Produktutbud

Comments

Transcription

Produktutbud
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
Produktutbud för Geodatasamverkan
Bilaga 2 Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från
informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan
Organisation
Lantmäteriet
Postadress
801 82 Gävle
Besöksadress
Lantmäterigatan 2
Telefon
0771-63 63 63
E-post
[email protected]
Internet
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
Produktutbud för Geodatasamverkan
Produktutbudet beskriver vilka data som ingår i Geodatasamverkan.
Gällande version av Produktutbudet finns på www.geodata.se.
Produktutbudet är genererad utifrån metadata i metadatakatalogen i Geodataportalen och är bilaga 2
till Användaravtal för avgiftsbelagd geodata från informationsansvariga statliga myndigheter i
Geodatasamverkan.
Produktutbudet är indelad i två delar:

Innehållsförteckning som listar ansvariga tillhandahållande organisationer

Övergripande beskrivning som per ansvarig tillhandahållande organisation ger ytterligare
information om varje geodataprodukt: Ansvarig organisation, titel, beskrivning av
geodataprodukten samt om det rör sig om en datamängd, serie eller tjänst.
För varje geodataprodukt som beskrivs i den övergripande beskrivningen nås fullständiga metadata i
metadatakatalogen i Geodataportalen via följande symbol och titeln på produkten:
Observera att det inom Geodatasamverkan kan förekomma begränsningar för vissa geodataprodukter, bland annat rörande antal leveranser och geografiskt täckningsområde. Information om
eventuella leveransrestriktioner återfinns i respektive geodataprodukts metadata.
Organisation
Lantmäteriet
Postadress
801 82 Gävle
Besöksadress
Lantmäterigatan 2
Telefon
0771-63 63 63
E-post
[email protected]
Internet
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
Innehållsförteckning
1.
Lantmäteriet
2.
Sjöfartsverket
3.
SMHI
4.
Statistiska centralbyrån
5.
Sveriges geologiska undersökning
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
1.
Lantmäteriet
1.1
Lantmäteriet
url
Tjänst
Administrativ indelning Inspire
Nedladdningstjänst enligt EG-direktivet Inspire för temat administrativa enheter (Administrative units).
Vid beställning erhålls en delmängd av GSD-Översiktskartan.
Område: Sverige
1.2
url
Lantmäteriet
Tjänst
Administrativ indelning Visning - Inspire
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Administrativ indelning (Administrative units). Tjänst innehållande
administrativa områden för kommuner, län och rike från grunddata anpassat för skalområde 1:10 000 och 1:250 000.
Administrativa enheter delar upp områden där medlemsstater har och/eller utövar jurisdiktion, på lokal, regional och
nationell nivå, åtskilda av administrativa gränser.
Skikt som återfinns i tjänsten är:
- Administrativ enhet
- Administrativ gräns
- NUTS-region
NUTS = Nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nomenclature of Units for Territorial Statistics).
Underhållsfrekvensen är halvårsvis.
Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
1.3
url
Lantmäteriet
Tjänst
Adress Direkt
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om adresser från fastighetsregistrets adressdel. Tjänsten består av ett
antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.
Fastighetsregistrets adressdel innehåller uppgifter om så kallade belägenhetsadresser. Belägenhetsadressen kan ha
viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.
1.4
url
Lantmäteriet
Tjänst
Adress Nedladdning Inspire
Nedladdningstjänst enligt EG-direktivet Inspire för temat adresser (Addresses).
Område: Kommun
Den tekniska lösningen på nedladdningsplatsen är ett så kallat Atomflöde.
1.5
url
Lantmäteriet
Tjänst
Adress Visning Inspire
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Adresser (Addresses).
Här visas belägenhetsadresser.
Underhållsfrekvens är halvårsvis.
Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
1.6
url
Lantmäteriet
Tjänst
ArkenProxy
ArkenProxy är en tjänst som används för att integrera Lantmäteriets digitala arkiv Arken i externa system. Tjänsten ger
åtkomst till lantmäteriförrättningar och detaljplaner i DjVu-format.
1.7
url
Lantmäteriet
Tjänst
ArkivSök
Söka information om förrättningsakter samt material från Rikets allmänna kartverks arkiv och Lantmäteristyrelsens
arkiv utifrån behörighet. Används av avtalskunder
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
1.8
url
Lantmäteriet
Tjänst
Byggnad Direkt
Tjänsten ger möjlighet hämta information om byggnader från fastighetsregistrets byggnadsdel. Tjänsten består av ett
antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.
Fastighetsregistrets byggnadsdel innehåller i huvudsak information om
•bostadsbyggnader som utnyttjas som helårs- eller fritidsbostäder
•byggnader som används för industri, handel eller annan enskild verksamhet av någon betydelse
•byggnader som används för sociala eller kulturella ändamål
•byggnader för allmän förvaltning
1.9
url
Lantmäteriet
Tjänst
Byggnad Nedladdning Inspire
Nedladdningstjänst enligt EG-direktivet Inspire för temat byggnader (Buildings). Område: Kommun Den tekniska
lösningen på nedladdningsplatsen är ett så kallat Atomflöde.
1.10
url
Lantmäteriet
Tjänst
Byggnad Visning Inspire
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Building (Byggnad). Tjänsten innehåller byggnadsgeometrier för
alla byggnader utom planerade och avregistrerade. Informationen i tjänsten visas i skalområde 1:50 till 1:25 000.
Tjänsten innehåller ett skikt; Byggnader.
Byggnadsinformationen ajourhålls kontinuerligt av kommunerna och uppdateringsfrekvensen varierar för de olika
kommunerna. Informationen i tjänsten uppdateras varje timme.
Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
1.11
url
Lantmäteriet
Serie
Corine Land Cover 2012
I CLC 2012 redovisas för Sverige vegetation och markslag i 35 olika klasser samt de förändringarsom skett mellan
åren 2006-2012. Klassificeringen är treställig med följande huvudklasser:
• Anlagda ytor
• Jordbruksmark
• Skog
• Våtmarker
• Vatten
1.12
url
Lantmäteriet
Serie
DGA - Digitalt Geodetiskt Arkiv
Geodetiska punkter i de nationella riksnäten, vilka är bärare av de nationella referenssystemen.
1.13
url
Lantmäteriet
Serie
Digital flygbildsdata - DMC,
orienteringsdata - 3D modelldata,
orienteringsdata
Bildgeometri i form av Ori-filer från Match-AT till flygbilder från DMC-kameran (Digital Mapping Camera) med 0,25 m
och 0,48 m upplösning, med 8 eller 12 bitars radiometrisk upplösning.
1.14
url
Lantmäteriet
Serie
Digital flygbildsdata - DMC, RGB, digital
Flygbildsdata fotograferad med DMC-kamera (Digital Mapping Camera) med 0,25 m och 0,5 m upplösning. RGB färgbilder. Produkten levereras i rasterform.
1.15
url
Lantmäteriet
Digital flygbildsdata - DMC, rådata, pan+lr4
Serie
Flygbildsdata fotograferat med DMC-kamera (Digital Mapping Camera) med 0,25 m samt 0,48 m upplösning.
Pankromatiska (svartvita) bilder + LR4 (low resolution) lågupplösta bilder i fyra band - färg och infrarött.
Produkten levereras i rasterform.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
1.16
url
Lantmäteriet
Digital flygbildsdata - UCE, orienteringsdata 3D modelldata, orienteringsdata
Serie
Bildgeometri i form av Ori-filer från Match-AT till flygbilder från UCE-kameran (UltraCam Eagle) med 0,25 m respektive
0,48 m upplösning för år 2013 och 0,24 m respektive 0,48 m från år 2014, med 8 eller 12 bitars radiometrisk
upplösning.
1.17
url
Lantmäteriet
Serie
Digital flygbildsdata - UCE, RGB, digital
Flygbildsdata från år 2013 med 0,25 m samt 0,48 m upplösning. Från och med 2014 med 0,24 m samt 0,48 m
upplösning. RGB - färgbilder fotograferade med UCE-kamera (UltraCam Eagle).
Produkten levereras i rasterform.
1.18
url
Lantmäteriet
Serie
Digital flygbildsdata - UCXp, IR, digital
Flygbildsdata med 0,24 m och 0,48 m upplösning, beroende på var i landet det är.
Infraröda bilder fotograferade med UCXp-kamera (UltraCam X prime).
1.19
url
Lantmäteriet
Digital flygbildsdata - UCXp, orienteringsdata
Serie
Bildgeometri i form av Ori-filer från Match-AT till flygbilder från UCXp-kameran (UltraCam-X prime) med 0,24 m och
0,48 m upplösning.
1.20
url
Lantmäteriet
Serie
Digital flygbildsdata - UCXp, RGB, digital
Flygbildsdata med 0,24 m och 0,48 m upplösning, beroende på var i landet det är.
RGB - färgbilder fotograferade med UCXp-kamera (UltraCam-X prime).
1.21
url
Lantmäteriet
Serie
Digital flygbildsdata-DMC, IR, digital
Flygbildsdata fotograferad med DMC-kamera (Digital Mappping Camera) med 0,25 m och 0,5 m upplösning. Infraröda
bilder. Produkten levereras i rasterform.
1.22
url
Lantmäteriet
Serie
Digital flygbildsdata-UCE, IR, digital
Flygbildsdata från år 2013 med 0,25 m samt 0,48 m upplösning. Från och med 2014 med 0,24 m samt 0,48 m
upplösning. Infraröda bilder fotograferad med UCE-kamera (UltraCam Eagle).
Produkten levereras i rasterform.
1.23
url
Lantmäteriet
Tjänst
Fastighet Direkt
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om fastigheter och samfälligheter från fastighetsregistrets allmänna del.
Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.
Fastighetsregistrets allmänna del innehåller aktuell information om t.ex.
•fastighetsindelning, både gällande och historisk
•fastighetsrättsliga åtgärder, t.ex. avstyckningar
•nuvarande och tidigare fastighetsbeteckning
•centralpunktskoordinat
•läns- och kommuntillhörighet
•fastighetens areal
•samfälligheter.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
1.24
url
Lantmäteriet
Tjänst
Fastighetsavisering
Produkten Fastighetsavisering bevakar och aviserar förändringar utifrån ett geografiskt område (kommun, län, riket)
och/eller en viss bestämd stock av fastigheter. Genom aviseringen får du tillgång till de förändringar som sker i
allmänna-, adress-, inskrivnings- och byggnadsdelen hos Lantmäteriet.
I tjänsten ingår även taxeringsuppgiftsdelen som aviseras en gång varje år. Avisering av personnummer och
personuppgifter om inteckningar kräver särskilda skäl.
Fastighetsavisering finns i två varianter:
•Fullständig avisering - ger dig samtliga förändringar som skett på en fastighet för de tabeller du abonnerar på.
Fullständig avisering kan beställas för de flesta tabellerna som ingår i registret och leverans sker dagligen (vardagar)
eller veckovis
•Förenklad avisering - ger dig endast den senaste förändringen om flera förändringar skett inom samma tabell och
fastighet sedan du senast fick en leverans. Leverans sker en gång per månad, kvartal, halvår eller år. Förenklad
avisering kan endast väljas för fastighet, adress och ägare
Innan en avisering kan börja måste du göra ett Fastighetsuttag.
Om bevakning skall ske på en stock av fastigheter kan ett eller flera Fastighetsuttag per år vara nödvändigt då stocken
under året ändras.
1.25
url
Lantmäteriet
Tjänst
Fastighetsindelning Visning
Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets kartor i dina egna system eller applikationer.
Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Tjänsten ger tillgång till fastighetsinformation
från Lantmäteriets grunddatalager. Kartinformationen är uppdelad i nio separata skikt. För vart och ett av skikten finns
ett eller flera fördefinierade presentationssätt, så kallade ”stilar”. Informationen i tjänsten uppdateras varje timme.
1.26
url
Lantmäteriet
Tjänst
Fastighetsområde Inspire
Nedladdningstjänst enligt EG-direktivet Inspire för Cadastral parcels (Fastighetsområden).
Vid beställning erhålls GSD-fastighetskartans fastighetsindelning.
Område: Län
1.27
url
Lantmäteriet
Tjänst
Fastighetsområde Visning Inspire
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Fastighetsområden (Cadastral parcels).
Tjänst innehållande ytor för fastighet och kommun samt fastighetsbeteckningar från grunddata anpassat till
skalområdet 1:10 000.
Tjänsten är uppdelad i tre skikt:
- Fastighetsområden
- Fastighetsindelning
- Fastighetsgränser
Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
1.28
url
Lantmäteriet
Tjänst
Fastighetsprisavisering
Genom att abonnera på Fastighetsprisavisering aviseras de lagfartsförändringar som skett i landet för vidare hantering
i ditt datorsystem. Informationen kan bl.a. kopplas till karta och användas vid fastighetsvärderingar eller
marknadsanalyser. Abonnemanget kan anpassas efter ditt behov vad gäller geografisk område och typ av information.
1.29
url
Lantmäteriet
Tjänst
Fastighetsprisuttag
Produkten Fastighetsprisuttag ger dig möjlighet att beställa fastighetsprisinformation i digital form för integrering i dina
egna system. Informationen levereras enligt fastighetsprisformatet som textfiler.
1.30
url
Lantmäteriet
Tjänst
Fastighetsuttag
Fastighetsuttag ger dig möjlighet att beställa fastighetsinformation i digital form och integrera den i ditt eget
verksamhetssystem. Informationen redovisar förhållandet vid datumet för uttaget och levereras enligt
överföringsformatet (ÖFF) som textfiler.
Genom ett fastighetsuttag kan du få fram fastighetsinformation utifrån olika urvalskriterier. Du kan till exempel välja
avgränsning av området, som kan vara både ett geografiskt eller administrativt område, genom att ange län eller
kommun.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
1.31
url
Lantmäteriet
Tjänst
Gemensamhetsanläggning Direkt
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om gemensamhetsanläggningar från fastighetsregistrets allmänna del.
Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.
Fastighetsregistrets allmänna del innehåller information om gemensamhetsanläggningar. En
gemensamhetsanläggning är en anläggning för t.ex. väg, vatten- och avlopp, energianläggning eller trapphus och hiss.
En gemensamhetsanläggning är till nytta för och ägs av flera fastigheter.
1.32
url
Lantmäteriet
Tjänst
Geodetiska punkter Visning
Visningstjänst för DGA, geodetiska punkter i de nationella riksnäten. Vilka är bärare av de nationella referenssystemen.
1.33
url
Lantmäteriet
Tjänst
Geografisk Indelning Direkt
Geografisk Indelning Direkt är en geodatatjänst som ger tillgång till de geografiska indelningarna län och kommun
samt distrikt och jordregistersocken.
1.34
url
Lantmäteriet
Tjänst
Gränspunkt Direkt
Tjänsten ger tillgång till information från digitala registerkartan som är en del av Fastighetsregistret. Informationen
innehåller gränspunkter med geometri (läge) och attribut som beskriver typ av markering, lägesnoggrannhet,
markeringsläge samt beteckning.
Tjänsten har två sökmöjligheter:
• Hämta en eller flera gränspunkter med samtliga attribut genom att ange identiteten
• Hitta referenser till gränspunkter med hjälp av geometri- eller beteckningsfilter. Referenserna kan sedan användas för
att hämta fullständig information om gränspunkterna.
1.35
url
Lantmäteriet
GSD-Fastighetkartan, planer, bestämmelser
och rättigheter
Serie
Innehåller gränser och beteckningar för detaljplaner och andra planer enligt plan- och bygglagen samt områdesskydd
enligt miljöbalken (naturreservat, strandskydd o.s.v.). Dessutom redovisas områden med täkttillstånd, fasta
fornlämningar, byggnadsminnen med flera markreglerande bestämmelser.
Produkten levereras i vektorform. Planer- och bestämelseytor levereras som ytbildad vektor. Vid hämtning på
Geodataplatsen ingår även topografi och fastighetsindelning.
1.36
url
Lantmäteriet
GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster
Serie
Nivåkurvor och terrängformationer
Bebyggelseområden och byggnader
Vägar
Järnvägar
Kraftledningar
Markslag och markanvändning
Hydrografi
Administrativa gränser
bestämmelser om natur- och kulturvård, militära områden och fornlämningar.
GSD-Fastighetskartan i rasterform gör det möjligt att presentera fastighetskartan som digital kartbild på en dator, t.ex.
som bakgrundsbild. Den digitala kartbilden innehåller det som ingår i den tryckta kartan, inklusive ett infärgat ortofoto
men exklusive referensnäten.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
1.37
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Fastighetskartan, skiktad raster
Administrativ indelning
Bebyggelse och anläggningar
Bestämmelser
Hydrografi
Järnvägar
Kraftledningar
Kurvor
Markytor
Text
Vägar
GSD-Fastighetskartan i skiktad rasterform gör det möjligt att presentera fastighetskartan som digital kartbild på en
dator, t.ex. som bakgrundsbilder.
Bilderna kan även användas för framställning av följdprodukter och som indata till geografiska informationssystem.
GSD-Fastighetskaratan i skiktad rasterform har sammantaget samma innehåll och manér som GSD-Fastighetskartan,
raster med undantag för ortofoto som inte finns i denna produkt.
1.38
url
Lantmäteriet
GSD-Fastighetskartans fastighetsindelning,
vektor
Serie
Innehåller fastighets- och administrativ indelning, fastighetspunkter och fastighetsanknuten text.
1.39
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Fastighetskartans topografi, vektor
Innehållet lämpar sig bra för grafisk presentation i skalområdet 1:5000 - 1:20 000.
Innehåller hydrografi, markslag och markanvändning, kommunikationer, bebyggelse, vissa markreglerande
bestämmelser, karttext och höjdkurvor.
Fastighetskartan kan användas som bakgrundsinformation eller som underlagsdata vid GIS-bearbetningar inom olika
verksamhetsområden.
1.40
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Höjddata, grid 2+
Rikstäckande höjddata i form av ett regelbundet rutnät med 2 meters upplösning. En terrängmodell skapad utifrån
mark- och vattenpunkter i laserdata.
1.41
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Ortnamn
Produkten som innehåller geografiska namn och namnformer fungerar som rättesnöre i den svenska
ortnamnsverksamheten.
Produkten används för:
- att kontrollera stavningen av ortnamn
- att skapa register till olika kartprodukter
- post- och varudistribution
- planeringsarbete inom statlig och kommunal förvaltning
- vägvisning
- forskning, med ett internationellt, nationellt och lokalhistoriskt perspektiv
- namngivning
1.42
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Ortofoto, färg med 0,5 m upplösning
GSD-Ortofoto är flygbilder fotograferade från normalt 4 800 meters flyghöjd. De har korrigerats geometriskt och satts
samman till en skalriktig avbildning av marken. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg eller IR (infraröd färg) med en
upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,5 meter.
Gäller ortofoton från år 1994 och senare, i den mån de finns i digitalt lager.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
1.43
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Ortofoto, färg med 1 m upplösning
GSD-Ortofoto är flygbilder fotograferade från normalt 4 800 meters flyghöjd. De har korrigerats geometriskt och satts
samman till en skalriktig avbildning av marken. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg eller IR (infraröd färg) med en
upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,5 meter. I denna produkt är upplösningen omräknad till 1 meter.
