TIDRAPPORT

Transcription

TIDRAPPORT
Exempel 1
TIDRAPPORT
Maskin nr:
Beställare ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Adressuppgifter
Telefon
..............................................................................................................................................................
Arbetsplats.................................................................................................................................
Datum
Arbetets art m. m.
Effektiv
körtid
Övertid
Ackord
Flyttning Smörjning
L
E
P
M
E
X
E
Summa
Bestyrkes........................................................................ den .........................................................
Chaufför.................................................................................................................. Beställare..........................................................................................................................................................
TIDRAPPORT / FÖLJESEDEL
Exempel 2
Kundnr Datum Timmar Utrustning Summa
Beställare
Entr. nr Gata/box
Maskin/Fordonsnr Postnr och postadress Tel nr
Arbetsplats/Littera nr Kontaktperson
Gods- Släp Kbm/ slag
Ton Arbetstid tim.
Övertid Från - Till / Arbetsbeskrivning
L
E
P
EXEM
Ev tilläggskostnader
Leveransbestämmelser enl. allmänna hyresvillkor för anläggningsmaskiner med förare samt enl. Allåk. Samtliga priser exkl. moms.
Vid betalning efter förfallodag debiteras lagstadgad påminnelseavgift
samt dröjsmålsränta med gällande diskonto + 8%.
PROJEKT ANTAL KUNDPRIS
Betalningsvillkor:
20 dagar från fakturadatum om inte annat överenskommits.
Ort den /
20
Arbetet utfört/Förare
Arbetet godkännes/Beställare - Arbetsledare
Adressuppgifter
Telefon
Orgnr. XXXXXX-XXXX
Godkänd för F-skatt
Exempel 3
Bruksvägen 18
881 41 Sollefteå
Tfn 0620-156 30
Beställare
Adress
Arbetsplats
Arbetets art
År
Datum
TRYCK: Selma Solutions AB 2014
Tidrapport/
Arbetsrapport Nr.
Maskin
månad
Effektiv
körtid
Väntetid
Antal
lass
Konto
à-pris
Anmärkningar
L
E
P
M
E
Summa
Godkännes:
Deb. fakt. nr.
X
E
Maskinist:
Exempel 4
Vecka nr ................
■ Ackordstid
TIDSEDEL
■ Timtid
■ Arbetsvecka
/
-
/
20 ............
Beställare
Arbetsplats
Datum
Ordtid
Beskrivning av arbetet
Övertid
Mån-Fre Lör-Sön
OB
Restid
L
E
P
M
E
X
E
Summa
Antal
Arbetare
Traktamente med övernattning
Reseersättning
Övrigt
För beställaren att observera
Denna tidsedel lägges till grund för debiteringen, varför beställaren eller dennes ombud bedes granska
alla tiduppgifter samt dagtraktament- och reseersättning före undertecknandet och godkännandet här nedan.
Övertid
Tryck: Selma Solutions AB
Ord. tid
Mån-Fre
Godkännes härmed
Anmärkningar och meddelanden
Lör-Sön
OB
Restid
Dagtrakt.
Reseutlägg
Exempel 5
Arbetsorder
Ägare
Fakturaspec.
Beuksvägen 18, 881 41 Sollefteå
Telefon: 0620-156 30
www.alinea.se
Kontant
Bankgiro XXX-XXXX
Debiteras
Uttaget av
Efterkrav
Organisationsnummer XXXXXX-XXXX
Fabrikat
Ant
Typ
Tillv.-nr
Nummer
Exp.
Montör
Er rekv.
Datum
L
E
P
Benämning
à-pris
Brutto
%
M
E
Utfört arbete
X
E
Förbrukningsmat.
Reservdelar Kr
Arbetskostnad Kr
Varan förblir säljarens egendom tills full betalning erlagts.
Ovanstående emottaget
Erkännes
Kvitteras
Sollefteå den ______ / ________ 20_______
Sollefteå den ______ / ________ 20_______
_______________________________________
_______________________________________
Transp.
