Ds 2015:36 - Lantmäteriet

Comments

Transcription

Ds 2015:36 - Lantmäteriet
LANTMÄTERIET
YTTRANDE
Regeringskansliet
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
2015-10-05
Dnr 102-2015/2930
Yttrande över Departementspromemorian Genomförande av
EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36) .
Regeringskansliets dnr A2015/1903/ A
Lantmäteriet har mottagit remissen med begäran om yttrande över
den ovan rubricerade departementspromemorian. Vi har efter genomgång av denna funnit att vi inte har några synpunkter att redovisa.
Lantmäteriets beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande
generaldirektören Anders Lundquist. I den slutgiltiga handläggningen har även deltagit chefsjuristen Tomas Öhrn och avdelningsdirektören Kerstin Vikner, som varit föredragande i ärendet.
/ '-'L
( '--Jfa
A ders Lundqmsy {
_yl
{
J
I -I
.l;elzJtlU, ( Jttf._• L
Kerstin Vikner
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Tel. växel: 0771-63 63 63
E-post: [email protected] .se Internet : www. lantmateriet.se

Similar documents