Hämta tillstånd - Placeringsinfo.se

Transcription

Hämta tillstånd - Placeringsinfo.se
BESLUT
Dnr 6.3.1-23520/2015
1(9)
2015-08-27
Sköndals HVB och Familjehem AB
Turingegatan 22
151 36 Södertälje
Ärendet
Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller med stöd av 7 kap. 1 §
första stycket 1 och 7 kap. 2 § SoL Sköndals HVB och Familjehem
AB:s ansökan om tillstånd att bedriva Järesta Gård i form av hem för
vård eller boende, HVB.
IVO avslår med stöd av 7 kap. 2 § SoL, Sköndals HVB och Familjehem AB:s ansökan om tillstånd för Järesta Gård vad avser ställföreträdande föreståndare.
Detta beslut om tillstånd gäller från och med dagens datum och tills
vidare. Ett tillståndsbevis utfärdas och bifogas.
Ansökan
Sköndals HVB och Familjehem AB, org.nr. 556976-4763, har den 9
juli 2015 ansökt om tillstånd att bedriva HVB enligt 7 kap. 1 § första
stycket 1 SoL.
Av ansökan och kompletterande uppgifter framgår följande:
Målgrupp
Ensamkommande barn från 13 år till och med 17 år som söker asyl
eller barn i samma ålder som har fått permanent uppehållstillstånd,
PUT. Verksamheten ska omfatta 15 platser.
Verksamhetens innehåll
Verksamhetens inriktning och mål är att se till den enskildes situation
och behov. Fokus ska ligga på att skapa trygghet och en stabil grund för
ungdomarna.
Inspektionen för vård och omsorg
Avdelningen för tillståndsprövning
Box 45183
104 30 Stockholm
Telefon 010-788 50 00
[email protected]
www.ivo.se
Fax 010-788 56 37
Org nr 202100-6537
Inspektionen för vård och omsorg
2015-08-27
Dnr 6.3.1-23522/2015
Ungdomarna ska få sina grundläggande behov tillgodosedda, få stöd i
sin identifikationsprocess, få ett gott och respektfullt bemötande samt
en utvecklande integration.
Varje ungdom kommer att få en till två kontaktpersoner som upprättar
en individuell genomförandeplan tillsammans med ungdomen, särskild
förordnad vårdnadshavare/god man och socialsekreterare.
Verksamheten kommer att ha en strukturerad vardag med inslag av
skolgång och aktiviteter. Skolgången kommer att planeras i samverkan
med kommunen. Verksamheten kommer att verka för att skolgången
snabbt kommer igång så att barnet får kunskap om Sverige och lär sig
det svenska språket. Ungdomarnas behov av stimulans och aktiviteter
kommer att tillgodoses på individ- och gruppnivå.
I samband med inskrivning uppdateras hälso- och tandvårdsstatus för
ungdomen och vid behov planeras besök för hälso-, sjuk- och tandvård.
Personal
Den föreslagna föreståndaren, Erica von Heideken, har en filosofie magisterexamen (285 p) som innehåller följande ämnen:
- Sociologi A (30 p)
- Sociologi B (30 p)
- Sociologi C (30 p)
- Sociologi D (30 p)
- Hälso- och sjukvårdsadministration A (30 p)
- Organisationspsykologi I och II (30 p)
- Arbetslivsinriktad rehabilitering (60 p)
- Alkohol och droger (30 p)
- Special- och socialpedagogik (15 p)
Erica von Heideken har under tiden 2002 – 2006 arbetat för en kommun som handledare åt arbetssökande samt som vårdare på ett boende
inom socialpsykiatrin. Vidare har Erica von Heideken under två år arbetat på arbetsförmedlingen som SIUS-konsulent, arbetsförmedlare
samt projektledare. Erica von Heideken har under fem år varit personalledare på Samhall.
Erica von Heideken arbetar sedan 2014-04-01 som behandlingsassistent
på ett HVB.
2(9)
Inspektionen för vård och omsorg
2015-08-27
Dnr 6.3.1-23522/2015
Den föreslagna ställföreträdande föreståndaren, Fatima Diab har en
socionomexamen (210 hp).
Fatima Diab har under tiden 2003 – 2006 arbetat som vårdare på ett
sjukhem och under sommaren 2008 samt under perioden 2014 - 2015
inom hemtjänsten. Sedan 2015 arbetar Fatima Diab som vikarierande
enhetschef på ett ordinärt boende (äldreboende).
Verksamheten kommer att anställa personal med utbildning och erfarenhet som är adekvat för målgruppen. Exempel på professioner kan
vara socionomer, behandlingsassistenter eller behandlingspedagoger.
Vid medarbetarsamtalen ska en kompetensutvecklingsplan sammanställas i syfte att verksamheten ska inneha den kompetens som är aktuell
för dess ändamål och inriktning. Personalen kommer regelbundet att få
klient- och processhandledning av handledare med adekvat utbildning
och erfarenhet av handledning inom verksamheten för målgruppen.
