SV - Europa

Comments

Transcription

SV - Europa
Europeiska
unionens råd
Bryssel den 25 november 2016
(OR. en)
14635/16
ADD 5
FIN 804
A-PUNKTSNOT
från:
till:
Rådets generalsekretariat
Rådet
Ärende:
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017
-
Godkännande av det gemensamma förslaget: Ändringar per
budgetpost - Konsoliderat dokument (införande av överenskomna
ändringar av budgetförslaget eller rådets ståndpunkt) - Kommissionen
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
1
SV
2017 BUDGETFÖRFARANDE
FÖRLIKNINGSDOKUMENT –
GEMENSAM TEXT
Dok. nr:
3.2
*******
17-11-2016
ÄNDRINGAR PER BUDGETPOST
KONSOLIDERAT DOKUMENT
AVSNITT III
(Införande av överenskomna ändringar av budgetförslaget eller rådets ståndpunkt)
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
2
SV
Rubrik:
SECTION III — COMMISSION
Underavsnitt XX 01 01 01 01 — Löner, bidrag och andra ersättningar
Budgetförslag 2017
1 989 346 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 968 370 240
Reviderat budgetförslag 2017
1 989 346 000
Förlikning 2017
2 011 496 000
2 011 496 000
Underavsnitt XX 01 01 01 02 — Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid
tjänstens upphörande
Budgetförslag 2017
11 975 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
11 975 000
Reviderat budgetförslag 2017
11 975 000
Förlikning 2017
12 072 000
12 072 000
Underavsnitt XX 01 01 01 03 — Löneanpassningar
Budgetförslag 2017
17 970 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
17 970 000
Reviderat budgetförslag 2017
17 970 000
Förlikning 2017
18 170 000
18 170 000
Underavsnitt XX 01 01 02 01 — Löner, bidrag och andra ersättningar
Budgetförslag 2017
110 435 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
110 435 000
Reviderat budgetförslag 2017
110 435 000
Förlikning 2017
111 637 000
111 637 000
Underavsnitt XX 01 01 02 02 — Kostnader och ersättningar vid rekrytering, förflyttningar och vid
tjänstens upphörande
Budgetförslag 2017
7 401 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
7 401 000
Reviderat budgetförslag 2017
7 401 000
Förlikning 2017
7 430 000
7 430 000
Underavsnitt XX 01 01 02 03 — Anslag för att täcka eventuella löneanpassningar
Budgetförslag 2017
957 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
957 000
Reviderat budgetförslag 2017
957 000
Förlikning 2017
967 000
967 000
Underavsnitt XX 01 02 01 01 — Kontraktsanställd personal
Budgetförslag 2017
66 836 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
65 836 000
Reviderat budgetförslag 2017
66 836 000
Förlikning 2017
68 270 000
68 270 000
Underavsnitt XX 01 02 01 02 — Inhyrd personal och tekniskt och administrativt stöd till olika
verksamheter
Budgetförslag 2017
22 382 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
21 982 000
Reviderat budgetförslag 2017
22 382 000
Förlikning 2017
22 460 000
22 460 000
Underavsnitt XX 01 02 01 03 — Nationella tjänstemän som anställs tillfälligt vid institutionen
Budgetförslag 2017
38 129 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
37 329 000
Reviderat budgetförslag 2017
38 129 000
38 533 000
Förlikning 2017
38 533 000
Underavsnitt XX 01 02 02 02 — Utbildning av unga experter och nationella experter
Budgetförslag 2017
1 868 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 668 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 868 000
1 868 000
Förlikning 2017
1 868 000
Underavsnitt XX 01 02 11 01 — Utgifter för tjänsteresor och representation
Budgetförslag 2017
57 319 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
56 319 000
Reviderat budgetförslag 2017
57 319 000
57 319 000
Förlikning 2017
57 319 000
Underavsnitt XX 01 02 11 02 — Konferenser, möten och utgifter för expertgrupper
Budgetförslag 2017
25 490 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
24 490 000
Reviderat budgetförslag 2017
25 490 000
25 490 000
Förlikning 2017
25 490 000
Underavsnitt XX 01 02 11 03 — Kommittémöten
Budgetförslag 2017
12 015 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
11 015 000
Reviderat budgetförslag 2017
12 015 000
14635/16 ADD 5
12 015 000
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
12 015 000
3
SV
Underavsnitt XX 01 02 11 04 — Studier och samråd
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
6 090 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 590 000
Reviderat budgetförslag 2017
6 090 000
Förlikning 2017
6 090 000
6 090 000
Underavsnitt XX 01 02 12 01 — Kostnader för tjänsteresor, konferenser och representation
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
5 652 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 579 333
Reviderat budgetförslag 2017
5 652 000
Förlikning 2017
5 652 000
5 652 000
Underavsnitt XX 01 02 12 02 — Vidareutbildning för anställda vid delegationerna
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
485 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
335 000
Reviderat budgetförslag 2017
485 000
Förlikning 2017
485 000
485 000
Underavsnitt XX 01 03 01 03 — Informations- och kommunikationsteknik – utrustning
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
64 283 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
61 783 000
Reviderat budgetförslag 2017
64 283 000
Förlikning 2017
64 283 000
64 283 000
Underavsnitt XX 01 03 01 04 — Informations- och kommunikationsteknik – tjänster
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
63 210 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
61 665 333
Reviderat budgetförslag 2017
63 210 000
Förlikning 2017
63 210 000
63 210 000
Underavsnitt XX 01 03 02 02 — Utrustning, möbler, materiel och tjänster
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
827 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
427 000
Reviderat budgetförslag 2017
827 000
Förlikning 2017
827 000
827 000
Artikel 01 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområdet
Ekonomi och finans
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
66 974 075
Parlamentets ståndpunkt 2017
66 278 369
Reviderat budgetförslag 2017
66 974 075
Förlikning 2017
67 718 579
67 718 579
Punkt 01 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
3 934 826
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 861 742
Reviderat budgetförslag 2017
3 934 826
Förlikning 2017
3 989 271
3 989 271
Punkt 01 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
5 642 625
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 393 118
Reviderat budgetförslag 2017
5 642 625
Förlikning 2017
5 642 625
5 642 625
Punkt 01 01 03 01 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik och särskilda utgifter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
4 228 576
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 094 426
Reviderat budgetförslag 2017
4 228 576
Förlikning 2017
4 228 576
4 228 576
Artikel 01 02 01 — Samordning och tillsyn av och kommunikation om den ekonomiska och
monetära unionen samt euron
Budgetförslag 2017
Åtaganden
11 500 000
Betalningar
12 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
11 000 000
Betalningar
12 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
11 500 000
Betalningar
12 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
11 500 000
Betalningar
12 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
11 500 000 12 000 000
Artikel 01 03 02 — Makroekonomiskt stöd
Budgetförslag 2017
Åtaganden
30 828 000
Betalningar
30 828 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
30 828 000
Betalningar
30 828 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
45 828 000
Betalningar
45 828 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
30 828 000
Betalningar
30 828 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
45 828 000 45 828 000
Artikel 01 03 07 — Europeiska unionens garanti för Europeiska fonden för hållbar utveckling
(EFHU)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
p.m.
Förlikning 2017
Betalni
ngar
Åtaganden
p.m.
4
SV
p.m.
Anmärkningar:
Ny artikel
Denna artikel omfattar strukturen för den garanti som tillhandahålls av unionen. Den ska, vid
behov, göra det möjligt för kommissionen att betala ränta och amortering på lån etc. i stället för
gäldenärer som inte fullgör sina skyldigheter gentemot det instrument som garantin omfattar.
För att fullgöra sina skyldigheter kan kommissionen tillfälligt använda sina likvida medel för att
betala ränta och amortering på lån. I sådana fall tillämpas artikel 12 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om
systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1).
Rättslig grund:
Referensrättsakter:
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagt av kommissionen den 14 september
2016, om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin
och EFHU-garantifonden (COM(2016) 586 final).
Artikel 01 03 08 — Anslag till EFHU-garantifonden
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
275 000 000
Betalningar
275 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
p.m.
p.m.
Anmärkningar:
Ny artikel
Detta anslag är avsett att tillhandahålla finansiella resurser för betalningar till EFHU-garantifonden i
enlighet med dess rättsliga grund och de däri fastställda förfarandena.
Inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 635 i inkomstberäkningen kan medföra
ytterligare anslag enligt denna artikel i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen.
Rättslig grund:
Referensrättsakter:
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, framlagd av kommissionen den 14 september
2016, om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin
och EFHU-garantifonden, COM(2016) 586 final.
Artikel 02 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområdet
Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
Budgetförslag 2017
88 356 002
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
87 438 187
Reviderat budgetförslag 2017
88 356 002
Förlikning 2017
89 338 192
89 338 192
Punkt 02 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
7 232 981
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
7 108 263
Reviderat budgetförslag 2017
7 232 981
Förlikning 2017
7 341 175
7 341 175
Punkt 02 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
5 059 144
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 903 355
Reviderat budgetförslag 2017
5 059 144
Förlikning 2017
5 059 144
5 059 144
Artikel 02 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små
och medelstora företag
Budgetförslag 2017
5 578 578
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 401 599
Reviderat budgetförslag 2017
5 578 578
14635/16 ADD 5
5 578 578
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
5 578 578
5
SV
Punkt 02 01 04 03 — Stödutgifter för de europeiska satellitnavigeringsprogrammen
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 250 000
Reviderat budgetförslag 2017
2 500 000
Förlikning 2017
2 500 000
2 500 000
Punkt 02 01 05 02 — Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram –
Horisont 2020
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 605 344
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 505 344
Reviderat budgetförslag 2017
2 605 344
Förlikning 2017
2 605 344
2 605 344
Punkt 02 01 05 03 — Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram –
Horisont 2020
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 937 950
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 637 950
Reviderat budgetförslag 2017
2 937 950
Förlikning 2017
2 937 950
2 937 950
Artikel 02 02 01 — Främjande av entreprenörskap och förbättring av unionsföretagens
konkurrenskraft och marknadstillträde
Budgetförslag 2017
Åtaganden
119 820 000
Betalningar
140 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
119 820 000
Betalningar
140 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
128 820 000
Betalningar
149 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
119 820 000
Betalningar
140 000 000
Förlikning 2017
Betalni
ngar
Åtaganden
119 820 000
Anmärkningar:
Detta anslag ska täcka insatser för att stärka företagens konkurrenskraft, särskilt små och medelstora
företags, fostra en anda av entreprenörskap och främja grundande och tillväxt i små och medelstora
företag.
Bland annat ingår följande åtgärder:
– Nätverk med berörda parter.
– Projekt för första kommersiella tillämpning.
– Analys, utarbetande och samordning av politiken mellan de deltagande länderna.
– Studier om könsdiskriminering kopplad till kvinnligt företagande och genomförande av
strategier för att främja kvinnligt företagande.
– Insatser för spridning av information, informationskampanjer och rådgivning för att öka små
och medelstora företags konkurrenskraft och hjälpa dem att delta på och utanför den inre
marknaden.
– Stöd till åtgärder som medlemsstater eller regioner vidtar gemensamt, samt andra åtgärder i
programmet.
Unionen kommer att ge sitt stöd till initiativ som nätverket ”Enterprise Europe” och åtgärder för att
främja företagaranda. Unionen kommer också att stödja projekt för första tillämpning eller
saluföring av tekniker, metoder eller produkter (t.ex. inom nya företagskoncept för konsumentvaror)
av unionsintresse som redan visat sig tekniskt framgångsrika men som på grund av kvarstående
risker ännu inte nått någon betydande marknadspenetration. Projekten ska utformas så att de främjar
en större användning i de deltagande länderna och underlättar marknadspenetrationen.
Projekt ska också utformas för att förbättra förutsättningarna genom kapacitetsuppbyggnad i kluster
och andra företagsnätverk, framför allt för stöd till internationalisering av små och medelstora
företag för att garantera konkurrenskraften och hållbarheten hos unionsföretagen, inklusive i
turistnäringen, genom att stödja enhetlighet och samstämmighet i genomförandet och utarbetandet
av unionspolitiken. Dessutom ska projekt till stöd för genomförandet av småföretagarakten för
Europa genomföras. Stödåtgärder som direkt kan knytas till uppnåendet av dessa mål kan också få
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
6
SV
140
000
000
stöd: möten, studier, information och publikationer, deltagande i studiegrupper, konferenser och
workshoppar.
När det gäller jämställdhet kommer särskild uppmärksamhet att ägnas projekt som främjar
kvinnliga företagares ställning, i syfte att bidra till arbetet med att komma till rätta med eventuella
könsrelaterade hinder som kvinnor kan ställas inför, för att därmed uppnå en jämn fördelning
mellan manliga och kvinnliga företagare i unionen.
Hållbar turismverksamhet kommer att uppmärksammas särskilt, och inledningsvis kommer
företräde att ges för mjuk rörlighet, cykelvägnät, ekoturism och naturskydd. Tillgänglighet för alla,
särskilt för personer med nedsatt rörlighet och personer från mindre gynnade socialgrupper, är
också viktigt i detta sammanhang.
Unionen kommer att samordna, främja och stödja åtgärder till förmån för hållbar turism, såsom
– bevarande av långsiktiga hållbara turisttillgångar genom skydd av det naturliga, kulturella,
historiska och industriella arvet,
– samordning och stöd för tillgång till information om hållbar turism och tjänster för mindre
gynnade medborgare som lever i fattigdom samt för personer med nedsatt rörlighet,
– gränsöverskridande samordning av europeiska cykelnät tillsammans med information om
järnvägstjänster och långfärdsbusstrafik.
Åtgärden ”Erasmus för företagare” ska stimulera europeiskt entreprenörskap, kunskapsspridning
och spridning av god praxis samt uppbyggnad av användbara nätverk och partnerskap.
På grund av dagens svåra ekonomiska situation är det absolut nödvändigt att stödja europeiska
företag, särskilt unga innovativa nyetablerade företag och kvinnliga företagare, och att främja
företagande genom att avsätta tillräckliga medel till program som programmet för företagens
konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme). Närmare bestämt är det viktigt att stödja
och stimulera de mest innovativa och moderna sektorerna, t.ex. delningsekonomin och den digitala
ekonomin. Det är viktigt att EU ger stöd till unga företagare som är aktiva i dessa sektorer och till
utveckling och genomförande av instrument som gör det möjligt för innovativa nyetablerade företag
att konkurrera globalt med icke-europeiska företag.
Särskilt programmet ”Erasmus för unga företagare” har visat mycket goda resultat och varit mycket
effektivt när det gäller att framgångsrikt bidra till bekämpningen av ungdomsarbetslösheten och
stödet till kraftfulla nyetableringar i Europa. Med hänsyn till kvinnors underrepresentation bland
företagare bör särskild uppmärksamhet fästas vid att involvera unga kvinnliga företagare i
programmet i syfte att uppmuntra dem att utveckla sin karriär som företagare och få erfarenhet av
hur de kan ta sig över de könsspecifika hinder som de kan komma att möta.
De finansiella anslagen för programmet Erasmus för unga företagare måste ökas, särskilt av
följande skäl:
– Syftet med programmet är att främja europeiskt företagande, utbyte av kunskap och bästa praxis
samt inrättandet av värdefulla nätverk och partnerskap.
– Programmet är mycket framgångsrikt och antalet deltagare har ökat under de senaste åren samt
förväntas öka ytterligare i framtiden.
– Programmet hanterar effektivt problemet med ungdomsarbetslöshet. Det hjälper nämligen unga
arbetslösa att bli egenföretagare och befintliga små och medelstora företag att skapa
arbetstillfällen genom att utvidga och/eller internationalisera verksamheten.
– Antalet ansökningar överstiger med råge det som kommissionen kan uppfylla med de
ekonomiska medel som för närvarande står till förfogande.
En del av detta anslag, som ingår i Cosmes åtgärd för 2016, ”informationspunkter för
invandrarföretagare”, ska användas för åtgärder för nationella företagsstödsystem till
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
7
SV
invandrarföretagare och deras informella nätverk. Detta ska ske genom information och
nätverksarbete samt genom plattformar som organiseras av traditionella företagsstödorganisationer
och riktar sig till invandrarföretagare. Syftet med detta är att bättre informera invandrarföretagare
om de stödsystem som finns i deras värdländer, knyta samman informella nätverk med vanliga
företagsnätverk samt uppmärksamma invandrarföretagares särskilda behov och problem.
Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel.
