GO-samarbetet Järnvägen Oslo-Göteborg Sammanfattning av

Transcription

GO-samarbetet Järnvägen Oslo-Göteborg Sammanfattning av
RTM Konsult
sid 1 (4)
GO-samarbetet
Järnvägen Oslo-Göteborg
Sammanfattning av utredningsläge för förbättrad tågtrafik
Augusti 2010
1 Sammanfattning av nuvarande planer
Inom GO-samarbetet har det pågått arbete för att förbättra järnvägen mellan Oslo
ochGöteborg. Det har bl a inom Interregprojekt som avslutades 2006 belysts ingående och där
en etappvis utbyggnad föreslogs som skulle leda till det uppsatta målet om 2 timmars restid
mellan Oslo och Göteborg.
I korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn pågår omfattande utbyggnad på delar av sträckan,
planering pågår på andra delar men för vissa sträckor saknas idag utbyggnadsplaner. Dagens
investeringsplaner i Norge (NTP 2010-2019) och Sverige (Åtgärdsplan 2010-2021) innebär
att det år 2021 finns dubbelspår på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn frånsett på sträckorna
Haug – Halden – Öxnered (194 km) och Maria – Helsingborg (2 km)
Inom Östfold pågår en planering med målsättning att kunna bygga ut dubbelspår från Moss
till Halden (79 km) till 2022 och att denna utbyggnad kommer att ingå i nästa nationella
investeringsplan.
Det pågår alltså planerings och utbyggnadsaktiviteter på hela sträckan frånsett på delen
Halden-Öxnered (131 km) – ”missing link” – med 32 km på norsk sida och 99 km på svensk
sida varav 31 km på södra delen mellan Skälebo och Öxnered är gemensam med Vänerbanan.
Restid
enl nuv
planer
Restid
idag
~30
41
Fyrspår Oslo-Ski, uppgradering till 250 km/h
Oslo-Ski-Moss
~30/50
60
Ny/utbyggd bana för 250 km/h ,
Halden-Öxnered
73
73
Öxnered-Göteborg
32
49
Dubbelspår klart 2012 för250 km/h
Göteborg-Halmstad
~60
65
Utbyggnad dubbelspår 250 km/h
Halmstad-Helsingborg
~40
60
Utbyggnad dubbelspår 250 km/h
Helsingborg-Malmö
~35
40
Uppgradering till 250 km/h
Malmö-Köpenhamn
~35
40
Citytunneln klar 2010
Oslo – Ski - Moss
Moss - Halden
Utbyggnadsplaner
RTM Konsult
sid 2 (4)
Järnvägen Oslo-Göteborg
Sammanfattning av utredningsläge för förbättrad tågtrafik, Augusti 2010
___________________________________________________________________________
Med nuvarande beslutade (NTP 2010-2019 & åtgärdsplan 2010-2021) och planerade
utbyggnader (Moss-Halden) blir restiden ca 3 tim Oslo-Göteborg. För att nå kortare restid
krävs ny/ombyggd bana för minst 200 km/h på stora delar av sträckan mellan Öxnered och
Moss.
Inom ramen för EU-projektet COINCO North
genomförs studier av förutsättningar för en
förbättrad tågtrafik för att stärka stråket OsloGöteborg-Köpenhamn
– den sk 8-miljonersregionen.
Infrastruktur er ryggraden i COINCO North
prosjektet, men også styrket samarbeid innen
næring, innovasjon og utdanning, samt
opplevelse og kultur, skal bidra til å gjøre regionen
mer konkurransedyktig som et attraktivt sted å bo,
jobbe, etablere ny virksomhet og besøke
Inom GO samarbetet och i samverkan med Gränskommittén diskuteras nu att initiera ett
Interreg-projekt för att analysera sträckan Halden-Öxnered avseende både linjedragning och
former för finansiering av en utbyggnad.
2 Utvecklingsmöjligheter
En modern och förbättrad järnvägsinfrastruktur i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn
kommer att få stor betydelse och omfattar nästan 40% av den skandinaviska befolkningen
(över 8 millioner invånare). Järnvägen Oslo-Göteborg utgör en viktig länk i den nordiska
triangeln och är ett prioriterat projekt i det europeiska järnvägsnätet – TEN-T. Järnvägen är
Norges förbindelse till Göteborgs hamn och till kontinenten. Den är därför viktig både för
gods- och persontrafik och har en stor potential til utveckling. Sträckan Halden-Öxnered är en
viktig länk i denna ”Europakorridor” för järnvägstransporter till/från Norge både for personoch godstrafiken och utgör en viktig del i ”grön fraktkorridor” för järnvägstransporter från
