Delegationsordning gällande från 2015-10

Transcription

Delegationsordning gällande från 2015-10
Miljönämnden
Delegationsordning
2015-10-08
1(8)
Delegationsordning för miljönämnden
Beslutad av miljönämnden 2015-10-08 § 95
Denna ordning ersätter tidigare beslutande delegationsordningar.
Miljönämnden ska ha följande delegationer:
Miljönämndens presidieutskott (MNPU)
Ordförande (Ordf.)
Förvaltningschef (FC)
Handläggare (HL) enligt bilaga till denna ordning.
Delegationsordningen omfattar inte beslut som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen.
Förvaltningschefen ansvarar för att hålla bilagan till delegationsordningen uppdaterad.
Delegationsbeslut redovisas för nämnden genom protokoll eller förteckning.
Delegat har rätt att få ärende behandlat i nämnden för avgörande.
Delegationsordningen ska läsas så att kolumnen ”Ärende” anger ärendetyp som delegeras,
kolumnen ”Delegat” anger lägsta befattningshavare som kan agera delegat och kolumnen
”Lagrum” anger aktuellt lagrum för delegationen. Förvaltningschefen får vidaredelegera sin
beslutsrätt till annan tjänsteman, med undantag av:







Framställan om utdömande av vite
Personalärenden
Beslut om nedsättning av tillsynsavgift
Beslut om miljösanktionsavgift
Beslut om föreläggande vid vite
Yttrande till byggnadsnämnden avseende detaljplan och områdesbestämmelser
Beslut om anstånd med betalning samt avskrivning av fodringar
Förvaltningschefen får avgöra ärenden som har delegerats till handläggare om så anses vara
nödvändigt.
Postadress
Besöksadress
Telefon växel
Fax
Internetadress
e-post
Box 41
221 00 LUND
Brotorget 1
046-35 50 00
046-359 59 81
www.lund.se
[email protected]
2(8)
Följande lagrum och förkortningar har använts i delegationsordningen:
Lagrum
Allmänna bestämmelser, Sveriges kommuner och landsting
Avfallsförordningen (2011:927)
Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda
bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt
ursprung avsedda att användas som livsmedel ((EG) 854/2004)
Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder‐ och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd ((EG) 882/2004)
Förvaltningslagen (1986:223)
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166)
Förordningen om bidrag till årgärder mot radon i egna hem (1988:372)
Kommunallagen (1991:900)
Lagen om anställningsskydd (1982:80)
Livsmedelsförordningen (2006:813)
Livsmedelslagen (2006:804)
Lokala miljöföreskrifter för Lunds kommun
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun
Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)
Lagen om viten (1985:206)
Miljöbalken (1998:808)
Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Renhållningsordningen
Föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (1997:2)
Strålskyddslagen (1988:220)
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (2001:30)
Förkortning
AB
AF
EG 854/2004
EG 882/2004
FL
FMH
FOA
FRH
KL
LAS
LF
LL
LMF
LO
LOU
LV
MB
MPF
RO
SKB
SL
SLVFS
2001:30
Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse SLVFS
riktad mot dricksvattenanläggningar (2008:13)
2008:13
Skyddsområde och skyddsföresskrifter för vattentäckter vid Vombs vattenverk
SSVV
(12FS 2000:290)
Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen Taxa
och strålskyddslagen
Tryckfrihetsförordning (1949:105)
TF
TL
Tobakslagen (1993:581)
3(8)
Bilaga
Punkt
Ärende
Delegat
Lagrum
A. Personal
Tillsättningar/anställningarna
Tillsvidareförordnande och förordnande av
A1
vikarier och visstidsanställda inklusive
lönesättning inom tilldelad budgetram.
Organisationsförändringar och omreglering av
A2
anställningar.
Beslut om arbetsprövning, rehabilitering och
A3
placering/omplacering.
Delning och sammanläggning av tjänster.
A4
Inrättande/indragning av anställningar inom
A5
tilldelad budgetram.
Tjänstledigheter, entlediganden m.m.
Fastställande av datum för entledigande vid egen
A6
uppsägning samt beslut om avkortad
uppsägningstid.
Uppsägning från tjänst.
A7
Avskedande.
Tjänstledighet som inte är reglerad i lag eller
A8
avtal.