Dessa belopp – som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i
inkomstberäkningen – utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna
i artikel 21.2 e–g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och
användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” som fogas till
denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om
inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–
2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33), särskilt
artikel 3.1 a‒c.
Artikel 02 02 02 — Artikel 02 02 02 – Förbättra små och medelstora företags tillgång till
finansiering i form av eget kapital och lån
Budgetförslag 2017
Åtaganden
167 030 000
Betalningar
120 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
167 030 000
Betalningar
120 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
172 842 972
Betalningar
Reviderat budgetförslag
2017
Åtaganden
125 812 972 217 030 000
Förlikning 2017
Betalningar
Åtaganden
Betalningar
120 000 000
217 030 000
120 000 000
Punkt 02 02 77 21 — Förberedande åtgärd ‒ Transnationella kulturrelaterade europeiska
turistprodukter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
450 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
450 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 500 000
Betalningar
1 000 000
Reviderat budgetförslag
2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
450 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 500 000
1 000 000
Anmärkningar:
Detta anslag ska användas för att finansiera utvecklingsfasen av den förberedande åtgärd som
påbörjades 2015.
Den förberedande åtgärden har följande huvudmål:
– Diversifiera det europeiska turistutbudet.
– Minska effekterna av säsongsberoendet på europeiska destinationer.
– Profilera Europa som en gemensam turistdestination.
Unescos emblem är världsberömt. Det står som garant för att en kulturplats är särskilt relevant men
fungerar också som ett lockbete för att dra till sig nya turistflöden. Samarbete med Unesco, en
specialiserad FN-organisation, skulle kunna vara avgörande för att förstärka det internationella
samarbetet med FN och utveckla en regional strategi för att främja europeiska platser på Unescos
lista. Genom en karta över Unesco världsarvsplatser uppdelade på teman (t.ex. medeltida städer,
kulturarv under vatten och grekiska/romerska arkeologiska platser) eller genom att berätta en
historia som sammanför deras gemensamma drag kommer ett bidrag ges till att främja kulturturism
både på inhemska och fjärran marknader. Olika kommunikationsverktyg kan utvecklas på grundval
av en europeisk karta över Unescos världsarvsplatser. Denna förberedande åtgärd kommer att
ytterligare utforska kopplingen mellan turism och kultur.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
8
SV
2015 års budgetanslag (1 500 000 EUR) har använts till inledningsfasen. Denna fas består av a) att
utforma fyra Unesco-världsarvsleder i Europa, var och en med fem till sju enskilda destinationer, b)
att få nyckelaktörer att åta sig att utveckla och främja dessa världsarvsleder, c) att utforma
marknadsförings- och kommunikationsstrategier för varje led, d) att utveckla en interaktiv
onlineplattform för kommunikation, främjande och kunskapsdelning (eventuellt med stöd av
National Geographic) samt e) att tillhandahålla en karta och en mobilapp för varje led.
Detta anslag ska användas av Unesco för att medfinansiera dels särskilda åtgärder för ytterligare
utveckling av redan utvalda leder, dels marknadsföringskampanjer som riktar sig till de största
marknaderna för Unesco-relaterade produkter (Kina, Nordamerika och Europa). Medfinansierade
åtgärder skulle kunna fokusera på synergieffekter mellan turism, kultur och kreativa branscher. I
denna andra fas kommer Unesco att proaktivt leta efter andra givare för att säkerställa att detta
initiativ kan fortsätta även efter att EU-finansieringen har avslutats.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 02 02 77 24 — Pilotprojekt – Varumärket Destination Europa – Främja Europa i
turistsektorn
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
250 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
250 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
500 000
Reviderat budgetförslag
2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
250 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
500 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år enligt pilotprojektet.
Europa är världens största turistdestination med en marknadsandel på 52 %. Dessutom utgör
turismen en betydande socioekonomisk verksamhet inom EU som har stor inverkan på den
ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och den sociala utvecklingen och som därför kan vara ett
kraftfullt verktyg för att bekämpa den ekonomiska nedgången och arbetslösheten.
Turistsektorn står dock inför en rad utmaningar som skulle kunna mötas både av turistföretag och
av offentliga aktörer. En av dessa utmaningar är den ökande konkurrensen från framväxande
destinationer.
Därför behöver Europa främjas som en gemensam turistdestination och dess konkurrenskraft
stärkas på fjärran marknader. Det krävs således ett inkluderande helhetsgrepp för att skapa ett
tydligt varumärke.
Pilotprojektet ska utveckla en strategiskt samordnad uppsättning åtgärder i syfte att skapa en
långsiktig strategi för att främja Destination Europa. EU-destinationer måste ha ett särskilt
tillvägagångssätt för varje marknad så att det europeiska varumärket kan sättas på globala paket
med hjälp av nya kommunikationsverktyg.
För att öka antalet turister i EU och behålla Europas position som världens största turistdestination
bör kommissionen uppmuntra investeringar i turistinfrastruktur och regional utveckling och öka
insatserna för att marknadsföra varumärket Destination Europa i samarbete med medlemsstaterna.
Pilotprojektet har följande huvudsakliga mål:
– Införa ett tydligt varumärke och säkra Europas synlighet i stora tredjeländer, till exempel genom
att organisera fyra stora rundabordsdiskussioner för branschen i Europa (London och/eller
Bryssel), Asien, Nordamerika och Latinamerika.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
9
SV
–
–
–
–
–
–
Stärka offentlig‒privata partnerskap, genom att bygga på de befintliga goda förbindelserna med
branschorgan och samarbetet med stora internationella aktörer och organisationer såsom
Europaparlamentet, kommissionen, Chinese National Tourism Administration (CNTA),
European Tourism Association (ETOA), US Travel Association, BRAZTOA, JATA,
storföretagschefer etc.
Samla information och kunskap från branschen i en rad ämnen, genom att utarbeta en SWOTmodell av den europeiska turistbranschen och definiera avgörande framgångsfaktorer:
Starka sidor – vilka produkter är det som faktiskt drar bokningar för Europa och vilka
intressanta trender håller på att framträda?
Svagheter – vilka faktorer är det som begränsar bokningarna av europeiska semesterresor
(uppfattningar hos kunderna, betänkligheter om säkerhet, valutafluktuationer, hotell- och
flygkapacitet, priser, visum etc.)?
Möjligheter – att stärka eller utvidga Europas produkterbjudande, särskilt för att stödja ett
starkare paneuropeiskt erbjudande och medvetenheten om mindre kända destinationer och
kulturella rutter.
Hot – Analys av konkurrenter för att få insikt om de ”värdeförslag” som andra destinationer har
där Europa har en möjlighet att konkurrera direkt om affärerna.
Avgörande framgångsfaktorer – Vad behöver man göra med Destination Europas varumärke
och strategi för att uppnå positiva resultat för Europa under kommande år, och vilken roll kan
branschen spela för att säkerställa att varumärket antas och främjas och säkrar framgång för
strategin?
Utveckla samarbetsinriktade marknadsföringsverktyg och strategier:
– Marknadsföringskampanjer online och offline för att öka medvetenheten om Destination
Europa på grundval av intressenternas rundabordssamtal (samarbetsinriktad marknadsföring
tillsammans med stora privata turistföretag).
– Samarbete med stora globala mediepartner (CNN, BBC, Financial Times etc.)
– Deltagande i turistmässor och andra stora nationella och internationella evenemang
(ungdomsfestivaler, idrottsevenemang, matmässor).
Öka den politiska medvetenheten om vikten av inkommande turism för den europeiska
ekonomin och vinna gehör hos politiska beslutsfattare på alla nivåer för att överbrygga de
nackdelar som tynger den europeiska turistbranschen.
Åtagandebemyndiganden anslogs för detta pilotprojekt för första året i budgeten för 2016.
Pilotprojektet har följande mål:
– Att öka Europas synlighet som turistmål och att stödja främjandet av europeiska och
transnationella turistprodukter på marknaden i utvalda tredjeländer, genom gemensamma
offentlig-privata partnerskap.