Gäller ortofoton från år 1994 och senare, i den mån de finns i digitalt lager.
1.44
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Ortofoto, IR med 0,5 m upplösning
GSD-Ortofoto är flygbilder fotograferade från normalt 4 800 meters flyghöjd. De har korrigerats geometriskt och satts
samman till en skalriktig avbildning av marken. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg eller IR (infraröd färg) med en
upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,5 meter.
Gäller ortofoton från år 1994 och senare, i den mån de finns i digitalt lager.
1.45
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Ortofoto, IR med 1 m upplösning
GSD-Ortofoto är flygbilder fotograferade från normalt 4 800 meters flyghöjd. De har korrigerats geometriskt och satts
samman till en skalriktig avbildning av marken. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg eller IR (infraröd färg) med en
upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,5 meter. I denna produkt är upplösningen omräknad till 1 meter.
Gäller ortofoton från år 1994 och senare, i den mån de finns i digitalt lager.
1.46
url
Lantmäteriet
GSD-Ortofoto, svartvit med 0,5 m upplösning
Serie
GSD-Ortofoto är flygbilder fotograferade från normalt 4 800 meters flyghöjd. De har korrigerats geometriskt och satts
samman till en skalriktig avbildning av marken. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg eller IR (infraröd färg) med en
upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,5 meter. Svartvita ortofoton framställs från ortofoto i färg, i samband
med leverans.
Gäller ortofoton från år 1994 och senare, i den mån de finns i digitalt lager.
1.47
url
Lantmäteriet
GSD-Ortofoto, svartvit med 1 m upplösning
Serie
GSD-Ortofoto är flygbilder fotograferade från normalt 4 800 meters flyghöjd. De har korrigerats geometriskt och satts
samman till en skalriktig avbildning av marken. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg eller IR (infraröd färg) med en
upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,5 meter. Svartvita ortofoton framställs från ortofoto i färg, i samband
med leverans. I denna produkt är upplösningen omräknad till 1 meter.
Gäller ortofoton från år 1994 och senare, i den mån de finns i digitalt lager.
1.48
url
Lantmäteriet
GSD-Ortofoto25, färg med 0,25 m upplösning
Serie
GSD-Ortofoto25 är framställda från flygbilder, fotograferade med digital kamera, med 0,25 m upplösning. De har
korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig mosaik. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg och/eller
IR (infraröd färg) med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,25 meter.
1.49
url
Lantmäteriet
GSD-Ortofoto25, färg med 0,5 m upplösning
Serie
GSD-Ortofoto25 är framställda från flygbilder, fotograferade med digital kamera, med 0,25 m upplösning. De har
korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig mosaik. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg och/eller
IR (infraröd färg) med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,25 meter.
I denna produkt är upplösningen omräknad till 0,5 meter.
1.50
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Ortofoto25, färg med 1 m upplösning
GSD-Ortofoto25 är framställda från flygbilder, fotograferade med digital kamera, med 0,25 m upplösning. De har
korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig mosaik. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg och/eller
IR (infraröd färg) med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,25 meter.
I denna produkt är upplösningen omräknad till 1 meter.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
1.51
url
Lantmäteriet
GSD-Ortofoto25, IR med 0,25 m upplösning
Serie
GSD-Ortofoto25 är framställda från flygbilder, fotograferade med digital kamera, med 0,25 m upplösning. De har
korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig mosaik. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg och/eller
IR (infraröd färg) med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,25 meter.
1.52
url
Lantmäteriet
GSD-Ortofoto25, IR med 0,5 m upplösning
Serie
GSD-Ortofoto25 är framställda från flygbilder, fotograferade med digital kamera, med 0,25 m upplösning. De har
korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig mosaik. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg och/eller
IR (infraröd färg) med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,25 meter.
I denna produkt är upplösningen omräknad till 0,5 meter.
1.53
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Ortofoto25, IR med 1 m upplösning
GSD-Ortofoto25 är framställda från flygbilder, fotograferade med digital kamera, med 0,25 m upplösning. De har
korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig mosaik. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg och/eller
IR (infraröd färg) med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,25 meter.
I denna produkt är upplösningen omräknad till 1 meter.
1.54
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Ortofoto25, svartvit med 0,25 m
upplösning
GSD-Ortofoto25 är framställda från flygbilder, fotograferade med digital kamera, med 0,25 m upplösning. De har
korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig mosaik. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg och/eller
IR (infraröd färg) med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,25 meter.
Svartvita ortofoton framställs från ortofoto i färg, i samband med leverans.
1.55
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Ortofoto25, svartvit med 0,5 m
upplösning
GSD-Ortofoto25 är framställda från flygbilder, fotograferade med digital kamera, med 0,25 m upplösning. De har
korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig mosaik. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg och/eller
IR (infraröd färg) med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,25 meter.
Svartvita ortofoton framställs från ortofoto i färg, i samband med leverans. I denna produkt är upplösningen omräknad
till 0,5 meter.
1.56
url
Lantmäteriet
GSD-Ortofoto25, svartvit med 1 m upplösning
Serie
GSD-Ortofoto25 är framställda från flygbilder, fotograferade med digital kamera, med 0,25 m upplösning. De har
korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig mosaik. Resultatet är en bildfil i rasterformat i färg och/eller
IR (infraröd färg) med en upplösning där varje pixel på marken motsvarar 0,25 meter.
Svartvita ortofoton framställs från ortofoto i färg, i samband med leverans. I denna produkt är upplösningen omräknad
till 1 meter.
1.57
url
Lantmäteriet
Serie
GSD-Tätort, raster
Rasterbilden bygger på en bearbetning av databasen GSD-Tätort, vektor. Namn på torg, offentliga byggnader och
idrottsplatser granskas inte av Ortnamnsmyndigheten.
Den innehåller b
ebyggelse, industriområde, öppen mark
, torg, sankmark, skog, hydrografi, vägar, järnvägar, tunnelbana, spårväg, offentliga byggnader, kommungräns,
kartografisk text innehållande gatunamn, ett urval gatunummer, namn på offentliga byggnader och övrig text (sjö,
vattendrag, ort, område, park, info, torg, anläggning, idrottsplats).
1.58
url
Lantmäteriet
Tjänst
Hydrografi nedladdning
Hydrografisk information i två varianter; enligt dataspecifikation SS6370008:2015 (Svensk vattenstandard) eller enligt
Inspires dataspecifikation. Sjöar, vattendrag och avrinningsområden samt tillhörande information med anknytning till
dessa t.ex. fors, damm och vattenfall.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
1.59
url
Lantmäteriet
Tjänst
Hydrografi Visning Inspire
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Hydrografi, fysiska vatten (Hydrography Physical water) anpassat
för skalområde 1:10 000. Innehållet i tjänsten är uppdelat i 6 skikt: - Vattenförekomster - Strandlinjer - Våtmarker –
Hydrografiskt nätverk – Hydrografiskt intressanta platser – Konstgjorda objekt. Kartografin i temat följer Inspire
specifikationer.
1.60
url
Lantmäteriet
Tjänst
Höjd Direkt
Höjd Direkt ger möjlighet att fråga efter höjdvärde för enskilda punkter, samt punkter längs en linje eller punkter som
bildar en polygon. Höjdvärden hämtas från den nationella höjdmodellen i form av ett grid med 1 m upplösning i
rasterformat.
1.61
url
Lantmäteriet
Tjänst
Höjd Visning Inspire
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Höjd (Elevation). Informationen i tjänsten är hämtat från
databaserna i skalområde 1:10 000, 1:100 000 och 1:250 000.
I tjänsten presenteras kartografiska höjdvärden och höjdkurvor med 5m, 10m och 25m ekvidistans.
Tjänsten innehåller ett skikt - Höjdkurva.
Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
1.62
url
Lantmäteriet
Tjänst
Höjdmodell nedladdning
Höjdmodell Nedladdning är en tjänst för direktläsning och nedladdning av höjddata via ett maskingränssnitt.
Tjänsten är av typen WCS (Web Coverage Service).
Tjänsten innehåller ett skikt som är ett enmetersgrid.
Data kan laddas ner i ett antal referenssystem och upplösningar.
Till grund för höjdmodellen ligger data från den nationella höjdmodellen, som består av laserskannade punkter.
Tjänsten kommer att vara tillgänglig från 1 junij 2015.
1.63
url
Lantmäteriet
Tjänst
Höjdmodell Visning
Visningstjänst för lutningsbilder och skuggbilder. Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets kartor i dina
egna system eller applikationer. Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster.
Tjänsten innehåller fyra skikt, ett skikt för vardera terrängskuggnings- och lutningsbilder, ett skikt som redovisar
aktualitet och ursprung samt ett skikt som redovisar insamlingsår. Höjdmodellen i form av ett grid med upplösningen 1
meter ligger till grund för visningstjänsten och kommer att vara rikstäckande när uppbyggnaden är klar.
1.64
url
Lantmäteriet
Tjänst
Inskrivning Direkt
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om inskrivningar från fastighetsregistrets inskrivningsdel. Tjänsten består
av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.
Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller bl.a. information om
•lagfarter
•tomträtter
•inteckningar
•anteckning om bl.a. konkurs och utmätning
•avtalsservitut
•nyttjanderätter
•ägarhistorik.
1.65
url
Lantmäteriet
Serie
Laserdata
Höjddata i form av laserpunktmoln i klasserna mark, vatten, oklassificerat samt broar. Punkttätheten är 0.5-1 punkt/kvm
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
1.66
url
Lantmäteriet
Tjänst
Markreglering Direkt
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om planer och bestämmelser från fastighetsregistrets plandel. Tjänsten
består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.
I Fastighetsregistrets plandel redovisas information om vilka planer och bestämmelser som gäller för en viss fastighet
eller ett visst område. Planerna och bestämmelserna reglerar användningen av mark och vatten. Exempel på sådana
planer och bestämmelser är detaljplaner, fornlämningar och naturvårdsbestämmelser.
Varje plan och bestämmelse har en aktbeteckning som är kopplad till Lantmäteriets arkiv. Ibland anges en alternativ
aktbeteckning som du kan använda för att ta del av dokumenten hos ansvarig myndighet.
1.67
url
Lantmäteriet
Tjänst
Ortnamn Direkt
Tjänsten ger möjlighet att söka bland de officiella bebyggelse- och naturnamn som finns i Lantmäteriets
ortnamnsregister och visa dem i en karta eller ett ortofoto. Ortnamnsinformationen omfattar:
- län
- kommun
- ort-ID
- ortnamn
- koordinat.
Ortnamnsregistret uppdateras löpande.
Tjänsten kan endast beställas tillsammans med någon av våra visningstjänster för kartor och bilder.
1.68
url
Lantmäteriet
Tjänst
Ortnamn Inspire
Nedladdningstjänst enligt EG-direktivet Inspire för temat Ortnamn (Geographical names).
Vid beställning erhålls GSD-Ortnamn.
Område: Län
1.69
url
Lantmäteriet
Tjänst
Ortnamn Visning - Inspire
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Ortnamn (Geographical names).
Tjänsten omfattar namn på områden, regioner, platser, städer, förorter, tätorter och annan bebyggelse, samt andra
geografiska och topografiska företeelser av allmänt och historiskt intresse. Informationen är hämtad ur
ortnamnsregistret.
Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
1.70
url
Lantmäteriet
Tjänst
Ortofoto - Visning Årsvisa
Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets skalriktiga flygbilder, så kallade ortofoton, i dina egna system
eller applikationer. Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Tjänsten ger tillgång till
årsvis visning av ortofoton i färg (RGB) med upplösning 0,5 m/pixel. Tjänsten har laddats med ortofoton från och med
2006.
2014 års bilder och sömmar finns tillgängliga från och med 2015-09-14
1.71
url
Lantmäteriet
Tjänst
Ortofoto Inspire
Nedladdningstjänst enligt EG-direktivet Inspire för temat Ortofoto (Orthoimagery).
Vid beställning erhålls GSD-ortofoto färg med en upplösning av 0,5 m.
Område:5 km indexruta.
1.72
url
Lantmäteriet
Tjänst
Ortofoto Visning
Visningstjänst för Ortofoto färg och IR med 0,5 m upplösning samt ca 130 tätorter i färg med 0,25 m upplösning.
Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets skalriktiga flygbilder, så kallade ortofoton, i dina egna system
eller applikationer. Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster.
1.73
url
Lantmäteriet
Tjänst
Ortofoto Visning Inspire
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Ortofoto (Orthoimagery).
Tjänsten omfattar Ortofoto 0,5, Ortofoto 0,25 samt Ortofoto IR och presenteras även i den skiktindelningen.
Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
1.74
url
Lantmäteriet
Planer, bestämmelser och rättigheter Visning
Tjänst
Tjänsten presenterar information om planer, bestämmelser och rättigheter som redovisas i Fastighetsregistrets
allmänna del. Informationen är uppdelad i fyra separata skikt; Rättigheter, Fastighetsplaner, Detaljplaner och
Bestämmelser.
1.75
url
Lantmäteriet
Tjänst
Referens Uppslag Adress
Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till fastighet, samfällighet och gemensamhetsanläggningar genom att ange
adress.
1.76
url
Lantmäteriet
Tjänst
Referens Uppslag Organisation
Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till taxeringsinformation och fastighetsinformation genom att ange ett
organisationsnummer.
1.77
url
Lantmäteriet
Tjänst
Registerbeteckning Direkt
Tjänsten ger möjlighet att söka aktuella uppgifter om fastighetsbeteckningar, samfälligheter och
gemensamhetsanläggningar ur den allmänna delen av Lantmäteriets fastighetsregister och visa dem i en karta eller ett
ortofoto. Informationen omfattar: - fastighetsnyckel - registerbeteckning - status - koordinat Registerenhet i
Lantmäteriets fastighetsregister uppdateras dagligen av statliga och kommunala lantmäterimyndigheter. Tjänsten kan
endast beställas tillsammans med någon av våra visningstjänster för kartor och bilder.
1.78
url
Lantmäteriet
Tjänst
Rättighet Direkt
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om rättigheter från fastighetsregistrets allmänna del. Tjänsten består av
ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.
Fastighetsregistrets allmänna del innehåller information om rättigheter. En rättighet kan medföra rätt för en ägare till en
fastighet, person eller bolag att för visst ändamål använda ett område av annan ägares fastighet eller anläggning.
Exempel på rättigheter är väg, brygga och el-ledning.
1.79
url
Lantmäteriet
Tjänst
Samfällighetförening Direkt
Tjänsten visar information från Samfällighetregistret.
• Samfällighetsföreningsregistret innehåller information om
• Typ av förening: samfällighetsförening, vägförening, vägsamfällighet eller förening enligt lagen om
gemensamhetsanläggning
• Namn på förening, organisationsnummer eller länskod
• Namn och adressuppgifter för styrelsemedlemmar
• Uppgifter om vad föreningen förvaltar t.ex. vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, grönområden, bad- och/eller
båtanläggning.
1.80
url
Lantmäteriet
Serie
SWEPOS- efterberäkningsdata
GNSS (Global Navigation Satellite System) observationsdata från SWEPOS (Lantmäteriets stödsystem för
satellitpositionering i Sverige) nät av fasta referensstationer.
1.81
url
Lantmäteriet
Tjänst
SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
SWEPOS (Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige) nätverks-RTK-tjänst (Real-Time Kinematic)
erbjuder navigeringsstöd och positionering med centimeternoggrannhet i realtid.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
1.82
url
Lantmäteriet
Tjänst
Taxering Direkt
Tjänsten ger möjlighet att hämta taxeringsinformation från fastighetsregistrets taxeringsdel. Tjänsten består av ett antal
fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.
Fastighetsregistrets taxeringsdel innehåller taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader.
1.83
url
Lantmäteriet
Tjänst
Topografisk webbkarta Visning
Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets kartor i dina egna system eller applikationer.
Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Tjänsten ger tillgång till en topografisk
webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan
skalorna. Tjänsten innehåller ett skikt med topografisk kartinformation och ett skikt som presenterar den topografiska
kartinformationen i en nedtonad variant. Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag
och skalnivå. Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst
kvartalsvis. Text uppdateras minst dygnsvis
1.84
url
Lantmäteriet
Tjänst
Topografisk webbkarta Visning Cache
Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets kartor i dina egna system eller applikationer.
Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Tjänsten ger tillgång till en topografisk
webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan
skalorna. Tjänsten är innehållsmässigt mycket lik tjänsten Topografisk webbkarta Visning men har högre prestanda
och något sämre aktualitet. Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå.
Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.
1.85
url
Lantmäteriet
Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad
Tjänst
Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets kartor i dina egna system eller applikationer.
Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Tjänsten ger tillgång till en topografisk
webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen är uppdelad i 12 informationsslag. Vart och ett av
informationsslagen, utom terrängskuggning, finns i två skikt. Ett skikt där informationen presenteras tydligt
framträdande och färgsatt och ett där informationen presenteras nedtonad i en gråskala. Informationen uppdateras
med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst
dygnsvis. Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis. Text uppdateras minst dygnsvis.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
2.
Sjöfartsverket
2.1
Sjöfartsverket
url
Datamängd
Djupdata 500 m upplösning - maxdjup
Maxdjup (djupaste)i Sjöfartsverkets djupdatabas inom varje ruta i ett regelbundet rutnät med 500 m upplösning.
Djupets faktiska position bibehålls. Djup genereras endast i rutor med minst ett mätt värde. Datamängden innehåller
ingen information om datakvalitet.
2.2
url
Sjöfartsverket
Datamängd
Djupdata 500 m upplösning - medeldjup
Medeldjup beräknat utifrån samtliga mätta djupvärden i Sjöfartsverkets djupdatabas inom varje ruta i ett regelbundet
rutnät med 500 m upplösning. Medelvärdenas position är respektive rutas mittpunkt och beräknas endast i rutor med
minst ett mätt djupvärde. Datamängden innehåller ingen information om datakvalitet.
2.3
url
Sjöfartsverket
Datamängd
Djupdata 500 m upplösning - minsta djup
Minsta djup (grundast) i Sjöfartsverkets djupdatabas inom varje ruta i ett regelbundet rutnät med 500 m upplösning.
Djupets faktiska position bibehålls. Djup genereras endast i rutor med minst ett mätt värde. Datamängden innehåller
ingen information om datakvalitet.
2.4
url
Sjöfartsverket
Djupdata 500 m upplösning - Visningstjänst
Tjänst
Visningstjänst för INSPIRE temat Höjd (Elevation). Informationen i tjänsten är hämtat från Sjöfartsverkets djupdatabas
(DIS) . I tjänsten presenteras reducerade djupvärden i en upplösning av 500 x 500 meter. Djupen representerar minsta,
största och medel djupen inom respektive cell/pixel.
2.5
url
Sjöfartsverket
Datamängd
Sjökort - Kustkort
Täckning över hela svenska kusten. Korten används vid angöring och navigering i kustnära farvatten samt som
underlag vid planering.
Skalan är vanligtvis 1:250 000.
2.6
url
Sjöfartsverket
Datamängd
Sjökort - Skärgårdskort
Korten täcker hela Sveriges skärgård. De används vid navigering inomskärs och i kustnära områden.
Skalan är vanligtvis 1:50 000.