Beslut om löneförmån vid ledighet för fackligt
A9
uppdrag enligt förhandlingsutskottets regler.
Beslut vid besked om att tidsbegränsad
A10
anställning kommer att upphöra.
Övrigt
Beslut om tidsbegränsade lönetillägg.
A11
Beslut om samlade lönerevisionsförhandlingar
A12
samt lönesättning vid omorganisationer,
snedsitsar och dylikt.
Disciplinärenden.
A13
Krav på läkarintyg från första sjukdagen.
A14
Förbud mot bisyssla.
A15
Medgivande att mot ersättning använda egen bil i
A16
tjänsten.
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
B. Ekonomi
B1
B2
B3
B4
B5
Antagande av anbud om utbildning på
entreprenad.
Avtal om utbildning på uppdrag.
Utformning av kontrollanbud avseende
utbildning.
Antagande av anbud om personalutbildning.
Besluta om förvaltningens upphandling och
inköp av varor eller tjänster.
FC
LOU
FC
FC
LOU
LOU
FC
LOU
LOU
FC
4(8)
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
Tecknande av bilavtal.
Tecknande av leasingavtal inom ansvarsområdet.
Beviljande av företagsupphandlat privatkort.
a) För befattningshavare inom
miljöförvaltningen
b) För miljödirektören
Tillfällig utlåning av inventarier.
Utförsäljning av inventarier.
Ansökan om betalningsföreläggande samt
yrkande att målet såsom tvistigt hänskjuts till
rättegång.
Fastställande av priser avseende arbete åt
utomstående.
Av-/nedskrivning av fordringar upp till två
basbelopp.
Av-/nedskrivning av fordringar över två
basbelopp.
FC
FC
FC
Ordf.
FC
FC
FC
FC
FC
Ordf.
efter
hörande
MNPU
C. Utbildning m.m.
C1
C2
Besluta om deltagande i kurser, konferenser och
utlandsresor för förtroendevalda samt
godkännande av resor med flyg som utgör
undantag i Lunds kommuns riktlinjer för resor
och transporter.
Besluta om deltagande i kurser, konferenser och
utlandsresor för förvaltningens personal samt
godkännande av resor med flyg som utgör
undantag i Lunds kommuns riktlinjer för resor
och transporter.
MNPU
FC
D. Tillsyn allmänt
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
Besluta att inte lämna ut allmän handling, att inte
lämna ut vissa uppgifter i en handling samt att
inte lämna ut personuppgifter.
Avvisa för sent inkommit överklagande.
Ändra ett delegationsbeslut innehållandes en
uppenbar oriktighet.
Ändra ett överklagat delegationsbeslut vid
omprövning.
Överlämna överklagat beslut med eller utan
yttrande till högre instans.
Överklaga beslut och domar ställda till nämnden.
Besluta om nedsättning eller efterskänkande av
tillsynsavgift.
Besluta om årlig tillsynsavgift, prövningsavgift
eller timavgift upp till högst 5000 kr.
Besluta om årlig tillsynsavgift, prövningsavgift
eller timavgift överstigande 5000 kr.
FC
TF 2 kap.
FC
HL
FL 24 §
FL 26 §
FC
FL 27 §
FC
FL 25 §
FC
FC
FL 22 §
Taxa
HL
Taxa
FC
Taxa
5(8)
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
Begära polishandräckning.
Anmäla brott inom miljönämndens
tillsynsområde till polis- eller åklagarmyndighet.
Nämndbeslut i ärenden av myndighetskaraktär
vars avgörande inte kan uppskjutas till nästa
nämndssammanträde utan väsentlig olägenhet.
Besluta i övriga nämndärenden av brådskande
natur och som inte kan vänta på att beslutas i
kommande nämndsammanträde.
Lämna yttrande eller besluta om att avstå från att
lämna yttrande i ärenden från statlig eller
kommunal nivå som medför mindre
omgivningspåverkan.
Lämna yttrande eller besluta om att avstå från att
lämna yttrande i ärenden från statlig eller
kommunal nivå som rör begränsad
omgivningspåverkan.
Begära tillsynsvägledning.
Förordna att beslut ska gälla omedelbart även om
det överklagas.
