Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet 2015-02-26

Comments

Transcription

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet 2015-02-26
1 (5)
MÖTESANTECKNINGAR
2015-03-24
Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet
Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet
Tid:
Torsdag 26 februari kl. 9:00 – 10:30
Plats:
Lync / telefon
Närvarande:
Maria Palme, SKL
ordförande
Marianne Leckström, SKL
Lars Malmestål, Järfälla kommun (repr. KFF)
Lars Robertsson, Borlänge kommun
Peter Nylén, Lantmäteriet, Geodata
Frånvarande
1
Ulf Eriksson, Lantmäteriet, Geodata
Anders Lundquist, Lantmäteriet, Fastighetsbildning
Pär Hedén, Lantmäteriet, Geodata
Anders Sandin, Lantmäteriet, Geodata
Martina Olsson, Lunds kommun (repr. KLM)
sekreterare
Föregående minnesanteckningar
 Ändring i lagen om lägenhetsregister
Uppdatering av läget:
- En begäran om ändringar i berörda författningar skickades till
Finansdepartementet 2014-09-05
- Videomöte med departementet 2014-12-15 som resulterade i ett alternativ
till föreslagna ändringar.
- LM och SKL lämnade ett yttrande kring alternativet 2015-01-14 där LM
föreslog att författningsändringarna träder ikraft den 1 juli 2015.
- Departementets bedömning är att ändringarna kan träda i kraft tidigast
2016-01-01.
Anette Hedbom är handläggare på Lantmäteriet för det här lagutvecklingsprojektet och har löpande kontakt med Marianne om status i arbetet.
 Projekt dPBL (mer information under pkt 6)
Marianne har träffat Maria Rydqvist från Boverket som är projektledare för
dPBL. Mest arbete pågår i dagsläget internt på Boverket. Har funnits
möjlighet för kommunerna (kommunkluster) att söka bidrag, sista datum
var 24/2, 12 kommun-kluster har sökt bidrag.
I förstudien kommer man att börja titta på bygglovprocessen.
Därefter godkändes föregående minnesanteckningar
Ulf Eriksson
Lantmäteriet Division Geodata
E-post: [email protected] Mobil: 070 - 665 32 42
2015-03-24
Lantmäteriet
2
Korta lägesrapporter
Samverkan kring kvalitet i registerkartan
De närvarande visste inte läget i arbetet, men ingen från Lantmäteriet har
hört av sig till SKL, så det har inte tillsatts någon gemensam arbetsgrupp.
Lantmäteriet har bestämt att gå vidare gemensamt mellan div Geodata och
div Fastighetsbildning. Ulf och Peter får i uppdrag att se till att någon tar
kontakt med Marianne på SKL, bör vara antingen Marika Ström eller Pär
Hollander på Fastighetsenheten.
Lars M menar att Järfälla kommun snarast vill slutföra den gemensamma
grundläggningen med Lantmäteriet för att synkronisera ”skuggbasen” i
Järfälla och den nationella basen (NDRK) hos Lantmäteriet.
Samverkan KFF
Har inte varit något gemensamt möte mellan SKL (Marianne och Lars M)
och Lantmäteriet (Robert Brook och Ulf Björnsson) sedan KFF-träffen på
SKL i december. Ett möte är planerat till den 4 mars.
Marianne och Lars M har sammanställt resultatet av grupparbetena vid
KFF-träffen. Efter en sammanvägning av alla grupper och den prioritering
som gjordes av deltagarna så är detta de tre viktigaste områdena:
- Ta fram enhetliga metoder och processer
- Kompetensutveckling(utbildning) för både KFF- och SLM-personal
- Forum för dialog mellan kommunerna (KFF) och Lantmäteriet (SLM)
samt nätverk mellan KFF-kommunerna.
Träffen ansåg också att man ska använda sig av nuvarande tekniska
lösningar som registerkarte-GML eller gränssnittet för tjänstebaserad
uppdatering (BAL), inte utveckla något nytt.
Inget arbete påbörjat än vad gäller nya KFF-avtal, tas upp vid mötet 4 mars.
Gemensamt arbete öppna geodata
Det gemensamma arbetet är mycket positivt och det har senaste tiden blivit
allt mer ”verkstad”.
Gruppen som arbetat med aktiviteterna A (vilka geodata som öppna) och B
(finansiering, affärsmodell) från den gemensamma Handlingsplanen, har
rapporterat sitt arbete vid styrgruppsmötet den 20/2.
Gruppen för aktivitet D (kommunikationsplan) startade upp sitt arbete i
och med styrgruppsmötet den 20/2. Julia Björklund Stockholms stad
kommer att leda aktivitet D.
Öppna data är en politisk fråga som diskuteras allt mer ute i kommunerna.
KSL kommer att hålla ett seminarium inom kort om öppna data, men inte
med fokus på öppna geodata. Det är ”vårt område” geodata som har mest
finansiella ”problem”, övriga öppna data-frågor handlar mer om tekniken.
H:\DOKUMENT\SAMVERKANSGRUPP_SKL_LM\2015\2015-02-26\MINNESANTECKNINGAR_2015-02-26.DOCX
2
2015-03-24
Lantmäteriet
Den gemensamma gruppen om öppna geodata har planerat ett seminarium
den 1 oktober med ungefär samma medverkan som vid seminarierna i
Helsingfors 2013 och Stockholm 2014. Innehåll tas fram under våren.
Vid Position 2015, den 17/3, på Älvsjömässan kommer Marianne och Åsa
Sjödin Lantmäteriet att hålla ett föredrag om vårt gemensamma arbete.
Lantmäteriet har i sitt budgetunderlag för 2016 – 2018 begärt totalt 290 Mkr
för att öppna upp geografisk information och adresser (100+100+90).
3
Nytt från resp. organisation
3.1
SKL