Kronor
Moms
Frakt
Summa kronor
Netto
Exempel 6
ARBETSRAPPORT
Beställare.........................................................................................................................................
Bruksvägen 18
881 41 Sollefteå
Tel: 0620-156 30
Adress...................................................................................................................................................
Postnr................................................. Ort..................................................................................
Tel................................................................................................................................................................
Månad
Arbetsbeskrivning
Arbetsplats
Övrigt
Arbetets art
Timmar
Övertid
vardag
Övertid
helg
Restid
Mil
Komp.
ledigt
1
2
3
4
5
L
E
P
6
7
8
9
10
M
E
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
X
E
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Godkännes av beställarens representant
DatumNamnteckning
Exempel 7
Firmanamn
Arbetsorder
Följesedel
adressuppgifter
Nr
Kund
Ankomstdag: ...................................................................
Leveransdag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................
Lev. sätt:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................
Märke:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varumottagare
Rekv.nr:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................
...................................................................
Reparation och legoarbeten:
Operation
Antal
Rep
Slip
L
E
P
M
E
X
E
Rikt
Exempel 8
firmanamn
Dagbok
BYGGDAG NR
O RT P R OJ E K T /P R OJ E K T NR V E CK OD A G VECKA NR
A N SVARI G ARBETSLEDARE
A R B E T S P L AT S ÅR
MÅN
VÄDER
T I D PUN KT
TI D PU NKT
T E M PERATU R
TEM PERAT UR
U P PEHÅLL
REGN
S NÖ FALL
V IND
M /S
D Y GN STEM PERATU R
M I N.
M AX.
DAG
PÅBÖRJADE,
PÅGÅENDE
ARBETEN
UPPE HÅL L
REG N
SNÖ FAL L
VI N D
M/S
NÄRV. ARBETSSTYRKA
L
E
P
FÄRDIGA
ARBETEN
EGE N UE /SE
Banarbetare
Besiktningsman
M
E
Signalmontör
Sisä
AVVIKELSER
STÖRNINGAR
HINDER
Tillsyningsman
X
E
Vagnuttagare
Elektriker
KTL-montör
Kopplingsansvarig
Arbetsledare
ÄNDRINGAR
OCH TILLÄGGSARBETEN
HSV / LFS
Banemontör
KL-montör
Projektledare
Bil
Kilometer
Traktamente / Diet
EGENKONTROLL
q Se kontollplan nr
Summa
Totalt
UTRUSTNING
SKIFT
FÖRBRUKNINGSMATERIAL
S l ä pvagn
Tryck: Selma Solutions AB, 2012
Jo rdni ngsut rust ni ng
B ali sprovare
I sol provare
P i n l ödni ngsaggregat
S p eci al handverkt yg
DELGIVNING DAGBOK BEKRÄFTAS:.................................................................................. DAGBOK FÖRD AV:.................................................................................
Exempel 9
Tidrapport
Beställare
Arb.plats
Er ref.
År
Veckonr.
Datum
Utfört arbete
Utfört av:
Ord. tim
Ö-tid 50%
Ö-tid 100%
Trakt. En dag
Trakt. Flerdag
Restid
Milersätt.
Logi
Arbetsordernummer
L
E
P
M
E
Summa:
Hyra verktyg
X
E
Kvitteras av
Summa:
Adressuppgifter
Telefon
Org.nr
XXXXXX-XXXX
Godkänd för F-skatt
Övrigt (husvagn, utlägg m m)
Exempel 10
Tidrapport
Datum
Dag
MånadVecka Namn
Signatur
ArbetsplatsEtab.
Ord. tid
Restid Övertid ÖvertidKomptidKomptid Trakt AnkomstBilers.
lager
vardag helg ut
sparas
hem
mil
L
E
P
X
E
SUMMA TOTAL
SOLLEFTEÅ TRYCKERI AB 2010
M
E

Similar documents