– Att öka flöden av besökare från utvalda tredjeländer till Europa.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
10
SV
Punkt 02 02 77 25 — Pilotprojekt – Företagsekonomiskt kapacitetsuppbyggande för unga
migranter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
660 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
660 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
1 000 000
Reviderat budgetförslag
2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
660 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
1 000 000
Punkt 02 02 77 29 — Förberedande åtgärd – Den europeiska turisthuvudstaden
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag
2017
Åtaganden
Betalningar
2 500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
2 500 000
1 250 000
Anmärkningar:
Turistnäringen är Europas tredje största näringsgren. I EU sysselsätter rese- och turistsektorn nästan
25 miljoner människor (direkt och indirekt), och turister genererar 351 miljarder EUR om året.
Turistnäringen genererar 9,7 % av BNP i EU-28, en siffra som beräknas stiga till 10,4 % fram till
2025.
I fjol besökte fler än455 miljoner turister EU. Turismen är en del av medborgarnas dagliga liv, och
utgör en viktig del av de europeiska värdena. Efter den senaste tidens kriser och vid en tidpunkt
med ett allt större globalt terroristhot, ökar behovet av turism, som en näringsgren som främjar fred.
För en hållbar utveckling och skydd av denna ekonomiskt mycket viktiga sektor behövs ett närmare
samarbete mellan EU:s institutioner och medlemsstaternas regeringar samt ett så stort
medborgarengagemang som möjligt.
Det finns redan två program: den europeiska kulturhuvudstaden och den europeiska
idrottshuvudstaden. Av utvärderingarna av programmet den europeiska kulturhuvudstaden samt av
det offentliga samrådet om dess framtid efter 2019 framgår att det med tiden blivit ett av de mest
ambitiösa kulturinitiativen i Europa samt ett av de mest uppskattade av Europas medborgare.
Programmen har skapat ekonomisk tillväxt i de flesta av de deltagande städerna. 2013 besökte
närmare 11 miljoner turister Marseille (Frankrike), och i Pécs (Ungern) ökade antalet belagda
hotellrum med 27 %. Framför allt har programmet skapat gemenskap, och de flesta av de
deltagande städerna har hittat ett nytt underlag för sina utvecklingsplaner. Dessa har också skapat
tillväxt i de regioner där städerna är belägna.
Det är mycket viktigt att lyfta fram dessa värden och sprida dem till så många som möjligt. Den
europeiska turisthuvudstaden skulle kunna vara ett utmärkt verktyg för detta ändamål. Programmets
syften:
främja det stora turistutbud som de europeiska länderna har att erbjuda, öka medborgarnas
inställning till att dela värden relaterade till den lokala turismen, stärka den utveckling som turismen
genererar i städerna, deras omgivningar och regioner, förbättra imagen för de städer som fått denna
titel och i förlängningen ge deras regionerökad synlighet.
Det är också viktigt att de städer som innehar titeln försöker främja social integration och lika
möjligheter och gör sitt yttersta för att involvera alla delar av det civila samhället i förberedelsen
och genomförandet av det turistrelaterade programmet, med särskild hänsyn tagen till ungdomar
samt marginaliserade och missgynnade grupper.
Tilldelandet av titeln bör grunda sig på ett särskilt turistrelaterat program, som bör ha en stark
europeisk dimension. Turistutvecklingsprogrammet bör ingå i en långsiktig strategi med en hållbar
inverkan på den lokala ekonomiska, kulturella och sociala utvecklingen.
På grund av turismens starka regionala dimension är det viktigt att vid sidan av titeln ”Europeisk
turisthuvudstad” ha möjligheten att belöna de städer och regioner som har uppnått ett unikt,
innovationsbaserat resultat när det gäller turism.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
11
SV
”Europeiska turistpriset” skulle därför kunna tilldelas av en oberoende panel av experter i olika
kategorier (till exempel: hållbar turism, digital turism, hälsoturism) som skulle fastställas av
Europaparlamentet, kommissionen och Regionkommittén. I detta arbete skulle det nätverk av
turistaktörer som har skapat turistmanifestet för tillväxt och sysselsättning (Tourism Manifesto for
Growth and Jobs), med stöd av civilsamhällets organisationer, vara en utmärkt partner.
Det allmänna syftet med den förberedande åtgärden är att
* ge turismen på lokal nivå en egen profil och stärka förbindelserna mellan städerna och deras
regioner,
upprätta den europeiska turisthuvudstaden inom den befintliga institutionella ramen, vid sidan av de
välfungerande kultur- och idrottshuvudstäderna, hitta de gemensamma värdena, utnyttja potentiella
synergier och undvika dubbelarbete,
* öka dragningskraften hos städer och regioner, vilket kan leda till ekonomisk tillväxt och
jobbskapande.
De operativa målen är
* att tilldela högst tre titlar per år inom ramen för den europeiska turisthuvudstaden,
* att fastställa villkoren och kategorierna för det europeiska turistpriset,
* att redan från början involveramedlemsstaterna på frivillig basis, och inleda en strukturell dialog
med rådet,
* att inrätta yrkesorganet, förberedelsekommittén som bedömer kandidaterna i samarbete med
Europaparlamentet, kommissionen och Regionkommittén,
* eftersom regioner är de främsta mottagarna av EU-medel, att se över möjligheten till finansiella
bidrag för programmets hållbarhet,
* att ta fram en årlig kostnadseffektivitetsplan om antalet titlar och pris.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 02 02 77 30 — Pilotprojekt — ALECO (Achieve Leadership in Entrepreneurship and
Cooperation Opportunities – att uppnå ledarskap när det gäller företagande och
samarbetsmöjligheter)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag
2017
Åtaganden
Betalningar
750 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
750 000
375 000
Anmärkningar:
ALECO är ett pilotprojekt för ett envägsprogram för rörlighet för unga EU-företagare med en
maximal längd på en till sex månader i utvalda värdländer utanför EU. Syftet är att ALECOska bli
en integrerad del av Erasmus för unga företagare, i huvudsak genom att uppdatera programmet när
det gäller programmets geografiska omfattning och i vilken utsträckning det är öppet för
framgångsrika företagarmodeller. Pilotprojektet kommer att utnyttja den befintliga strukturen för
Erasmus för unga företagare, inklusive stödkontor, förmedlande organisationer och it-verktyg.
Upp till 200 unga företagare från EU:s medlemsstater förväntas delta. Målgruppen kommer att
väljas ut bland företagarprofiler på basis av ansökan och bedömning. Urvalskriterier: 1. Framtida
företagare som presenterar affärsplaner som kan genomföras direkt och ett bindande åtagande att
starta ett företag. 2. Företagare som under de senaste tre åren startat ett företag, antingen ensamma
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
12
SV
eller i partnerskap. 3. Företagare som dragit nytta av utbytet inom programmet Erasmus för unga
företagare och som visar upp framsteg i sin affärsverksamhet.
Värdländer kan vara följande: Förenta staterna, Israel, Kanada, Singapore, Japan, Kina och
Sydkorea.
Pilotprojektet stöds av Eurochambres, Europeiskt ungdomsforum, Junior Achievement, Knowledge
4 Innovation och European Democrat Students.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 02 03 01 — Verksamhet och utveckling avseende den inre marknaden för varor och tjänster
Budgetförslag 2017
Åtaganden
27 159 000
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
20 500 000
23 685 667
Betalningar
19 500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
27 159 000
Betalningar
20 500 000
Reviderat budgetförslag
2017
Åtaganden
27 159 000
Betalningar
20 500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
27 159 000
20 500 000
Punkt 02 03 77 05 — Pilotprojekt – Dynamisk utveckling av gränsöverskridande e-handel genom
effektiva lösningar för paketleveranser
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag
2017
Åtaganden
Betalningar
250 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
500 000
250 000
Anmärkningar:
Syftet med pilotprojektet är att med hjälp av experter samla in, offentliggöra och kommunicera
bästa praxis på området för gränsöverskridande paketleveranser, på grundval av framgångsrika
genomförandesätt hos alla marknadsaktörer, med målsättningen att hjälpa alla medlemsstater att
uppnå en gemensam nivå av leveranseffektivitet och ta itu med skillnader. Samtidigt skulle
potentiella områden för vidare åtgärder också kunna identifieras med större fokus på
kundnöjdheten.
Projektet skulle kunna omfatta följande fyra steg: 1) En omfattande bedömning av behoven hos
användare av e-handelsinriktade (gränsöverskridande) paketleveranstjänster, 2) en bedömning av i
vilken utsträckning leveransbranschens befintliga praxis tillgodoser dessa behov, 3) identifiering av
god branschpraxis på området, 4) gapanalys med identifiering av områden där ytterligare innovation
och tjänsteförbättringar behövs för att tillgodose rådande och kommande konsumentbehov.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Referensrättsakter:
- Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av postdirektivet
(direktiv 97/67/EG, ändrat genom direktiven 2002/39/EG och 2008/6/EG) - (COM(2015)0568).