2.7
url
Sjöfartsverket
Datamängd
Sjökort - Specialer
I många sjökort finns specialer, d.v.s. oftast mindre områden som redovisas i bättre skala än huvudkortet. Mestadels
över större och mindre hamnar.
2.8
url
Sjöfartsverket
Datamängd
Sjökort - Översiktskort
Korten täcker stora delar av Sveriges sjöterritorium. De används för navigering i öppen sjö samt för översiktlig
planering.
Skalan är vanligtvis 1:500 000.
Dessutom finns ett sjökort som täcker hela Sverige i skala 1:1 600 000.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.
SMHI
3.1
SMHI
url
Tjänst
Analysmodeller (MESAN, AROME och
HIROMB) - visningstjänst
Visningstjänsten är en WMS-tjänst som visar det geografiska området som resp. analys producerar data för.
För MESAN täcker området Skandinavien, brittiska öarna, norra delen av kontinenten och de baltiska staterna.
Koordinater för området ges av hörnen:
sydvästra
48.5N, 10.5W
nordvästra
75.1N, 11.5W
nordöstra
63.3N, 51.6E
sydöstra
42.4N, 22.9E
För AROME täcker området Skandinavien, norra delen av kontinenten och de baltiska staterna. Koordinater för
området ges av hörnen:
sydvästra
52.04N, 1.64W
nordvästra
72.30N, 12.65W
nordöstra
72.30N, 42.73E
sydöstra
52.04N, 28.38E
För HIROMB täcker området hela Östersjön och Sveriges västkust (Kattegatt och Skagerrak). Den västliga gränsen
går strax väster om Jyllands nordspets.
Koordinater för området ges av hörnen:
nordvästra
65.9N, 9.38E
sydvästra
53.7N, 9.38E
nordöstra
65.9N, 30.23E
sydöstra
53.7N, 39.23E
3.2
url
SMHI
Datamängd
Antal graddagar för uppvärmning för
perioden 1961/62-1978/79.
Antalet graddagar för uppvärmning för perioden 1961/62-1978/79. Värdena beräknas för ett enskilt dygn som
skillnaden mellan 17 °C - den s.k. bastemperaturen - och dygnets medeltemperatur. Under sommarhalvåret, från april
till oktober, gäller detta endast om medeltemperaturen understiger vad man kallar eldningsgränsen. Eldningsgränsen
är 10 °C i maj-juli, då solstrålningen bidrar mest till uppvärmningen, 11 °C i augusti, 12 °C i april och september samt
13 °C i oktober. Den i beräkningarna använda bastemperaturen 17 °C motsvarar innetemperaturen på 20 °C, eftersom
bl.a. belysning, spis, kyl och frys också bidrar till uppvärmningen. Den rekommenderade skalan för produkten är 1:10
miljoner. Aktuella värden för antal graddagar kan beställas från SMHIs Affärsverksamhet.
3.3
url
SMHI
Datamängd
Avdunstning, årlig potentiell
Kartan beskriver den årliga potentiella avdunstningens medelvärde 1961-1978. Ett viktigt mått på luftens
vattenupptagande förmåga är den potentiella (möjliga) avdunstningen. Den definieras som avdunstningen från en
gräsbevuxen yta som inte lider brist på vatten i rotzonen och där ingen värmelagring förekommer i marken. Kartan
finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag
3.4
url
SMHI
Datamängd
Avrinningsområden God Hydrografi datamängd
Via den här tjänsten tillhandahålls följande huvudavrinningsområden: Söderköpingsån, Marströmmen, Virån, Emån,
Alsterån, Snärjebäcken, Ljungbyån, Hagbyån, Bruatorpsån, Lyckebyån, Nättrabyån, Ronnebyån, Rönne å, Stensån
och Göta älv.
Ett huvudavrinningsområde avgränsar det område som samlar in vatten, som efter en tid rinner ut vid samma punkt i
havet.
De områden som redovisas i denna datamängd har tagits fram av SMHI med hjälp av Nationella Höjdmodellen och
Lantmäteriets hydrografiskikt i skala 1:10 000.
Områden som ligger i Norge, där det inte finns Nationell Höjdmodell, kommer från SVAR2012_2.
Data kan komma att uppdateras två gånger per år, i maj och november. Då kan nya områden tillkomma, likaväl som att
tidigare områdes gränser kan justeras.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.5
url
SMHI
Datamängd
Blixtnedslag 1988
Antal blixtnedslag per 100 km2, 1988. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
Observera att kartan är baserad på ett blixtpejlsystem som var i drift vid denna tid. Den är därför inte direkt jämförbar
med kartor baserade på senare mätsystem.
3.6
url
SMHI
Dammar (SVAR2013) - nedladdningstjänst
Tjänst
Produkten bygger på dammregistrets dammenheter med tillägg av tillhörande dammanläggning och administrativa
uppgifter. Dammenheten kan vara kopplad till flera vattenförekomster (antingen i denna cykel beslutade = VF, eller
preliminära = PVF i SVAR), vattenytor(sjöar, dammar, magasin etc) och rinnsträckor(åar, älvar, floder etc). Vi har valt
att ta med alla dessa vattenförekomster.
Flertalet dammar har en koppling till en rinnsträcka/vattendrag eller vattenyta som är klassat som vattenförekomst,
EU_CD i tabellen. Vissa dammar har även en koppling till en vattenyta via den dammanläggning som dammenheten
ingår i, VY_EU_CD i tabellen. En dammenhet kan således ha koppling till fler vattenförekomster eller endast koppling
via dammanläggning. En damm är kopplad till rinnsträcka och vattenyta uppströms.
3.7
url
SMHI
Tjänst
Dammar (SVAR2013) - visningstjänst
Produkten bygger på dammregistrets dammenheter med tillägg av tillhörande dammanläggning och administrativa
uppgifter. Dammenheten kan vara kopplad till flera vattenförekomster (antingen i denna cykel beslutade = VF, eller
preliminära = PVF i SVAR), vattenytor(sjöar, dammar, magasin etc) och rinnsträckor(åar, älvar, floder etc). Vi har valt
att ta med alla dessa vattenförekomster.
Flertalet dammar har en koppling till en rinnsträcka/vattendrag eller vattenyta som är klassat som vattenförekomst,
EU_CD i tabellen. Vissa dammar har även en koppling till en vattenyta via den dammanläggning som dammenheten
ingår i, VY_EU_CD i tabellen. En dammenhet kan således ha koppling till fler vattenförekomster eller endast koppling
via dammanläggning. En damm är kopplad till rinnsträcka och vattenyta uppströms.
3.8
url
SMHI
Datamängd
Dygn med nederbörd [serie]
Antal dygn med nederbörd större än 0,1 / 1,0 / 10,0 mm för normalperioden 1961-1990. Analysen är baserad på
mätningar från ca 1250 stationer. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
3.9
url
SMHI
Datamängd
Dygn med snötäcke per år
Antal dygn med snötäcke per år, medelvärde 1961-1990. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar
och vattendrag.
3.10
url
SMHI
Datamängd
Frekvens av vita jular
Frekvens av vita jular för perioden 1931-1980. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och
vattendrag. Jämför med http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/julvader-1.4274
3.11
url
SMHI
Datamängd
Första dag med snötäcke
Första dag med snötäcke, medelvärde 1961-1990. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och
vattendrag.
3.12
url
SMHI
Datamängd
Första höstfrost
Första höstfrosten. Genomsnittligt datum för första dygn med minimitemperatur under 0°C, baserat på normalperioden
1961-1990. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.13
url
SMHI
Datamängd
Globalstrålning, månad [serie]
Globalstrålning per månad för utvalda månader gällande normalperioden 1961-1990. Analysen bygger på
medelvärden från ett antal observationsplatser. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och
vattendrag. Den totala mängden solstrålning som träffar en horisontell (mark-)yta kallas globalstrålning.
Globalstrålningen utgörs alltså av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga
himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.
3.14
url
SMHI
Datamängd
Globalstrålning, året
Globalstrålning för året under normalperioden 1961-1990. Analysen bygger på medelvärden från ett antal
observationsplatser. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag. Den totala mängden
solstrålning som träffar en horisontell (mark-)yta kallas globalstrålning. Globalstrålningen utgörs alltså av summan av
strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits
av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.
3.15
url
SMHI
Datamängd
Huvud- och delavrinningsområden,
vattendelare (SVAR 2008) - datamängd
Avrinningsområdets storlek på olika platser i vattensystemet är en grundläggande hydrologisk uppgift. Vattendelaren
utgör gränsen för ett avrinningsområde och den avgör vilka markområden som påverkar vattenförhållandena i en viss
punkt i vattensystemet. Vid vattenplanering och för utredningar om vattenförhållanden behövs ofta detaljerad
information om avrinningsområden. Databasen delar in Sverige i ca 17 000 delavrinningsområden med en
genomsnittlig storlek på ca 27 km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av
biflöden, vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som
rapporterat till EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan,
delavrinningsområden dyker upp i finare zoomnivåer och markeras med röd kantlinje.
3.16
url
SMHI
Tjänst
Huvud- och delavrinningsområden,
vattendelare (SVAR2008) nedladdningstjänst
Avrinningsområdets storlek på olika platser i vattensystemet är en grundläggande hydrologisk uppgift. Vattendelaren
utgör gränsen för ett avrinningsområde och den avgör vilka markområden som påverkar vattenförhållandena i en viss
punkt i vattensystemet. Vid vattenplanering och för utredningar om vattenförhållanden behövs ofta detaljerad
information om avrinningsområden. Databasen delar in Sverige i ca 17 000 delavrinningsområden med en
genomsnittlig storlek på ca 27 km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av
biflöden, vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som
rapporterat till EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan,
delavrinningsområden dyker upp i finare zoomnivåer och markeras med röd kantlinje.
3.17
url
SMHI
Tjänst
Huvud- och delavrinningsområden,
vattendelare (SVAR2008) - visningstjänst
Avrinningsområdets storlek på olika platser i vattensystemet är en grundläggande hydrologisk uppgift. Vattendelaren
utgör gränsen för ett avrinningsområde och den avgör vilka markområden som påverkar vattenförhållandena i en viss
punkt i vattensystemet. Vid vattenplanering och för utredningar om vattenförhållanden behövs ofta detaljerad
information om avrinningsområden. Databasen delar in Sverige i ca 17 000 delavrinningsområden med en
genomsnittlig storlek på ca 27 km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av
biflöden, vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som
rapporterat till EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan,
delavrinningsområden dyker upp i finare zoomnivåer och markeras med röd kantlinje.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.18
url
SMHI
Datamängd
Huvud- och delavrinningsområden,
vattendelare (SVAR2010) - datamängd
Avrinningsområdets storlek på olika platser i vattensystemet är en grundläggande hydrologisk uppgift. Vattendelaren
utgör gränsen för ett avrinningsområde och den avgör vilka markområden som påverkar vattenförhållandena i en viss
punkt i vattensystemet. Vid vattenplanering och för utredningar om vattenförhållanden behövs ofta detaljerad
information om avrinningsområden. Databasen delar in Sverige i 37 787 delavrinningsområden. Avrinningsområden
har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av biflöden, vattenföringsstationer med mera.
Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som rapporterat till EU i enlighet med artikel 5 i
vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan, delavrinningsområden dyker upp i finare zoomnivåer och
markeras med röd kantlinje.
3.19
url
SMHI
Tjänst
Huvud- och delavrinningsområden,
vattendelare (SVAR2010) nedladdningstjänst
Avrinningsområdets storlek på olika platser i vattensystemet är en grundläggande hydrologisk uppgift. Vattendelaren
utgör gränsen för ett avrinningsområde och den avgör vilka markområden som påverkar vattenförhållandena i en viss
punkt i vattensystemet. Vid vattenplanering och för utredningar om vattenförhållanden behövs ofta detaljerad
information om avrinningsområden. Databasen delar in Sverige i ca 17 000 delavrinningsområden med en
genomsnittlig storlek på ca 27 km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av
biflöden, vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som
rapporterat till EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan,
delavrinningsområden dyker upp i finare zoomnivåer och markeras med röd kantlinje.
3.20
url
SMHI
Tjänst
Huvud- och delavrinningsområden,
vattendelare (SVAR2010) - visningstjänst
Avrinningsområdets storlek på olika platser i vattensystemet är en grundläggande hydrologisk uppgift. Vattendelaren
utgör gränsen för ett avrinningsområde och den avgör vilka markområden som påverkar vattenförhållandena i en viss
punkt i vattensystemet. Vid vattenplanering och för utredningar om vattenförhållanden behövs ofta detaljerad
information om avrinningsområden. Databasen delar in Sverige i ca 17 000 delavrinningsområden med en
genomsnittlig storlek på ca 27 km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av
biflöden, vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som
rapporterat till EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan,
delavrinningsområden dyker upp i finare zoomnivåer och markeras med röd kantlinje.
3.21
url
SMHI
Datamängd
Huvud- och delavrinningsområden,
vattendelare (SVAR2012) - datamängd
Avrinningsområdets storlek på olika platser i vattensystemet är en grundläggande hydrologisk uppgift. Vattendelaren
utgör gränsen för ett avrinningsområde och den avgör vilka markområden som påverkar vattenförhållandena i en viss
punkt i vattensystemet. Vid vattenplanering och för utredningar om vattenförhållanden behövs ofta detaljerad
information om avrinningsområden. Databasen delar in Sverige i 50829 delavrinningsområden. Avrinningsområden har
bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av biflöden, vattenföringsstationer med mera.
Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som rapporterat till EU i enlighet med artikel 5 i
vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan, delavrinningsområden dyker upp i finare zoomnivåer och
markeras med röd kantlinje.
3.22
url
SMHI
Tjänst
Huvud- och delavrinningsområden,
vattendelare (SVAR2012) nedladdningstjänst
Avrinningsområdets storlek på olika platser i vattensystemet är en grundläggande hydrologisk uppgift. Vattendelaren
utgör gränsen för ett avrinningsområde och den avgör vilka markområden som påverkar vattenförhållandena i en viss
punkt i vattensystemet. Vid vattenplanering och för utredningar om vattenförhållanden behövs ofta detaljerad
information om avrinningsområden. Databasen delar in Sverige i ca 17 000 delavrinningsområden med en
genomsnittlig storlek på ca 27 km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av
biflöden, vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som
rapporterat till EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan,
delavrinningsområden dyker upp i finare zoomnivåer och markeras med röd kantlinje.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.23
url
SMHI
Tjänst
Huvud- och delavrinningsområden,
vattendelare (SVAR2012) - visningstjänst
Avrinningsområdets storlek på olika platser i vattensystemet är en grundläggande hydrologisk uppgift. Vattendelaren
utgör gränsen för ett avrinningsområde och den avgör vilka markområden som påverkar vattenförhållandena i en viss
punkt i vattensystemet. Vid vattenplanering och för utredningar om vattenförhållanden behövs ofta detaljerad
information om avrinningsområden. Databasen delar in Sverige i ca 17 000 delavrinningsområden med en
genomsnittlig storlek på ca 27 km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av
biflöden, vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som
rapporterat till EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan,
delavrinningsområden dyker upp i finare zoomnivåer och markeras med röd kantlinje.
3.24
url
SMHI
Tjänst
Hydrologisk analysmodell (S-HYPE)
nedladdningstjänst
I denna nedladdningstjänst finns hydrologiska data från modellen S-HYPE.
Data från S-HYPE levereras på två olika sätt:
1. Ladda ner modelldata per område, http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/. I karttjänsten väljer man det område man
är intresserad av och erbjuds sedan att ladda ner en fil i EXCEL-format. Filen innehåller ett kalkylblad med ett antal
flikar. Där finns både översiktlig information och simulerade tidsserier för det valda området.
2. Ladda ner modelldata hela Sverige, http://vattenwebb.smhi.se/modelregion/. Tjänsten erbjuder ett antal tabeller med
information om alla delavrinningsområden i Sverige, både tabeller med indata till modellen och tabeller med
modellresultat. Tabellerna erbjuds i både TXT-format och EXCEL-format och är tänkta att enkelt kunna användas i GISprogram för att rita kartor.
MER INFO
Information om modellen S-HYPE, se http://www.smhi.se/Professionella-tjanster/Professionella-tjanster/Miljo-ochklimat/Vattenmiljo/referensguide-till-smhi-vattenwebb-1.22742
3.25
url
SMHI
Datamängd
Hydrologisk modell (S-HYPE2012) historiska analysdata
I denna datamängd finns hydrologiska data från modellen S-HYPE fram till och med dygnet innan uttaget sker. SHYPE är en nationell uppsättning av HYPE (HYdrological Predictions for the Environment), en hydrologisk
beräkningsmodell med öppen källkod. Modellen beräknar både vattenbalans och ämnestransport för varje dygn i
delavrinningsområden. För närvarande finns ca 37 000 delavrinningsområden i Sverige och varje delavrinningsområde
har en genomsnittlig area på ca 11 km2. Indata till modellen består av information om hydrografiska förhållanden,
topografi, markanvändning, jordarter, regleringar, punktutsläpp och atmosfärisk deposition av näringsämnen. Drivdata
till modellen består av tidsserier med dygnsvärden av nederbörd och lufttemperatur som genereras i den nationella
klimatologiska databasen PTHBV.
ANVÄNDNING
S-HYPE används inom den nationella prognos- och varningstjänsten vid SMHI för att karakterisera flödesförhållanden i
landet. S-HYPE används inom den svenska vattenförvaltningen för att karaktärisera vattenflöden och ämnestransport
som underlag för bl.a. statusklassificering av vattenförekomster. Modellberäknad tillrinning av vatten och
näringsämnen från S-HYPE används som drivdata till Kustzonsmodellen för att beskriva miljötillstånd i kustområden.
FORMAT
Data från S-HYPE levereras i Excel-format och kan laddas ned per område eller för hela Sverige.
MER INFO
Information om modellen S-HYPE, se http://www.smhi.se/Professionella-tjanster/Professionella-tjanster/Miljo-ochklimat/Vattenmiljo/referensguide-till-smhi-vattenwebb-1.22742
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.26
url
SMHI
Datamängd
Hydrologiska observationer - Vattenföring
Syfte: Beskriva Sveriges hydrologi. Används för prognoser och varningar, klimatstudier och scenarier för infrastruktur,
näringstransporter och översvämningskartering mm.
Enhet: m3/s
Egenskaper: Beskriver den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag. Data för senaste timmen och
dygnet levereras som 4 kvartsvärden/timme. Historiska data levereras som dygnsvärden där dygnen är i svensk
sommartid, vilket betyder att det svenska dygnet startar kl 22 UTC dygnet innan. Tidstämpeln anger starttidpunkten på
tidssteget i UTC.
Utformning: Tidpunkt, värde, kvalitet.
