Minnesanteckningar från Kommunala rådet för interkulturella frågor

Comments

Transcription

Minnesanteckningar från Kommunala rådet för interkulturella frågor
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Demokrati och Välfärd
Maria Hopstadius, 070- 086 23 46
Datum
1 (4)
2015-05-20
Minnesanteckningar från Kommunala rådet för
interkulturella frågor, möte den 12 maj 2015
Tid:
17:30-20:00
Plats:
Ebelingrummet, Stadshuset
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Detta är årets första möte för rådet för interkulturella frågor. Lars G
Linder, rådets ordförande öppnar mötet med att hälsa alla välkomna.
Dagordningen presenteras och godkänns av rådet.
2. Närvarande
Lars G. Linder, ordförande (S)
Maria Hopstadius, sekreterare
Tommy Meshko, vice ordförande (M)
Marie Svensson (S)
Firat Nemrud (V)
Jaafar Ibrahim (MP)
Karl-Erik Axelsson (KD)
Amiri Shukullah, Peruanska föreningen
Nancy Ålander, Peruanska föreningen
Gangani Tolonen, Srilanka föreningen
Yesmin Nazerin, Srilanka föreningen
Fatin Aljadri, Mandeiska föreningen
Azhar Noori, Mandeiska föreningen
Evelyne Ndahiro Dufashanye, Burundiska föreningen
Emanuel Kaje, Burundiska föreningen
Ahmed Hassam, Bulsho föreningen
Ali Mohammed, Bulsho föreningen
Rawa Abdu, Kaldeiska föreningen
Lennart Pettersson, Frälsningsarmén
Sonya Agehall, Frälsningsarmén
Prshing Radir Hamad, Kobanekurdiska kvinnoföreningen
Mirjam Abdulla Poor, Kobanekurdiska kvinnoföreningen
Abd al Hagg Kielan, Eskilstuna stora moské
Morad Fatahi, Goraniska föreningen
Ann-Marie Breineder, Heliga Korsets Katolska församling
Sara Hamid, Kurdiska ungdomssektionen
Azin Salehi, Kurdiska ungdomssektionen
Aza Safari, Kurdiska föreningen
Salman Yousefi, Afghan kulturföreningen Vatan
Nuqra Ahaloori, Afghan kulturföreningen Vatan
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun
Datum
2015-05-20
Chrisantni Stathis, Grekiska föreningen
Reino Kytömäki, Eskilstuna finska föreningen
Ella Yle-Rajala, Eskilstuna finska föreningen
Seppo Personen, Eskilstuna finska föreningen
Sermon Shaba – fotograf
3.
Rådets uppdrag
Ordförande Lars G Linder presenterar uppdraget för rådet. Enligt
Instruktionerna för rådet för interkulturella frågor, antagna av
kommunstyrelsen (2015-01-13), är rådet ett samrådsorgan under
kommunstyrelsen (KS).
Syftet är att tillsammans med övriga råd, kommunens nämnder,
förvaltningar och företag kunna skapa goda förutsättningar för människor
med utländsk bakgrund att leva och verka i Eskilstuna. Kulturer stärks
när människor lever tillsammans, inte bara sida vid sida, utan när de
respektfullt utmanar varandra. Det är i mötet mellan olika perspektiv och
erfarenheter som kommunen kan få en stark och positiv utveckling,
poängterar rådets ordförande.
Rådets konkreta uppgifter är att arbeta med frågor som rör kulturell och
etnisk mångfald, delaktighet och interkulturella frågor för att kunna bryta
socialt och etniskt utanförskap. Rådet ska också utveckla förslag och
idéer i samråd med berörda nämnder, kommunens företag, övriga råd,
intresseorganisationer, lokala föreningar och övriga i samhället.
Rådet består av representanter från det civila samhället (primärt
föreningar bildade på etnisk grund och troförsamlingar) samt nio
förtroendevalda politiker utsedda av kommunstyrelsen.
Rådet kommer att sammanträda minst fyra gånger per år och i övrigt på
kallelse av ordföranden.
Viktig utgångspunkt för rådets arbete är kommunens nya strategi för ett
interkulturellt Eskilstuna 2014-2018. Med sin nya strategi tar kommunen
ett helhetsgrepp mot segregering. En interkulturell strategi ska bidra till
att skapa stolta Eskilstunabor, oavsett varifrån i världen de kommer. Den
ska fungera som en vägledning för alla aktörer i kommunen förtroendevalda, chefer och medarbetare inom kommunen att bli ännu
