Sammanhållen samverkansprocess för tema Adress

Comments

Transcription

Sammanhållen samverkansprocess för tema Adress
Sammanhållen samverkansprocess för tema Adress
Teckenförklaring:
Svensk geoprocess
Visar vilka aktörer som är utförare
2015-09-11, version 0.7
Visar var geodata lagras
Interna/externa
felrapporter
adressplatser
Projektering hos
kommunen
Registrera ny/
uppdaterat gatunamn
och geometri i NVDB
Uppdatera GGD med
gatunamn inom tätort
Visar från vilket lager geodata hämtas
Lantmäteriet
registrerar byggnad
via
flygbildstolkning
Rätt vägnamn och
utbredning inom tätort i
produkter
Kommunen
registrerar ny
byggnad
NVDB uppdaterat med
nytt/ändrat gatunamn
Koppla ny
adressplats till
byggnad
Besluta namn på Namnsatt plats
Förslag på namn från
blåljus, allmänheten
Besluta namn på
Namnsatt plats
på delegation
Titta på behov
av Namnsatt
plats
Kommunala uppdrag
Kontakta berörd
verksamhet i
kommunen om namn
Registrera ny/
ändrad Namnsatt
plats
Namn beslutat
Nytt/ändrat namn
med geometri lagrat i
ortnamnsregistret
Besluta namn på
Namnsatt plats i
politisk nämnd
Kassaregister
uppdaterat med ny/
ändrad adress
Adressplatsens populärnamn
och geografiska läge
Postnummerdatabasen
uppdaterad med adress
och postuppgifter
Folkbokföringsregistret
uppdaterat med
ny/ändrad adress
Registrera ny/ändrad adressplats
Namnberedning gatunamn
Vid behov
Planuppdrag och
namnberedning
sker samtidigt
Planuppdrag
Kontrollera
namn mot
ortnamnsmyndigheten
Namnbereda gatunamn
(med politiker,
tjänstemän och
intressenter)
Iterativt arbete
Bygglov
Registrera adressområdesnamn
Besluta
gatunamn i
politisk nämnd
By- och/eller
gårdsnamn är
beslutat av
kommunen
Gatunamn beslutat
Ta fram förslag
på
adressnumrering
Årlig
postnummerkörning
för massuppdatering
Samråda med
byggherre,
Posten m.fl.
Fastighetsbildning
Informera
fastighetsägare
om namn
Registrera
adressområdesnamn hos
Lantmäteriet
Nytt/ändrat
adressområdesnamn
Brister
- Adress saknas
- Adress fel status
- ändra koppling till
fastighet
Registrera ny/
ändra adressplats
Ny/ändrad
adressplats
Avisera Posten om nya/
ändrade adressplatser
Uppdatera gällande
adressplatser med
nya/ändrade
postuppgifter
Ändrad
adressplats
Avisera SKV folkbokf.
om nya/ändrade
Gällande/Reserverade
adressplatser
Aktörer/
Intressenter
Kassaregisterärenden
Folkbokföringsärenden
utredningsärenden
Fastighetsbildningsärenden
Övriga
namnfrågor
Lantmäteriet
Lantmäteriet
Kommun
Kommun
Posten
Posten
Folkbokföringen Skatteverket/Kassaregistret
Skatteverket folkbokf./kassaregister
Tillhandahållande Lantmäteriet
Skatteverket, folkbokföringen
tillhandahåller adresser +
personuppgifter till kunder.
Kund väljer Information
om Namnsatta platser
via geodatatjänster
maskin-maskin
Kund aviseras om
förändringar i
adressregistret
Kundavtal geodatatjänster
Via hämtfil
Geodata levereras
Avtal återförsäljare
(vidareförädlaravtal)
Kund väljer
adressinformation via
geodatatjänster
maskin-maskin
Lager
Visningstjänster
Direkttjänst Namnsatt plats
SIGMA Lantmäteriet
Via tjänst OrtnamnDirekt
Integrationslager Lantmäteriet
Beställning OK
Via tjänst AdressDirekt
Öppna data
Beställning
hanteras
Som fastighetsregisterdata
Geodatasamverkan
Kund beställer
engångsuttag av
adressinformation
och/eller Namnsatt
plats
Levererad produkt
Prioriterade intressenter Adress:
* Blåljusaktörer
* Kommunala förvaltningar
- Samhällsplanering
- GIS-samordning
- bygglov
- xxx
* Folkbokföringen Skatteverket
* Transportföretag (miljö, ruttplanering)
* Transportföretag (taxi, tidningsutbärare, handeln/
internethandeln)
* Posten
* Myndigheter (Lantmäteriet, försvaret, SCB, ..)
* Privata företag (banker, mäklare, projektörer, eniro/
hitta m.fl.)
* Systemleverantörer (appar, programvaror)
* Privatpersoner/medborgare
* xxxx
Tillhandahålls från vilket lager i
framtiden?
Processen är utarbetad i Svensk geoprocess under
mars – december 2015 i tema Adress av:
Helena Fyhr, Lantmäteriet
Allan Almqvist, Malmö
Johan Reuterham, Lidingö
Maria Andersson, Lantmäteriet
Magnus Linnér, Lantmäteriet
Ulrika Roos, Lantmäteriet
Anders Almroth, Göteborg
Anders Carlström, Västerås
Ewa Wramner, Lund
Karin Ericsson,Lantmäteriet
Anna Wallin, Lantmäteriet
Kontaktperson:
Anna Wallin, Lantmäteriet
Uppdragsledare samverkansprocess