- Enligt Andrus Ansip, vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för den digitala
inre marknaden, kommer kommissionen med hänsyn till paketleveranser att:
1. Vidta åtgärder för att förbättra tillsynen och samtidigt stödja innovation och säkerställa lika
villkor för operatörerna.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
13
SV
2. Förbättra prisinformationen, inbegripet priser för små försändelser. Denna åtgärd bör främst vara
till fördel för konsumenter och små företag. En omfattande utvärdering av situationen kommer att
utföras efter två år för att se om det krävs ytterligare åtgärder.
- Artikel publicerad av kommissionen (GD GROW) den 22 december 2015 om billigare
gränsöverskridande paketleveranser för att främja e-handel i EU
- Undersökning av WIK-Consult för kommissionens GD Inre marknaden och tjänster - Bad Honnef,
augusti 2014.
Punkt 02 03 77 06 — Pilotprojekt — Rymdteknik
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag
2017
Åtaganden
Betalningar
1 500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 500 000
750 000
Anmärkningar:
Pilotprojektet om ”rymdteknik” ska främst syfta till att testa partnerskap med industrin för att hitta
prioriteringar för konkurrenskraft. Detta kommer att lägga grunden för ett offentligt-privat
partnerskap (gemensamt teknikinitiativ eller dylikt) inom rymdteknik och en tillhörande färdplan
genom en strukturerad dialog med industrin.
Pilotprojektet ska fokusera på två teman som inte täcks in av de befintliga programmen: innovativa
material för rymdutrustning och en renare rymdmiljö genom avlägsnande av rymdföremål som
befinner sig i omlopp runt jorden.
Det specifika området material för rymdutrustning är mycket viktigt eftersom den europeiska
rymdsektorn för närvarande befinner sig i en beroendeställning när det gäller vissa kritiska material.
För att kunna minska beroendet av försörjning av material och stödja en hållbar konkurrenskraftig
rymdsektor som uppfyller bestämmelserna i Reach-förordningen skulle två stora frågor kunna lösas
genom att ta fram innovativa material för rymdutrustning: en sammansatt försörjningskälla för
kritisk rymdutrustning och oberoende med avseende på material och processer. Det råder
underkapacitet på marknaden för kolbaserade råmaterial, och rymdsektorn, som är en
lågvolymkund, drabbas värst. Försörjningskällorna till sammansatta råmaterial är fortfarande starkt
koncentrerade till USA och Japan. Strävan efter ett oberoendeav material och processer bör syfta till
att främja europeiska källor till kritiska material och processer som påverkas av frågor om
oberoende och/eller Reach-förordningen.
Innovativa material för rymdutrustning skulle också vara en lösning för att avlägsna rymdföremål
som befinner sig i omlopp runt jorden genom att möjliggöra utveckling av lämplig teknik för att
säkerställa att satelliteravlägsnas när deras uppdrag är slut.
Jordens omloppsbana måste vara i gott skick för att möjliggöra bemannade och obemannade
operationer i rymden i framtiden. EU bör börja vidta de nödvändiga åtgärderna för att begränsa
tillväxten av skrot som befinner sig i omlopp runt jorden.
De tre huvudsakliga områdena för teknikutveckling skulle kunna vara:
1. Lösningar för avlägsnande av rymdföremål som befinner sig i omlopp runt jorden, i slutet av
deras livstid (framdrivning).
2. Kurs och kontrollerat återinträde (utformning och modellering).
3. Utformning av avskaffande (kontrollerad nedbrytning vid återinträde). Upprätta ett långsiktigt
system för avlägsnande av rymdföremål som befinner sig i omlopp runt jorden genom ett
pilotprojekt skulle också innebära en avsevärd miljöinsats.
Syftet är att uppnå hållbara långsiktiga utbyteslösningar för material genom innovation, och att hitta
lösningar för rymdskrotet är av avgörande betydelse för industrin.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
14
SV
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 02 04 02 01 — Ledarskap i rymden
Budgetförslag 2017
Åtaganden
179 406 948
Betalningar
172 900 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
179 406 948
Betalningar
172 900 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
202 306 948
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
184 350 000
179 406 948
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
172 900 000 179 406 948
172 900 000
Punkt 02 04 02 03 — Ökad innovation i små och medelstora företag
Budgetförslag 2017
Åtaganden
35 426 341
Betalningar
46 810 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
35 426 341
Betalningar
46 810 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
40 526 341
Betalningar
49 360 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
35 426 341
Betalningar
46 810 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
35 426 341 46 810 000
Punkt 02 04 03 01 — Mot en resurseffektiv, klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av
råvaror
Budgetförslag 2017
Åtaganden
82 703 328
Betalningar
54 380 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
82 703 328
Betalningar
54 380 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
87 503 328
Betalningar
56 780 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
82 703 328
Betalningar
54 380 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
82 703 328 54 380 000
Artikel 02 04 51 — Slutförande av tidigare forskningsramprogram – Sjunde ramprogrammet – EG
(2007–2013)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
27 300 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
25 930 000
p.m.
Betalningar
27 300 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
27 300 000
Betalningar
p.m. 27 300 000
Artikel 02 05 01 — Utveckling och tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för global
satellitnavigering (Galileo) till 2020
Budgetförslag 2017
Åtaganden
614 965 000
Betalningar
495 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
588 169 000
Betalningar
419 611 975
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
614 965 000
Betalningar
495 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
614 965 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
495 000 000 614 965 000
495 000 000
Artikel 02 05 02 — Tillhandahållande av satellitbaserade tjänster för ökade prestanda hos GPS så
att de gradvis täcker hela Europeiska civila luftfartskonferensens (ECAC-regionen) till 2020
(Egnos)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
280 000 000
Betalningar
150 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
260 000 000
Betalningar
149 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
280 000 000
Betalningar
150 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
280 000 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
150 000 000 280 000 000
150 000 000
Artikel 02 05 11 — Europeiska byrån för GNSS
Budgetförslag 2017
Åtaganden
26 523 436
Betalningar
26 523 436
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
26 329 436
Betalningar
26 329 436
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
26 523 436
Betalningar
26 523 436
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
26 523 436
Betalningar
26 523 436
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
26 523 436 26 523 436
Artikel 02 05 51 — Slutförande av europeiska satellitnavigeringsprogram (Egnos och Galileo)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
40 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
34 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
40 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
40 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m. 40 000 000
Artikel 02 06 01 — Operativa tjänster som bygger på rymdbaserade observationer och
jordbaserade data (Copernicus)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
118 306 000
Betalningar
129 796 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
116 281 000
Betalningar
122 926 080
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
118 306 000
14635/16 ADD 5
Betalningar
129 796 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
118 306 000
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
129 796 000 118 306 000
15
SV
129 796 000
Artikel 02 06 02 — Uppbyggnad av en självständig jordobservationskapacitet för EU (Copernicus)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
486 526 000
Betalningar
564 376 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
461 214 000
Betalningar
492 464 410
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
486 526 000
Betalningar
564 376 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
486 526 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
564 376 000 486 526 000
564 376 000
Artikel 03 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom politikområdet
Konkurrens
Budgetförslag 2017
88 921 661
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
87 997 970
Reviderat budgetförslag 2017
88 921 661
Förlikning 2017
89 910 140
89 910 140
Punkt 03 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
5 111 622
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 022 937
Reviderat budgetförslag 2017
5 111 622
Förlikning 2017
5 184 921
5 184 921
Punkt 03 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
7 718 209
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
7 443 197
Reviderat budgetförslag 2017
7 718 209
Förlikning 2017
7 718 209
7 718 209
Artikel 03 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet Konkurrens
Budgetförslag 2017
5 614 292
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 436 181
Reviderat budgetförslag 2017
5 614 292
Förlikning 2017
5 614 292
5 614 292
Artikel 04 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet
Sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Budgetförslag 2017
68 897 317
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
68 181 634
Reviderat budgetförslag 2017
68 897 317
Förlikning 2017
69 663 198
69 663 198
Punkt 04 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
5 115 485
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 024 266
Reviderat budgetförslag 2017
5 115 485
Förlikning 2017
5 180 803
5 180 803
Punkt 04 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
5 009 039
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 841 250
Reviderat budgetförslag 2017
5 009 039
Förlikning 2017
5 009 039
5 009 039
Artikel 04 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet Sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Budgetförslag 2017
4 350 005
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 212 003
Reviderat budgetförslag 2017
4 350 005
Förlikning 2017
4 350 005
4 350 005
Punkt 04 01 04 01 — Stödutgifter för Europeiska socialfonden och icke-operativt tekniskt stöd
Budgetförslag 2017
14 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
13 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
14 500 000
14 500 000
Förlikning 2017
14 500 000
Punkt 04 01 04 02 — Stödutgifter för Programmet för sysselsättning och social innovation
Budgetförslag 2017
4 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 750 000
Reviderat budgetförslag 2017
4 000 000
Förlikning 2017
4 000 000
4 000 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier, kommittéer och möten med experter, inklusive
möten och andra utgifter i samband med det europeiska forumets arbete för att förbättra samarbetet
när det gäller att tackla odeklarerat arbete, konferenser, information och publikationer som direkt
kan knytas till förverkligandet av målen för det program eller de åtgärder som omfattas av denna
budgetpost, samt alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt stöd som inte inbegriper
myndighetsuppgifter och som kommissionen lägger ut på entreprenad i form av tillfälliga avtal om
tjänster.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
16
SV
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp –
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör
inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e–
g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa
enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som
ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas deltagande i unionsprogrammen och i förekommande
fall från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt 6 0 3 1 i
inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med
punkterna e–g i artikel 21.2 i budgetförordningen. Detta får göras i samma proportion som gäller för
belopp som godkänts för de administrativa utgifterna för programmet, i förhållande till den totala
anslagsnivån.