Kvalitetskoder: Grön (G) = Kontrollerade och godkända värden. Gul (Y) = Grovt kontrollerade värden, misstänkta eller
aggregerade värden. Orange (O) = Okontrollerade värden
Gränser: >=0
3.27
url
SMHI
Datamängd
Islossning [serie]
Datum för islossning i små (mindre än 10 km2) respektive medelstora sjöar (10-100km2), medelvärde för
normalperioden 1961-1990. Punkterna symboliserar observerade sjöar. Kartorna finns publicerade i Sveriges
nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
3.28
url
SMHI
Datamängd
Isläggning [serie]
Datum för isläggning för små (mindre än 10 km2) respektive medelstora sjöar (10-100km2), medelvärde för
normalperioden 1961-1990. Punkterna symboliserar observerade sjöar. Kartorna finns publicerade i Sveriges
nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
3.29
url
SMHI
Datamängd
Klara dagar, januari och juli [serie]
Antal klara dagar i genomsnitt månadsvis (januari och juli) för normalperioden 1961-1990. Genomsnittligt antal dygn då
medelmolnigheten, baserad på observationer gjorda kl 07,13 och 19 svensk normaltid, varit mindre än 25%. Analysen
bygger på medelvärden från ett stort antal observationsplatser. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat,
sjöar och vattendrag.
3.30
url
SMHI
Datamängd
Klara dagar, året
Antal klara dagar i genomsnitt per år för normalperioden 1961-1990. Genomsnittligt antal dygn då medelmolnigheten,
baserad på observationer gjorda kl 07,13 och 19 svensk normaltid, varit mindre än 25%. Analysen bygger på
medelvärden från ett stort antal observationsplatser. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och
vattendrag.
3.31
url
SMHI
Datamängd
Kontinentala och marina områden
Sveriges klimat påverkas relativt mycket av inflytandet från Atlanten. Kartan beskriver hur kontinentala olika områden
är. Kontinentaliteten anges här som summan av temperaturskillnaden mellan juli och januari samt mellan dag och natt
under juni. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas, klimat, sjöar och vattendrag.
3.32
url
SMHI
Kustvatten- och havsområden (SVAR2008) datamängd
Datamängd
Datamängden kommer från Svenskt vattenarkiv, SVAR, version 2008_2 som finns hos SMHI.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.33
url
SMHI
Kustvatten- och havsområden (SVAR2008) nedladdningstjänst
Tjänst
Kartlager med kustvattenområden enligt vattendirektivet. I kartlagret finns också havsområden utanför svensk
ekonomisk zon.
3.34
url
SMHI
Kustvatten- och havsområden (SVAR2008) visningstjänst
Tjänst
Kartlager med kustvattenområden enligt vattendirektivet. I kartlagret finns också havsområden utanför svensk
ekonomisk zon.
3.35
url
SMHI
Kustvatten- och havsområden (SVAR2010) datamängd
Datamängd
Datamängden kustvatten- och havsområden SVAR 2010_2 kommer från SVAR geodatabas vid SMHI. Version
2010_2 av SVAR sparades slutgiltigt 2010-12-16. Datamängden innehåller 690 polygoner som representerar olika
havsbassängers vattenytor i Östersjön, Öresund, Bälten, Skagerrak och Kattegatt. Det finns i SVAR också ett ytskikt
med havsöar och ett med linjerna för havsbassängernas avgränsning.
3.36
url
SMHI
Kustvatten- och havsområden (SVAR2010) nedladdningstjänst
Tjänst
Kartlager med kustvattenområden enligt vattendirektivet. I kartlagret finns också havsområden utanför svensk
ekonomisk zon.
3.37
url
SMHI
Kustvatten- och havsområden (SVAR2010) visningstjänst
Tjänst
Kartlager med kustvattenområden enligt vattendirektivet. I kartlagret finns också havsområden utanför svensk
ekonomisk zon.
3.38
url
SMHI
Kustvatten- och havsområden (SVAR2012) datamängd
Datamängd
Datamängden kommer från SVARs geodatabas vid SMHI.
Version 2012_2 av SVAR sparades slutgiltigt 2012-06-04. Datamängden innehåller 713 polygoner som representerar
olika havsbassängers vattenytor i Östersjön, Öresund, Bälten, Skagerrak och Kattegatt. Det finns i SVAR också ett
ytskikt med havsöar sammanslaget med avrinningsområden samt ett skickt med linjerna för havsbassängernas
avgränsning. Från version 2012_1 har sammanslagningar av bassänger gjorts längs svensk-norska gränsen och därav
har antalet minskat från 722 till 713. För de sammanslagna bassängerna har ett antal preliminära attribut satts.
3.39
url
SMHI
Kustvatten- och havsområden (SVAR2012) nedladdningstjänst
Tjänst
Kartlager med kustvattenområden enligt vattendirektivet från SVAR version 2012_2.
3.40
url
SMHI
Kustvatten- och havsområden (SVAR2012) visningstjänst
Tjänst
Kartlager med kustvattenområden enligt vattendirektivet. Data kommer från SVAR version 2012_2 hos SMHI.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.41
url
SMHI
Datamängd
Meteorologisk analysmodell (MESAN) historiska analysdata
BESKRIVNING
I denna datamängd finns arkiverade MESAN-data fram till och med dygnet innan uttaget sker.
Mesan är en meteorologisk analysmodell som beskriver det aktuella väderläget i gridrutor.
Varje timme under dygnet görs en tvådimensionell kartläggning av vanliga väderparametrar. Vilka dessa är varierar
något över dygnet. I huvudsak beskriver de meteorologiska förhållanden som temperatur, nederbörd, moln, sikt,
luftfuktighet, vind och snö.
Analysen görs över ett område som täcker Skandinavien, brittiska öarna, norra delen av kontinenten och de baltiska
staterna.
KOORDINATER
Koordinater för området ges av hörnen:
sydvästra 48.5N, 10.5W
nordvästra 75.1N, 11.5W
nordöstra 63.3N, 51.6E
sydöstra 42.4N, 22.9E
Gridrutorna är 11*11 km.
ANVÄNDNING
Mesan-data används på SMHI för att göra väderkartor som meteorologen har som underlag i prognosverksamheten.
Om observationer saknas kan analyserade värden ibland ersätta dessa. Mesan-data används också som indata till
andra modeller t ex för att beräkna avrinningen i våra vattendrag eller för att kartlägga risken för bränder i skog och
mark.
FORMAT
Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
3.42
url
SMHI
Tjänst
Meteorologisk analysmodell (MESAN)
nedladdningstjänst
Nedladdningstjänsten levererar alla parametrar som ingår i analysen dygnsvis.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.43
url
SMHI
Datamängd
Meteorologisk prognosmodell (AROME) historiska analysdata
BESKRIVNING
Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen AROME. Det innebär att endast data för det
första tidssteget (nulägesbeskrivningen) har valts ut för respektive tidpunkt. Prognosdata ingår inte.
AROME är en numerisk prognosmodell som beskriver vädrets utveckling i tid och rum.
Modellen har utvecklats inom ett internationellt samarbete där ett stort antal europeiska länder ingår.
Prognosen utgår från hur vädret ser ut vid en viss tidpunkt, det s.k. initialtillståndet. För att kartlägga detta görs en
analys av väderläget. Därvid modifieras en tidigare prognos för att stämma bättre med aktuella observationer. Detta
görs med en variationell metod. Därmed kan värdet av de olika prognosparametrar bestämmas i ett rutnät. För
närvarande är dessa rutor 2.5 x 2.5 km i horisontell utsträckning och atmosfären har delats in i 65 nivåer i vertikal led.
Åtta prognoser görs per dygn, men bara fyra används för prognosändamål, de andra används bara för uppdatering av
analysen. Varje prognos sträcker sig upp till knappt 3 dygn framåt i tiden. Var 3:e timme under dygnet görs en
tredimensionell kartläggning av olika väderparametrar. Kartläggningen görs för att bestämma förhållanden i marken
men inte minst för att beskriva hur det ser ut i atmosfären. Det kan gälla temperatur, fuktighet, vind, lufttryck, molnighet
och nederbörd men också t ex strålningsförhållanden, havsisens utbredning eller vatteninnehållet i snö. Allt detta har
betydelse för vädrets utveckling.
Data för nulägesanalysen av markparametrar levereras av modellen MESAN.
AROME-analysen görs över ett område som täcker
Skandinavien, norra delen av kontinenten och de baltiska staterna
KOORDINATER
Koordinater för området ges av hörnen
Sydvästra 52.04N, 1.64W
Nordvästra 72.30N, 12.65W
Nordöstra 72.30N, 42.73E
Sydöstra 52.04N, 28.38E
Gridrutorna är 2.5x2.5 km
ANVÄNDNING
På SMHI används AROME som underlag för prognoser i radio och TV. Den används också för prognoser till
kommersiella kunder som olika tidningar och kommuner. Data från AROME kan även användas som indata till andra
modeller. Det gäller såväl meteorologiska som hydrologiska och oceanografiska.
FORMAT
Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns p
http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
3.44
url
SMHI
Tjänst
Meteorologisk prognosmodell (AROME) historiska analysdata nedladdningstjänst
Nedladdningstjänsten levererar alla parametrar från modellen AROME som ingår i det första tidssteget
(nulägesbeskrivning) dygnsvis.
Data finns fr o m 2014-03-18. Då togs denna högupplösta modell i drift. Dessförinnan levererades motsvarande data
av HIRLAM-modellen.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.45
url
SMHI
Datamängd
Meteorologisk prognosmodell (HIRLAM
E11) - historiska analysdata
BESKRIVNING
Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen HIRLAM. Det innebär att endast data för det
första tidssteget (nulägesbeskrivningen) har valts ut för respektive tidpunkt. Prognosdata ingår inte.
Data finns t o m 2014-03-18. Därefter ersätts HIRLAM-modellen med den mer högupplösta modellen AROME.
HIRLAM är en numerisk prognosmodell som beskriver vädrets utveckling i tid och rum.
Modellen har utvecklats inom ett internationellt samarbete där de nordiska länderna ingår och dessutom Irland,
Nederländerna, Spanien och Litauen.
Prognosen utgår från hur vädret ser ut vid en viss tidpunkt, det s.k. initialtillståndet. För att kartlägga detta görs en
analys av väderläget. Därvid modifieras en tidigare prognos för att stämma bättre med aktuella observationer. Detta
görs med en variationell metod. Därmed kan värdet av de olika prognosparametrar bestämmas i ett rutnät. För
närvarande är dessa rutor 11 x 11 km i horisontell utsträckning och atmosfären har delats in i 65 vertikala nivåer.
Fyra prognoser görs per dygn och varje prognos sträcker sig upp till 3 dygn framåt i tiden. Var 6:e timme under dygnet
görs en tredimensionell kartläggning av olika väderparametrar. Kartläggningen görs för att bestämma förhållanden i
marken men inte minst för att beskriva hur det ser ut i atmosfären. Det kan gälla temperatur, fuktighet, vind, lufttryck,
molnighet och nederbörd men också av t ex strålningsförhållanden, havsisens utbredning eller vatteninnehållet i snö.
Kort sagt, allt som har betydelse för vädrets utveckling.
De data som presenteras här har dock begränsats till vind (horisontellt och vertikalt), temperatur, relativ luftfuktighet
och höjden till olika s.k. tryckytor i atmosfären. I övrigt hänvisas till data från MESAN.
Analysen görs över ett område som täcker Skandinavien, brittiska öarna, norra delen av kontinenten och de baltiska
staterna.
KOORDINATER
Koordinater för området ges av hörnen:
Sydvästra 48.5N, 12.0W
nordvästra 77.0N, 15.1W
nordöstra 64.6N, 55.2E
sydöstra 42.6N, 22.7E
Gridrutorna är 11*11 km.
ANVÄNDNING
På SMHI används HIRLAM som underlag för prognoser i radio och TV. Den används också för prognoser till
kommersiella kunder som olika tidningar och kommuner. Data från HIRLAM kan även användas som indata till andra
modeller. Det gäller såväl meteorologiska som hydrologiska och oceanografiska.
FORMAT
Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
3.46
url
SMHI
Tjänst
Meteorologisk prognosmodell (HIRLAM
E11) - historiska analysdata
nedladdningstjänst
Nedladdningstjänsten levererar alla parametrar som ingår i det första tidssteget (nulägesbeskrivning) dygnsvis.
Data finns t o m 2014-03-18. Därefter ersätts HIRLAM-modellen med den mer högupplösta modellen AROME.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.47
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer Globalstrålning timvärde
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet. Används främst för forskning och utveckling inom meteorologi
och klimatologi samt bl.a. för energiforskning och biologisk forskning.
Enhet: W/m2
Egenskaper: Uppmätt globalstrålning vid automatiska strålningsstationer. Timmedelvärde. (Kan även ses som
ackumulerat energivärde per ytenhet med enheten Wh/m2.)
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: -15 till 1600 W/m2
För mer info se: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-1.4186
Leverans: Data levereras på två olika sätt.
1. Via ett användargränssnitt där mätserier kan laddas ned för en station i taget. Data kan laddas ned för senaste
dygnet, senaste fyra månaderna eller hela tidsserien utom de tre senaste hela månaderna (historiska granskade).
2. Via en maskin-maskin-lösning (Atomflöde). Där kan samma mätserier som ovan erhållas samt även realtidsdata.
Dessa är senaste timmens mätvärden. De kan hämtas för en mätstation i taget eller för alla aktiva mätstationer.
3.48
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer Lufttemperatur timvärde
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet. Underlag för prognoser och klimatstudier.
Enhet: grader Celsius
Egenskaper: Lufttemperatur uppmätt vid mätstationer. Momentanvärde varje resp var tredje timme, samt på enklare
stationer två eller tre ggr per dygn.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: -60 till +40 gr C
För mer info se: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur
Leverans: Data levereras på två olika sätt.
1. Via ett användargränssnitt där mätserier kan laddas ned för en station i taget. Data kan laddas ned för senaste
dygnet, senaste fyra månaderna eller hela tidsserien utom de tre senaste hela månaderna (historiska granskade).
2. Via en maskin-maskin-lösning (Atomflöde). Där kan samma mätserier som ovan erhållas samt även realtidsdata.
Dessa är senaste timmens mätvärden. De kan hämtas för en mätstation i taget eller för alla aktiva mätstationer.
3.49
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer Lufttemperatur, max- och minvärde 1 dygn
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet
Enhet: grader Celsius.
Egenskaper: Max- och minvärde av lufttemperatur gällande 24 timmar, lagrat 18 UTC.
De flesta stationer mäter värden 2 gånger per dygn (06 UTC och 18 UTC) som då gäller 12 timmar och av dessa väljs
det högsta respektive lägsta värdet för att få fram dygnsvärden.
Kvalitetskoden blir i så fall gul. Mäts endast dygnsvärden blir kvalitetskoden grön.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Gult = Aggregerade värden
Gränser: -60 till +40 gr C
För mer info se: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.50
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer Lufttemperatur, medelvärde 1 dygn
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet
Enhet: grader Celsius.
Egenskaper: Dygnsmedelvärde en gång per dygn, beräknat från mätstationens uppmätta temperaturvärden, med den
metod som beskrivs här: (http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-beraknas-medeltemperatur-1.3923) Kl.
00 registreras mätvärdet som avser dygnet innan.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Gult = Aggregerade värden
Gränser: -60 till +40 gr C
För mer info se: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur
3.51
url
SMHI
Meteorologiska observationer - Lufttryck vid
havsytan, timvärde
Datamängd
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet. Underlag för prognoser och klimatstudier.
Enhet: Pascal
Egenskaper: Stationerna mäter lufttryck. Eftersom trycket bland annat beror på höjden över havet, räknas det om till ett
värde som representerar trycket vid havsytans nivå, för att värdena från olika stationer ska kunna jämföras.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: 80000 till 107000 pascal
För mer info se: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/lufttryck
Leverans: Data levereras på två olika sätt.
1. Via ett användargränssnitt där mätserier kan laddas ned för en station i taget. Data kan laddas ned för senaste
dygnet, senaste fyra månaderna eller hela tidsserien utom de tre senaste hela månaderna (historiska granskade).
2. Via en maskin-maskin-lösning (Atomflöde). Där kan samma mätserier som ovan erhållas samt även realtidsdata.
Dessa är senaste timmens mätvärden. De kan hämtas för en mätstation i taget eller för alla aktiva mätstationer.
3.52
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer - Nederbörd
timvärde
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet. Underlag för klimatstudier och prognosverifikation.
Enhet: mm
Egenskaper: Nederbörd uppmätt vid automatiska mätstationer, ackumulerat värde under en timme. Nederbörden mäts
i smält form.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: >=0
För mer info se: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/nederbord
Leverans: Data levereras på två olika sätt.
1. Via ett användargränssnitt där mätserier kan laddas ned för en station i taget. Data kan laddas ned för senaste
dygnet, senaste fyra månaderna eller hela tidsserien utom de tre senaste hela månaderna (historiska granskade).
2. Via en maskin-maskin-lösning (Atomflöde). Där kan samma mätserier som ovan erhållas samt även realtidsdata.
Dessa är senaste timmens mätvärden. De kan hämtas för en mätstation i taget eller för alla aktiva mätstationer.
3.53
url
SMHI
Meteorologiska observationer - Nederbörd,
summa 1 dygn
Datamängd
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet. Underlag för klimatstudier och prognosverifikation.
Enhet: mm
Egenskaper: Nederbörd uppmätt vid manuella och automatiska mätstationer. Nederbörden mäts kl 06 UTC och avser
den ackumulerade mängden under 24 timmar, d v s sedan kl 06 UTC föregående dygn. Mätvärdet är därmed mer
representativt för dygnet innan. Om nederbörden fallit i fast form smälts den före mätning.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: >=0
För mer info se: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/nederbord
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.54
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer Nederbördsintensitet kvartsvärde
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet.
Enhet: mm/s.
Egenskaper: Nederbördsintensiteten uppmätt vid automatiska stationer, högsta värdet under 15 minuter.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim). Data för nederbördsintensitet granskas än så
länge inte och är därmed alltid gulmarkerade.
Gränser: >=0
För mer info se: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nederbordsintensitet-1.19163
3.55
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer Nederbördsmängd kvartsvärde
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet.
Enhet: mm
Egenskaper: Nederbörd uppmätt vid automatiska mätstationer, ackumulerat värde över 15 minuter. Nederbörden mäts
i smält form.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: >=0
För mer info se: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/nederbord
3.56
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer Nederbördstyp 12- eller 24-timmarsvärde
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet.
Enhet: Kodvärden översatta till textbeskrivning
Egenskaper: Observerade nederbördstyper de senaste 12 eller 24 timmarna, beroende på stationstyp. Manuella
synopstationer rapporterar nederbördstyp kl 18 UTC som gäller 24 timmar. De flesta klimatstationer rapporterar kl 06
UTC där nederbördstyp också gäller 24 timmar. Det finns dock en del stationer som anger nederbördstyp gällande för
12 timmar och dessa rapporterar då både kl 06 UTC och kl 18 UTC.
Utformning: Datum, tidpunkt, kod i text och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
3.57
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer - Relativ
luftfuktighet timvärde
Syfte:
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet. Underlag för prognoser och klimatstudier.
Enhet: Procent
Egenskaper: Relativ luftfuktighet uppmätt vid mätstationer. Momentanvärde varje resp var tredje timme.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: 0 till 100 %
För mer info se: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910
Leverans: Data levereras på två olika sätt.
1. Via ett användargränssnitt där mätserier kan laddas ned för en station i taget. Data kan laddas ned för senaste
dygnet, senaste fyra månaderna eller hela tidsserien utom de tre senaste hela månaderna (historiska granskade).