Vid behov kommer verksamheten att anlita konsulter i form av psykolog, terapeut, lärare och läkare.
Verksamheten kommer att bemannas enligt följande:
I huvudbyggnaden kommer bemanningen att vara två på dagtid, två på
kvällen och en vaken natt. I mellan huset kommer det att finnas en personal dagtid, en personal på kvällen och en vaken nattpersonal. I annexet kommer det att ske en samverkan dag/kväll mellan personalen i
de övriga husen och på natten kommer det att finnas en sovande jour.
Utöver finns föreståndaren på plats dagtid.
Den enskildes delaktighet och inflytande
Verksamhetens mål är att skapa trygga relationer i syfte att den enskilde ska känna sig fri att yttra sig om sin vistelse i verksamheten.
Verksamheten kommer att vara präglad av respekt för den enskildes
integritet. Ungdomen kommer att ges möjlighet att framföra åsikter och
önskemål bland annat vid den dagliga kontakten med personalen men
även vid planerade tillfällen. I anslutning till inskrivningen kommer
ungdomen att få muntlig och skriftlig information om sina rättigheter.
Verksamheten har rutiner för hur in- och utskrivningsprocessen ska
ske.
3(9)
Inspektionen för vård och omsorg
2015-08-27
Dnr 6.3.1-23522/2015
Den enskildes säkerhet och trygghet
Utifrån verksamhetens värdegrund angående förhållningssätt, bemötande och respekt för individen pågår ett ständigt pågående arbete i
syfte att motverka hot, våld och kränkningar. Huvudmannen har redogjort för verksamhetens handlingsplan vid hot- och våldssituationer.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Huvudmannen har redogjort för lagar, förordning och föreskrifter som
ska ligga till grund för driften av verksamheten samt för verksamhetens
processer och aktiviteter. Huvudmannen har beskrivit hur verksamheten planerar att arbeta med riskanalys, egenkontroll, avvikelser, samverkan, personalens delaktighet i kvalitetsarbetet, uppföljning, utvärdering
och dokumentation av kvalitetsarbetet samt lex Sarah.
Dokumentation
Genomförandeplaner ska upprättas tillsammans med ungdomarna, social
journal ska föras. Dokumentationen kommer att förvaras i låst dokumentskåp.
Finansiering
Huvudmannen har redogjort för hur verksamheten ska finansieras.
Byggnader och lokaler
Huvudmannen har redogjort för kontakt med byggnadsnämnd, miljönämnd samt för verksamhetens brandskydd.
Utredning i ärendet
Komplettering
IVO har begärt in kompletterande uppgifter i ärendet och Sköndals
HVB och Familjehem AB har inkommit med begärda uppgifter.
Vandelprövning
IVO har inhämtat registerutdrag hos Polismyndigheten, Kronofogden,
Skatteverket och Bolagsverket. Vid dessa kontroller har inga anmärkningar framkommit.
4(9)
Inspektionen för vård och omsorg
2015-08-27
Dnr 6.3.1-23522/2015
Besök i verksamhetens lokaler
IVO har genomfört ett besök i verksamhetens lokaler. Vid besöket konstaterandes att lokalerna, överensstämer med de ritningar som fogats till
ansökan.
Verksamheten består av tre byggnader.
Huvudbyggnad består av tio boenderum, kök, matsal, tre allrum, ett
personalrum, två toaletter samt två kombinerade toaletter med dusch.
Annexet består av ett boenderum och ett personalrum samt ett kombinerat badrum med dusch och toalett.
Mellanhuset består av fyra boenderum, 1 personalrum, kök/
matrum/allrum, en toalett samt ett kombinerat badrum med toalett och
dusch.
Samtliga fastigheter ligger på samma tomtområde.
Övrigt
IVO har den 24 augusti 2015 skickat en sammanställning av beslutsunderlaget till huvudmannen för faktagranskning.
Skälen för beslutet
Tillämpliga bestämmelser m.m.
I 7 kap. 1 § SoL regleras bl.a. att ett bolag inte utan tillstånd av IVO
yrkesmässigt får bedriva hem för vård eller boende.
Enligt 7 kap. 2 § SoL får tillstånd beviljas endast om verksamheten
uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.
I 3 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF, anges att ett hem
för vård eller boende är ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende.