Rättslig grund:
Se kapitel 04 03.
Artikel 04 02 60 — Europeiska socialfonden – Mindre utvecklade regioner – Investera i tillväxt
och sysselsättning
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
7 346 787 700 4 979 660 000 7 346 787 700 4 979 660 000 7 346 787 700 4 979 660 000 7 346 787 700 4 979 660 000
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
7 346 787
700
4 979 660
000
Anmärkningar:
Detta anslag ska täcka ESF-stöd till målet Investera i tillväxt och sysselsättning i de mindre
utvecklade regionerna under programperioden 2014–2020. För att dessa ekonomiskt och socialt
eftersatta regioner ska hinna ikapp krävs långsiktiga, kontinuerliga satsningar. Denna kategori
omfattar regioner vars BNP per capita är mindre än 75 % av genomsnittlig BNP i EU-27.
Främjande av horisontell jämställdhet mellan kvinnor och män genom särskilda åtgärder bör vara
en del av det stöd som ESF erbjuder, i syfte att förbättra kvinnors anställbarhet och deras deltagande
på arbetsmarknaden. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid icke-diskriminering på
arbetsmarknaden, bekämpning av feminiseringen av fattigdomen, tillgång till utbildning och
överkomliga barnomsorgstjänster.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om
Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347,
20.12.2013, s. 470), och särskilt punkt c i artikel 4.3.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
17
SV
Artikel 04 02 61 — Europeiska socialfonden – Övergångsregioner – Investera i tillväxt och
sysselsättning
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
1 907 753 625 1 109 539 000 1 907 753 625 1 109 539 000 1 907 753 625 1 109 539 000 1 907 753 625 1 109 539 000
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
1 907 753
625
1 109 539
000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka ESF-stöd till målet Investera i tillväxt och sysselsättning under
programperioden 2014–2020 i en ny kategori av regioner, övergångsregioner, som ersätter
infasnings- och utfasningsmodellen från 2007–2013. Denna kategori omfattar alla regioner med en
BNP per capita på mellan 75 % och 90 % av BNP-genomsnittet i EU-27.
Särskilda åtgärder för genusperspektiv och jämställdhet bör utgöra en del av det stöd som ESF
erbjuder, i syfte att förbättra kvinnors anställbarhet och deras deltagande på arbetsmarknaden.
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid icke-diskriminering på arbetsmarknaden, bekämpning av
feminiseringen av fattigdomen, tillgång till utbildning och överkomliga barnomsorgstjänster.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om
Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347,
20.12.2013, s. 470), och särskilt punkt b artikel 4.3.
Artikel 04 02 62 — Europeiska socialfonden – Mer utvecklade regioner – Investera i tillväxt och
sysselsättning
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
3 629 184 747 2 508 475 000 3 629 184 747 2 490 475 000 3 629 184 747 2 508 475 000 3 629 184 747 2 508 475 000
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
3 629 184
747
2 490 475
000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka stödet från ESF inom ramen för målet Investera i tillväxt och
sysselsättning i de mer utvecklade regionerna under programperioden 2014–2020. Även om
satsningarna på de mindre utvecklade regionerna också fortsättningsvis kommer att prioriteras inom
sammanhållningspolitiken, avser detta anslag således större utmaningar som rör alla medlemsstater,
t.ex. global konkurrens i kunskapsekonomin, övergången till en koldioxidsnål ekonomi och social
polarisering som förvärras av den rådande ekonomiska situationen. I denna kategori finns regioner
med en BNP per capita på mer än 90 % av BNP-genomsnittet i EU-27.
Särskilda åtgärder för genusperspektiv och jämställdhet bör utgöra en del av det stöd som ESF
erbjuder, i syfte att förbättra kvinnors anställbarhet och deras deltagande på arbetsmarknaden.
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid icke-diskriminering på arbetsmarknaden, bekämpning av
feminiseringen av fattigdomen, tillgång till utbildning och överkomliga barnomsorgstjänster.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
18
SV
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om
Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347,
20.12.2013, s. 470), och särskilt artikel 4.3 a.
Punkt 04 02 63 01 — Europeiska socialfonden – Operativt tekniskt stöd
Budgetförslag 2017
Åtaganden
16 000 000
Betalningar
11 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
16 000 000
Betalningar
9 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
16 000 000
Betalningar
11 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
16 000 000
Betalningar
11 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
16 000
11 000 000
000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder som rör förberedelser, övervakning, tekniskt stöd,
utvärdering, revision och kontroll samt programmet för övergripande kommunikation, och som
krävs för genomförandet av förordning (EU) nr 1303/2013, i enlighet med artiklarna 58 och 118 i
den förordningen. Anslaget får särskilt användas för att täcka kostnaderna för verksamhet med
partnerorganisationer och aktörer i medlemsstaterna (t.ex. utbildning, möten och konferenser).
Detta anslag är också avsett att täcka administrativt lärande och samarbete med icke-statliga
organisationer och arbetsmarknadens parter.
Detta anslag är även avsett att bl.a. täcka följande:
– Verktyg för elektronisk projekttillämpning och projektrapportering, enhetliggörande och
standardisering av handlingar och förfaranden för förvaltning och genomförande operativa
program.
– Sakkunnigbedömning av varje medlemsstats ekonomiska förvaltning och utförandekvalitet.
– Standardiserad dokumentation om offentliga upphandlingar.
– Ett gemensamt system för resultat- och resultatindikationer, inbegripet data uppdelat på kön.
– En handledning för bästa praxis för att optimera utnyttjandeprocessen och minska felfrekvensen.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om
Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (EUT L 347,
20.12.2013, s. 470).
Artikel 04 02 64 — Sysselsättningsinitiativ för ungdomar
Budgetförslag 2017
Åtaganden
—
Betalningar
600 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
—
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
600 000 000 1 500 000 000 1 100 000 000
14635/16 ADD 5
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
—
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
600 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
—
Betalningar
600 000 000
19
SV
Punkt 04 03 01 01 — Utgifter för förberedande samrådsmöten med företrädare för fackföreningar
Budgetförslag 2017
Åtaganden
450 000
Betalningar
300 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
450 000
Betalningar
300 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
452 800
Betalningar
302 800
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
450 000
Betalningar
300 000
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
450 000
300 000
Punkt 04 03 01 03 — Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen
och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare, inklusive från tredjeländer
Budgetförslag 2017
Åtaganden
8 822 000
Betalningar
6 365 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
8 822 000
Betalningar
6 365 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
8 822 000
Betalningar
6 365 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
8 822 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
6 365 000 8 822 000
6 365 000
Anmärkningar:
Målet för denna verksamhet är att främja geografisk rörlighet och rörlighet på arbetsmarknaden
(inklusive samordning av de sociala trygghetssystemen) för europeiska arbetstagare, i syfte att
övervinna hindren för fri rörlighet för arbetstagare och bidra till upprättandet av en verklig
arbetsmarknad på europeisk nivå. Det kan också användas för att stödja integreringen av reguljära
migrerande arbetstagare, inbegripet från tredjeländer, på arbetsmarknaderna i EU. Särskild
uppmärksamhet bör fästas vid en analys av hur könsspecifika hinder för yrkesmässig rörlighet och
könsspecifika risker kan undanröjas.