2. Via en maskin-maskin-lösning (Atomflöde). Där kan samma mätserier som ovan erhållas samt även realtidsdata.
Dessa är senaste timmens mätvärden. De kan hämtas för en mätstation i taget eller för alla aktiva mätstationer.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.58
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer - Rådande
väder 3-timmars eller timvärde.
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet.
Enhet: Kodvärden.
Egenskaper: Rådande väder observerat var tredje timme på manuella mätstationer. Vid automatiska stationer sker
mätningen varje kvart. Värdet för senaste kvarten rapporteras varje timme. Om flera väderfenomen observeras
samtidigt så ska det mest signifikanta vädret rapporteras. Koderna är utformade så att högre kodsiffror innebär mer
signifikant väder med ett undantag för manuella stationer där kod 17 (Åska utan nederbörd) är mer signifikant än
koderna 20-49. Koderna finns förklarade här, http://opendata.smhi.se/apidocs/metobs/codes.html#parameter-13.
Utformning: Datum, tidpunkt, kod och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: Kodvärden 0 till 511.
Leverans: Data levereras på två olika sätt.
1. Via ett användargränssnitt där mätserier kan laddas ned för en station i taget. Data kan laddas ned för senaste
dygnet, senaste fyra månaderna eller hela tidsserien utom de tre senaste hela månaderna (historiska granskade).
2. Via en maskin-maskin-lösning (Atomflöde). Där kan samma mätserier som ovan erhållas samt även realtidsdata.
Dessa är senaste timmens mätvärden. De kan hämtas för en mätstation i taget eller för alla aktiva mätstationer.
3.59
url
SMHI
Meteorologiska observationer - Sikt timvärde
Datamängd
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet.
Enhet: Meter
Egenskaper: Sikten uppmätt eller manuellt bedömd på stationerna. Vid manuell bedömning är det minsta värdet på
sikten som anges, om sikten varierar i olika riktningar. Automatiska mätningar ger ett värde för sikten vid stationen.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: >= 0
För mer info se: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/sikt-1.3925
Leverans: Data levereras på två olika sätt.
1. Via ett användargränssnitt där mätserier kan laddas ned för en station i taget. Data kan laddas ned för senaste
dygnet, senaste fyra månaderna eller hela tidsserien utom de tre senaste hela månaderna (historiska granskade).
2. Via en maskin-maskin-lösning (Atomflöde). Där kan samma mätserier som ovan erhållas samt även realtidsdata.
Dessa är senaste timmens mätvärden. De kan hämtas för en mätstation i taget eller för alla aktiva mätstationer.
3.60
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer - Snödjup
dygnsvärde
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet. Underlag för prognoser.
Enhet: meter
Egenskaper: Snödjup uppmätt vid manuella stationer. Momentanvärde uppmätt endast kl 06 UTC varje dygn. Av de
stationer som fortfarande rapporterar enbart med journal mäter flertalet bara några få gånger per månad. Är det
barmark sätts dock snödjupet lika med noll.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: -0.02 till 3 meter (De negativa värdena är koder; -0.01 = mindre än 0.005 meter snö och -0.02 = fläckvis med
snö)
För mer info se: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/sno
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.61
url
SMHI
Meteorologiska observationer - Solskenstid
timvärde
Datamängd
Syfte: Beskriver aktuellt väder och klimatet. Information till media, turistbranschen och allmänheten. Validering av
modellberäkningar.
Enhet: Sekunder
Egenskaper: Uppmätt solskenstid på automatiska strålningsstationer. Ackumulerat värde under 1 timme.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: 0 till 3600 sekunder
För mer info se: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-1.4186
Leverans: Data levereras på två olika sätt.
1. Via ett användargränssnitt där mätserier kan laddas ned för en station i taget. Data kan laddas ned för senaste
dygnet, senaste fyra månaderna eller hela tidsserien utom de tre senaste hela månaderna (historiska granskade).
2. Via en maskin-maskin-lösning (Atomflöde). Där kan samma mätserier som ovan erhållas samt även realtidsdata.
Dessa är senaste timmens mätvärden. De kan hämtas för en mätstation i taget eller för alla aktiva mätstationer.
3.62
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer - Total
molnmängd timvärde
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet. Underlag för prognosverifikation
Enhet: %
Egenskaper: Den totala molnmängden uppmätt varje timme på automatiska stationer eller bedömd var tredje timme på
manuella stationer. Om molnmängden inte går att avgöra på grund av dimma, nederbörd eller andra siktnedsättande
fenomen så sätts värdet till 113%.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Rött (R) = Misstänkta/felaktiga data eller data som
kommer från en givare med max mäthöjd 3800 m. Den missar moln på högre höjd, vilket ger ett osäkert mätvärde
generellt.
Gränser: 0 till 100 % samt 113 %
För mer info se: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/molnighet-och-molnmangd-1.1514
Leverans: Data levereras på två olika sätt.
1. Via ett användargränssnitt där mätserier kan laddas ned för en station i taget. Data kan laddas ned för senaste
dygnet, senaste fyra månaderna eller hela tidsserien utom de tre senaste hela månaderna (historiska granskade).
2. Via en maskin-maskin-lösning (Atomflöde). Där kan samma mätserier som ovan erhållas samt även realtidsdata.
Dessa är senaste timmens mätvärden. De kan hämtas för en mätstation i taget eller för alla aktiva mätstationer.
3.63
url
SMHI
Datamängd
Meteorologiska observationer Vindhastighet timvärde
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet. Underlag för prognoser och klimatstudier.
Enhet: m/s
Egenskaper: Vindhastighet uppmätt vid mätstationer. Medelvärde över 10 minuter varje resp var tredje timme.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde och kvalitet. Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult =
Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: >=0 m/s
För mer info se: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/vind
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.64
url
SMHI
Meteorologiska observationer - Vindriktning
timvärde
Datamängd
Syfte: Beskriver aktuellt väder och med tiden klimatet. Underlag för prognoser och klimatstudier.
Enhet: grader
Egenskaper: Vindriktning uppmätt vid mätstationer. Medelvärde över 10 minuter varje resp var tredje timme.
Utformning: Datum, tidpunkt värde och kvalitet.
Kvalitetskoder: Grönt = Kontrollerade och godkända värden. Gult = Misstänkta värden, aggregerade värden, grovt
kontrollerade arkivdata och okontrollerade realtidsdata (senaste 2 tim).
Gränser: 0 till 360 grader (När vindhastigheten är 0 m/s sätts vindriktningen till 0 grader. 360 grader representerar norr,
90 grader öster osv.)
För mer info se: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/vind
Leverans: Data levereras på två olika sätt.
1. Via ett användargränssnitt där mätserier kan laddas ned för en station i taget. Data kan laddas ned för senaste
dygnet, senaste fyra månaderna eller hela tidsserien utom de tre senaste hela månaderna (historiska granskade).
2. Via en maskin-maskin-lösning (Atomflöde). Där kan samma mätserier som ovan erhållas samt även realtidsdata.
Dessa är senaste timmens mätvärden. De kan hämtas för en mätstation i taget eller för alla aktiva mätstationer.
3.65
url
SMHI
Tjänst
Meteorologiska observationer
nedladdningstjänst
Nedladdningstjänsten tillhandahåller meteorologiska observationer; parametrarna temperatur, nederbörd, vindriktning,
vindhastighet, relativ luftfuktighet, lufttryck, rådande väder, sikt, snödjup, molnmängd, globalstrålning och solskenstid.
Dessa kan laddas ned stationsvis på fyra olika sätt:
1. Alla granskade arkivdata fram till den förste föregående månad.
2. Alla ogranskade data de senaste två månaderna.
3. Alla data för det senaste dygnet.
4. Alla data för den senaste timmen.
3.66
url
SMHI
Meteorologiska observationer visningstjänst
Tjänst
Visningstjänsten är en WMS-tjänst som visar meteorologiska stationer som mäter en eller flera av parametrarna
temperatur, nederbörd, vindriktning, vindhastighet, relativ luftfuktighet, lufttryck, rådande väder, sikt, snödjup,
molnmängd, globalstrålning och solskenstid. Tjänsten visar alla stationer som någonsin levererat data för dessa
parametrar.
3.67
url
SMHI
Datamängd
Molnighet, månadsmedel [serie]
Månadsmedelmolnighet i procent för några utvalda månader under normalperioden 1961-1990. Kartan finns publicerad
i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag. Baserad på manuella observationer av total molnmängd kl 7, 13
och 19 SNT.
3.68
url
SMHI
Datamängd
Mulna dagar, januari och juli [serie]
Antal mulna dagar i genomsnitt månadsvis (januari och juli) för normalperioden 1961-1990. Genomsnittligt antal dygn
då medelmolnigheten varit större än 75%. Analysen bygger på observationer kl 07,13 och 19 SNT från ett stort antal
observationsplatser. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
3.69
url
SMHI
Datamängd
Mulna dagar, året
Antal mulna dagar i genomsnitt per år för normalperioden 1961-1990. Genomsnittligt antal dygn då medelmolnigheten
varit större än 75%. Analysen bygger på observationer kl 07,13 och 19 SNT från ett stort antal observationsplatser.
Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
3.70
url
SMHI
Datamängd
Nederbörd, månadsvis [serie]
Uppmätt nederbörd, månadsvis, medelvärde 1961-1990. Analysen är baserad på mätningar från ca 1250 stationer.
Med uppmätt nederbörd avses direkt erhållna värden från lämpligt placerade nederbördsmätare. Kartan finns
publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.71
url
SMHI
Datamängd
Nederbörd, uppmätt årsmedel
Uppmätt årsmedelnederbörd för normalperioden 1961-1990. Analysen är baserad på mätningar från ca 1250 stationer.
Med uppmätt nederbörd avses direkt erhållna värden från lämpligt placerade nederbördsmätare. Kartan finns
publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
3.72
url
SMHI
Datamängd
Nätverksbildade vattendrag (SVAR2010) datamängd
Kartlager med vattendragslinjer som representerar ytvattnets flödesriktning i rinnsträckor och sjöar inom
avrinningsområden i Sverige eller på gränsen till Norge och Finland. Linjerna följer de vattendrag som finns kartlagda i
Lantmäteriets översiktskarta i skala 1: 250000 samt efter behov tillagda objekt som inte finns i översiktskartan. I de
vattenytor som i SVAR-databasen kodats som rinnsträckor eller sjöytor har nätverkslinjerna dragit manuellt. I dessa
ytor förbinds alla biflöden till en linje som representerar en huvudgren. Nätverket är uppbyggt så att varje hydrologisk
företeelse kopplas till en definierad huvudgen. Nätverket med linjer fortsätter ut i havet till en flödeslinje som börjar
längst uppe i Bottenviken och slutar på gränsen mellan Skagerrak och Nordsjön. Med hjälp av linjen i havet kan alla
vattendrag som mynnar i havet sorteras i ordning från Torneälven vid Finska gränsen till Enningdalsälvens mynning i
Skagerrak.km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av biflöden,
vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som rapporterat till
EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan, delavrinningsområden dyker upp
i finare zoomnivåer och markeras med röd kantlinje.
3.73
url
SMHI
Tjänst
Nätverksbildade vattendrag (SVAR2010) nedladdningstjänst
Kartlager med vattendragslinjer som representerar ytvattnets flödesriktning i rinnsträckor och sjöar inom
avrinningsområden i Sverige eller på gränsen till Norge och Finland. Linjerna följer de vattendrag som finns kartlagda i
Lantmäteriets översiktskarta i skala 1: 250000 samt efter behov tillagda objekt som inte finns i översiktskartan. I de
vattenytor som i SVAR-databasen kodats som rinnsträckor eller sjöytor har nätverkslinjerna dragit manuellt. I dessa
ytor förbinds alla biflöden till en linje som representerar en huvudgren. Nätverket är uppbyggt så att varje hydrologisk
företeelse kopplas till en definierad huvudgen. Nätverket med linjer fortsätter ut i havet till en flödeslinje som börjar
längst uppe i Bottenviken och slutar på gränsen mellan Skagerrak och Nordsjön. Med hjälp av linjen i havet kan alla
vattendrag som mynnar i havet sorteras i ordning från Torneälven vid Finska gränsen till Enningdalsälvens mynning i
Skagerrak.km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av biflöden,
vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som rapporterat till
EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan, delavrinningsområden dyker upp
i finare zoomnivåer och markeras med röd kantlinje.
3.74
url
SMHI
Tjänst
Nätverksbildade vattendrag (SVAR2010) visningstjänst
Kartlager med vattendragslinjer som representerar ytvattnets flödesriktning i rinnsträckor och sjöar inom
avrinningsområden i Sverige eller på gränsen till Norge och Finland. Linjerna följer de vattendrag som finns kartlagda i
Lantmäteriets översiktskarta i skala 1: 250000 samt efter behov tillagda objekt som inte finns i översiktskartan. I de
vattenytor som i SVAR-databasen kodats som rinnsträckor eller sjöytor har nätverkslinjerna dragit manuellt. I dessa
ytor förbinds alla biflöden till en linje som representerar en huvudgren. Nätverket är uppbyggt så att varje hydrologisk
företeelse kopplas till en definierad huvudgen. Nätverket med linjer fortsätter ut i havet till en flödeslinje som börjar
längst uppe i Bottenviken och slutar på gränsen mellan Skagerrak och Nordsjön. Med hjälp av linjen i havet kan alla
vattendrag som mynnar i havet sorteras i ordning från Torneälven vid Finska gränsen till Enningdalsälvens mynning i
Skagerrak.km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av biflöden,
vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som rapporterat till
EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan, delavrinningsområden dyker upp
i finare zoomnivåer och markeras med röd kantlinje.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.75
url
SMHI
Datamängd
Nätverksbildade vattendrag (SVAR2012) datamängd
Kartlager med vattendragslinjer som representerar ytvattnets flödesriktning i rinnsträckor och sjöar inom
avrinningsområden i Sverige eller på gränsen till Norge och Finland. Linjerna följer de vattendrag som finns kartlagda i
Lantmäteriets översiktskarta i skala 1: 250000 samt efter behov tillagda objekt som inte finns i översiktskartan. I de
vattenytor som i SVAR-databasen kodats som rinnsträckor eller sjöytor har nätverkslinjerna dragit manuellt. I dessa
ytor förbinds alla biflöden till en linje som representerar en huvudgren. Nätverket är uppbyggt så att varje hydrologisk
företeelse kopplas till en definierad huvudgen. Nätverket med linjer fortsätter ut i havet till en flödeslinje som börjar
längst uppe i Bottenviken och slutar på gränsen mellan Skagerrak och Nordsjön. Med hjälp av linjen i havet kan alla
vattendrag som mynnar i havet sorteras i ordning från Torneälven vid Finska gränsen till Enningdalsälvens mynning i
Skagerrak.km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av biflöden,
vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som rapporterat till
EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan, delavrinningsområden dyker upp
i finare zoomnivåer och markeras med röd kantlinje.
3.76
url
SMHI
Tjänst
Nätverksbildade vattendrag (SVAR2012) nedladdningstjänst
Kartlager med vattendragslinjer som representerar ytvattnets flödesriktning i rinnsträckor och sjöar inom
avrinningsområden i Sverige eller på gränsen till Norge och Finland. Linjerna följer de vattendrag som finns kartlagda i
Lantmäteriets översiktskarta i skala 1: 250000 samt efter behov tillagda objekt som inte finns i översiktskartan. I de
vattenytor som i SVAR-databasen kodats som rinnsträckor eller sjöytor har nätverkslinjerna dragit manuellt. I dessa
ytor förbinds alla biflöden till en linje som representerar en huvudgren. Nätverket är uppbyggt så att varje hydrologisk
företeelse kopplas till en definierad huvudgen. Nätverket med linjer fortsätter ut i havet till en flödeslinje som börjar
längst uppe i Bottenviken och slutar på gränsen mellan Skagerrak och Nordsjön. Med hjälp av linjen i havet kan alla
vattendrag som mynnar i havet sorteras i ordning från Torneälven vid Finska gränsen till Enningdalsälvens mynning i
Skagerrak.km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av biflöden,
vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som rapporterat till
EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet. Huvudavrinningsområden är lila i kartan, delavrinningsområden dyker upp
i finare zoomnivåer och markeras med röd kantlinje.
3.77
url
SMHI
Tjänst
Nätverksbildade vattendrag (SVAR2012) visningstjänst
Kartlager med vattendragslinjer som representerar ytvattnets flödesriktning i rinnsträckor och sjöar inom
avrinningsområden i Sverige eller på gränsen till Norge och Finland. Linjerna följer de vattendrag som finns kartlagda i
Lantmäteriets översiktskarta i skala 1: 250000 samt efter behov tillagda objekt som inte finns i översiktskartan. I de
vattenytor som i SVAR-databasen kodats som rinnsträckor eller sjöytor har nätverkslinjerna dragit manuellt. I dessa
ytor förbinds alla biflöden till en linje som representerar en huvudgren. Nätverket är uppbyggt så att varje hydrologisk
företeelse kopplas till en definierad huvudgen. Nätverket med linjer fortsätter ut i havet till en flödeslinje som börjar
längst uppe i Bottenviken och slutar på gränsen mellan Skagerrak och Nordsjön. Med hjälp av linjen i havet kan alla
vattendrag som mynnar i havet sorteras i ordning från Torneälven vid Finska gränsen till Enningdalsälvens mynning i
Skagerrak.km². Avrinningsområden har bestämts för in- och utlopp till större sjöar, mynningen av biflöden,
vattenföringsstationer med mera. Avrinningsområden har även bestämts för de vattenförekomster som rapporterat till
EU i enlighet med artikel 5 i vattendirektivet.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.78
url
SMHI
Datamängd
Oceanografisk prognosmodell (HIROMB
BS01) - historiska analysdata
BESKRIVNING
Datamängden innehåller historiska analysdata från prognosmodellen HIROMB. Det innebär att endast data för första
tidssteget har valts ut för respektive tidpunkt. Prognosdata ingår inte.
HIROMB BS01 är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet för ett antal fysikaliska parametrar.
Var 6:e timme körs en 60-timmars prognos som bygger på dataassimilation av tillgängliga observationer. Som indata
används meteorologiska prognosmodellen HIRLAM (C11) och floddata från HBV-modellen. Prognos görs för bl.a.
temperatur, salthalt, strömmar, vattenstånd och is.
Området som täcks av HIROMB BS01 är hela Östersjön och Sveriges västkust (Kattegatt och Skagerrak). Den västliga
gränsen går strax väster om Jyllands nordspets.
KOORDINATER
Koordinaterna för området ges av hörnen:
sydvästra 53.7N, 9.38 E
nordvästra 65.9N, 9.38 E
nordöstra 65.9N, 30.23 E
sydöstra
53.7N, 39.23 E
Gridrutorna är 1 nautisk mil (ca 2*2 km)
ANVÄNDNING
På SMHI används data från HIROMB till vattenståndsvarningar, isprognoser, utredningar för byggnationer till havs och
försäkringsärenden. HIROMB-data används även som indata till oljespillsmodellering i SeatrackWeb.
Externa användare använder HIROMB som indata till egna oceanografiska modeller via det internationella HIROMBsamarbetet. Försvaret, Räddningsverket, vädertjänsterna i Storbritannien, Danmark och Norge samt några kommuner
och kärnkraftverk använder HIROMB-data.
