Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Comments

Transcription

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning
1(14)
D atum: 2015-03-30
D ok umentversion: 1.1
A vser tjänstens gränssnittsversion: 1.0
Produktbeskrivning: Planer, bestämmelser
och rättigheter Visning
Förändringsförteckning
Innehållsförteckning
1
Allmän beskrivning ............................................... 2
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Innehåll.............................................................................. 2
Rättigheter ........................................................................... 2
Planer .................................................................................. 4
Bestämmelser ....................................................................... 6
Identitet och beteckning ....................................................... 10
1.2
Geografisk täckning ......................................................... 10
1.3
Koordinatsystem .............................................................. 10
2
Kvalitetsbeskrivning............................................ 10
2.1
Aktualitet ......................................................................... 10
2.2
Fullständighet .................................................................. 11
2.3
Logisk struktur ................................................................. 11
3
Utseende på och uppritning av data .................... 12
4
Förändringsförteckning ....................................... 14
4.1
Senaste förändring ........................................................... 14
4.2
Tidigare förändringar ....................................................... 14
LANTMÄTERIET
2015-03-30
2 (14)
1 Allmän beskrivning
Planer, bestämmelser och rättigheter Visning är en produkt i Lantmäteriets utbud av
visningstjänster för kartor och bilder. Det är en tjänst som visar information från
Lantmäteriets grunddatalager.
Planer, bestämmelser och rättigheter redovisas i Fastighetsregistrets allmänna del.
Den allmänna delen innehåller en textdel och en kartdel, Registerkartan. På
Registerkartan redovisas ett urval av informationen som ligger i Fastighetsregistrets
allmänna del, textdelen. Läs mer om Fastighetsregistret och Registerkartan på
www.lantmateriet.se.
1.1 Innehåll
Planer, bestämmelser och rättigheter Visning innehåller rättigheter,
gemensamhetsanläggningar, planer samt bestämmelser om marks användning från
Registerkartan. Här följer en enkel beskrivning av innehållet i produkten. För mer
detaljerad beskrivning av hur informationen hanteras i Registerkartan hänvisas till
Handbok Registerkarta, LMV Rapport 2004:6, ISSN 0280-5731. Handbok
Registerkarta finns på www.lantmateriet.se.
Informationen presenteras i tjänsten i fyra separata skikt; Rättigheter,
Fastighetsplaner, Detaljplaner och Bestämmelser.
1.1.1 Rättigheter
Skiktet innehåller servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning,
vägrätt, jordeboksfiske, särskild fiskelott och fiskesamfällighet, gräns för
fiskevårdsområde och viltvårdsområde, tätningsgräns för rättigheter och fiske samt
f.d. gräns för kronomark.
Exempelbild i skala 1:2 000
Tätningsgräns används endast för att kunna bilda en sluten figur när rättigheten eller
gemensamhetsanläggningen inte är fullständigt redovisad.
LANTMÄTERIET
2015-03-30
3 (14)
När det gäller rättigheter är det bara officialrättigheter som redovisas, d.v.s.
rättigheter som tillkommit genom ett myndighetsbeslut eller ett domstolsbeslut.
Rättigheter som tillkommit genom avtal, d.v.s. avtalsservitut och
avtalsnyttjanderätter, redovisas inte.
Officialrättigheterna är inte fullständigt redovisade. Officialrättigheter som tillkom
före 1972 registrerades inte alls i Fastighetsregistrets allmänna del, och när man 1972
började registrera nya rättigheter så registrerades de endast i textdelen. Inte förrän
på 90-talet, när karthanteringen blev digital, började man lägga in samtliga nya
rättigheter även i Registerkartan. Ett löpande arbete pågår med att komplettera
rättigheterna som saknas i kartan.
Officialrättighet
Lagrum
Officialservitut
- Lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa
bestämmelser om elektriska anläggningar
- Lagen (1933:269) om ägofred
- Lagen (1939:608) om enskilda vägar
- Fastighetsbildningslagen (1970:988)
- Expropriationslagen (1972:719)
- Anläggningslagen (1973:1149)
- Plan- och bygglagen (2010:900)
- Eller motsvarande äldre bestämmelser
Officialnyttjanderätt
- Lagen innefattande vissa bestämmelser om elektriska
anläggningar
- Plan- och bygglagen
- Expropriationslagen
- Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
- Eller motsvarande äldre bestämmelser
Ledningsrätt
- Ledningsrättslagen (1973:1144)
Vägrätt
- Väglagen (1971:948)
F.d. gräns för kronomark,
d.v.s. renskötselrätt på mark
som tidigare tillhört staten
- Fastighetsregisterförordningen, 23 § och Lantmäteriets
författningssamling 2004:1 till 37 §
Förutom officialrättigheter redovisas även enskilda och samfällda fristående fisken.