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder till stöd för övervakning av unionsrätten genom finansiering
av ett nätverk av experter på fri rörlighet för arbetstagare och social trygghet som regelbundet
rapporterar om genomförandet av unionslagstiftningsakter i medlemsstaterna och på unionsnivå,
samt analyser och utvärderingar av de övergripande tendenserna i medlemsstaternas lagstiftning om
fri rörlighet för arbetstagare och samordning av de sociala trygghetssystemen. Detta anslag ska även
täcka åtgärder för stöd till tillämpning av unionslagstiftningsakter genom kommittémöten,
informationsverksamhet och annat särskilt tekniskt stöd samt utveckling och ibruktagande av
Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).
Detta anslag är avsett att täcka framför allt följande:
– Utgifter för studier, möten med experter, information och publikationer som direkt kan knytas
till förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt,
samt alla andra utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för
offentlig myndighet och som kommer att läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av
tillfälliga servicekontrakt.
– Analys och bedömning av de huvudsakliga tendenserna i medlemsstaterna när det gäller fri
rörlighet för arbetstagare, och samordning av systemen för social trygghet samt finansiering av
expertnätverk på de områdena.
– Analys och forskning om ny politisk utveckling inom fri rörlighet för arbetstagare, t.ex. med
anknytning till övergångsperiodernas slut och modernisering av bestämmelserna om social
trygghet.
– Säkerställande av rättvis rörlighet genom inrättandet av ytterligare informationscentrum,
– Stöd till administrativa kommissionens och dess arbetsgruppers verksamhet och uppföljning av
fattade beslut, samt stöd till de tekniska och rådgivande kommittéerna för fri rörlighet för
arbetstagare.
– Stöd till förberedelser inför tillämpningen av de nya förordningarna om social trygghet,
inbegripet gränsöverskridande utbyte av erfarenheter och information och utbildning som
utvecklas på nationell nivå.
– Åtgärder syftande till att ge bättre tjänster till och informera allmänheten, bl.a. åtgärder för att
kartlägga migrerande arbetstagares problem med social trygghet och anställning, inbegripet
situationen för personer under osäkra arbetsförhållanden och hemarbetande kvinnor och
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
20
SV
omsorgstagare, och åtgärder för att påskynda och förenkla förvaltningsrutiner,
jämställdhetsbaserade analyser av hindren för fri rörlighet för arbetstagare och bristande
samordning av systemen för social trygghet och hur detta påverkar personer med
funktionshinder, inbegripet anpassning av förvaltningsrutiner till nya metoder för
informationsbehandling, i syfte att förbättra systemet för förvärvande av rättigheter och
beräkning av förmåner i enlighet med förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72,
förordning (EG) nr 859/2003, förordning (EG) nr 883/2004 med genomförandeförordningen
(EG) nr 987/2009 samt förordning (EU) nr 1231/2010.
– Utveckling av information och åtgärder för att informera allmänheten om deras rättigheter vid
fri rörlighet för arbetstagare och samordningen av systemen för social trygghet.
– Stöd till datautbyte om social trygghet mellan medlemsstaterna, i syfte att bistå dem i deras
genomförande av förordning (EG) nr 883/2004 och dess tillämpningsförordning (EG) nr
987/2009. Här ingår underhåll av centralnoden i systemet EESSI, komponenter för testsystemet,
hjälpcentralverksamhet, stöd för ytterligare utveckling av systemet och utbildning.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp –
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör
inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i punkterna e–g
i artikel 21.2 i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning
av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i
utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Rättslig grund:
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 45 och 48.
Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social
trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen
(EGT L 149, 5.7.1971, s. 2).
Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr
1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras
familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1).
Rådets direktiv 98/49/EG av den 29 juni 1998 om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för
anställda och egenföretagare som flyttar inom gemenskapen (EGT L 209, 25.7.1998, s. 46).
Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i
förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje
land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser (EUT L 124,
20.5.2003, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning
av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om
tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala
trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om
utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de
tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa
förordningar (EUT L 344, 29.12.2010, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens
fria rörlighet inom unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1).
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
21
SV
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om minimikrav för ökad
rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och
bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (EUT L 128, 30.4.2014, s. 1).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som
underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT
L 128, 30.4.2014, s. 8)
Punkt 04 03 01 05 — Informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarorganisationer
Budgetförslag 2017
Åtaganden
19 263 200
Betalningar
17 800 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
18 888 200
Betalningar
17 150 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
19 263 200
Betalningar
17 800 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
19 263 200
Betalningar
17 800 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
19 263 200 17 800 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för informations- och utbildningsåtgärder till förmån för
arbetstagarorganisationer, inklusive representanter för arbetstagarorganisationer i kandidatländerna,
i samband med unionsåtgärder inom ramen för genomförandet av unionens sociala dimension.
Dessa åtgärder bör hjälpa arbetstagarorganisationerna att bemöta de övergripande utmaningarna för
den europeiska sysselsättnings- och socialpolitiken enligt Europa 2020-strategin samt enligt
unionens initiativ för att bemöta följderna av den ekonomiska krisen. Särskilt uppmärksamhet måste
ägnas utbildning om jämställdhetsutmaningar på arbetsplatsen.
Detta anslag är avsett att täcka framför allt följande:
– Stöd till två särskilda fackliga organisationers arbetsprogram, European Trade Union Institute
samt European Centre for Workers’ Questions, som har inrättats för att underlätta
kapacitetsuppbyggnad genom utbildning och forskning på EU-nivå, och för att öka
arbetstagarföreträdarnas delaktighet i EU:s beslutsprocess.
– Informations- och utbildningsåtgärder till förmån för arbetstagarorganisationer, inklusive
organisationer i kandidatländerna, i samband med genomförandet av unionsåtgärder som rör
unionens sociala dimension.
– Åtgärder där företrädare för parterna i kandidatländerna deltar, i syfte att främja den sociala
dialogen på europeisk nivå. Det syftar också till att främja en lika medverkan av kvinnor och
män i arbetstagarorganisationernas beslutsfattande organ.
Det behövs starka och kompetenta arbetsmarknadsparter för att kunna förbättra processen att
återlansera den sociala dialogen och förbättra dess funktion i syfte att stödja återhämtningen och
förstärka konkurrenskraften och rättvisan i den sociala marknadsekonomi.
Rättslig grund:
Uppgifter som följer av de särskilda befogenheter som kommissionen ges enligt artikel 154 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Konvention som ingicks 1959 mellan EKSG:s höga myndighet och Internationella arbetsbyråns
(ILO) informationscentrum om säkerhet och hygien på arbetsplatsen.
Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1) och tillhörande särdirektiv.
Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för
förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg (EGT L 113, 30.4.1992, s. 19).
Punkt 04 03 01 08 — Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
16 206 000
Betalningar
12 400 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
14 181 000
Betalningar
11 160 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
16 206 000
14635/16 ADD 5
Betalningar
12 400 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
16 206 000
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
12 400 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
16 206 000 12 400 000
22
SV
Punkt 04 03 02 01 — Progress – Stöd till utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering
av unionens sysselsättnings- och socialpolitik och lagstiftning om arbetsvillkor
Budgetförslag 2017
Åtaganden
60 000 000
Betalningar
38 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
60 000 000
Betalningar
38 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
65 000 000
Betalningar
43 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
60 000 000
Betalningar
38 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
65 000 000 41 167 000
Punkt 04 03 02 02 — Eures ‒ Främja arbetstagarnas frivilliga geografiska rörlighet och stärka
sysselsättningsmöjligheterna
Budgetförslag 2017
Åtaganden
22 578 000
Betalningar
17 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
22 061 000
Betalningar
16 325 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
23 578 000
Betalningar
18 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
22 578 000
Betalningar
17 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
23 578 000 17 753 000
Punkt 04 03 02 03 — Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap ‒ Öka tillgången och
tillgängligheten till finansiering för juridiska och fysiska personer, särskilt dem som befinner sig
längst från arbetsmarknaden, och sociala företag
Budgetförslag 2017
Åtaganden
43 465 800
Betalningar
27 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
25 624 200
Betalningar
27 500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
43 465 800
Betalningar
27 500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
43 465 800
Betalningar
27 500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
43 465 800 27 500 000
Anmärkningar:
Det allmänna målet för Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation
(EaSI) är att bidra till Europa 2020-strategin och till de därmed sammanhörande huvudmålen för
sysselsättning, utbildning och fattigdom genom finansiellt stöd för unionens mål.
