Koncession avseende offentliga byggentreprenader - SIMAP

Comments

Transcription

Koncession avseende offentliga byggentreprenader - SIMAP
Europeiska unionen
Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg
E-post: [email protected]
Fax: +352 29 29 42 670
Information och blanketter online: http://simap.europa.eu
Koncession avseende offentliga byggentreprenader
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn:
Nationellt id: (om känt)
Postadress:
Ort:
Postnummer:
Land:
Kontaktpunkt(er):
Att:
Telefon:
E-post:
Fax:
Internetadress(er): (i förekommande fall)
Upphandlande myndighet: (URL)
Upphandlarprofil: (URL)
Elektronisk tillgång till information: (URL)
Elektronisk inlämning av ansökningar: (URL)
Använd bilaga A för att lämna mer detaljerade uppgifter.
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
◯ Ovannämnda kontaktpunkt(er)
◯ Annan (fyll i uppgifterna i bilaga A.I)
Särskilda handlingar kan erhållas från
◯ Ovannämnda kontaktpunkt(er)
◯ Annan (fyll i uppgifterna i bilaga A.II)
Ansökningar ska skickas till följande adress
◯ Ovannämnda kontaktpunkt(er)
◯ Annan adress (fyll i uppgifterna i bilaga A.III)
I.2) Typ av upphandlande myndighet
◯ Departement eller annan central, regional eller lokal statlig
myndighet
◯ Statligt organ eller förbundsorgan
◯ Offentligrättsligt organ
◯ EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
◯Annan: (ange)
◯ Regional eller lokal myndighet
◯ Regionalt eller lokalt organ
I.3) Huvudsaklig verksamhet
⃞ Allmänna offentliga tjänster
⃞Försvar
⃞ Samhällsskydd och rättsskipning
⃞Miljö
⃞ Ekonomi och finans
⃞ Hälso- och sjukvård
⃞ Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
⃞ Social trygghet
⃞ Fritidsverksamhet, kultur och religion
⃞Utbildning
⃞Annan: (ange)
I.4) Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: ◯ ja ◯ nej
(om ja, kan ytterligare information om dessa upphandlande myndigheter lämnas i bilaga A)
SV Standardformulär 10 – Koncession avseende offentliga byggentreprenader
1
Avsnitt II: Koncessionens föremål
II.1) Beskrivning av koncessionen
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad
⃞Utförande
⃞ Projektering och utförande
⃞ Genomförande, oavsett form, som tillgodoser de krav som de upphandlande myndigheterna specificerat
Huvudplats för byggentreprenad:
NUTS-kod [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
NUTS-kod [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
NUTS-kod [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
NUTS-kod [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
II.1.3) Kort beskrivning av kontraktet:
II.1.4) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
Tilläggsobjekt
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
[ ][ ][ ][ ] – [ ]
II.2) Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1) Total mängd eller omfattning: (inklusive alla eventuella delkontrakt, förlängningar och optioner, om känt)
(i förekommande fall, endast sifferuppgifter) Uppskattat värde, exkl. moms: [
eller
Kostnadsram: mellan [
] och [
] Valuta: [ ] [ ] [ ]
] Valuta: [ ] [ ] [ ]
II.2.2) Minsta procentandel av arbetet som läggs ut på tredje man: (i förekommande fall)
SV Standardformulär 10 – Koncession avseende offentliga byggentreprenader
2
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
III.1.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet (i förekommande fall)
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
III.1.3) Teknisk kapacitet (i förekommande fall)
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1) Tilldelningskriterier:
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet: (i förekommande fall)
IV.2.2) Sista datum för inlämning av anbud
Datum: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/åååå)
Klockslag: [ ][ ] : [ ][ ]
IV.2.3) Språk som får användas i ansökan
◯ Valfritt officiellt EU-språk
◯ Officiellt/officiella EU-språk:
⃞ Annat språk:
SV Standardformulär 10 – Koncession avseende offentliga byggentreprenader
3
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.1) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel ◯ ja ◯ nej
(om ja) Ange vilket/vilka projekt och/eller program:
VI.2) Kompletterande information: (i förekommande fall)
VI.3) Överprövningsförfaranden
VI.3.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:
Postadress:
Ort:
Postnummer:
Land:
E-post:
Telefon:
Internetadress: (URL)
Fax:
Behörigt organ vid medling (i förekommande fall)
Officiellt namn:
Postadress:
Ort:
Postnummer:
Land:
E-post:
Telefon:
Internetadress: (URL)
Fax:
VI.3.2) Överprövning (fyll i punkt VI.3.2 eller, i tillämpliga fall , punkt VI.3.3)
Uppgifter om sista dag för överprövning:
VI.3.3) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:
Postadress:
Ort:
Postnummer:
Land:
E-post:
Telefon:
Internetadress: (URL)
Fax:
VI.4) Datum då meddelandet sänts: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/åååå)
SV Standardformulär 10 – Koncession avseende offentliga byggentreprenader
4
Bilaga A
Ytterligare adresser och kontaktpunkter
I) Adresser och kontaktpunkter där kompletterande information kan erhållas
Officiellt namn:
Nationellt id: (om känt)
Postadress:
Ort:
Postnummer:
Land:
Kontaktpunkt(er):
Att:
Telefon:
E-post:
Fax:
Internetadress: (URL)
II) Adresser och kontaktpunkter där särskilda handlingar kan erhållas
Officiellt namn:
Nationellt id: (om känt)
Postadress:
Ort:
Postnummer:
Land:
Kontaktpunkt(er):
Att:
Telefon:
E-post:
Fax:
Internetadress: (URL)
III) Adresser och kontaktpunkter dit ansökningarna ska sändas
Officiellt namn:
Nationellt id: (om känt)
Postadress:
Ort:
Postnummer:
Land:
Kontaktpunkt(er):
Att:
Telefon:
E-post:
Fax:
Internetadress: (URL)
IV) Adress till den andra upphandlande myndighet på vars vägnar den upphandlande myndigheten gör inköpet
Officiellt namn:
Nationellt id: (om känt)
Postadress:
Ort:
Postnummer:
Land:
(Fyll i så många exemplar av bilaga A avsnitt IV som behövs)
SV Standardformulär 10 – Koncession avseende offentliga byggentreprenader
5