När du gör din ansökan om startstöd kommer du behöva uppge

Transcription

När du gör din ansökan om startstöd kommer du behöva uppge
När du gör din ansökan om startstöd kommer du behöva uppge:
























Namn på insatsen
Om du har ansökt om eller fått andra stöd för etableringen
Dina yrkes- och branscherfarenheter och vilken utbildning du genomgått som har särskild
betydelse för etableringen
Varför du vill genomföra etableringen
Plats för den verksamhet som du utvecklar genom etableringen
Företagets tidigare och nuvarande verksamhet
Hur etableringen påverkar ekonomin och arbetstiden
Hur företagets ägarstruktur ser ut
Vilka företag som du har kopplingar till. Du ska ange namn, ägarandel i procent,
årsarbetskraft, årsomsättning och balansomslutning.
Vilka företag som äger andelar i ditt företag. Du ska ange namn, ägarandel i procent,
årsarbetskraft, årsomsättning och balansomslutning.
Mål och delmål för att utveckla jordbruks-, trädgårds-, eller rennäringsföretagets verksamhet
Hur du kommer att arbeta med att utveckla företaget så det blir miljömässigt hållbart och
resurseffektivt
Vilka investeringar, utbildning och rådgivning du planerar, särskilt kopplat till hållbarhet och
resurseffektivitet
Om du brukar mer än hälften av din odlade areal ekologiskt vid ansökningstillfället
Om du fått energirådgivning
Om du under det senaste året dokumenterat strukturerat miljökvalitetsarbete
Om du kommer att utnyttja nya arbetsmetoder
Om du startar en helt ny produktion i samband med din etablering
Om det pågår produktion på produktionsplatsen
Om du kommer att utöka verksamheten på produktionsplatsen
Om du beräknar att få hela din inkomst från företaget när affärsplanen är genomförd
Hur många timmar du kommer att arbeta i företaget när affärsplanen är genomförd
Areal efter etableringen, fördelat på åker och betesmark samt om marken är ägd eller
arrenderad
Antal djur och djurplatser efter etableringen
Bilagor som du ska skicka med din ansökan





Företagets senaste balans- och resultaträkning alternativt tidigare ägares bokslut om det
finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning.
Detta ska du också skicka med om det är ett nystartat företag.
Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant
Intyg från utbildning, intyg från praktisk erfarenhet, CV, övriga relevanta betyg och intyg
Kopia av överlåtelse/köpeavtal, arrendeavtal, registreringsbevis från Bolagsverket eller en
registrering hos Skatteverket
Andra bilagor som har betydelse för ansökan.

Om du har ett rennäringsföretag - intyg på att du har en mentor för tre år framåt samt att du
är medlem och aktiv i en sameby