Handlingar - Vingåkers kommun

Transcription

Handlingar - Vingåkers kommun
1 (1)
Datum
2015-05-19
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Samhällsbyggnadsnämnden
Tid:
Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 17.00
Plats:
Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker
Leif Skeppstedt
Ordförande
Catarina Djupström
Sekreterare
Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Ärenden
1. Information
2. Föreläggande förenat med vite angående uppstädning och
förvaring av ensilageplats på fastigheten Vrettsta 2:5
3. Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten på
fastigheten Säby 2:18
4. Delegationsärenden
5. Underrättelse om förrättning
6. Delgivningar
7. Övriga frågor
Dnr
65/2014
284/2011
VK300S v1.0 040416, Kallelse
150526 Sbn
Välkommen!
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-05-26
68
Sbn § 48
Dnr 44/2012
450 (Ecos)
Information
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Föreläggande enligt Miljöbalken på fastigheten Billsbro 2:28
Nämnden uppdateras hur hanteringen av rubricerande ärende fortlöper. Sista dag
för inbetalning av det utdömda vitesbeloppet är den 21 maj 2015. Om beloppet
inte betalas in startas en utredning om de tillgångar som finns hos
fastighetsägarna.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-05-26
69
Sbn § 49
Dnr 65/2014
420 (Ecos)
Föreläggande förenat med vite angående uppstädning
och förvaring av ensilageplast på fastigheten Vrettsta 2:5
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden


Samhällsbyggnadsnämnden förelägger XX, med personnummer
XXXXXX-XXXX, i egenskap av verksamhetsutövare på fastigheten Vrettsta
2:5 i Vingåkers kommun att snarast, dock senast 3 veckor efter delgivningen
av detta beslut:
-
Städa upp den ensilageplast som har spridits på gårdsplanen samt den
plast som spritts från gården längsmed Högsjövägen.
-
Förvara plastavfall från ensilagehanteringen i behållare, container eller
liknande kärl med väggar som förhindrar vindspridning. Om plast ändå
sprids ska städning ske utan dröjsmål.
Samhällsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med vite om
25 000 kronor per punkt. Det sammanlagda vitet som kan utdömas är
50 000 kronor.
Lagstöd: 2 kap. 3 §, 15 kap. 5a § & 30 §, 26 kap. 9 § & 14 § Miljöbalken.
Beskrivning av ärendet
Klagomål rörande spridd ensilageplast på rubricerade fastighet inkom till
miljökontoret i mars 2014. En inspektion gjordes varefter ett beslut om
föreläggande fattades om bland annat uppstädning av spridd plast samt förvaring
så att vindspridning förhindrades. Vid uppföljande inspektion i oktober 2014
fanns det fortfarande spridd plast på gårdsplanen men bedömningen gjordes att
det var tillräckligt uppstädat för att föreläggandet skulle anses uppfyllt. Ett nytt
beslut om föreläggande fattades där det förtydligades hur förvaringen skulle ske
för att förhindra vindspridning och ge en bättre ordning samt att eventuella
plastbitar som ändå råkat bli spridda med vinden omgående skulle städas upp.
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-26
70
Forts.