Med fristående fiske menas särskild fiskelott, jordeboksfiske och fiskesamfällighet.
LANTMÄTERIET
2015-03-30
Fiskerättighet
Förklaring
Särskild fiskelott
Område där äganderätten till fisket är skilt från
äganderätten till vattnet
Jordeboksfiske
Område med skattlagd rätt att bedriva fiske
Fiskesamfällighet
Område där fisket är samfällt
4 (14)
Även områden för bestående enheter beträffande gemensamhetsanläggningar
redovisas.
Gemensamhetsanläggning
Lagrum
Gemensamhetsanläggningar
- Anläggningslagen (1973:1149)
- Lagen (1966:700) om vissa
gemensamhetsanläggningar
Vägförening
- 3 kap. lagen (1939:608) om enskilda vägar
Vägsamfällighet
- Lagen (1939:608) om enskilda vägar, 2 eller 4 kap.
- Eller motsvarande äldre bestämmelser
1.1.2 Planer
Fastighetsplaner
Skiktet innehåller fastighetsplan, tomtindelning och fastighetsplanegräns.
Exempelbild i skala 1:5 000
LANTMÄTERIET
2015-03-30
5 (14)
Detaljplaner
Skiktet innehåller detaljplan, ändring av detaljplan, stadsplan, byggnadsplan,
avstyckningsplan, fastställd generalplan, områdesbestämmelser, ändring av
områdesbestämmelser, avgränsat område för fördelning av gatukostnader,
genomförandetidsgräns och plangräns.
Exempelbild i skala 1:3 000
I registerkartan redovisas planer enligt plan- och bygglagen (2010:900), eller
motsvarande äldre författningar, med undantag av översiktsplan och regionplan. De
planer som redovisas framgår av tabellen nedan. Endast planer som finns i textdelen
i Fastighetsregistrets allmänna del och är levande redovisas.
Tabell över plantyper
Plan
Planförkortning
Lagrum
Områdesbestämmelse
Ob
- Plan och bygglagen (2010:900)
Ändring av områdesbestämmelse
Äob
Detaljplan
Dp
Ändring av detaljplan
Ädp
Fastighetsplan
Fp
Fastställd generalplan
Gpl
Stadsplan
Spl
Byggnadsplan
Bpl
Avstyckningsplan
Apl
Tomtindelning
Ti
- Motsvarande äldre bestämmelser
LANTMÄTERIET
2015-03-30
6 (14)
Fastighetsplanegräns används som begränsningslinje för fastighetsplan och
tomtindelning.
Plangräns används som begränsningslinje för områdesbestämmelser, detaljplan,
stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan, generalplan, ändring av
områdesbestämmelser, ändring av detaljplan, samt område som t.ex. avser beslut om
fördelning av gatukostnader.
Tätningsgräns för plan används endast för att kunna bilda en sluten figur när planen
inte är fullständigt redovisad.
1.1.3 Bestämmelser
Skiktet innehåller bestämmelser enligt
•
Miljöbalken (nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne,
biotopskydd, djurskyddsområde, växtskyddsområde, strandskydd,
interimistiskt förbud, miljöriskområde, täkttillstånd, samrådsområde och
landskapsbildsskydd inom område)
•
Vattenlagen (ytvattenskyddsområde och grundvattenskyddsområde)
•
Väglagen (arbetsplan och nybyggnadsförbud)
•
Kulturminneslagen (fornlämningsområde, skyddsföreskrift för fornlämning
och byggnadsminne)
•
Byggnadslagen (byggnadsförbudsområde och schaktnings- och
trädfällningsförbud)
•
Mineral-, gruv- och torvlagen (bearbetningskoncession och anvisad mark)
•
Lagen om byggande av järnväg (järnvägsplan)
Exempelbild i skala 1:10 000
Tätningsgräns för bestämmelser används endast för att kunna bilda en sluten figur
när bestämmelsen inte är fullständigt redovisad.
En generaliserad redovisning av en bestämmelse kan förekomma när underlag om
bestämmelsens utbredning saknas eller när den tagits upp från material med
förenklad redovisning.
LANTMÄTERIET
2015-03-30
7 (14)
Bestämmelser om marks användning beslutas av olika myndigheter, t.ex. länstyrelser, kommuner och trafikverket. De olika myndigheterna ska skicka
informationen till Lantmäteriet för registrering i Fastighetsregistrets allmänna del.
De bestämmelser som redovisas är dels sådana enligt nu gällande författningar, t.ex.
miljöbalken, väglagen, kulturminneslagen, och motsvarande äldre författning, dels
sådana enligt övergångsregler i nu gällande författningar. Endast bestämmelser som
finns i Fastighetsregistrets textdel och är levande redovisas.