3.2
Rekryteringen av två nya personer på Infrastruktur och fastigheter är
nu klar, de kommer att börja under våren.
Lantmäteriet

Lena Leed tidigare regionchef på div F är ny planeringsdirektör på
Lantmäteriet.

Göran Carlsson tidigare Uddevalla kommun är ny verksamhetsutvecklare på div F med tydligt ansvar för kommunsamverkan

Nationell samverkansgrupp för 3D är under bemanning som ett
resultat av de tidigare 3D-uppdragen till Lantmäteriet. I gruppen ingår
myndigheterna Lantmäteriet, Trafikverket, Sjöfartsverket, SGU och
FMV samt några kommuner som kommit långt inom området.
Gruppen ska bl.a. ta fram ett nationellt ramverk så att de 3D-data som
tas fram kan kombineras.

Framtida tillhandahållande fastighetsinformation, stora problem har
uppstått vid uttag och i aviseringsprodukterna efter driftsättningen av
Inskrivningsprogrammet den 29/9 vilket medför leveransproblem till
kunder och hög arbetsbelastning för personalen. Mot bakgrund av detta
behöver arbetet med att utforma det nya tillhandahållandet för
fastighetsinformation prioriteras. En förstudie har startats upp som
omfattar inventering av kundernas behov, inriktning för framtida
produkter och tjänster samt en affärsmodell kopplad till fastighetsinformation. Förstudien pågår under första halvåret 2015 och kommer
att resultera i ett eller flera genomförandeprojekt de närmaste åren.

Användargrupp Fastighet håller på att etablerats med Mikael
Johansson regional Geodatasamordnare som ansvarig. Gruppen
kommer att få viss tyngdpunkt av personer i västsverige för att bl.a.
underlätta det löpande arbetet. Mikael kommer att höra av sig till
Marianne, Lars M och Martina med förslag på repr. från KLM och KFF.
H:\DOKUMENT\SAMVERKANSGRUPP_SKL_LM\2015\2015-02-26\MINNESANTECKNINGAR_2015-02-26.DOCX
3
2015-03-24
Lantmäteriet
4
4
Lägesrapport Svensk geoprocess
Marianne och Lars M informerade kort om läget inom Svensk geoprocess.