Sbn § 49
Den 24 april 2015 passerade en miljöinspektör fastigheten och kunde då
konstatera att mängden plast som ligger spridd på gården nu ökat och att det låg
spritt upp till 300 meter från gården. Enhetens bedömning är att den spridda
plasten återigen behöver städas upp, att den fortlöpande uppstädningen som ska
ske inte har fungerat samt att förvaringen inte är ändamålsenlig för att förhindra
vindspridning. Därför föreslås att beslut fattas om uppstädning samt
ändamålsenlig förvaring. Eftersom problemet är återkommande och tillräckliga
åtgärder inte vidtagits trots tidigare föreläggande, bedöms det motiverat att förena
föreläggandet med vite. Beslutsunderlaget har kommunicerats skriftligen med
verksamhetsutövaren. Inget yttrande har dock inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-05-04
_____
Expediering
Fastighetsägare till Vrettsta 2:5
Miljöinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-05-04
Vår handläggare
Paulina Eriksson
Vår beteckning
2014-000065
Förslag till beslut om föreläggande om uppstädning och
förvaring av ensilageplastavfall på fastigheten
VRETTSTA 2:5 i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förelägga XX med personnummer
XXXXXX-XXXX i egenskap av verksamhetsutövare på fastigheten Vrettsta 2:5 i
Vingåkers kommun att snarast, dock senast 3 veckor efter delgivningen av detta
beslut:

Städa upp den ensilageplast som har spridits på gårdsplanen samt den
plast som spritts från gården längsmed Högsjövägen

Förvara plastavfall från ensilagehanteringen i behållare, container eller
liknande kärl med väggar som förhindrar vindspridning. Om plats ändå
sprids ska städning ske utan dröjsmål.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena föreläggandet med
vite om 25 000 kr per punkt
Lagstöd:
2 kap. 3 §, 15 kap. 5a § & 30 §, 26 kap. 9 § & 14 § Miljöbalken.
Bakgrund
Klagomål rörande ensilageplast inkom till miljökontoret i mars 2014. Enligt
klagomålet låg det bitar av ensilageplats spridda på och omkring gårdsplanen till
vilken man har direkt insyn från vägen. En inspektion gjordes varefter ett beslut
om föreläggande fattades om bland annat uppstädning av spridd plast samt
förvaring så att vindspridning förhindrades.
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Vid uppföljande inspektion i oktober 2014 fanns det fortfarande spridd plast på
gårdsplanen men vi bedömde att det var tillräckligt uppstädat för att föreläggandet
skulle anses uppfyllt.
Ett nytt beslut om föreläggande fattades där vi förtydligade hur förvaringen skulle
ske; vi ansåg att det vore lämpligt att förvara ensilageplasten från den dagliga
verksamheten i container, skrinda eller annan behållare med väggar för att på så
vis förhindra vindspridning och ge en bättre ordning. Eventuella plastbitar som
ändå råkar spridas med vinden skulle omgående städas upp.
Skäl för beslutet
Den 24 april 2015 passerade en miljöinspektör fastigheten och kunde då
konstatera att mängden plast som ligger spridd på gården nu ökar och att det låg
spritt upp till 300 meter från gården.
Vår bedömning är att den spridda plasten återigen behöver städas upp, att den
fortlöpande uppstädningen som ska ske inte har fungerat samt att förvaringen inte
är ändamålsenlig för att förhindra vindspridning. Därför fattar vi beslut om
uppstädning samt ändamålsenlig förvaring. Eftersom problemet är
återkommande, och tillräckliga åtgärder inte vidtagits trots tidigare föreläggande så
bedöms det motiverat att förena föreläggandet med vite.
Kommunicering
Beslutsunderlaget har kommunicerats skriftligen med verksamhetsutövaren. Inget
yttrande har dock inkommit.
Information
Detta beslut innebär inte befrielse från tidigare beslut (daterat 2014-12-11) att
senast 30 juni 2015 inkomma till Samhällsbyggnadsnämnden med kvitto,
mottagningsbevis eller liknande som visar att plasten från de upplagda högarna
har lämnats till godkänd anläggning för omhändertagande eller annan godkänd
mottagare. Likaså gäller fortfarande förbudet att använda plastavfallet som
fyllnadsmaterial vid anläggningsarbeten eller annat nedgrävande.
Lagstöd
I Miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna som gäller för alla.
I dem anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska också
vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
olägenhet för människor eller skada på miljön uppkommer. (2 kap. 3 §
miljöbalken)
2 (3)
Den som innehar avfall är skyldig att hantera detta på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt (15 kap. 5a § miljöbalken)
Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn
till (15 kap. 30 § miljöbalken)
Samhällsbyggnadsnämnden får meddela de förelägganden som behövs för att
miljöbalken ska efterlevas (26 kap. 9 § miljöbalken)
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 kap. 14 §
miljöbalken)
Beslutet kan överklagas
Beslutet kan överklagas. Hur man överklagar framgår av beslutets följebrev.