Bestämmelse
Lagrum
Natur- och
kulturvårdsområden
- Miljöbalken (1998:808)
Strandskydd
- Miljöbalken
Kommentar
- Eller motsvarande äldre
bestämmelse
Redovisas oftast
generaliserad, d.v.s.
behöver inte exakt följa
strandlinjen. Redovisas ofta
förenklat, d.v.s. gräns på
land redovisas och gräns i
vatten redovisas endast i
strandlinjen. Förenklad
redovisning används i olika
delar av landet.
Redovisningen av strandskydd är ofullständig. Kontakta respektive
länsstyrelse för mera
information.
Områden för grund- och
ytvattenskydd
- Miljöbalken
- Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Yttergränsen för området
ska alltid redovisas.
- Eller motsvarande äldre
bestämmelse
Arbetsplan för vägar
samt nybyggnadsförbud
- Väglagen (1971:948)
Kulturhistoria
- Lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m.
- Eller motsvarande äldre
bestämmelse
Järnvägsplaner
- Lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg.
Bearbetningskoncession
eller anvisad mark
- Minerallagen (1991:45)
- Lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter
Statliga byggnadsminnen
enligt förordningen
(1988:1229) redovisas inte.
LANTMÄTERIET
2015-03-30
8 (14)
- Eller motsvarande äldre
bestämmelse
Schaktnings-, byggnadsoch trädfällningsförbud
- Enligt äldre byggnadslagen
(1947:385)
Bestämmelser om underhållsskyldighet och stängselgenombrott enligt Miljöbalken
samt tidsbegränsad föreskrift, fråga väckt om byggnadsminne och förordnande om
anmälningsplikt enligt Lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. redovisas inte.
LANTMÄTERIET
2015-03-30
Planförkortning
Typ av bestämmelse
Np
Nationalpark
Nr
Naturreservat (och naturvårdsområde)
Kr
Kulturreservat
Nm
Naturminne
Biotop
Biotopskydd
Dso
Djurskyddsområde
Vso
Växtskyddsområde
Strand
Strandskydd
Yt
Ytvattenskydd
Gru
Grundvattenskydd
Int
Interimistiskt förbud (t ex naturreservat)
Mro
Miljöriskområde
Täkt
Täkttillstånd
So
Samrådsområde
Lbild
Landskapsbildsskydd
Vägarb
Arbetsplan för väg
Vägbyf
Nybyggnadsförbud enligt Väglagen
Fog
Fornlämningsområde, gränsbestämt enligt KML
Skyf
Skyddsföreskrift för fornlämning enligt KML
Mb
Byggnadsminne enligt KML
Jvgpl
Järnvägsplan
Minbk
Bearbetningskoncession enligt minerallagen
Anvmam
Anvisad mark enligt minerallagen
Torbk
Bearbetningskoncession enligt torvlagen
Blbyf
Byggnadsförbud
Scf
Schaktningsförbud, trädfällningsförbud
9 (14)
LANTMÄTERIET
2015-03-30
10 (14)
1.1.4 Identitet och beteckning
Rättigheters, gemensamhetsanläggningars, planers och bestämmelsers identitet
består av en beteckning eller aktbeteckning som även återfinns i textdelen i
Fastighetsregistrets allmänna del.
Exempel på identitet för rättigheter:
2180-98/65.3
Kommun - årtal för registrering / löpnummer . löpnummer för rättigheten
Exempel på identitet för gemensamhetsanläggningar:
1080>TORSTÄVA>GA:1
Kommun > trakt > registernummer
Exempel på identitet för planer:
1680-P94/30
Kommunkod - P (Planserien) och årtal / löpnummer
Exempel på identitet för bestämmelser:
1560-P67
Kommunkod - P (Planserien) och årtal
1.2 Geografisk täckning
Planer, bestämmelser och rättigheter Visning täcker hela Sverige.
1.3 Koordinatsystem
Plan:
•
Se den tekniska beskrivningen
2 Kvalitetsbeskrivning
Innehåll och aktualitet varierar över landet. Kvalitetsbrister har dels historiska
orsaker, men även ajourhållningen och lagringen av informationen kan orsaka vissa
brister. Det sker dock ständigt förbättringar. Ett löpande arbete pågår för att
komplettera karta och register med information som av olika anledningar saknas.
Rättigheter, gemensamhetsanläggningar, planer och bestämmelser är hämtade från
en rad olika ursprungsmaterial. De kan t.ex. vara digitaliserade från gamla kartor
eller inmätta med hög noggrannhet med GPS. Därför är innehållet av varierande
kvalitet.