FORMAT
Data levereras i GRIB-format. Information som underlättar användningen finns på:
http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/grib-format-1.30761
3.79
url
SMHI
Tjänst
Oceanografisk prognosmodell (HIROMB
BS01) - historiska analysdata
nedladdningstjänst
Nedladdningstjänsten levererar alla parametrar som ingår i det första tidssteget i prognosmodellen
(nulägesbeskrivningen) dygnsvis.
3.80
url
SMHI
Datamängd
Oceanografiska observationer Havstemperatur timvärden
Syfte: Observera havets temperatur, förbättra havscirkulationsmodeller och stöd inom istjänsten. Assimilera och
validera modeller som används inom HIROMB samt istjänsten.
Enhet: Grader C.
Egenskaper: Vattnets temperatur, insamlat från fartyg (ferrybox-system), havspeglar vid kusten eller bojar. Mätning en
gång per timme.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde, kvalitet och mätdjup.
Kvalitetskoder: Grön (G) = Kontrollerade och godkända värden. Gul (Y) = Grovt kontrollerade värden, misstänkta eller
aggregerade värden. Orange (O) = Okontrollerade värden
Gränser: Ungefär mellan -3 och +30 grader C.
För mer info se:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/ytvattentemperatur-i-havet-1.6001
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.81
url
SMHI
Datamängd
Oceanografiska observationer Havsvattenstånd timvärde
Syfte: Assimilera och validera modeller och beräkna havsnivåhöjningen.
Enhet: cm
Egenskaper: Vattenståndet i höjdsystemet RH2000 (Sveriges nya nationella höjdsystem) från 23 havspeglar, varav 19
mäter i realtid. Ett mätvärde per timme.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde, kvalitet och mätdjup.
Kvalitetskoder: Grön (G) = Kontrollerade och godkända värden. Gul (Y) = Grovt kontrollerade värden, misstänkta eller
aggregerade värden. Orange (O) = Okontrollerade värden
Gränser: Både >0 och <0.
För mer info se:
rapport:
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6387!nyaste_havsvattenst%C3%A5nd.pdf
stationslista:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/matstationer-for-havsvattenstand-1.13981
För information om innevarande års medelvattenstånd eller för omräkning mellan olika höjdsystem finns årligen
uppdaterad information här: http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsvattenstand
3.82
url
SMHI
Datamängd
Oceanografiska observationer - Salthalt
timvärde
Syfte: Assimilera och validera modeller som används inom SMHI:s verksamhet t.ex. havscirkulationsmodellen HIROMB.
Enhet: PSU
Egenskaper: Vattnets salthalt, mäts en gång i timmen. Insamlat från fartyg (ferrybox-system), fyrskepp samt ett antal
bojar.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde, kvalitet och mätdjup.
Kvalitetskoder: Grön (G) = Kontrollerade och godkända värden. Gul (Y) = Grovt kontrollerade värden, misstänkta eller
aggregerade värden. Orange (O) = Okontrollerade värden
Gränser: 0-40 PSU.
För mer info se:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/ytvattentemperatur-i-havet-1.6001
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/fyrskepp-1.15269
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.83
url
SMHI
Datamängd
Oceanografiska observationer Strömhastighet timvärde
Syfte: Observera strömmar i havet och förbättra havscirkulationsmodeller. Assimilera och validera modeller som
används inom SMHI:s verksamhet t.ex. havscirkulationsmodellen HIROMB.
Enhet: cm/s
Egenskaper: Mått på vattnets rörelser från havsbojar. En gång per timme. Vissa stationer levererar data från flera
nivåer under havsytan.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde, kvalitet och mätdjup.
Kvalitetskoder: Grön (G) = Kontrollerade och godkända värden. Gul (Y) = Grovt kontrollerade värden, misstänkta eller
aggregerade värden. Orange (O) = Okontrollerade värden
Gränser: >0 cm/s
För mer info se:
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.17789!webbFaktablad_52.pdf
3.84
url
SMHI
Datamängd
Oceanografiska observationer Strömriktning timvärde
Syfte: Observera strömmar i havet och förbättra havscirkulationsmodeller. Assimilera och validera modeller som
används inom SMHI:s verksamhet t.ex. havscirkulationsmodellen HIROMB.
Enhet: Grader
Egenskaper: Mått på vattnets riktning från havsbojar. En gång per timme. Vissa stationer levererar data från flera
nivåer under havsytan.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde, kvalitet och mätdjup. Noll grader avser att vattnet strömmar mot norr, 90 grader
mot öst o s v.
Kvalitetskoder: Grön (G) = Kontrollerade och godkända värden. Gul (Y) = Grovt kontrollerade värden, misstänkta eller
aggregerade värden. Orange (O) = Okontrollerade värden
Gränser: 0-360 grader
För mer info se:
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.17789!webbFaktablad_52.pdf
3.85
url
SMHI
Datamängd
Oceanografiska observationer - Våghöjd
timvärde
Syfte: Observera havsvågornas höjd och förbättra vågmodeller. Assimilering och validering av modeller.
Enhet: Meter med 2 decimaler.
Egenskaper: Signifikant våghöjd är medelvärdet av högsta tredjedelen av vågorna under 30 minuter. Maximal våghöjd
är det maximala värdet under 30 minuter. Mätningarna genomförs från bojar nära kusten och till havs.Ett värde per
timme.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde, kvalitet och mätdjup.
Kvalitetskoder: Grön (G) = Kontrollerade och godkända värden. Gul (Y) = Grovt kontrollerade värden, misstänkta eller
aggregerade värden. Orange (O) = Okontrollerade värden
Gränser: >0
För mer info se:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/matning-och-berakning-av-vagor-1.3082
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.12171!webbFaktablad_46.pdf
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.86
url
SMHI
Datamängd
Oceanografiska observationer - Vågperiod
medelvärde 30 minuter
Syfte: Observera havsvågornas period och förbättra vågmodeller.
Assimilering och validering av modeller.
Enhet: Sekunder med 2 decimaler.
Egenskaper: Vågperioden definieras som tidsintervallet mellan två på varandra följande vågtoppar.
Medelvågperioden (VTZA) är medelvärdet av vågornas period under 30 minuter. Mätningen görs från bojar och med
bottenplacerade instrument nära kusten och till havs.
Peak period (VTPK) är perioden där vågornas energi är som störst under 30 minuter. Mätningen görs från bojar nära
kusten och till havs och ger 1 värde per timme.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde, kvalitet och mätdjup.
Kvalitetskoder: Grön (G) = Kontrollerade och godkända värden. Gul (Y) = Grovt kontrollerade värden, misstänkta eller
aggregerade värden. Orange (O) = Okontrollerade värden
Gränser: >0
För mer info se:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/matning-och-berakning-av-vagor-1.3082
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.12171!webbFaktablad_46.pdf
3.87
url
SMHI
Oceanografiska observationer - Vågriktning
medelvärde 30 minuter
Datamängd
Syfte: Observera havsvågornas riktning och förbättra vågmodeller. Assimilering och validering av modeller.
Enhet: Grader med 1 decimal.
Egenskaper: Vågriktningen definieras som den riktning varifrån vågorna kommer. Mätningen görs från bojar nära
kusten och till havs.
Medelvågriktning (VDIR) är medelvärdet av vågornas riktning under 30 minuter.
Vågriktning vid Tp (VPED) är riktningen hos vågorna där energin är som störst under 30 minuter.
Ett värde per timme erhålls.
Utformning: Datum, tidpunkt, värde, kvalitet och mätdjup.
Kvalitetskoder: Grön (G) = Kontrollerade och godkända värden. Gul (Y) = Grovt kontrollerade värden, misstänkta eller
aggregerade värden. Orange (O) = Okontrollerade värden
Gränser: 0-360 grader
För mer info se:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/matning-och-berakning-av-vagor-1.3082
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.12171!webbFaktablad_46.pdf
3.88
url
SMHI
Tjänst
Oceanografiska observationer
nedladdningstjänst
Nedladdningstjänsten tillhandahåller oceanografiska observationer; parametrarna salthalt, våghöjd, vågperiod,
vågriktning, ytvattentemperatur, havsvattenstånd, strömriktning och strömhastighet. Dessa kan laddas ned stationsvis
på tre olika sätt; alla data fram till kl 00 innevarande dygn, alla data senaste dygnet eller data för senaste timmen.
3.89
url
SMHI
Oceanografiska observationer visningstjänst
Tjänst
Visningstjänsten är en WMS-tjänst som visar oceanografiska stationer som mäter en eller flera av parametrarna
salthalt, våghöjd, vågperiod, vågriktning, ytvattentemperatur, havsvattenstånd, strömriktning och strömhastighet.
Tjänsten visar alla stationer som någonsin levererat data för dessa parametrar. De är insamlade från fartyg
(FERRYBOX) eller havsbojar.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.90
url
SMHI
Datamängd
Sista dag med snötäcke
Sista dag med snötäcke, medelvärde 1961-1990. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och
vattendrag.
3.91
url
SMHI
Datamängd
Sista vårfrost
Sista vårfrosten. Genomsnittligt datum för sista dygn med minimitemperatur under 0°C, baserat på normalperioden
1961-1990. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
3.92
url
SMHI
Datamängd
Sjöregistret (SVAR 2012)
Sjöregistret är en tabell med information om 106 600 sjöar i Sverige, ur SVAR 2012_2. Vissa av sjöarna ligger även i
Norge och Finland. Varje sjö har en position i Sweref99TM och har dessutom en del kopplade attribut, t ex
storleksklass, namn och ID. Informationen presenteras som en kartbild med punkter.
För mer information se: http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.24479!/sj_p_2012_2_beskrivning.pdf
3.93
url
SMHI
Datamängd
Snönederbörd
Andel snö av årsnederbörden, medelvärde för normalperioden 1961-1990. Analysen är baserad på mätningar från ca
1000 stationer. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
3.94
url
SMHI
Datamängd
Solskenstid, månad [serie]
Solskenstid per månad för utvalda månader under normalperioden 1961-1990. Analyserna bygger på medelvärden
från ett trettiotal observationsplatser samt meteorologisk sakkunskap. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas
Klimat, sjöar och vattendrag. Solskenstid definieras som den tid då den direkta solstrålningen är större än 120 W/m².
3.95
url
SMHI
Datamängd
Solskenstid, året
Solskenstid per månad för utvalda månader under normalperioden 1961-1990. Analyserna bygger på medelvärden
från ett trettiotal observationsplatser samt meteorologisk sakkunskap. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas
Klimat, sjöar och vattendrag. Solskenstid definieras som den tid då den direkta solstrålningen är större än 120 W/m².
3.96
url
SMHI
Datamängd
Spridningsklimat [serie]
Spridningsklimat under sommar respektive vinter. Kartan visar hur bra eller dåligt olika ämnen transporteras med luft
och vatten under sommaren och vintern. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
3.97
url
SMHI
Datamängd
Största dygnsnederbörd per år
Största dygnsnederbörd per år i medelvärde för normalperioden 1961-1990. Analysen är baserad på mätningar från ca
1250 stationer. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
3.98
url
SMHI
Datamängd
Största snödjup, medel
Största snödjup under vintern, medelvärde 1961-1990. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar
och vattendrag.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
3.99
url
SMHI
Datamängd
Största uppmätta snödjup
Största uppmätta snödjup under normalperioden 1961-1990. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat,
sjöar och vattendrag.
url
3.100 SMHI
Datamängd
Temperatur, medelmax [serie]
Medelvärde av dygnets maximitemperatur per månad för normalperioden 1961-1990. Analysen bygger på
observationer från drygt 500 platser. Kartorna ger en god uppfattning om det verkliga temperaturmönstret. I fjällen,
med dess stora lokala höjdskillnader är dock analysen förenklad. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas
Klimat, sjöar och vattendrag.
url
3.101 SMHI
Datamängd
Temperatur, medelmin [serie]
Medelvärde av dygnets minimitemperatur per månad för normalperioden 1961-1990. Analysen bygger på
observationer från cirka 500 observationsplatser. Kartorna ger en god uppfattning om det verkliga temperaturmönstret.
I fjällen, med dess stora lokala höjdskillnader är dock analysen förenklad. Kartan finns publicerad i Sveriges
nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
url
3.102 SMHI
Datamängd
Temperatur, månadsmedel [serie]
Månadsmedeltemperatur för normalperioden 1961-1990. Analysen bygger på observationer från cirka 500 platser.
Kartorna ger en god uppfattning om det verkliga temperaturmönstret. I fjällen, med dess stora lokala höjdskillnader är
dock analysen förenklad. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
url
3.103 SMHI
Datamängd
Temperatur, sannolikhet [serie]
Medeltemperaturer i januari respektive juli som underskrids respektive överskrids i genomsnitt vart 10:e år. Analysen
bygger på medelvärden för normalperioden 1961-1990 för cirka 500 observationsplatser. Kartorna ger en god
uppfattning om det verkliga temperaturmönstret. I fjällen, med dess stora lokala höjdskillnader är dock analysen
förenklad. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
url
3.104 SMHI
Vattenförekomster, vattendrag (SVAR2012) datamängd
Datamängd
Vattendragslinjer, även kallat flödeslinjer, är linjer genom sjöar, vattendragsytor och
vattendrag som beskriver nätverket. Varje flödeslinje har ett unikt id (rinnsträckaidentitet)
och tillhör ett vattendrag med vattendragsidentitet och namn.
EU_CD är ett attribut som samordnas med vattenmyndigheterna för identifiering av vattenförekomster eller övrigt
vatten. En vattenförekomst är en avgränsad och betydande
förekomst av yt- eller grundvatten, i detta fall ytvatten. Enligt vattendirektivet definieras det som
den minsta storheten för beskrivning och bedömning av vatten, undantaget grundvatten. En
ytvattenförekomst tillhör en speciell typ, har en bestämd vattenkvalitet och bedöms utsättas för en
specificerad nivå av påverkan. Vissa mindre sjöar som ingår i distriktens grundstruktur och
miljöövervakas men inte uppfyller urvalskriterierna för att klassas som vattenförekomst kallas för
”övrigt vatten” och har också ett EU_CD. Dessa är dock kodade med N i kolumnen VF och är
alltså ingen vattenförekomst. Flödeslinjer som inte är vattenförekomster har EU_CD som börjar
med tecknen ”NW”.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
url
3.105 SMHI
Vattenförekomster, vattendrag (SVAR2012) nedladdningstjänst
Tjänst
Vattendragslinjer, även kallat flödeslinjer, är linjer genom sjöar, vattendragsytor och
vattendrag som beskriver nätverket. Varje flödeslinje har ett unikt id (rinnsträckaidentitet)
och tillhör ett vattendrag med vattendragsidentitet och namn.
EU_CD är ett attribut som samordnas med vattenmyndigheterna för identifiering av vattenförekomster eller övrigt
vatten. En vattenförekomst är en avgränsad och betydande
förekomst av yt- eller grundvatten, i detta fall ytvatten. Enligt vattendirektivet definieras det som
den minsta storheten för beskrivning och bedömning av vatten, undantaget grundvatten. En
ytvattenförekomst tillhör en speciell typ, har en bestämd vattenkvalitet och bedöms utsättas för en
specificerad nivå av påverkan. Vissa mindre sjöar som ingår i distriktens grundstruktur och
miljöövervakas men inte uppfyller urvalskriterierna för att klassas som vattenförekomst kallas för
”övrigt vatten” och har också ett EU_CD. Dessa är dock kodade med N i kolumnen VF och är
alltså ingen vattenförekomst. Flödeslinjer som inte är vattenförekomster har EU_CD som börjar
med tecknen ”NW”.
url
3.106 SMHI
Vattenförekomster, vattendrag (SVAR2012) visningstjänst
Tjänst
Vattendragslinjer, även kallat flödeslinjer, är linjer genom sjöar, vattendragsytor och
vattendrag som beskriver nätverket. Varje flödeslinje har ett unikt id (rinnsträckaidentitet)
och tillhör ett vattendrag med vattendragsidentitet och namn.
EU_CD är ett attribut som samordnas med vattenmyndigheterna för identifiering av vattenförekomster eller övrigt
vatten. En vattenförekomst är en avgränsad och betydande
förekomst av yt- eller grundvatten, i detta fall ytvatten. Enligt vattendirektivet definieras det som
den minsta storheten för beskrivning och bedömning av vatten, undantaget grundvatten. En
ytvattenförekomst tillhör en speciell typ, har en bestämd vattenkvalitet och bedöms utsättas för en
specificerad nivå av påverkan. Vissa mindre sjöar som ingår i distriktens grundstruktur och
miljöövervakas men inte uppfyller urvalskriterierna för att klassas som vattenförekomst kallas för
”övrigt vatten” och har också ett EU_CD. Dessa är dock kodade med N i kolumnen VF och är
alltså ingen vattenförekomst. Flödeslinjer som inte är vattenförekomster har EU_CD som börjar
med tecknen ”NW”.
url
3.107 SMHI
Vattenförekomster, vattenytor (SVAR2012) datamängd
Datamängd
Vattenytor består av polygoner som representerar sjöar, sjöar utan synligt utlopp, vattendrag, öar, sankmark
och övriga vattenytor t.ex. små konstgjorda dammar som inte är med i sjöregistret.
Vattendrag av tillräcklig storlek representeras av polygon i stället för enbart linje. Polygonerna kallas
vattendragsytor. En sjö är en mer eller mindre permanent större ansamling av vatten utan signifikant
strömhastighet i en sänka i jordytan. En sjö har i regel ett utlopp, men det förekommer sjöar med fler utlopp och de
som helt saknar utlopp. Alla sjöar i sjöregistret finns inte representerade som vattenytor.
EU_CD är ett attribut som samordnas med vattenmyndigheterna för identifiering av
vattenförekomster eller övrigt vatten. En vattenförekomst är en avgränsad och betydande
förekomst av yt- eller grundvatten, i detta fall ytvatten. Enligt vattendirektivet definieras det som
den minsta storheten för beskrivning och bedömning av vatten, undantaget grundvatten. En 2(2)
ytvattenförekomst tillhör en speciell typ, har en bestämd vattenkvalitet och bedöms utsättas för en
specificerad nivå av påverkan. Vissa mindre sjöar som ingår i distriktens grundstruktur och
miljöövervakas men inte uppfyller urvalskriterierna för att klassas som vattenförekomst kallas för
”övrigt vatten” och har också ett EU_CD. Dessa är dock kodade med N i kolumnen VF och är
alltså ingen vattenförekomst. Vattenytor som inte är vattenförekomster har EU_CD som börjar
med tecknen ”NW”.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
url
3.108 SMHI
Vattenförekomster, vattenytor (SVAR2012) nedladdningstjänst
Tjänst
Vattenytor består av polygoner som representerar sjöar, sjöar utan synligt utlopp, vattendrag, öar, sankmark
och övriga vattenytor t.ex. små konstgjorda dammar som inte är med i sjöregistret.
Vattendrag av tillräcklig storlek representeras av polygon i stället för enbart linje. Polygonerna kallas
vattendragsytor. En sjö är en mer eller mindre permanent större ansamling av vatten utan signifikant
strömhastighet i en sänka i jordytan. En sjö har i regel ett utlopp, men det förekommer sjöar med fler utlopp och de
som helt saknar utlopp. Alla sjöar i sjöregistret finns inte representerade som vattenytor.