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Thorsten Schnaars
Samhällsbyggnadschef
Paulina Eriksson
Miljöinspektör
3 (3)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-05-26
71
Sbn § 50
Dnr 284/2011
446 (Ecos)
Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten på
fastigheten Säby 2:18
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden


Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XX, med personnummer
XXXXXX-XXXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, diskoch tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Säby
2:18 från och med den 30 september 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden förenar förbudet med vite om 75 000 kr.
Lagstöd: 26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Beskrivning av ärendet
Vingåkers kommun genomförde 2011 en avloppsinventering kring Öljaren.
Målsättningen är att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla gällande
krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet
kan även förorena dricksvattenbrunnar. Som en följd av detta genomför
miljökontoret områdesvisa inventeringar i kommunen.
Beslut om förbud för utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga anläggningen på
fastigheten Säby 2:18 fattades den 30 januari 2012. Förbudet trädde i kraft den 30
juni 2013. Samhällsbyggnadsenheten har vid inspektion konstaterat att
avloppsvatten fortsatt släpps ut till den bristfälliga avloppsanläggningen på
fastigheten trots att beslutet om förbud har trätt i kraft.
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat om förbud förenat med vite
gällande aktuell fastighet då avloppet inte åtgärdats. Eftersom personuppgifterna
inte protokollfördes i samband med det beslutet lyfts nu ett nytt förslag till beslut,
med ett nytt datum då avloppet senast ska vara åtgärdat för att spillvatten fortsatt
ska kunna släppas ut från fastigheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-04-21
_____
Expediering
Fastighetsägare till Säby 2:18
Miljöinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2015-04-21
Vår handläggare
Cecilia Larsson
0151-191 00
[email protected]
Dnr Ecos
2011-000284
Förslag till beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten på
fastigheten Säby 2:18 i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förbjuda XX med personnummer
XXXXXX-XXXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, disk- och
tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Säby 2:18 från
och med den 30 september 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förena förbudet med vite om
75 000 kr.
Lagstöd:
26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av miljöinspektör på samhällsbyggnadsenheten.
Bakgrund
Vingåkers kommun genomförde 2011 en avloppsinventering kring Öljaren.
Målsättningen är att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla gällande
krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet
kan även förorena dricksvattenbrunnar. Som en följd av detta genomför
miljökontoret områdesvisa inventeringar i kommunen.
Samhällsbyggnadsenheten
Kommunledningsförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8• Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Beslut om förbud för utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga anläggningen på
fastigheten Säby 2:18 fattades den 30 januari 2012. Förbudet trädde i kraft den
30 juni 2013.
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat om förbud förenat med vite
gällande aktuell fastighet då avloppet inte åtgärdats. Eftersom personuppgifterna
inte protokollfördes i samband med det beslutet lyfts nu ett nytt förslag till beslut,
med ett nytt datum då avloppet senast ska vara åtgärdat för att spillvatten fortsatt
ska kunna släppas ut från fastigheten.
Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsenheten har vid inspektion konstaterat att avloppsvatten fortsatt
släpps till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten trots att beslutet om
förbud har trätt i kraft.