Lägesrapport temauppdrag (enhetliga specifikationer och processer)
 Flygbild/Ortofoto avslutades 141112

Hydrografi avslutas 150325

Markanvändning avslutas 150422

Markdetaljer avslutas 150527

Laserdata/Höjdmodell avslutas 150527

Kommunikation startar mars och avslutas 151125

Byggnad startar i mars och avslutas 151216

Adress startar i mars och avslutas 151216

Stompunkter startar i april och avslutas 151125
Anm: Besvikelse att Trafikverket ej kan ta projektledarrollen för Kommunikation


Enhetliga referenssystem (ERS)
 Alla kommuner ska ha infört SWEREF 99 2015
 Alla kommuner ska ha infört RH 2000 juni 2016
272 kn klara
170 kn klara
Införande av specifikationer och processer (mottagarverksamhet)
Införandet ska verka för och bidra till att samverkansprojektet Svensk
geoprocess effektmål nås samt att i samverkan förvalta och
vidareutveckla resultaten.
Förvaltningsverksamhet etableras för att bl.a.
 Förvalta och vidareutveckla geodataspecifikationer,
samverkansprocesser och ekonomiska villkor.
 Bedriva rådgivning, ge stöd, support och utbildning
 Use ansvariga att utarbeta nationella geodataplaner och för att i
övrigt stötta införandena.
För införandet kommer att behövs resurser, både personer och pengar. Det
kommer att krävas en hel del, speciellt i de mindre kommunerna.
 Finansiering 2015
Svensk geoprocess har tilldelats 1,7 mkr från förvaltningsanslaget för 2015.
Mer information om Svensk geoprocess finns på hemsidan:
http://www.lantmateriet.se/Svenskgeoprocess/
5
Kommunikation
Lantmäteriets hemsida är uppdaterad om Samverkansgrupp SKL-LM
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/Samverkansgrupp-SKL-Lantmateriet/
H:\DOKUMENT\SAMVERKANSGRUPP_SKL_LM\2015\2015-02-26\MINNESANTECKNINGAR_2015-02-26.DOCX
2015-03-24
Lantmäteriet
6

5
Övrig information
dPBL
Efter mötet har vi fått kompletterande information från Daniel Antonsson
på SKL att Boverket och SKL startat ett gemensamt initiativ i samverkan
med Länsstyrelsen och Lantmäteriet för att utveckla förutsättningarna för
en digital hantering av plan- och bygglovsprocessen, dPBL.
Projekten SPF (Sammanhållen Planering och Fastighetsbildning) och
Sammanhållet bygglov avslutades under 2014. Utifrån erfarenheterna från
dessa bedömde Boverket och SKL att ett samlat grepp behövs för att täcka
hela informationsflödet från översiktsplan till bygglov.
Genom att ta till vara de erfarenheter som gjorts inom projekten kan vi nu i
dPBL gemensamt jobba vidare med utvecklingen av en sammanhängande
samhällsbyggnadsprocess som täcker in hela informationsflödet från
översiktsplan till bygglov.
dPBL ska resultera i underlag till vägledning på Boverkets PBL
Kunskapsbanken för digital informationshantering i samhällsbyggnadsprocessen. Ge underlag till kravspecifikationer till nytta för kommunerna
för upphandling av de IT-stöd, tjänster och gränssnitt som behövs för att
hålla samman den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Ge underlag till
nytta för näringslivet att gå vidare och utveckla tjänster för den digitala
samhällsbyggnadsprocessen.
7
Nästa möte
Tisdag 2 juni 12:00 – onsdag 3 juni 13:00 ”lunch-lunch-möte”
på Långholmen i Stockholm, mer information kommer närmare.
Kommande möten under 2015:
- Onsdag 14 oktober 10:00 – 16:00 på SKL i Stockholm
OBS! Nytt datum
- Torsdag 10 december 10:00 – 16:00 på SKL i Stockholm
Kopia til
Närvarande
H:\DOKUMENT\SAMVERKANSGRUPP_SKL_LM\2015\2015-02-26\MINNESANTECKNINGAR_2015-02-26.DOCX
Frånvarande

Similar documents