EU_CD är ett attribut som samordnas med vattenmyndigheterna för identifiering av vattenförekomster eller övrigt
vatten. En vattenförekomst är en avgränsad och betydande
förekomst av yt- eller grundvatten, i detta fall ytvatten. Enligt vattendirektivet definieras det som
den minsta storheten för beskrivning och bedömning av vatten, undantaget grundvatten. En
ytvattenförekomst tillhör en speciell typ, har en bestämd vattenkvalitet och bedöms utsättas för en
specificerad nivå av påverkan. Vissa mindre sjöar som ingår i distriktens grundstruktur och
miljöövervakas men inte uppfyller urvalskriterierna för att klassas som vattenförekomst kallas för
”övrigt vatten” och har också ett EU_CD. Dessa är dock kodade med N i kolumnen VF och är
alltså ingen vattenförekomst. Flödeslinjer som inte är vattenförekomster har EU_CD som börjar
med tecknen ”NW”.
url
3.109 SMHI
Vattenförekomster, vattenytor (SVAR2012) visningstjänst
Tjänst
Vattenytor består av polygoner som representerar sjöar, sjöar utan synligt utlopp, vattendrag, öar, sankmark
och övriga vattenytor t.ex. små konstgjorda dammar som inte är med i sjöregistret.
Vattendrag av tillräcklig storlek representeras av polygon i stället för enbart linje. Polygonerna kallas
vattendragsytor. En sjö är en mer eller mindre permanent större ansamling av vatten utan signifikant
strömhastighet i en sänka i jordytan. En sjö har i regel ett utlopp, men det förekommer sjöar med fler utlopp och de
som helt saknar utlopp. Alla sjöar i sjöregistret finns inte representerade som vattenytor.
EU_CD är ett attribut som samordnas med vattenmyndigheterna för identifiering av vattenförekomster eller övrigt
vatten. En vattenförekomst är en avgränsad och betydande
förekomst av yt- eller grundvatten, i detta fall ytvatten. Enligt vattendirektivet definieras det som
den minsta storheten för beskrivning och bedömning av vatten, undantaget grundvatten. En
ytvattenförekomst tillhör en speciell typ, har en bestämd vattenkvalitet och bedöms utsättas för en
specificerad nivå av påverkan. Vissa mindre sjöar som ingår i distriktens grundstruktur och
miljöövervakas men inte uppfyller urvalskriterierna för att klassas som vattenförekomst kallas för
”övrigt vatten” och har också ett EU_CD. Dessa är dock kodade med N i kolumnen VF och är
alltså ingen vattenförekomst. Flödeslinjer som inte är vattenförekomster har EU_CD som börjar
med tecknen ”NW”.
url
3.110 SMHI
Datamängd
Vegetationsperiodens längd
Vegetationsperiodens längd under normalperioden 1961-1990. Beräknad utifrån antal dygn med medeltemperatur för
1961-1990 över 5 grader C. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
url
3.111 SMHI
Datamängd
Vindenergi
Kartan beskriver genomsnittliga vindenergiförhållanden i Sverige. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas
Klimat, sjöar och vattendrag.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
url
3.112 SMHI
Datamängd
Ångtryck, månad [serie]
Ångtryck för utvalda månader, medelvärde 1961-1990. Ångtrycket i detta sammanhang avser vattenångans
partialtryck. Luft kan ses som en blandning av två gaser torr luft och vattenånga. Summan av de två gasernas
partialtryck ger lufttrycket.uKartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
En annan intressant variabel är vattenångans mättnadsångtryck över en vattenyta. Detta definieras som det ångtryck
vid vilket vattnets avdunstning är i jämvikt med kondensationen. Mättnadsångtrycket över vatten är strikt
temperaturberoende.Notera att mättnadsångtrycket över is skiljer sig från det över vatten.
url
3.113 SMHI
Datamängd
Årsavrinning, årstiderna [serie]
Årsavrinning, medelvärde per årstid för normalperioden 1961-1990. Vinter (december-februari). Vår (mars-maj).
Sommar (juni-augusti). Höst (september-november). Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och
vattendrag.
url
3.114 SMHI
Datamängd
Årsmedelmolnighet
Årsmedelmolnighet i procent, baserat på observationer gjorda kl 7,13 och 19 SNT under normalperioden 1961-1990.
Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
url
3.115 SMHI
Datamängd
Årsmedeltemperatur
Årsmedeltemperatur för normalperioden 1961-1990. Analysen bygger på medelvärden för drygt 500
observationsplatser. Kartorna ger en god uppfattning om det verkliga temperaturmönstret. I fjällen, med dess stora
lokala höjdskillnader, är dock analysen förenklad. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och
vattendrag.
url
3.116 SMHI
Datamängd
Årsnederbörd (verklig)
Uppskattning av verklig årsnederbörd för normalperioden 1961-1990. Analysen bygger på medelvärden för cirka 1250
observationsplatser. Med verklig nederbörd menas att den uppmätta nederbörden korrigerats med avseende på olika
mätfel. I fjällen, med dess stora lokala höjdskillnader, är dock analysen förenklad. Kartan finns publicerad i Sveriges
nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
url
3.117 SMHI
Datamängd
Årstidernas början [serie]
Kartorna visar de olika årstidernas början angivet med genomsnittligt datum för normalperioden 1961-1990. Analysen
bygger på medelvärden från ett stort antal observationsplatser. Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat,
sjöar och vattendrag. SMHI definierar vinter som den period då dygnets medeltemperatur varaktigt är 0 grader eller
lägre. Om dygnsmedeltemperaturen är 0,0°C eller lägre fem dygn i följd, säger vi att vintern anlände det första av
dessa dygn. Även om det blir en återgång till högre temperaturer därefter så räknas det fortfarande som vinter. Den
meteorologiska definitionen av vår är att dygnsmedeltemperaturen ska vara stigande och ligga mellan 0 och 10
plusgrader. Om dygnsmedeltemperaturen ligger i intervallet från 0,1°C till och med 9,9°C kallar vi detta för ett dygn
med vårtemperatur. Om detta inträffar sju dygn i följd, säger vi att våren anlände det första av dessa dygn. Även om
det blir en återgång till lägre temperaturer därefter så räknas det fortfarande som vår. SMHIs definition av vår
innehåller ytterligare ett villkor. Starten på våren får inte ske före den 15 februari. Detta är normalt tiden för högvintern i
sydligaste Sverige. Den meteorologiska definitionen av sommar är att dygnsmedeltemperaturen varaktigt ska vara
minst 10 grader. Om dygnsmedeltemperaturen är 10,0°C eller högre fem dygn i följd, säger vi att sommaren anlände
det första av dessa dygn. Även om det blir en återgång till lägre temperaturer därefter så räknas det fortfarande som
sommar. Den meteorologiska definitionen av höst är att dygnsmedeltemperaturen ska vara sjunkande och ligga mellan
0 och 10 plusgrader. Om dygnsmedeltemperaturen är 9,9°C eller lägre fem dygn i följd, säger vi att hösten anlände det
första av dessa dygn. Även om det blir en återgång till högre temperaturer därefter så räknas det fortfarande som höst.
Som ytterligare villkor gäller att hösten inte kan börja före den 1 augusti. Det är någon vecka efter medeldatum för
årets varmaste dag.
För mer info se: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/arstider-1.1082
url
3.118 SMHI
Datamängd
Åskdagar
Antal dygn med åska per år under normalperioden 1961-1990. Baseras på manuella observationer vilket gör att den
endast med försiktighet bör jämföras med motsvarande kartor baserade på olika typer av blixtlokaliseringssystem.
Kartan finns publicerad i Sveriges nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
4.
Statistiska centralbyrån
4.1
Statistiska centralbyrån
url
A2: Förvärvsarbetande Nattbefolkning (16+
år)
Datamängd
Befolkningsstatistik redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför). Olika
grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.2
Statistiska centralbyrån
url
A2: Förvärvsarbetande Nattbefolkning (16+
år) WMS
Tjänst
Befolkningsstatistik redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför). Olika
grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.3
Statistiska centralbyrån
url
A4: Förvärvsarbetande Dagbefolkning (16+
år)
Datamängd
Förvärvsarbetande dagbefolkning redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km
utanför). Olika grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.4
Statistiska centralbyrån
url
A4: Förvärvsarbetande Dagbefolkning (16+
år) WMS
Tjänst
Förvärvsarbetande dagbefolkning redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km
utanför). Olika grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.5
Statistiska centralbyrån
url
A7: Befolkning (20-64 år) efter sysselsättning
Datamängd
Befolkning efter sysselsättning redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför).
Olika grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.6
Statistiska centralbyrån
url
Tjänst
A7: Befolkning (20-64 år) efter
sysselsättning WMS
Befolkning efter sysselsättning redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför).
Olika grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.7
Statistiska centralbyrån
url
Datamängd
A9: Befolkning (25-64 år) efter utbildning
Befolkning efter utbildning redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför). Olika
grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.8
Statistiska centralbyrån
url
Tjänst
A9: Befolkning (25-64 år) efter utbildning
WMS
Befolkning efter utbildning redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför). Olika
grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
4.9
Statistiska centralbyrån
url
Datamängd
Arbetsplatsområden utanför tätorter
Arbetsplatsområden utanför tätorter är koncentrationer av arbetsställen med minst 50 sysselsatta och högst 300 meter
mellan byggnaderna. SCB avgränsar polygoner för dessa och beräknar sedan statistik per område utgående från
registerdata.
4.10
Statistiska centralbyrån
url
Tjänst
Arbetsplatsområden utanför tätorter WMS
Arbetsplatsområden utanför tätorter är koncentrationer av arbetsställen med minst 50 sysselsatta och högst 300 meter
mellan byggnaderna. SCB avgränsar polygoner för dessa och beräknar sedan statistik per område utgående från
registerdata.
4.11
Statistiska centralbyrån
url
Datamängd
B1: Befolkning efter ålder
Befolkning efter ålder redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför). Olika
grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.12
Statistiska centralbyrån
url
Tjänst
B1: Befolkning efter ålder WMS
Befolkning efter ålder redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför). Olika
grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.13
Statistiska centralbyrån
url
Datamängd
B10: Befolkningsförändring
Befolkningsförändring redovisas för SAMS-områden. Olika grupperingar används. Statistik för fler år och med andra
grupperingar kan beställas från SCB.
4.14
Statistiska centralbyrån
url
Tjänst
B10: Befolkningsförändring WMS
Befolkningsförändring redovisas för SAMS-områden. Olika grupperingar används. Statistik för fler år och med andra
grupperingar kan beställas från SCB.
4.15
Statistiska centralbyrån
url
Datamängd
B2: Befolkning efter kön
Befolkning efter kön redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför). Olika
grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.16
Statistiska centralbyrån
url
Tjänst
B2: Befolkning efter kön WMS
Befolkning efter kön redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför). Olika
grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.17
Statistiska centralbyrån
url
Datamängd
B3: Befolkning efter civilstånd
Befolkning efter civilstånd redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför). Olika
grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.18
Statistiska centralbyrån
url
Tjänst
B3: Befolkning efter civilstånd WMS
Befolkning efter civilstånd redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför). Olika
grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
4.19
Statistiska centralbyrån
url
B5: Befolkning efter födelseland (grupperat)
Datamängd
Befolkning efter födelseland redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför).
Olika grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.20
Statistiska centralbyrån
url
B5: Befolkning efter födelseland (grupperat)
WMS
Tjänst
Befolkning efter födelseland redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför).
Olika grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.21
Statistiska centralbyrån
url
Datamängd
Fritidshusområden
Fritidshusområden är koncentrationer av fritidshus med minst 50 fritidshus och högst 150 meter mellan husen. De
avgränsas för områden utanför tätorter. SCB avgränsar polygoner för fritidshusområden och beräknar sedan statistik
för dessa utgående från registerdata. De kan överlappa småorter.
4.22
Statistiska centralbyrån
url
Tjänst
Fritidshusområden WMS
Fritidshusområden är koncentrationer av fritidshus med minst 50 fritidshus och högst 150 meter mellan husen. De
avgränsas för områden utanför tätorter. SCB avgränsar polygoner för fritidshusområden och beräknar sedan statistik
för dessa utgående från registerdata. De kan överlappa småorter.
4.23
Statistiska centralbyrån
url
Datamängd
IF3: Familjer efter köpkraft (20+ år)
Befolkningsstatistik redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför). Olika
grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.24
Statistiska centralbyrån
url
Tjänst
IF3: Familjer efter köpkraft (20+ år) WMS
Familjer efter köpkraft redovisas för SAMS-områden och Rutor (250x250 meter i tätorter och 1x1 km utanför). Olika
grupperingar används. Statistik för fler år och med andra grupperingar kan beställas från SCB.
4.25
Statistiska centralbyrån
url
Datamängd
Rutor
Rutorna är 250x250 meter i tätorter och 1000x1000 meter utanför tätorter. Rutor skapas maskinellt utifrån
fastighetskoordinater i områden där aktuell statistik finns representerad.
4.26
Statistiska centralbyrån
url
Datamängd
SAMS-områden
SAMS är en rikstäckande områdesindelning som skapades 1994 i samarbete med kommunerna. SAMS bygger i de
större komunerna på kommunens delområdesidnelning, NYKO, och i de mindre kommunerna på valdistrikt.
4.27
Statistiska centralbyrån
url
Datamängd
Småorter
Småorter är bebyggelsekoncentrationer med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen. Dessutom ingår
orter med fler invånare i det fall att andel permanenthus är mindre än 50 %. SCB avgränsar polygoner för småorter och
beräknar sedan statistik för dessa utgående från registerdata.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
4.28
Statistiska centralbyrån
url
Tjänst
Småorter WMS
Småorter är bebyggelsekoncentrationer med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen. Dessutom ingår
orter med fler invånare i det fall att andel permanenthus är mindre än 50 %. SCB avgränsar polygoner för småorter och
beräknar sedan statistik för dessa utgående från registerdata.
4.29
Statistiska centralbyrån
url
Datamängd
Tätorter
Tätorter är bebyggelsekoncentrationer med minst 200 invånare och högst 200 meter mellan husen. Andelen
permanenthus ska vara minst 50 %. SCB avgränsar polygoner för tätorter och beräknar sedan statistik för dessa
utgående från registerdata.
4.30
Statistiska centralbyrån
url
Tjänst
Tätorter WMS
Tätorter är bebyggelsekoncentrationer med minst 200 invånare och högst 200 meter mellan husen. Andelen
permanenthus ska vara minst 50 %. SCB avgränsar polygoner för tätorter och beräknar sedan statistik för dessa
utgående från registerdata.
4.31
Statistiska centralbyrån
url
US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjänst
er.Förskolor
Datamängd
Företagsdatabasen klassificerar inte specifikt förskolor. Det är arbetsställen som i alla andra branscher och
företagsformer. Branschkoden som används är SNI 85100 (Förskoleutbildning). Geografisk information är
belägenhetsadress på arbetsställe.
4.32
Statistiska centralbyrån
url
US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjänst
er.Förskolor.Atom
Tjänst
Företagsdatabasen klassificerar inte specifikt förskolor. Det är arbetsställen som i alla andra branscher och
företagsformer. Branschkoden som används är SNI 85100 (Förskoleutbildning). Geografisk information är
belägenhetsadress på arbetsställe.
4.33
Statistiska centralbyrån
url
US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjänst
er.Förskolor.WMS
Tjänst
Företagsdatabasen klassificerar inte specifikt förskolor. Det är arbetsställen som i alla andra branscher och
företagsformer. Branschkoden som används är SNI 85100 (Förskoleutbildning). Geografisk information är
belägenhetsadress på arbetsställe.
4.34
Statistiska centralbyrån
url
US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjänst
er.MyndighetsOchKommunkontor
Datamängd
Företagsdatabasen klassificerar inte specifikt myndighetskontor. Det är arbetsställen som i alla andra branscher och
företagsformer. Branschkoden som används är SNI 84111 (Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande
planering). Utöver den specifika branschkoden använder vi oss även av de juridiska formerna 83 (Kommunalförbund),
85 (Allmänna försäkringskassor) och 89 (Regionala statliga myndigheter). Geografisk information är
belägenhetsadress på arbetsställe.
4.35
Statistiska centralbyrån
url
US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjänst
er.MyndighetsOchKommunkontor. Atom
Tjänst
Företagsdatabasen klassificerar inte specifikt myndighetskontor. Det är arbetsställen som i alla andra branscher och
företagsformer. Branschkoden som används är SNI 84111 (Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande
planering). Utöver den specifika branschkoden använder vi oss även av de juridiska formerna 83 (Kommunalförbund),
85 (Allmänna försäkringskassor) och 89 (Regionala statliga myndigheter). Geografisk information är
belägenhetsadress på arbetsställe.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
4.36
Statistiska centralbyrån
url
US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjänst
er.MyndighetsOchKommunkontor.WMS
Tjänst
Företagsdatabasen klassificerar inte specifikt myndighetskontor. Det är arbetsställen som i alla andra branscher och
företagsformer. Branschkoden som används är SNI 84111 (Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande
planering). Utöver den specifika branschkoden använder vi oss även av de juridiska formerna 83 (Kommunalförbund),
85 (Allmänna försäkringskassor) och 89 (Regionala statliga myndigheter). Geografisk information är
belägenhetsadress på arbetsställe.
4.37
Statistiska centralbyrån
url
US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjänst
er.Polisstationer
Datamängd
Företagsdatabasen klassificerar inte specifikt polisstationer. Det är arbetsställen som i alla andra branscher och
företagsformer. Branschkoden som används är SNI 84240 (Polisverksamhet), i kombination med Rikspolisstyrelsens
organisationsnummer.
De polisstationer som finns i företagsdatabasen är enbart de bemannade stationerna. Geografisk information är
belägenhetsadress på arbetsställe.
4.38
Statistiska centralbyrån
url
US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjänst
er.Polisstationer.Atom
Tjänst
Företagsdatabasen klassificerar inte specifikt polisstationer. Det är arbetsställen som i alla andra branscher och
företagsformer. Branschkoden som används är SNI 84240 (Polisverksamhet), i kombination med Rikspolisstyrelsens
organisationsnummer.
De polisstationer som finns i företagsdatabasen är enbart de bemannade stationerna. Geografisk information är
belägenhetsadress på arbetsställe.
4.39
Statistiska centralbyrån
url
US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjänst
er.Polisstationer.WMS
Tjänst
Företagsdatabasen klassificerar inte specifikt polisstationer. Det är arbetsställen som i alla andra branscher och
företagsformer. Branschkoden som används är SNI 84240 (Polisverksamhet), i kombination med Rikspolisstyrelsens
organisationsnummer.
De polisstationer som finns i företagsdatabasen är enbart de bemannade stationerna. Geografisk information är
belägenhetsadress på arbetsställe.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
5.
Sveriges geologiska undersökning
5.1
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Bergartskemi
Datamängden Bergartskemi innehåller lägesuppgifter, kort beskrivning samt kemiska analyser av bergartsprover.
Mängden information om proven, provtagningsmetodik, analys- och provberedningsmetod, analyslaboratorium och
mängden analyserade element varierar stort. För närvarande innehåller databasen som datamängden Bergartskemi
genereras från 19000 analyserade prov, varav ca 3000 håller hög kvalitet.