kontinenten till Norge. En utbygg järnväg kan också utnyttjas av höghastighetståg och därmed
vara en del i en långsiktig utbyggnad av en framtida höghastighetsjärnväg.
Möjlig utveckling av korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn diskuteras i COINCO North
projektet. En utbyggd järnväg kan påtagligt påverka en utveckling i korridoren och stärka
samverkan mellan Oslo, Göteborg och Öresundsregionerna men också lägga grunden till en
konkurrenskraftig och miljöanpassad utveckling som påverkar hela Skandinavien.
RTM/PM aug 2010 /2010-09-17 /
RTM Konsult
sid 3 (4)
Järnvägen Oslo-Göteborg
Sammanfattning av utredningsläge för förbättrad tågtrafik, Augusti 2010
___________________________________________________________________________
2.1 Utveckling på kort sikt
Inom GO samarbetet pågår också ett arbete för att förbättra tågtrafiken på kort sikt. Ett förslag
till åtgärder för att redan till 2013 reducera restiden till 3½ tim (idag nästan 4 tim) har tagits
fram i samverkan med Jernbaneverket, Trafikverket, NSB och Västtrafik. Med dessa åtgärder
kan också utbudet ökas från dagens tre turer per riktning. Förhandlingar har inletts inom
ramen för GO samarbetet och överenskommelse om en avsiktsförklaring mellan parterna
kommer att träffas inom kort. Detta är ett första steg för att förbättra järnvägstrafiken mellan
Oslo och Göteborg och ger en tågtrafik med kortare restid än med buss.
2.2 Utveckling på medellång sikt
Inom GO samarbetet finns en gemensam syn på strukturen för tågtrafiken i korridoren OsloGöteborg med lokal/regionatågstrafik i Oslo-regionen och Göteborgsregionen och en trafik
mellan Oslo och Göteborg integrerat med den regionala trafiken. Det finns också ett
gemensam mål inom både GO samarbetet (2½ tim Oslo-Göteborg) och COINCO North
samarbetet (4½ tim Oslo-Köpenhamn)
Oslo
Lokaltåg Oslo-Ski-Moss
Karlstad
Ski
Intercitytåg Göteborg-Karlstad
Moss
Halden
Intercitytåg Oslo-Halden +
Intercitytåg Oslo-Göteborg
Regionaltåg GöteborgTrollhättan/Vänersborg
Fjärrtåg/snabbtåg Oslo-Göteborg
Snabbtåg
Intercitytåg
Regionaltåg & Lokaltåg
Pendeltåg Göteborg -Älvängen
Göteborg
Möjligheten att nå en restid på 4½ tim mellan Oslo och Köpenhamn kan ske på alternativa sätt
men kräver en utbyggnad av länken Halden-Öxnered.
7:10
6:00
kapacitet
+dubbelspår
höghastighetssträckor
4:30
höghastighetsbana
2:30
nuv. utbyggnadsplaner 2020
2020
2009
2030
2040
COINCO utbyggnadsplan
2.3 Utveckling på lång sikt
På lång sikt har COINCO North projektet presenterat visionen om en restid på 2½ tim mellan
Oslo och Köpenhamn. Denna vision möjliggör också en integrerad region i korridoren – ”8
millionersbyen”- som också stärker Nordens position i ett Europeiskt perspektiv. Visionen på
2½ tim kräver en utbyggnad av höghastighetsbana. Utredning om framtida
höghastighetsbanor pågår i Norge.
RTM/PM aug 2010 /2010-09-17 /
RTM Konsult
sid 4 (4)
Järnvägen Oslo-Göteborg
Sammanfattning av utredningsläge för förbättrad tågtrafik, Augusti 2010
___________________________________________________________________________
3 Förslag till åtgärder för att öka förutsättningarna för
förbättrad tågtrafik
För att komma vidare i utvecklingen av järnvägen bör man överväga att ta fram ett förslag till
norsk/svensk avsiktsförklaring för att förbättra tågtrafiken och knyta samman Norge och
Sverige med en modern järnväg mellan Halden och Öxnered. Detta ligger i linje med andra
överenskommelser om gränsöverskridande infrastrukturutbyggnader som avtalet mellan
Sverige och Danmark för utbyggnad av Öresundsförbindelsen, avtalet mellan Danmark och
Tyskland för utbyggnad av Fehmarn bält liksom avtalet om utbyggnad av
Svinesundsförbindelsen.
RTM/PM aug 2010 /2010-09-17 /

Similar documents