bättre på att bemöta människor, oavsett deras sociala, etniska, religiösa
och kulturella bakgrund.
4. Gruppdiskussioner om rådets uppdrag och
arbetsordning/arbetsformer
Nedan kommer en sammanfattning av de framkomna förslagen på
temaområden, frågor samt aktiviteter som rådet kan arbeta med under
hösten:
2 (4)
Eskilstuna kommun
Datum
2015-05-20
a) Bilda arbetsgrupper för särskilda frågor som kan se till att hålla kontakt
med förvaltningar och den delen av kommunen som frågan avser.
b) Anordna gemensam aktivitet för rådets deltagare, t.ex. picknick utomhus,
studiebesök, interkulturell dag på torget för allmänheten mm.
c) Rådets representanter ges möjlighet att genomgå en kort utbildning om
hur det svenska systemet fungerar, hur relationen mellan stat och
kommun ser ut, kunskap om den kommunala förvaltningen,
offentlighetsprincipen mm.
d) Rådet ska ställa krav på återkoppling på de remisserna som rådet har varit
delaktigt i och lämnat förslag till berörda förvaltningar, nämnder och
kommunstyrelsen.
e) Rådet ska kunna vara delaktig i de stora utvecklingsfrågorna i kommunen
och kunna påverka besluten.
f) Rådet ska arbeta med frågan om ungdomarnas arbetslöshet och bjuda in
arbetsförmedlingen, näringsliv och andra berörda instanser för en
gemensam diskussion.
g) Rådet ska jobba för att olika människor från olika kulturer ska mötas och
en viktig del i det är att kunna stärka samverkan mellan de olika
föreningarna.
h) Rådet ska kunna vara delaktig i frågan om de nyanländas introduktion till
det svenska samhället, deras rättigheter och skyldigheter samt kunskap
om integrationsarbetet i kommunen.
5. Den nya biblioteksplanen
Birgitta Edvardsson, biträdande bibliotekschef, berättar om den nya
biblioteksplanen som tas fram i Eskilstuna kommun. Hon informerar om
arbetet och lyssnar av synpunkter och medskick från olika organisationer
och allmänheten, innan planen är skriven. Biblioteksplanen är ett viktigt
dokument som berör många olika aktörer. Planen ska tas fram i en bred
process som till största delen kommer att bestå av dialog. Planen kommer
också att gå ut på remiss och Rådet för interkulturella frågor blir en
självklar remissinstans.
Stadsbiblioteket är kommunens största mötesplats. Där kan man låna
böcker, umgås, fika, studera, läsa tidningar mm. Det som är unikt med
Eskilstuna bibliotek jämfört med andra bibliotek i landet är att här finns
det största Svenska deckarbiblioteket i Norden avsett för forskare.
Biblioteket samverkar med flera andra förvaltningar och föreningar.
Bland annat satsas det 9 miljoner kronor på att främja läsandet och kunna
förbättra resultaten för eleverna i skolan.
6. Hemsida
Rådets sekreterare Maria Hopstadius informerar om rådets hemsida.
Denna kommer att kontinuerligt uppdateras med aktuell information om
rådets arbete och event. Alla deltagare har uppmanats att skriva några
3 (4)
Eskilstuna kommun
Datum
2015-05-20
rader om sin förenings-församlingsverksamhet och den informationen
kommer att läggas upp på sidan.
Rådets hemsida finns på:
http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/Politik-ochnamnder/Rad-och-forum/Kommunala-invandrarradet/
7. Mötet avslutas
Ordförande tackar alla för bra och givande diskussioner och de
framkomna förslagen om rådets fortsatta arbete.
8. Nästa råd
Rådet sammanträder den 8 september, kl. 17.30-20.00 i
Ebelingrummet
9. Dagordning till nästa träff
a) Bilda arbetsutskott. Förslaget är att fyra föreningsrepresentanter
tillsammans med rådets ordförande, vice ordförande och sekreterare ingår
i arbetsutskottet.
b) Lyfta upp frågan om ungdomars arbetslöshet i kommunen. Förslaget är
att bjuda in representanter från arbetsförmedlingen för en gemensam
diskussion.
c) Planera för en utbildning för de som är intresserade.
Lars G Linder, ordförande
Maria Hopstadius, sekreterare
4 (4)