2.1 Aktualitet
LANTMÄTERIET
2015-03-30
11 (14)
Informationen ajourhålls löpande av statliga och kommunala Lantmäterimyndigheter, eller av andra myndigheter beroende på informationsslag. Målet är att
planer och bestämmelser ska föras in i Fastighetsregistret inom 3 veckor från det att
de vunnit laga kraft. För mer information om hur ajourhållningen ser ut i olika delar
av landet, se GeoLex på www.lantmateriet.se.
2.2 Fullständighet
Fullständigheten för rättigheter och planer varierar för olika kommuner. För aktuell
information om fullständighet se GeoLex på www.lantmateriet.se.
2.3 Logisk struktur
Huvudregeln är att alla rättigheter, gemensamhetsanläggningar, planer och
bestämmelser ska redovisas som en yta om det är möjligt. Beroende på underlagets
noggrannhet kan dock bestämmelser, rättigheter och gemensamhetsanläggningar
redovisas som både yta, linje eller punkt. Endast om utbredningen inte är känd
redovisas bestämmelsen, rättigheten eller gemensamhetsanläggningen som en punkt
eller en linje. För vägrätt används då endast linje.
Planer förekommer endast som ytobjekt.
LANTMÄTERIET
2015-03-30
12 (14)
3 Utseende på och uppritning av data
Skalangivelserna är ungefärliga och beror till viss del på den klient där kartan visas.
Utritning av planer i olika skalor
Skala från
Skala till
Informationsslag
Urval av innehåll
1:1
1:90 000
Planer, ytor och linjer
Alla
1:1
1:30 000
Planer, text
Planförkortning, utanför tätort
1:1
1:7 500
Planer, text
Planförkortning, inom tätort
Aktbeteckning
Utritning av bestämmelser i olika skalor
Skala från
Skala till
Informationsslag
Urval av innehåll
1:1
1:∞
Odlingsgräns
1:968 000
1:∞
Bestämmelser, ytor
och text
Yta, bestämmelsetyp och aktbeteckning för
naturvårdsområden med area > 100 km2
1:484 000
1:968 000
Bestämmelser, ytor
och text
Yta, bestämmelsetyp och aktbeteckning för
naturvårdsområden med area > 50 km2
1:242 000
1:484 000
Bestämmelser, ytor
och text
Yta, bestämmelsetyp och aktbeteckning för
naturvårdsområden samt bearbetningskoncessioner
med area > 25 km2
1:90 000
1:242 000
Bestämmelser, ytor
och text
Yta, bestämmelsetyp och aktbeteckning för
naturvårdsområden, bearbetningskoncessioner samt
förbudsområden enl. byggnadslagen med area > 5
km2
1:1
1:90 000
Bestämmelser, ytor,
linjer och punkter
Alla
1:1
1:90 000
Bestämmelser, text
Bestämmelsetyp, utanför tätort
1:1
1:30 000
Bestämmelser, text
Aktbeteckning, utanför tätort
1:1
1:7 500
Bestämmelser, text
Bestämmelsetyp, inom tätort
1:1
1:3 800
Bestämmelser, text
Aktbeteckning, inom tätort
1:1
1:1 900
Bestämmelse, text
Beteckning för gränspunkt för bestämmelse
Utritning av rättigheter i olika skalor
Skala från
Skala till
Informationsslag
Urval av innehåll
1:1
1:90 000
Rättigheter, ytor,
linjer och punkter
Alla
1:1
1:30 000
Rättigheter, text
Beteckning för ga och fiske
Aktbeteckning för rättigheter, utanför tätort
1:1
1:7 500
Rättigheter, text
Beteckning för ga och fiske
Aktbeteckning för rättigheter, inom tätort
1:1
1:3 800
Rättigheter,
punkter
Gränspunkt för rättigheter
1:1
1:500
Rättigheter, text
Samtliga aktbeteckningar för rättigheter visas
För detaljerad information om utritning, se den separata teckenförklaringen.
LANTMÄTERIET
2015-03-30
13 (14)
Den maximala bildstorleken i tjänsten är 4096*4096 pixlar för att möjliggöra utskrift
av kartbilder i större pappersformat och/eller i högre upplösning. Användande
system uppmanas att endast hämta den maximala bildstorleken vid behov i samband
med utskrift för att undvika prestandaproblem.
LANTMÄTERIET
2015-03-30
14 (14)
4 Förändringsförteckning
Senaste förändring har en detaljerad beskrivning. Denna tas bort när ny ändring
tillkommer. I tabellen anges i vilken version av produktbeskrivningen ändringen
införts. Datumet anger från vilken dag ändringen gäller.
4.1 Senaste förändring
Version
1.1
Datum
2015-03-30
Orsak samt ändring mot tidigare version
Produktbeskrivningen är kompletterad med information gällande
strandskydd i kap 1.1.3.
4.2 Tidigare förändringar
Version
1.0
Datum
2013-01-15
Orsak samt ändring mot tidigare version
Fastställd version

Similar documents