Tillsyn & Tillväxt - Rättvik

Transcription

Tillsyn & Tillväxt - Rättvik
Emmaboda
21 oktober
Vårt arbete
Sveriges Företagsstruktur
Cirka 1 000 000 Företag
99,4 % har färre än 50 anställda
75 % är enmansföretag
0,06% är stora, dvs har fler än 250 anställda
SVERIGE år 2014
Hur är det att vara företagare idag?
1200 lagar
2200 förordningar
94 miljoner
blanketter
8100 föreskrifter
och allmänna råd
Alternativ till tillväxt:
Nolltillväxt?
ELLER?
HUR VILL VI ATT RÄTTVIK SKA UTVECKLAS?
Ärende vid företagarnas kontakter
med kommunen
Vad Innebär Det DÅ
Kreativa Företag vs 94 000 000 blanketter?
Stimulera entreprenörandan utan att tulla på
säkerhet och miljö?
Det finns ett stort behov av att finna en tydlig
gemensam plattform för Tillväxt- och
Tillsynsfrågorna
-Vägen till hållbara lösningar”Tillväxt & Tillsyn är ett samarbete där lagar,
paragrafer, tillväxt och hållbar utveckling förenas.
Vår inriktning är att främja samarbete för att nå ett gott
företagsklimat, arbeta för att stärka den kommunala
tillväxten och hållbarhetsfrågornas position i samhället”.
Motprestation
Transparens
Tydlighet
Ha en god metod som grund för kommunikationen
med företag och privatpersoner (kommunikativa
plattformen)
Flexibilitet och målstyrning utifrån lagar och
fokusområden
Riskbedömning avgör När, Var och Hur tillsynen
genomförs
Rättelsetrappan
Förbud mot verksamhet
Förtroende:
Att den andre är villiga att försöka
förstå vad jag menar och söka
ömsesidigt acceptabel lösning
Föreläggande med vite
Sanktionsavgifter
Föreläggande
Tappat förtroende:
Ingen idé att söka komma överens med den andre
Skriftlig dialog
Muntlig dialog
God kommunikation och förståelse
Gemensamt ärendehanteringssystem
Gemensamma företagsbesök
Ständigt förbättringsarbete med utvärderingar av
båda områdena
Högre delegationer uppnås genom uppvisat gott
omdöme
Gemensamma workshops med utmanande
frågeställningar
En ökning av förutsättningarna för små företag
att lämna anbud med 100 % på två år
Minska andelen ram-upphandlingar
 Utbildningar för lokala företagare
 Informationsmöten
 Nätverkslösningar
 Informationskanal uppdaterad om vilka
upphandlingar som är på G

HUR KAN VI MÄTA EFFEKTERNA?….
SAMSYN
Tillsynen handlar om att förstå lagens intention och se till att
den uppfylls. För att nå dit krävs ett helhetsperspektiv istället
för att fastna i detaljer.
Tillväxt handlar om kreativa, seriösa och ansvarsfulla
företagare som vill framåt. Det är dessa företagares frågor
som skall föras på agendan, hållbarhet är inte ett modeuttryck
utan ett fenomen som ger lönsamhet och utveckling.
Ovanstående samsyn utgör ledstjärnan i allt vi gör, var för sig, eller
tillsammans. Varje arbetsinsats, stor eller liten, varje remissvar, varje
företagsbesök, ärende eller frågeställning ska ha sin utgångspunkt i denna
samsyn. Tillväxt och Tillsyn tillsammans ger då effekt!
VAD SÄGER OECD?
Denna rapport är de 34
medlemsländernas samlade kunskaper
och riktlinjer för hur ett bra
tillsynsarbete skall se ut.
Att hjälpa företagen att göra rätt är det
mest effektiva sättet att utöva tillsyn
”Finally the reform of enforcement and
inspections is as much about changing
methods and culture as it is about
reforming institutions organisational
mechanisms and legislation”

Similar documents