HL
HL
MB 28 kap. 8 §
MB 26 kap. 2 §
Ordf.
KL 6 kap. 36 §
MNPU
KL 6 kap. 33-36 §§
FC
HL
FC
HL
MB 26 kap. 26 §
HL
HL
FC
FC
MB 26 kap. 9 §
LV 6§
MB 26 kap. 9 och 14 §§
E. Tillsyn enligt miljöbalken
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
Besluta om att lämna klagomål utan åtgärd.
Besluta om föreläggande och förbud utan vite.
Begära utdömande av vite.
Besluta om föreläggande och förbud vid vite om
högst 50.000 kr i varje enskilt ärende.
Besluta om föreläggande och förbud vid löpande
vite om högst 10.000 kr per vecka som beslut ej
följs.
Besluta om rättelse på den felandes bekostnad
upp till högst 75.000 kr.
Besluta att förena ett beslut om undersökning
med förbud att överlåta berörd fastighet eller
egendom till dess att undersökningen är slutförd.
Besluta att undersökningar av en verksamhet och
dess verkningar ska utföras av någon annan än
verksamhetsutövaren samt utse någon att utföra
undersökningen. Kostnaden får ej överstiga
50.000 kr.
Besluta att beslut som meddelats någon i
egenskap av fastighetsägare m.m. ska skickas till
inskrivningsmyndigheten för införande i
inskrivningsregistret.
Besluta om villkor av mindre betydelse som
miljödomstol eller länsstyrelse har överlåtit åt
tillsynsmyndigheten.
Besluta om dispens från kommunala
reservatsföreskrifter.
FC
MB 26 kap. 9 och 14 §§
LV 4 §
FC
MB 26 kap. 18 §
FC
MB 26 kap. 22 §
FC
MB 26 kap. 22 §
HL
MB 26 kap. 15 §
FC
MB 22 kap. 25 §
FC
MB 7 kap. 7 §
6(8)
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
Besluta att ålägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny
ägares eller nyttjanderättshavares namn och
adress.
Besluta om miljösanktionsavgift.
Besluta i anmälningsärenden där verksamheten
är klassas som C enligt
miljöprövningsförordningen.
Besluta i övriga anmälnings- och
tillståndspliktiga ärenden enligt FMH.
Besluta i anmälningsärenden om spridning av
bekämpningsmedel på:
- banvall
- idrotssanläggning
- områden större än 1000 m2 där allmänheten
fritt får färdas.
Besluta om tillstånd att sprida
bekämpningsmedel på:
-tomtmark för flerfamiljshus
-gårdar till förskolor, skolor eller allmänna
lekplatser
- inom skyddsområde för vattentäkt
- vid planerings- och anläggningsarbeten.
Besluta om eget omhändertagande av annat
hushållsavfall än trädgårdsavfall på den egna
fastigheten.
HL
MB 26 kap. 13 §
FC
FC
MB 30 kap. 3 §
MPF 10 §
HL
FMH
HL
SKB 11 §
HL
SKB 14 §
HL
AF 45§
RO 43§
HL
Art 31.1 a (EG 882/2004)
23 § LF
Art 31.2 c (EG 882/2004)
Art 3.1 (EG 854/2004)
23 § LF
Art 31.2 d (EG 882/2004)
Art 3.2 (EG 854/2004)
Art 31.2 e (EG 882/2004)
24 § LF
F. Livsmedel
Registrering och godkännande
Registrering av livsmedelsanläggning.
F1
F2
Besluta i ärende om godkännande av
livsmedelsanläggning.
Besluta i ärende om villkorat godkännande av
livsmedelsanläggning.
Besluta om tillfälligt upphävande av
F4
godkännande av livsmedelsanläggning.
Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m.
Beslut med anledning av tillsyn enligt
F5
föreskrifterna om dricksvatten.
Beslut med anledning av tillsyn enligt föreskrifF6
terna om åtgärder mot sabotage och annan
skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar
Besluta om rätt till upplysningar och tillträde
F7
Begära utdömande av vite.
F8
Besluta om förelägganden och förbud.
F9
F3
HL
HL
HL
HL
SLVFS 2001:30
HL
LIVSFS 2008:13
HL
FC
HL
LL 20 § p 1 och 2
LV 6§
LL 22 §
7(8)
F10
Beslut om förelägganden och förbud enligt 22 §
eller enligt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen, förenat med vite om högst
50.000 kr i varje enskilt ärende.
