Suti - Transport Data System AS

Transcription

Suti - Transport Data System AS
Standard för bättre affärer
Suti
Standardiserat utbyte
av trafikinformation
Utnyttja hela potentialen
SUTI är en ideell organisation vars syfte är att skapa och underhålla en standard för utbyte av
trafikinformation mellan datorsystem.
Initiativtagare till projektet och bildandet av organisationen är företrädare för systemföretag,
transportörer, produktutvecklare, trafikföretag samt branschorganisationer.
Inom området taxitransporter har det sedan 80-talet successivt skett en strukturförändring
vad gäller sättet att producera transporterna. Idag kan det mycket väl ske bokningar av
transporter i ett system, som i sin tur skickar bokningar vidare till flera olika lokala
taxisystem. Dessa tar i sin tur hand om den lokala dirigeringen av fordon.
Den svaga länken i informationsutbytet är gränssnittet mellan de olika systemen.
För utvecklare av transportkoncept kan det innebära en begränsning i utvecklingen av
transporttjänster eftersom man tvingas till kompromisser.
För transportörer och systemtillverkare kan det innebära att man inte till fullo kan utnyttja
systemens kapacitet, samt att man tvingas till onödigt kostsam utveckling av skräddarsydda
lösningar.
SUTIs uppgift är därför att skapa standardiserade gränssnitt som ger alla aktörer i de
ingående värdesystemen möjlighet att utnyttja sin fulla potential.
Egen standard får man bekosta själv
Som utvecklare och leverantör av system för trafikdirigering är teknisk utveckling och
förbättring av funktionerna en självklarhet. Det är bl a så man konkurrerar och vinner
kunder. Att hela tiden ligga steget före sina konkurrenter.
Med Suti-standarden integrerad i systemet kan fokus riktas mot just utveckling
av nya funktioner istället för på lokala programlösningar för kommunikation.
Systemintegrationen hos kunden blir både enklare och säkrare.
Dessutom effektiviseras supporthanteringen.
Som Systemutvecklare vinner du bl a följande fördelar:
Fokus på utveckling istället för på lokala programlösningar
Säkrare och enklare systemintegrationer
Effektivare support
Gärna körning - men inte allt på en gång
Som transportör är det viktigt att man verkligen kan hålla vad man också lovar.
Missade eller försenade transporter leder till missnöjda kunder och frustrerade
medarbetare - en situation som ingen vill ha.
Med hjälp av Suti-standarden kan transportören bl a hantera sina resurser i förhållande till
inkommande köruppdrag.Transportören kan ställa krav på beställaren att ordna uppdragen
så att de matchar överenskomna kontrakt. Resultatet blir en förbättrad leveranssäkerhet
och produktivitet, som i sin tur leder till ökade affärsmöjligheter.
Som transportör vinner du bl a följande fördelar:
Ökat resursutnyttjande
Fler uppdrag via fler kanaler
Förbättrad produktivitet och lägre investeringskrav
Skapa dig frihet att utveckla verksamheten
Som beställare är pålitliga system och transporter avgörande. Beställarsystemet har ofta i
sin tur en kund – en slutkund. Det är därför särskilt viktigt att kvalitet och leveranssäkerhet
är inbyggt i samarbetet med transportörer och systemtillverkare, eftersom beställaren är
den som slutligen får svara för den gemensamma produktionen.
Med Suti-standarden kan beställaren arbeta på ett och samma sätt mot alla uppkopplade
transportörer, utan avvikelser och lokala teknikhinder.
Som beställare vinner du bl a följande fördelar:
Säkrad leveransprocess
Fler tjänster och produkter
Förbättrade relationer
Övergripande beskrivning av
Suti-Standarden
Standarden består av totalt 7 block, var och en med sin
uppgift för att kommunikation och överföring av data
skall fungera.
Nedan beskrivs blockens övergripande idé och uppgift:
Block 1: Dynamic Resource Utilization
Block 1, är avsett att dynamiskt och tillfälligt kunna förändra
den av beställare och utföraren (transportör) avtalade
resurstilldelningen, dvs antalet bilar i förhållande till
inkommande order.
Block 2: Order
Block 2, hanterar överföring av order från beställare till
utförare (transportör) samt på vilket sätt ordern skall
hanteras.
Block 3: Dispatch
Block 3, hanterar tilldelningen av ett fordon till en order.
Block 4:Traffic Control
Block 4, används för dynamisk styrning av resurser.
Exempelvis ruttplanering av flera uppdrag eller
länkning av flera uppdrag.
Block 5: Communication
Block 5, används för kommunikation mellan
beställarsystem och utförarsystem (transportör)
samt till fordon anslutet till utförarsystemet.
Block 6: Report
Block 6, hanterar beställarens behov av rapporter efter
utförd transport. Rapporterna avser återrapportering
från själva resan och avser inte faktureringsfunktion
eller specifikation för faktura.
Block 7:Technical Control
Block 7, hanterar den tekniska tillgängligheten mellan
systemen.
Suti
Standardiserat utbyte
av trafikinformation