Intyg om förskrivningsrätt beställs från Socialstyrelsen på telefonnummer 075-247 30 00
eller genom att mejla namn och personnummer till [email protected]
Registerutdrag från IVO beställs genom att mejla till [email protected] eller på
telefonnummer 010-788 50 00. För att beställa registerutdrag måste du ha anmält
verksamheten till IVO. Anmälan görs direkt på webben via länken nedan.
http://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/anmal-ny-halso--och-sjukvardsverksamhet/
Arbetsplatskoden upphör att gälla om verksamheten eller folkbokföringsadressen flyttas
utanför Skåne.
Bifogat finner du en ansökningsblankett. Fyll i denna och skicka den till adressen som anges
i ansökan. Om något underlag saknas returneras blanketten för komplettering. Tilldelning av
arbetsplatskod förmedlas via mejl.
Ansökan om arbetsplatskod
Ansökan skickas till:
Regionservice, Team – Köpt Vård, Skeppsgatan 19 plan 5, 205 25 Malmö
Obligatoriska uppgifter
Kryssa i vilken egenskap förskrivning ska ske
Pensionär1
Icke kliniskt2
Tilldelad arbetsplatskod (ifylles av Region Skåne)
Verksamhet3
Efternamn och förnamn
Personnummer
Förskrivarkod (Intyg om förskrivningsrätt ska bifogas)
Specialitet
Folkbokföringsadress
Postnummer och ort
Tfn
Mobil
E-postadress
Försäkran
Försäkran om följsamhet till Skånelistan
Undertecknad åtar sig att vid förskrivning av läkemedel följa Skånelistan samt andra
riktlinjer från Läkemedelsrådet. Se länken nedan för mer information.
www.skane.se/skanelistan
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Åtagande
Undertecknad åtar sig att använda arbetsplatskoden endast för förskrivning av läkemedel
till sig själv och till närstående.
Datum
1
Namnteckning
Namnförtydligande
Pensionerade läkare ska bifoga till ansökan intyg om förskrivningsrätt.
Icke kliniskt verksamma läkare ska bifoga till ansökan intyg om förskrivningsrätt
3
De som bedriver vårdverksamhet ska bifoga till ansökan intyg om förskrivningsrätt och registerutdrag från IVO.
2