I 3 kap. 3 § SoL regleras att insatser inom socialtjänsten ska vara av
god kvalitet. För utförande av socialtjänstens uppgifter ska det finnas
personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
I 2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2003:20) om hem för vård eller boende anges att den som förestår ett
hem för vård eller boende ska ha en adekvat högskoleutbildning. Denne
5(9)
Inspektionen för vård och omsorg
2015-08-27
Dnr 6.3.1-23522/2015
ska också ha erfarenhet av liknande verksamhet och vitsordad personlig
lämplighet. Den som av huvudmannen är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a.
kunna ansvara för att arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller
kraven på säkerhet, personal med lämplig utbildning och erfarenhet
rekryteras och introduceras, en god arbetsmiljö upprätthålls, verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas, och verksamheten utvecklas i
takt med ny lagstiftning, nya forskningsresultat och resultat från tillsynen.
Av 2 kap. 1 § samma föreskrift, allmänt råd, anges att utbildningen som
avses i 1 § bör omfatta minst 120 poäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Om en ställföreträdare har utsetts för den som förestår verksamheten bör även ställföreträdaren uppfylla de krav som anges i 1 §.
På sid 146-147 i prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, anges
att ”kraven på kvalitet och säkerhet i institutionsvård och heldygnsomsorg för samhällets mest utsatta grupper såsom barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre måste ställas högt om syftet med insatsen skall uppnås. Den som förestår verksamheten, dvs. utövar den
dagliga ledningen, bör därför ha en lämplig utbildning. Till detta krävs
också tidigare erfarenhet av liknande verksamhet, liksom vitsordad
personlig lämplighet.”
Bedömning
IVO bedömer, utifrån den redovisning som huvudmannen har gjort i sin
ansökan, att verksamheten har förutsättning att uppfylla det som lagar
och föreskrifter kräver vad gäller kvalitet och säkerhet i vården. IVO
bedömer att verksamhetens lokaler är ändamålsenliga. IVO bedömer att
Erica Von Heideken har adekvat högskoleutbildning, erfarenhet av liknande arbete samt personlig lämplighet för uppdraget som föreståndare
för Järesta Gård.
IVO ser däremot hinder för att bifalla den del av ansökan som avser
ställföreträdande föreståndaren.
IVO har i sin tillståndsprövning att ta ställning till om verksamheten
med den föreslagna ställföreträdande föreståndaren uppfyller kraven på
god kvalitet och säkerhet inom socialtjänstens område.
6(9)
Inspektionen för vård och omsorg
2015-08-27
Dnr 6.3.1-23522/2015
Det finns inga krav på att ett HVB måste utse en ställföreträdande föreståndare, men om en huvudman önskar ha en sådan prövar IVO dennes
kvalifikationer. Kvalifikationerna ska vara tillräckliga för att kunna
träda i föreståndarens ställe när behov inom verksamheten uppstår. Huvudmannen har ansökt om att tillsätta Fatima Diab som ställföreträdande föreståndare. IVO har därför att pröva om hennes kvalifikationer
är tillräckliga. Betydelsen av föreståndarens kompetens framhålls, såväl
i lagstiftningen som i förarbetsuttalanden, för att kraven på kvalitet och
säkerhet i verksamheter inom socialtjänsten ska vara tillförsäkrade.
IVO anser att betydelsen av ställföreträdarens kompetens är viktig eftersom denna ska kunna ersätta föreståndaren inte bara i enstaka situationer utan vid behov även under en längre, sammanhängande tid. För
att kunna göra komplicerade bedömningar och avvägningar krävs både
fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.
IVO bedömer att Fatima Diabs högskoleutbildning är adekvat för rollen
som ställföreträdande föreståndare på ett HVB med den målgrupp som
huvudmannen ansöker om tillstånd för. Däremot har inte huvudmannen
kunnat visa att Fatima Diab har någon erfarenhet av liknande verksamheter som också är ett krav.
Fatima Diab har visserligen arbetat inom socialtjänstverksamhet, äldreområdet, detta är dock inte den målgrupp ansökan om tillstånd avser.
IVO:s bedömning är att detta ej är att jämställas med liknande verksamhet då detta handlar om barn och unga vuxna som ska vårdas på ett
HVB.
Mot bakgrund av denna bedömning finner IVO att verksamheten inte
har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet med
Fatima Diab som ställföreträdande föreståndare. Sköndals HVB och
Familjehem AB:s ansökan ska därför avslås i denna del.
Mot bakgrund av denna bedömning har IVO inte funnit skäl att pröva
Fatima Diabs personliga lämplighet.
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Jonas Wiklund. I utredningen har även juristen Sarah Snyder deltagit. Utredaren Maria
Nylander har varit föredragande.
7(9)
Inspektionen för vård och omsorg
2015-08-27
Dnr 6.3.1-23522/2015
Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm, se bilaga.
Inspektionen för vård och omsorg
Jonas Wiklund
Maria Nylander
Bilaga:
Tillståndsbevis
Så här överklagar du
Kopia för kännedom till:
Socialnämnden
Räddningstjänsten
8(9)
Inspektionen för vård och omsorg
2015-08-27
Dnr 6.3.1-23522/2015
9(9)