Bilagor
Protokollsutdrag Sbn § 108/2013
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsenheten
Kommunledningsförvaltningen
Thorsten Schnaars
Enhetschef
Cecilia Larsson
Miljöinspektör
Expedieras med besvärshänvisning till; Sören Larsson, Österåker Säby nilsagård,
643 93 Vingåker
2 (2)
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-26
72
Sbn § 51
Delegationsärenden
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2015-05-26
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 (3)
Datum
2015-05-26
Sammanställning av delegationsbeslut
Följande beslut är på delegation tagna av byggnadsinspektör:
Bygglov, startbesked, fastställande av kontrollplan samt godkännande av
kontrollansvarig
D § 88, Lyttersta 1:24
2015-04-29
D § 89, Viala 1:71
2015-04-30
D § 92, Finnstorp 6:1
2015-05-06
Bygglov och godkännande av kontrollansvarig
D § 81, Högsjögård 7:4
VK300S v1.0 040416,
Delegationsbeslut 2015-05-26
Bygglov, startbesked samt fastställande av kontrollplan
D § 84, Hörnan 2
2015-04-27
D § 85, Gropptorp 1:50
2015-04-27
D § 103, Askö 1:19
2015-05-13
D § 104, Rörvik 3:51
2015-05-13
D § 108, Näcken 1
2015-05-18
D § 109, Säby 4:20
2015-05-18
Marklov
D § 95, Målka 2:12
2015-05-12
Startbesked och fastställande av kontrollplan
D § 83, Lantmätaren 3
D § 90, Östra Dimbo 1:97
D § 93, Målka 2:24
D § 94, Gränden 3
D § 96, Vrettsta 3:46
D § 102, Skogen 4:1
2015-04-24
2015-04-30
2015-05-12
2015-05-12
2015-05-12
2015-05-13
Slutbevis
D § 80, Östra Dimbo 1:63
D § 82, Vingåkers-Sjögölet 3:38
D § 98, Stavhälla 3:23
D § 99, Sävstaholm 7:2
D § 105, Skallebol 1:8
2015-04-23
2015-04-23
2015-05-13
2015-05-13
2015-05-13
Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Slutbesked
D § 78, Vittbro 1:50
D § 79, Östra Dimbo 1:63
D § 86, Vingåkers-Vannala 8:15
D § 91, Trädgården 5
D § 97, Grävaren 6
D § 100, Hedgölet 1:1
D § 101, Erik Dahlberg 1
D § 106, Östra Dimbo 1:139
D § 107, Lönnen 11
D § 108B, Hästhoven 6
2015-04-23
2015-04-23
2015-04-27
2015-05-05
2015-05-12
2015-05-13
2015-05-13
2015-05-13
2015-05-13
2015-05-15
Yttrande över anmälan om vattenverksamhet
Till Länsstyrelsen Södermanlands län avseende
vattenverksamet på fastigheten Östra Dimbo 1:99
2015-05-15
2 (3)
_______________________________________________________________
Bostadsanpassningsbidrag – byggnadsinspektör:
Bab § 22 – justering av stödhandtag, Hulla 3:5
Bab § 23 – borttagning av list, Lunda 2:10
Bab § 24 – montering av stödhandtag, Oxen 4
Bab § 25 – montering av sits till toalettstol, Gränden 3
Bab § 26 – montering av dörröppnare, Bagaren 12
2015-04-29
2015-04-29
2015-04-29
2015-04-29
2015-04-29
_______________________________________________________________
Följande beslut är på delegation tagna av samhällsbyggnadschef:
Förbud att fortsätta byggnadsarbeten
D § 87, Källstugan 10
2015-04-28
Följande beslut är på delegation tagna av miljöinspektör:
Avgift för tillsyn enligt miljöbalken
Trädgården 10-21
Kavlinge 1:5
2015-05-08
2015-05-13
Uppehåll i hämtning a hushållsavfall
Vingåkers-Vad 1:7
2015-05-08
Hämtning av slam vid vartannat hämtningstillfälle – ansökan avvisad
Blomsterhult 1:12
2015-04-24
Användning av gemensam avfallsbehållare
Billsbro 2:46 och Billsbro 12:2
2051-05-08
Förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggning
Vittbro 1:81
2015-04-28
Kavlinge 1:5
2015-05-12
Tillstånd till avloppsanordning
Målka 1:25
2015-05-04
Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om avgift för registrering
Daniel Ornsäter, korvmoped, mobil verksamhet
2015-04-29
Vingåkers Våfflan AB, Kesätter 5:13
2015-04-30
Försiktighetsåtgärder vid installation av bergvärmepump
Tillskäraren 7
2015-05-08
Beslut att lämna klagomål utan vidare åtgärd
Dnr 2015-23, ljudnivå i bostadslägenhet
Dnr 2015-111, störande tomgångskörning
Dnr 2009-395, temperaturer i bostadslägenhet
Dnr 2014-313, buller från ventilation
2015-04-17
2015-04-20
2015-04-24
2015-05-08
Yttrande
Till Länsstyrelsen i Södermanlands län angående
SMK Vingåkers ansökan om dispens för terrängkörning,
Enduro SM
2015-04-21
Till socialnämnden angående tillstånd till servering
av alkoholdrycker, Vingåkers Golf AB
2015-04-22
Till NCC Roads – samråd avseende planerad ansökan
av nytt tillstånd för grustäktverksamhet inom
fastigheterna Ättersta 7:28, Torp 1:9, 1:56 och 1:61
2015-04-22
Till Polismyndigheten i Katrineholm angående
SMK Vingåkers tillståndsansökan enligt ordningslagen
för Enduro SM
2015-04-24
Till byggnadsinspektör angående ansökan om bygglov
för tillbyggnad av enbostadshus, Lyttersta 1:24
2015-04-27
3 (3)
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-26
73
Sbn § 52
Underrättelse om förrättning
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av förrättningar.
