Föredragningslista

Comments

Transcription

Föredragningslista
Föredragningslista
2016/17:13
Onsdagen den 12 oktober 2016
Kl.
Partiledardebatt
Arbetsplenum
16.00 Votering
____________________________________________________________
1
09.00
Partiledardebatt
Anmälan om fördröjt svar på interpellation
2
3
4
2016/17:13 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Elområdesindelningen och Sydvästlänken
Anmälan om faktapromemorior
Ansvarigt utskott
2016/17:FPM6 Förordning om certifiering av utrustning för
säkerhetskontroll inom luftfarten KOM(2016) 491
2016/17:FPM7 Förordning om förlängning av programmet för
europeisk statistik KOM(2016) 557
TU
FiU
Anmälan om granskningsrapport
5
6
7
8
9
RiR 2016:24 Internationella jämförelser av inkomstskillnader –
Sveriges möjligheter att bidra med statistik
FiU
Ärenden för hänvisning till utskott
Förslag
Propositioner
2016/17:8 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen
2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprutbytesverksamheter i
Sverige
2016/17:17 Genomförande av det omarbetade
asylprocedurdirektivet
2016/17:18 Falska polisbilar
1 (3)
KrU
SoU
SfU
JuU
Onsdagen den 12 oktober 2016
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
10
11
12
2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för
stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling
Skrivelser
2016/17:11 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret
2016
2016/17:12 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté
m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016
TU
UU
UU
Motion
13
14
15
16
17
18
med anledning av prop. 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande
utbildning inom komvux
2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)
EU-dokument
KOM(2016) 582 Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009
om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30
november 2016
KOM(2016) 583 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut
om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EUgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och
lånegarantier till projekt utanför unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30
november 2016
KOM(2016) 589 Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och
(EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i
lokala samhällen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30
november 2016
KOM(2016) 593 Förslag till Europaparlamentets och
rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30
november 2016
KOM(2016) 594 Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av
upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av
programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tvoch radioprogram
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30
november 2016
2 (3)
UbU
FiU
FiU
TU
NU
NU
Onsdagen den 12 oktober 2016
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
19
20
21
22
23
24
25
26
27
KOM(2016) 595 Förslag till Europaparlamentets och rådets
NU
förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och
tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och
andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter
till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat
läshandikapp
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30
november 2016
KOM(2016) 596 Förslag till Europaparlamentets och rådets
NU
direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som
skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för
personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och
om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa
aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i
informationssamhället
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30
november 2016
KOM(2016) 625 Förslag till Europaparlamentets och rådets
UbU
beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster
för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande
av beslut nr 2241/2004/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30
november 2016
Ärenden för debatt och avgörande
Reservationer
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande
Bet. 2016/17:MJU6 Godkännande av klimatavtalet från Paris
1 res. (SD)
Trafikutskottets betänkande
Bet. 2016/17:TU2 Gemensamma standarder vid utbyggnad av
infrastrukturen för alternativa drivmedel
Skatteutskottets betänkanden
Bet. 2016/17:SkU3 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
Bet. 2016/17:SkU4 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien
Justitieutskottets betänkande
Bet. 2016/17:JuU4 Rättelse i lagen om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet
Finansutskottets betänkande
Bet. 2016/17:FiU9 Riksrevisorernas årliga rapport 2016
______________________________
3 (3)
1 res. (SD)