Taxa för samtidig tillsyn enligt LSO och LBE

Transcription

Taxa för samtidig tillsyn enligt LSO och LBE
Akt:
Dnr:
RÄN-2014-0296
Taxa för samtidig tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
2015
Grundtaxa (kr)
Verksamhetsklass*
Mindre industri, kontor och egna
boenden (Vk1 och Vk3)
Gemensamhetsboenden (Vk3B)
Publika lokaler samt
samlingslokaler utan
alkoholtillstånd (Vk2A och Vk2B)
Större industrier samt
samlingslokaler med
alkoholtillstånd (Vk1 och Vk2C)
Hotell (Vk4)
6 348
Ett besök på högst 1,5 timme, restid, kontroll
av underlag, förberedelser samt upprättande
av ett protokoll/föreläggande.
7 725
Ett besök på högst 2,5 timmar, restid, kontroll
av underlag, förberedelser samt upprättande
av ett protokoll/föreläggande.
6 807
Ett besök på högst 2 timme, restid, kontroll av
underlag, förberedelser samt upprättande av
ett protokoll/föreläggande.
7 266
Ett besök på högst 2 timmar, restid, kontroll
av underlag, förberedelser samt upprättande
av ett protokoll/föreläggande.
7 725
Ett besök på högst 2,5 timmar, restid, kontroll
av underlag, förberedelser samt upprättande
av ett protokoll/föreläggande.
7 725
Ett besök på högst 2 timmar, restid, kontroll
av underlag, förberedelser samt upprättande
av ett protokoll/föreläggande.
8 184
Ett besök på högst 2,5 timmar, restid, kontroll
av underlag, förberedelser samt upprättande
av ett protokoll/föreläggande.
7 266
Ett besök på högst 2 timmar, restid, kontroll
av underlag, förberedelser samt upprättande
av ett protokoll/föreläggande.
11 128
Ett besök på högst 4,5 timmar, restid, kontroll
av underlag, förberedelser samt upprättande
av ett protokoll/föreläggande.
9 483
Ett besök på högst 3,5 timmar, restid, kontroll
av underlag, förberedelser samt upprättande
av ett protokoll/föreläggande
4 971
Ett besök på högst 1,5 timme, restid, kontroll
av underlag, förberedelser samt upprättande
av ett protokoll/föreläggande.
Vårdmiljöer för daglig verksamhet
och för behovsprövade särskilda
boenden (Vk5A och Vk5B)
Vårdmiljö sjukhus och fängelser
(Vk5C och Vk5D)
Brandfarlig lokal <150 kvm (Vk6)
Brandfarlig lokal >150 kvm (Vk6)
Organisationstillsyn
Övrigt (tillsyn av enskilda
förhållanden)
I grundtaxan ingår:
Om tillsynehandläggningen avviker från normal handläggningstid debiteras per påbörjad halvtimme
enligt fastställd timtaxa för tillsyneförrättare.
Nuvarande timtaxa för tillsyneförrättare 918 kr.
* enligt Boverkets byggregler (BBR)
Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19
E-post: [email protected]
www.uppsala.se