Juni - Lantmäteriet

Comments

Transcription

Juni - Lantmäteriet
JUNI 2015
FASTIGHETSINSKRIVNING
författningar. Förändringen innebär en väsentlig regelförenkling med färre registerlagstiftningar.
Handläggningstid
Vår handläggningstid har ökat under våren. Det beror till
största delen på att antalet inkommande ansökningar de
senaste månaderna är avsevärt högre än normalt. Vi förstärker därför vår organisation med ytterligare handläggare och vidtar andra åtgärder för att återgå till normal
handläggningstid.
Handläggningstiden ligger nu på i genomsnitt 17 dagar.
Säkrare och enklare panträtt i fast egendom,
ett system utan (skriftliga) pantbrev?
Lantmäteriet har under en period utrett frågan om hur man
kan utveckla pantområdet. Arbetet har skett utifrån det
problem som finns att skriftliga pantbrev (papperspantbrev) kostar mycket att hantera, främst för att de förloras.
Omkring 6 000 ärenden om året handlar om dödning av
förlorade pantbrevshandlingar. Dessa ärenden tar lång tid
att avgöra, 6-12 månader, och de kan förhindra såväl fastighetsaffärer som att drabba fastighetsägares privatekonomi.
Lantmäteriet har nu ett förslag om hur man kan göra för att
dels sluta med hanteringen av papperspantbrev och dels
om hur en framtida lösning för pantsättning av fast egendom kan se ut. I korthet innebär förslaget följande:






Hela panthanteringen för fastigheter blir digital.
Pantsättning med stöd av skriftliga pantbrev upphör.
Begreppet pantbrev upphör.
Inteckning i fastighetsregistret registreras med
uppgift om panthavare när sådan finns.
På samma sätt som idag kan panthavare själva initiera omregistreringar digitalt.
Uppgifterna om panthavare och inteckning blir
offentliga.
Om du önskar ta del av rapporten, maila till:
[email protected]
Ändrad rutin för pantbrevstyp
Vår rutin för handläggning av pantbrevstyp har ändrats.
Om det inte framgår av ansökan att det ska vara datapantbrev utfärdas skriftliga pantbrev. Om ert ingivarnummer är
kopplat till datapantbrev är det alltså viktigt att ingivarnumret finns med i ansökan. Om ni inte har ett ingivarnummer är det viktigt att du i ansökan anger vilken pantbrevstyp ni vill ha.
E-ansökan fortsätter att öka
Antalet E-ansökningar fortsätter att öka och står nu för ca
15 % av det totala antalet ansökningar i inskrivningsärenden. Vi tar emot ca 6 000-8 000 E-ansökningar per månad
och har ett femtiotal anslutna kunder, både stora och små
banker, mäklare och advokatbyråer.
Det sker en kontinuerlig utveckling av tjänsten där vi strävar efter att lyssna på de synpunkter och önskemål som
kommer från våra användare som en viktig grund för förbättringsområden.
Förslaget kommer nu att spridas och förankras samtidigt
som det också drivs som en regelutvecklingsinsats med
inriktning att få förändringar i såväl jordabalken som andra
Tips och praktisk information

Planerade underhåll för Pantbrevssystemet har utökats med datumet 13 september. Se
vidare samtliga planerade avvikelser.
Lantmäteriet, Lantmäterigatan 2, 801 82 Gävle • www.lantmateriet.se • Kundcenter: 0771-63 63 63

Similar documents