Besluta om skyldighet att genomgå
läkarundersökning.
Besluta om omhändertagande av vara samt andra
åtgärder under de villkor som förutsätts i 24 §.
Besluta om sanering eller andra åtgärder som
anses vara nödvändiga föra att se till att
livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs.
Besluta om att begränsa eller förbjuda
utsläppande av livsmedel på marknaden och
import eller export av livsmedel
Besluta om att övervaka och vid behov beordra
att livsmedel återkallas, dras tillbaka från
marknaden eller destrueras.
Besluta om tillstånd till att livsmedel används för
andra ändamål än dem som de ursprungligen var
avsedda för.
Besluta om att tillfälligt avbryta driften av eller
stänga hela eller delar av det berörda företaget
under en lämplig tidsperiod.
Besluta om att återkalla en anläggnings
godkännande:
a) Tillfälligt:
FC
LL 23 §
HL
LF 8 §
HL
LL 24 §
HL
Art 54.2 a (EG 882/2004)
HL
Art 54.2 b (EG 882/2004)
HL
Art 54.2 c (EG 882/2004)
HL
Art 54.2 d (EG 882/2004)
HL
Art 54.2 e (EG 882/2004)
b) Permanent
Besluta om åtgärder som avses i art 19 i EGF19
förordning 882/2004 för sändningar från
tredjeländer.
Besluta om andra åtgärder som anses vara
F20
motiverade.
Besluta om åtgärder som behövs för att spåra
F21
smitta och undanröja risk för smittspridning.
Besluta om rättelse på den felandes bekostnad
F22
upp till högst 50.000 kr.
Kontroll av införsel av livsmedel från tredjeländer
Beslut att omhänderta en sändning till dess
F23
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig
kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad.
Besluta om omhändertagande av livsmedel från
F24
tredjeländer som inte överensstämmer med
bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen.
Besluta om omhändertagande, återkallelse och
F25
destruktion.
Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
Besluta om årlig kontrollavgift.
F26
Besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften.
F27
Besluta om avgift för extra offentlig kontroll.
F28
FC
HL
Art 54.2 g (EG 882/2004)
HL
Art 54.2 h (EG 882/2004)
HL
LL 25 §
FC
LL 26 §
HL
Art 18 (EG 882/2004)
HL
Art 19.1 (EG 882/2004)
HL
Art 19.2 (EG 882/2004)
HL
FC
HL
FAO 3-6 §§
FAO 10 §
FAO 11 §
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
Art 54.2 f (EG 882/2004)
HL
8(8)
Besluta om avgift för godkännande och
registrering.
Besluta om avgift för kontrollmyndighetens
F30
bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar
och vilthanteringsanläggningar.
Besluta om ersättning för kontrollmyndighetens
F31
kostnader som uppkommer till följd av åtgärder i
samband med omhändertagande av vara enligt
LL 24§.
Polishandräckning
Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten
F32
för utövande av livsmedelskontrollen eller
verkställighet av beslut.
Verkställighetsförordnande
Förordna att beslut ska gälla omedelbart även om
F33
det överklagas.
F29
HL
FAO 13-14 §§
HL
FAO 18 §
FC
LF 34 §
HL
LL 27 §
HL
LL 33 §
HL
LMF 2-14 §§
FC
LMF 15§
HL
LO
HL
SSVV
HL
SL 32§
HL
TL 20§
HL
FRH
G. Lokala föreskrifter
G1
G2
G3
G4
Besluta enligt med de lokala miljöföreskrifterna i
Lunds kommun 2-14 §§.
Besluta om undantag från de lokala
miljöföreskrifterna.
Lämna yttrande om ansökningar inom ramen för
de lokala ordningsföreskrifterna.
Besluta enligt skyddsföreskrifter för
vattentäckter vid Vombs vattenverk.
H. Övrigt
H1
H2
H3
Besluta om föreläggande och/eller förbud enligt
strålskyddslagen.
Besluta om föreläggande och/eller förbud enligt
tobakslagen.
Utfärda intyg i ärenden angående bidrag för
radon i hem.