Social upphandling Mohamed Hama Ali Gärde Wesslau

Comments

Transcription

Social upphandling Mohamed Hama Ali Gärde Wesslau
Social upphandling – ett strategiskt
verktyg med nya affärsmöjligeter
HBV
28 maj 2015
Mohamed Hama Ali
Gärde Wesslau Advokatbyrå
Den EU-rättsliga ramen
• 1 - Fri rörlighet och den inre marknaden
• Grundläggande principer om: (1) likabehandling (2) icke-
diskriminering (3) öppenhet (4) proportionalitet och (5) ömsesidigt
erkännande.
• 2 - Social marknadsekonomi
• Nytt upphandlingsdirektiv – EU:s regleringskompetens
• Har Sverige levt upp till sin förhandlingsnivå?
• EU-rätten, en domstolsledd utveckling
Sociala hänsyn, vad är det?
”…olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder som
genomförs inom ramen för ett offentligt upphandlingskontrakt.”
Vanligt förekommande sociala krav vid upphandlingar:
Kollektivavtal (arbetsmiljö, anställningsvillkor - minimilön etc.)
Anställning av långtidsarbetslösa, funktionshindrade och andra grupper
Främja möjligheter för små- och medelstora företag
Tillhandahållande av utbildnings- eller lärlingsplats och sommarjobb
Fairtrade och ekologiska märkningar (eller likvärdiga)
Krav om jämställdhet, likabehandling och diskrimineringsbekämpande
åtgärder
• Hållbar utveckling, ”ett socialt mervärde i den goda affären”
Kontraktsvärde och Kontraktsföremål
•
•
•
•
•
•
Kollektivavtal som sociala hänsyn?
Krav på avtalsbundenhet
Anses ej vara förenligt med likabehandling- och ickediskrimineringsprincipen samt friheten att tillhandahålla tjänster inom EU.
Vita Jobb-modellen i specificerar kollektivavtalsvillkor som särskilda
kontraktsvillkor.
Art. 18.2 i det nya upphandlinsdirektivet
”Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att
ekonomiska aktörer vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga
miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionsrätten,
nationell rätt, kollektivavtal eller i internationella miljö-, social- och
arbetsrättsliga bestämmelser…”
Sociala hänsyn i olika faser (1)
Behovsanalysen/fastställa kontraktsföremålet
• Se över marknaden, kontakta upphandlande myndigheter.
1. Uteslutning/kvalificering av leverantörer – 10 resp. 11 kap. LOU
• Tidig uteslutning och lämplighetsprövning (tillräcklig kapacitet)
2. Teknisk specifikation – 6 kap. LOU
• I ett byggentreprenadskontrakt kräva åtgärder för att undvika
arbetsolyckor.
• olika former av tillgänglighetshänsyn.
Sociala hänsyn i olika faser (2)
3. Tilldelningskriterium – 12 kap. LOU
• Vikta och poängsätta kriterierna för att fastsälla det ekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet (anbudsutvärderingen).
Sysselsättningsfrämjande sociala hänsyn - ”Tilläggskriterier”? Ej
avgörande, men utslagsgivande vid likvärdiga anbud
- Exemplet Gårdstensbostäder.
4. Särskilda kontraktsvillkor – 6 kap. 13 § LOU
• Sysselsättningsfrämjande och arbetsrelaterade sociala krav.
• Accepteras vid anbudet, fullgöras under kontraktstiden.
- Exemplet Familjebostäder.
Förutsättningarna för social upphandling
Samtliga sociala krav, kriterier och villkor som används måste:
1) ha ett samband med kontraktets föremål,
2) inte ge den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet,
3) uttryckligen anges i kontraktshandlingarna eller i annonsen,
4) vara möjliga att kontrollera,
5) vara förenliga med alla de grundläggande EU-rättsliga principerna.
”För en upphandlande myndighet som enligt förfrågningsunderlaget lägger vikt vid ett socialt ansvarsfullt beteende kan det
vid utvärderingen av förhållandet mellan kvalitet och pris nämligen
vara av betydelse om den vara som ska levereras har förvärvats av
producenten på rättvisa villkor eller inte. Socker smakar i strikt
bemärkelse visserligen inte annorlunda beroende på om det är
rättvisemärkt eller inte. En produkt som lanseras på marknaden på
orättvisa villkor efterlämnar emellertid en bitter eftersmak hos en
ansvarsfull kund.”
C-368/10. Dutch Cofee - Förslag till avgörande av generaladvokat Juliane Kokott,
Vi ses i Almedalen!
29 juni kl. 13
Mohamed Hama Ali
Tel: 031 10 76 31
Mobil: 0762 922 535
E-post: [email protected]

Similar documents