Beslutsunderlag
Sammanställning av underrättelse av förrättningar, 2015-05-26
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Datum
2015-05-26
Sammanställning av underrättelser från lantmäterimyndigheten
om avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Viala 2:1, 1:3 och s:2, 2015-04-28 (D14591).
______________________________________________________________
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: [email protected] • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
1 (1)
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-05-26
74
Sbn § 53
Dnr 244/2013
Dnr 405/2014
Dnr 180/2015
Dnr 101/2015
407 (Ecos)
450 (Ecos)
407
460
Delgivningar
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Delgivningarna läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Entledigande
Hans Göran Olsson (V) har av kommunfullmäktige 2015-04-20, § 34, beviljats
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Överklagande av beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken för
fastigheten Låttra 3:3
Fastighetsägaren till rubricerade fastighet har till Länsstyrelsen överklagat den av
samhällsnämnden beslutade summan på avgiften för tillsyn enligt miljöbalken
gällande förädlingsförsök av slam. Länsstyrelsen har beslutat att sätta ned avgiften
från 18 670 kronor till 13 950 kronor.
Överklagande av beslut rörande klagomål om nedskräpning på fastigheten
Högsjögård 5:3
En medborgare har överklagat samhällsbyggnadsnämndens beslut att lämna ett
klagomål om upplag av tegel, ris och pallar på rubricerad fastighet utan vidare
åtgärd samt att en informationstavla sätts upp på platsen. Länsstyrelsen har avvisat
yrkandet om informationstavla och avslagit överklagandet i övrigt.
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015
Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär 15:14 sammanfattat de förslag i
vårpropositionen och vårändringsbudgeten inom olika områden som berör
kommunerna åren 2015-2019.
Prövning av strandskyddsdispens för avstyckning på fastigheten Viala 1:3
Länsstyrelsen har beslutat att pröva samhällsbyggnadsnämndens beslut från den
30 mars 2015 att bevilja strandskyddsdispens för avstyckning på rubricerade
fastighet.
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-26
75
Forts.
Sbn § 53
Ny lag om sprängämnesprekursorer
Sveriges Kommuner och Landsting informerar i cirkulär 15:13 om en ny lag
gällande sprängämnesprekursorer, det vill säga kemiska ämnen som tillsammans
med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen.
Årsmöte för Sveriges ekokummuner
En inbjudan till årsmöte den 27-28 maj 2015 i Nyköping/Trosa från Sveriges
ekokommuner har inkommit.
Insamling av värmeljuskoppar
Förpacknings- och tidningsinsamlingen informerar att enligt EU finns det inte
något producentansvar för värmeljuskoppar, eftersom de inte räknas som en
förpackning. Detta innebär att värmeljuskopparna inte ska lämnas i behållare för
metallförpackningar. Varje kommun ska besluta om hur hanteringen ska ske i
respektive kommun.
Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Regeringskansliet har sänt ut en remiss gällande ändringar i lagen om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande