Ärende 8 Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende

Transcription

Ärende 8 Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende
SOCIAL- OCH
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
HANDLÄGGARE
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-02-05
AN-2014/373.732
1 (3)
Äldreomsorgsnämnden
Pernilla Jensen
08-535 312 04
[email protected]
Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende
– utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Förslag till beslut
Äldreomsorgsnämnden tar del av tjänsteutlåtandet gällande Inspektionen för
vård och omsorgs tillsynsrapport av Kullagårdens demensboende som är en
enhet inom äldreomsorg i egen regi.
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 3 september 2014
en anmäld inspektion av Kullagårdens demensboende. Inspektionens syfte var
att granska hur Kullagården bedriver sitt faktiska kvalitetsarbete och att
Kullagården säkrar att uppnådda goda resultat i form av åtgärder som stödjer
en vård och omsorg med så få inslag som möjligt av både tvångs-, skyddsoch begränsningsåtgärder blir varaktiga. Inspektionen hade även till syfte att
identifiera brister och ställa krav på åtgärder utifrån dem.
Vid inspektionen intervjuades representanter från personalgruppen, en
gruppintervju hölls med tillförordnad enhetschef, tillförordnad sektionschef
samt sjuksköterska. Inspektörerna tog även del av riktlinjer och rutiner.
IVO bedömde att verksamheten har kunskap om gällande regelverk och att
det finns ett medvetet förhållnings- och arbetssätt när det gäller den enskildes
integritet, medinflytande och självbestämmande.
Beskrivning av ärendet
Regeringen har gett IVO i uppdrag att genomföra en särskild tillsynsinsats i
verksamheter där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas.
IVO ska särskilt granska hur verksamheter bedriver sitt faktiska
kvalitetsarbete och säkrar att, uppnådda goda resultat i form av åtgärder som
stödjer en vård och omsorg med så få inslag som möjligt av både tvångs-,
skydds- och begränsningsåtgärder blir varaktiga. Syftet är också att identifiera
brister och ställa krav på åtgärder utifrån dem.
IVO gjorde utifrån detta uppdrag en inspektion på Kullagårdens
demensboende den 3 september 2014. Tillsynen gjordes genom intervjuer av
3 representanter ur personalgruppen, en gemensam intervju med tillförordnad
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Social- och
äldreomsorgsförvaltningen
141 85 Huddinge
Gymnasietorget 1
08-535 300 00
[email protected]
www.huddinge.se
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-02-05
AN-2014/373.732
2 (3)
enhetschef (Elisa Reinikainen), tillförordnad sektionschef (Jessica Kindbom)
och sjuksköterska. IVO tog även del av: ”Riktlinjen för hantering av
medicintekniska produkter”, ”Rutin för användning av skyddsåtgärder på
Kullagården” samt ”Utredningshjälp för ställningstagandet av
skyddsåtgärder”.
Fakta om verksamheten
På Kullagårdens demensboende finns totalt 29 lägenheter, vid tillfället för
inspektionen var det 26 boende varav 6 var män. Enheten är organiserad med
två avdelningar separerade av en hisshall. Varje avdelning består av två
korridorer med lägenheter. Mellan de båda korridorerna finns en dörr som
alltid är öppen.
Sammanfattning av IVO:s beslut och bedömning av tillsynen
Den 28 november 2014 inkom till förvaltningen IVO:s beslut av tillsynen. I
beslutet går att utläsa en redovisning och bedömning av:
Boendets utformning
Bedömning: IVO anser att boendets utformning i stort sett är anpassad för
målgruppens behov och förutsättningar.
Bemanning
Bedömning: IVO bedömer att boendet är väl bemannat då avdelningarna
aldrig lämnas obemannade.
Arbetssätt och arbetsmetoder för att undvika tvångs- och
begränsningsåtgärder
Bedömning: Samtlig personal arbetar enligt Socialstyrelsens nationella
riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
Kompetens
Bedömning: IVO konstaterar att samtliga intervjuade anser att personal,
oavsett profession, har kompetens i förhållande till målgruppens behov.
Systematiskt kvalitetsarbete
Bedömning: IVO bedömer att riktlinjer om ledningssystem och framtagna
processer för att säkra verksamhetens kvalitet är formulerade på ett sådant sätt
att de inte står i strid med gällande lagar och föreskrifter.
Sammanfattningsvis bedömer IVO att verksamheten har kunskaper om
gällande regelverk och att det finns ett medvetet förhållnings- och arbetssätt
när det gäller den enskildes integritet, medinflytande och självbestämmande.
IVO är särskilt positiv till Kullagårdens arbete med att ta ställning till
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-02-05
AN-2014/373.732
3 (3)
eventuella behov av åtgärder som kan hänföras till skydds- och
begränsningsåtgärder.
IVO har därmed beslutat att ärendet är avslutat.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser positivt på tillsynen från IVO. Tillsynen är ett stöd i
utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Förvaltningen noterar att IVO:s
tillsyn visar ett gott resultat när det gäller Kullagårdens arbete med regelverk
och systematiskt kvalitetsarbete. IVO understryker att verksamheten har ett
medvetet arbetssätt kring de boendes medinflytande, integritet och
självbestämmande. Det är även positivt att IVO framhåller verksamhetens
samverkan när det gäller att ta ställning till tvångs-och begränsningsåtgärder.
Britt-Marie Karlén
Social- och äldreomsorgsdirektör
Ann-Christine Hansson
Verksamhetschef
Bilagor
Tillsyn och inspektionsmeddelanden
Beslut efter genomförd tillsyn
Beslutet delges
Huddinge kommuns pensionärsråd