5.2
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Bergets ålder, isotopanalyser
Bergets ålder, isotopanalyser innehåller radiometriska åldersbestämningar av svensk berggrund, sammanlagt ca 2300
poster. Förutom provets ålder med felmarginal, finns information om provets läge, bergartstyp, daterat material,
analysmetod samt hur åldern tolkas etc.
Till varje post finns en litteraturhänvisning till källan för informationen. I källreferensen finns generellt detaljerad
information om bakgrund, syfte, metoder, data, diskussion och slutsatser. Engelska används som språk i data.
5.3
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Berggrund 1:250 000
Datamängden Berggrund 1:250 000 innehåller information om berggrunden indelad efter bergart och ålder samt visar
en tolkad bild av berggrunden under lösa avlagringar och sjöar. Informationen baseras huvudsakligen på äldre
berggrundskartor vars information har digitaliserats, generaliserats och anpassats till en visningsskala på ca 1:250
000. Vissa mindre fältinsatser har också gjorts.
5.4
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Berggrund 1:50 000
Datamängden Berggrund 1:50 000 innehåller information om berggrunden indelad efter bergart och ålder samt visar
en tolkad bild av berggrunden under lösa avlagringar och sjöar. Tolkningen baseras på noggranna undersökningar av
blottade delar av berggrunden (vanligtvis hällar), kemiska och isotopkemiska undersökningar, geofysisk information,
genomgång av äldre geologiska information samt den karterande geologens kunskap och erfarenhet. Informationen är
anpassad för att visas i skala 1:50 000.
5.5
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Berggrundsobservationer
Datamängden Berggrundsobservationer innehåller information om objekt, vanligen hällar men även borrhål, block,
tunnlar etc., som karterats under berggrundskarteringen. Datamängden innehåller lägesinformation för objekten samt
information om bergart, uppträdande, ingående nyckelmineral, kornstorleksfördelning, färg, struktur, textur samt ett
fritextfält för vidare information. I hela lander finns idag 240 000 observationer från 160 000 objekt och det fylls på med
flera tusen observationer varje år.
5.6
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Bergkvalitet
Bergkvalitet är en yttäckande produkt där berggrundsytor har delats in i olika bergkvalitetsklasser. Huvudsakligen har
klassningen gjorts för vägändamål, men för vissa områden finns även klassning gjord för järnväg- och betongändamål.
Det huvudsakliga ändamålet med klassningen är att underlätta en utvärdering av det bästa användningsområdet för
olika bergarter, som t.ex. ballast för väg, järnväg och betong. I samband med den kommunala översiktsplaneringen ska
bergkvalitetskartan kunna erbjuda ett geologiskt underlag för framtida markanvändning och därmed t.ex. underlätta
övergången från grus- till krossbergsproduktion.
Bergkvalitetskartan är en tematisk karta som kompletterar SGUs berggrundskartor i skala 1:50 000 och 1:250 000.
5.7
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Biogeokemi
Datamängden Biogeokemi innehåller information om grundämnen i omlopp i vår omgivning, såväl naturligt
förekommande som spridda genom luftföroreningar eller andra utsläpp, som delvis är tillgängliga för växters och djurs
upptag. Biogeokemi handlar om grundämnenas kretslopp i naturen. Informationen är framtagen genom att samla in
och analysera rötterna från levande växtrötter och vattenlevande mossor. Växterna inaskas och analyseras med bl.a.
XRF och ICP-MS. Datamängden innehåller analyser från ca 38 000 prov. Analyserna visar förekomsten av ca 30 olika
ämnen i naturliga vatten, bl.a. arsenik, bly, guld, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel, selen,
uran, vanadin, volfram och zink. Provtagningstätheten är 1 prov per ca 6–7 km2.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
5.8
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Borrkärnor
Datamängden Borrkärnor innehåller koordinatsatt information om borrhål från vilka SGU förvaltar borrkärnor, kax mm.
Materialet kommer från borrningar gjorda i dokumentationssyfte och/eller i samband med prospekterings- och
anläggningsarbeten över hela Sverige.
5.9
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Brunnar
I Brunnar finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd,
dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen används till. Produkten innehåller även information om
lagerföljder. Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976
enligt lag skickar in till SGU.
Informationen används flitigt, både som praktisk upplysning till allmänhet och brunnsborrare, och för
forskningsändamål, t.ex. statistiska bearbetningar.
5.10
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Geofysiska flygmätningar, EM
Datamängden Geofysiska flygmätningar, EM innehåller flygmätningar av det elektromagnetiska fältet. Vid mätningarna
registreras sekundära elektromagnetiska fält som orsakas av induktion i exempelvis ledande mineral eller större
sprickzoner i berggrunden. Tolkningen av elektromagnetiska data tillför information om berggrundens strukturella drag,
uppbyggnad och svaghetszoner samt om markens ledningsförmåga.
5.11
Sveriges geologiska undersökning
url
Geofysiska flygmätningar, gammastrålning
(detaljerad)
Datamängd
Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (detaljerad) innehåller information om halter av de naturligt förekommande
radioaktiva isotoperna K-40 (kalium), U-238 (uran) och Th-232 (torium), i markens översta delar. Halterna är
beräknade ur mätningar gjorda från flygplan på låg höjd.
Mätvärdena i en mätpunkt representerar medelvärdet över en större yta på marken ner till några decimeters djup. För
uran och torium har radiometrisk jämvikt förutsatts i sönderfallskedjan.
5.12
Sveriges geologiska undersökning
url
Geofysiska flygmätningar, gammastrålning
(översiktlig)
Datamängd
Datamängden Geofysiska flygmätningar, gammastrålning (översiktlig) innehåller ett gleasare urval av data från SGUs
gammaspektrometriska mätningar av markens gammastrålning än datamängden Geofysiska flygmätningar,
gammastrålning (detaljerad). Med hjälp av gammastrålningsmätningar kan markens halt av de naturligt förekommande
radioaktiva isotoperna av kalium, uran och torium beräknas. För mätningar gjorda 1986 och därefter kan, pga.
Tjernobylolyckan, även cesiumbeläggningen beräknas.
5.13
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Geofysiska flygmätningar, magnetfält
(detaljerad)
Geofysiska flygmätningar, magnetfält (detaljerad) innehåller uppmätta variationer i det magnetiska totalfältet före och
efter subtraktion av det geomagnetiska referensfältet (DGRF 1965.0). Mätningarna är gjorda från flygplan på låg höjd
från 1960 och framåt.
5.14
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Geofysiska flygmätningar, magnetfält
(översiktlig)
Geofysiska flygmätningar, magnetfält (översiktlig) innehåller ett gleasare urval av data om det jordmagnetiska fältet än
Magnetfält - 200x40m. De flygmagnetiska mätningarna görs normalt i linjer med 200 m mellanrum på 60 meters höjd.
Användningsområden är t.ex. prospektering och samhällsplanering.
5.15
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Geofysiska markmätningar, tyngdkraft
Datamängden Geofysiska markmätningar, tyngdkraft innehåller information om tyngdkraften. Informationen används
bl.a. inom prospektering.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
geodata[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
5.16
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Grundvattenmagasin
Produkten Grundvattenmagasin innehåller framför allt information om grundvatten i större magasin längs grusåsar och
i sedimentär berggrund. Vid kartläggningen bestäms bl.a. riktningar för grundvattenströmmar, grundvattendelares
lägen och grundvattenmagasinets storlek och uttagsmöjligheter. Vid kartering i detaljerad skala bestäms även
tillrinningsområden till magasinet, ytvattenkontakter m.m.
SGUs information om grundvatten utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Den är också
en av förutsättningarna för att vi i Sverige ska kunna uppnå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och bidrar
till att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs i EGs ramdirektiv för vatten. Dessutom används
grundvatteninformationen i frågor som rör markanvändning och fysisk planering i allmänhet, t.ex. som underlag för
miljökonsekvensbeskrivningar, för åtgärdsprogram för skydd av grundvattnet och vid byggen av deponier, vägar,
industrier m.m.
5.17
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Grundvattenövervakning, nivådata
Datamängden består av tidsserier av grundvattennivådata från slutet av 1960-talet och framåt. Grundvattennivån mäts
manuellt i ungefär 330 observationsrör som är grupperade i 80 områden. Områdena är tämligen jämnt fördelade över
landet i olika miljöer avseende geologi, klimat och topografi. Huvuddelen av mätningarna sker 24 ggr per år i
jordgrundvatten under opåverkade förhållanden. I ett fåtal observationsrör sker mätningar och dataöverföring
automatiskt.
5.18
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Grus och krossberg
Produkten innehåller uppgifter om läge, utbredning, uttagbar volym, kvalitet, materialtyp och naturvärden för grus-,
berg- och moränförekomster. Informationen kan anpassas till olika användningsområden. Några exempel är
täkttillståndsprövning, översikter och sammanställningar samt kommunal planering med översikts-, hushållnings- och
naturresursplaner. Informationen har samlats in genom manuell registrering och digitalisering i samband med
regionala inventeringar. Rekommenderad presentationsskala är 1:50 000-1:250 000.
5.19
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Högsta kustlinjen
Produkten visar läget av högsta kustlinjen, HK, dvs. den högsta nivån i terrängen där strandmärken från det hav, eller
de stadier av Östersjön, som täckte delar av landet vid inlandsisens försvinnande, påträffas. Högsta kustlinjen varierar i
hela landet. De högsta nivåerna, cirka 289 meter ovan dagens yta, finns i Ångermanland. I sydligaste Sverige ligger
högsta kustlinjen endast 10-20 meter ovan dagens havsyta. Exempel på strandmärken är erosionshak och strandvallar.
5.20
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Isräfflor
Produkten visar läge och riktning av isräfflor. Isräfflor har uppkommit då block, stenar och gruskorn som suttigt
fastfrusna i inlandsisens bottendelar repat och slipat berggrundsytan. Räfflorna visar isens rörelseriktning i ett visst
skede. Riktningsangivelserna (360 gradersystem) avser den riktning varifrån isen rört sig mot observationsplatsen.
Produkten innehåller i en del fall information om olika isräffelsystems relativa ålder på samma observationsplats.
Positioneringsnoggrannheten kan variera beroende på vilket kartunderlag som använts i insamlingen. Noggrannheten i
riktningsangivelserna kan uppskattas till +\- 5 grader.
5.21
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Jordarter 1:200 000, Västernorrland
Kartan ger en mycket översiktlig bild av jordartsförhållandena inom de delar av Västernorrlands län där SGU saknar
mer detaljerad jordartsinformation. Den kommer successivt att ersättas med jordartskartor i skalområdet 1:25 000 till
1:100 000. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.
5.22
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Jordarter 1:25 000-1:100 000
Jordartskartan visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i markytan. Jordarterna
indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv
till en meter samt jordlager på djupet redovisas i vissa fall. Även vissa landformer, såsom t ex moränbacklandskap,
moränryggar och flygsanddyner redovisas. Kartläggningen har skett med olika metoder, skiftande geografiskt underlag
samt för presentationsskalor från 1:25 000 till 1:100 000. Detta gör att det finns stora skillnader i kvalitet inom
produkten, både vad gäller lägesnoggrannhet och jordarternas indelning. De skillnader i karteringsmetod som
tillämpats vid kartläggningen redovisas genom att informationen har märkts som olika karttyper.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
5.23
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige
Kartan Jordarter 1:250 000 nordligaste Sverige täcker nordligaste delen av Sverige och ger en mycket översiktlig bild
av jordarternas fördelning och landformer. Kartan kan användas som ett mycket översiktligt planerings- och
resurshushållningsunderlag för prospekteringsföretag, länsstyrelse, kommuner m.fl. intressenter. Kartbilden är
generaliserad för presentation i skala 1:250 000 och minsta redovisade yta är ca 0,1 km2.
5.24
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Jordarter 1:750 000, Mittnorden
Kartan återger huvuddragen i regionens jordartsgeologi. Kartan är avsedd för presentation i skalområdet 1:750 000 –
1:1 miljon. Kartbilden är mycket generaliserad och jordartsindelningen förenklad. Minsta redovisade yta är knappt 1
km2. Informationen är endast avsedd att användas för översikter på storregional nivå, och bör utnyttjas med
försiktighet i analyssammanhang.
5.25
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Jorddjupsmodell
Jorddjupsmodellen ger en mycket översiktlig bild av jordtäckets mäktighet. Jorddjupet har beräknats genom
interpolering av kända jorddjupsdata, inhämtade genom exempelvis borrningar. Som stöd i interpoleringen mellan
observationspunkter har bl.a. yttäckande jordartsinformation använts.
Jorddjupet har stor betydelse inom en rad olika områden. Några exempel är planering av olika typer av byggande,
infrastruktur och grundvattenskydd. I en sådan planering ingår bl.a. att finna lämpliga tekniska lösningar och
kostnadsberäkningar beroende av jorddjupet. I många fall vill man undvika stora jorddjup, till exempel för att undvika
höga kostnader i samband med borrning. I andra fall är stora jorddjup en fördel, exempelvis för att jordlagren har en
stor magasinerande förmåga för grundvatten. Vidare är jorddjupsdata tillsammans med uppgift om jordart viktiga vid
hydrologisk modellering.
5.26
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Jorddjupsobservationer
Datamängden är en sammanställning av punkter med jorddjupsuppgifter från olika databaser vid SGU som innehåller
stratigrafiska observationer eller på annat sätt innehåller uppgifter om jorddjup eller hällobservationer.
Med jorddjup avses mäktigheten av jordlagren ner till fast berg. Datamängden innehåller såväl observationer där
jordmäktigheten ner till berg har konstaterats (egentligt jorddjup), som observationer där berg inte har påträffats
(minsta jorddjup). Även observationer där berget går i dagen förekommer (jorddjupet är 0 meter).
5.27
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Jordlagerföljder
Produkten innehåller uppgifter om jorddjup, jordlagrens mäktighet och karaktäristiska egenskaper, t.ex. bildningssätt
och kornstorlek. Informationen bygger på observationer i skärningar eller på resultat av borrningar/sonderingar.
Positioneringsnoggrannheten kan variera beroende på vilket kartunderlag som används vid insamlingen.
5.28
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Jordskred och raviner
Produkten visar morfologiskt framträdande spår i terrängen av inträffade jordskred på land och havsbottnen samt
raviner i lösa jordlager. Tillsammans med jordartskartor och höjddata kan informationen användas för en översiktlig
bedömning av skredkänslighet och markstabilitet. De flesta skred har skett i lerjord, men det förekommer även spår av
skred i sandjordar, inte minst i de norrländska älvdalarna, samt i moränjordar. I de fall skred har inträffat i sandjord
finns ofta silt- eller lerlager under ett ytligt sandlager. Spår av jordras har också inkluderats i den mån de har gett
upphov till former liknande jordskredsspår.
5.29
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Källor
Källarkivet innehåller information om totalt drygt 2000 källor (dvs. naturliga grundvattenutflöden), företrädesvis längs de
större rullstensåsarna i Sverige. Produkten innehåller uppgifter om källornas läge, flöde, akvifertyp och i viss
omfattning vattenkvalitet m.m. Källor kan vara av stor vikt för specifika biotoper samt har i många fall en stor
kulturhistorisk betydelse. Informationen kan bl.a. användas för att välja ut provtagningspunkter för kemisk
karakterisering av grundvatten eller för miljöövervakning.
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
5.30
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Marina sedimentprover
Datamängden Marina sedimentprover innehåller uppgifter om sedimentprover avseende jordarternas beskaffenhet och
för ett mindre antal även kemiskt innehåll - både av grundämnen och långlivade organiska miljögifter (miljökemisk
sedimentdatabas). Observationerna är gjorda i samband med SGUs reguljära maringeologiska kartläggning.
5.31
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Maringeologi 1:100 000
Datamängden Maringeologi 1:100 000 innehåller uppgifter om jord- och bergarters utbredning inom svenskt
territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ). I databasen finns information om bottenmaterial, olika sediments
mäktighet och bildningssätt (genes).
5.32
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Maringeologi 1:500 000
Datamängden Maringeologi 1:500 000 innehåller uppgifter om jord- och bergarters utbredning inom svenskt
territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ). I databasen finns information om bottenmaterial och bildningssätt.
5.33
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Markgeokemi
I datamängden Markgeokemi finns information om mer än 30 grundämnens naturliga förekomst i mark, främst i
skogsbevuxen moränmark, samt markens surhetsgrad (pH). Flera av grundämnena har i många fall analyserats med
avseende på såväl totalhalter som syralakbara halter. Analysparametrar som ingår är bl.a. aluminium, antimon,
arsenik, barium, beryllium, bly, fosfor, guld, järn, kadmium, kalcium, kalium, klor, kobolt, krom, koppar, lantan, litium,
magnesium, mangan, molybden, natrium, nickel, pH, rubidium, strontium, svavel, thorium, titan, uran, vanadin, vismut,
volfram, yttrium, zink och zirkonium.
Datamängden innehåller i huvudsak resultat från analys av moräners finfraktion, men även en mindre del andra
jordarter och ytjord (i tätorter) ingår i proverna från vissa delar av landet.
5.34
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Mineralresurser
Mineralresurser är en rikstäckande produkt och innehåller punktdata med information om Sveriges
mineral- och bergartsförekomster, samt underordnat också förekomster med naturgas och olja. För
närvarande finns information om ca 17 000 förekomster. Data innefattar allt från småförekomster så som
mineraliserade hällar och skärpningar till nedlagda och aktiva gruvor eller bergtäkter samt
mineralförekomster kända genom kärnborrning. För samtliga förekomster finns information om namn,
läge, lägesnoggrannhet, ekonomisk status och vilken metall, mineral eller bergart som är av intresse på platsen, samt
litteraturreferenser till informationen. För en stor del av förekomsterna finns också
information om storlek på gruvhål, värdbergart, mineralsammansättning och bildningsålder. Underordnat förekommer
också information om metallhalter och tonnage.
5.35
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Mineralrättigheter
Datamängden Mineralrättigheter innehåller rikstäckande information om ansökta, beviljade och förfallna
undersökningstillstånd, samt undersökningstillstånd under förbudsår. Ansökta och beviljade
bearbetningskoncessioner, beviljade torvkoncessioner och markanvisningar ingår också i databasen. Innehavare, valt
förstahandsmineral, tillståndets namn, identitetsnummer och giltighetstid framgår också.
5.36
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Petrofysik, densitet och magnetiska
egenskaper
I datamängden Petrofysik, densitet och magnetiska egenskaper redovisas densitet och magnetiska egenskaper
(susceptibilitet och remanens) mätt på bergartsprover. Därutöver innehåller databasen mätningar av magnetisk
susceptibilitet direkt på häll.
5.37
Sveriges geologiska undersökning
url
Datamängd
Petrofysik, gammastrålning
Datamängden Petrofysik, gammastrålning innehåller information från gammastrålningsmätningar utförda på häll.
Datamängden innehåller också information om laboratoriemätta gammastrålningsegenskaper på bergartsprover
(totalstrålning, kalium-, uran- och toriumhalter).
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se
PRODUKTUTBUD
Datum:
2016-01-18
Organisation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internet
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Lantmäterigatan 2
0771-63 63 63
[email protected]
www.geodata.se

Similar documents