EaSI är uppdelat i tre delar som kompletterar varandra: Progress, Eures samt Mikrofinansiering och
socialt entreprenörskap.
För att nå programmets allmänna mål, nämligen att främja sysselsättning och social inkludering
genom att öka tillgången och tillgängligheten till mikrofinansiering för utsatta grupper och
mikroföretag och genom att öka de sociala företagens tillgång till finansiering, är de särskilda målen
för delen Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap följande:
– Öka tillgången till och förekomsten av mikrofinansiering för personer som har förlorat eller
riskerar att förlora sitt arbete eller som har svårigheter att komma in på eller tillbaka till
arbetsmarknaden samt personer som hotas av social utestängning och utsatta personer,
inbegripet kvinnor som önskar bli företagare, som har svårt att få tillträde till den traditionella
kreditmarknaden och som vill starta eller utveckla ett eget mikroföretag, samt för mikroföretag,
i synnerhet sådana som sysselsätter ovannämnda personer.
– Bygga upp den institutionella kapaciteten hos instanser som tillhandahåller mikrokrediter.
– Stödja utvecklingen av sociala företag.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna budgetpost. Dessa belopp –
som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör
inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i punkterna e–g
i artikel 21.2 i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning
av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i
utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på
västra Balkan deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan
leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med punkterna e–g i artikel 21.2 i
budgetförordningen.
Alla återbetalningar från finansiella instrument enligt artikel 140.6 i budgetförordningen, inbegripet
kapitalåterbetalningar, utlösta garantier och återbetalningar på lånesumman, till kommissionen som
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
23
SV
förs upp under punkt 6 3 4 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till
förfogande i enlighet med punkt i i artikel 21.3 i budgetförordningen.
En del av anslaget ska användas för stöd och tekniskt bistånd till dem som erhållit
mikrofinansiering.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 2013 om
Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av
beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för
sysselsättning och social delaktighet (EUT L 347, 20.12.2013, s. 238).
Artikel 04 03 11 — Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Budgetförslag 2017
Åtaganden
20 364 000
Betalningar
20 364 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
20 364 000
Betalningar
20 364 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
20 364 000
Betalningar
20 364 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
20 364 000
Betalningar
20 364 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
20 364 000
20 364 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska fondens för förbättrade levnads- och arbetsvillkor
(Eurofound) utgifter för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2), samt
driftsutgifter för arbetsprogrammet (avdelning 3).
Eurofound ska underrätta Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
Unionens bidrag för 2017 uppgår till totalt EUR. Ett belopp på EUR från återanvändning av
överskott ska läggas till det belopp på EUR som tas upp i budgeten.
En del av detta anslag är avsett för undersökningar om arbetsvillkoren och
arbetsmarknadsrelationerna till stöd för en politik som garanterar fler och bättre arbetstillfällen, som
gör arbete mer hållbart och stärker den sociala dialogen i Europa.
En ytterligare del av detta anslag är avsett för undersökningar och framtidsinriktad forskning om
arbetsmarknaderna, särskilt övervakning och förutseende av strukturella förändringar och dess
inverkan på sysselsättningen, samt hantering av följderna.
Anslaget ska också täcka forskning och insamling av information om levnadsförhållanden och
livskvalitet, med särskild inriktning på socialpolitik och de offentliga tjänsternas roll för att förbättra
livskvaliteten. Forskning om hur yrkes- och privatliv kan förenas, med särskild tonvikt på kvinnors
situation, och kampen mot osäkra anställningar, där kvinnor är överrepresenterade, bör också täckas
av detta anslag.
Detta anslag kommer slutligen att användas för analyser av digitaliseringens inverkan på samtliga
ovannämnda områden samt för undersökningar som bidrar till politik som syftar till uppåtgående
konvergens i Europeiska unionen.
Fondens tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt.
Rättslig grund:
Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för
förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 139, 30.5.1975, s. 1).
Artikel 04 03 13 — Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Budgetförslag 2017
Åtaganden
17 375 000
Betalningar
17 375 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
17 051 000
Betalningar
17 051 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
17 375 000
14635/16 ADD 5
Betalningar
17 375 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
17 375 000
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
17 375 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
17 375 000
24
SV
17 375 000
Artikel 04 03 51 — Slutförande av Progress
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
5 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
4 750 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
5 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
5 000 000
Betalningar
p.m.
5 000 000
Punkt 04 03 77 23 — Förberedande åtgärder – Reaktivera – rörlighetsprogram inom EU för
arbetslösa över 35
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
1 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
1 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 500 000
Betalningar
1 500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
1 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
2 500 000
1 500 000
Punkt 04 03 77 25 — Förberedande åtgärd – Barngarantisystem/Upprättande av en europeisk
barngaranti och ekonomiskt stöd för detta
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
2 000 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
2 000 000
Anmärkningar:
Ojämlikheter anses vara en orsak till makroekonomisk instabilitet och minskad tillväxt. Europeiska
och nationella åtgärder för att komma till rätta med ojämlikheter som påverkar barn kan därför
betraktas som en långsiktig politik för att nå makroekonomisk stabilitet och tillväxt. Att öppna upp
möjligheter kan ge ökad ekonomisk prestanda och förbättrade levnadsförhållanden.
Bekämpning av fattigdom och social utslagning är ett av EU 2020-målen, i syfte att med åtminstone
20 miljoner människor minska antalet människor som befinner sig i fattigdom eller social
utslagning, eller som hotas av det. Mellan 2008 och 2014 ökade antalet personer som riskerade
fattigdom och social utestängning i EU-27* från 116 miljoner till 121 miljoner, vilket innebär att
nästan var fjärde person i EU-27 riskerar att drabbas av fattigdom eller social utslagning. Bland
denna grupp är barnfattigdomen skrämmande. 2014 löpte över 26 miljoner barn i EU risk att hamna
i fattigdom och över nio miljoner levde i allvarlig materiell fattigdom. Om det inte vidtas några
åtgärder för att komma till rätta med denna situation riskerar de att i större utsträckning misslyckas
med utbildningen (EU 2020-målet om utbildning) och kommer att få mycket stora svårigheter att
integreras på arbetsmarknaden (EU 2020-målet om sysselsättning). Barngarantin är en integrerad
metod för att bekämpa barnfattigdom, där syftet är att till fullo genomföra kommissionens
rekommendation om investeringar i barn, för att säkerställa att alla barn som löper risk att hamna i
fattigdom i Europa (inklusive flyktingar) har tillgång till fri hälsovård, fri utbildning, fri
barnomsorg, anständiga bostäder och tillräckligt med mat. Att täcka dessa fem åtgärdsområden
genom europeiska och nationella handlingsplaner skulle säkerställa att levnadsförhållandena och
möjligheterna för miljontals barn i Europa förbättras avsevärt och ges ett långsiktigt perspektiv.
Barngarantin är en viktig horisontell politik och bör ses som en investering i den stabilitet och det
välstånd i Europeiska unionen som krävs för att upprätthålla EU:s tillväxtpotential.
För att barngarantin ska bli ett framgångsrikt instrument i kampen mot barnfattigdom bör man
införa ett europeiskt ekonomiskt stöd för att säkerställa en samordnad insats tillsammans med
medlemsstaterna för att uppfylla gemensamma mål med bindande indikatorer. Syftet med den
förberedande åtgärden är att definiera genomföranderamen för barngarantin, vilket innefattar
1) val av jämförbara mätkriterier för att avsätta medel i enlighet med kommissionens
rekommendation för investeringar i barn,
2) utvärdering av befintliga nationella insatser och EU-insatser för att möta de multidimensionella
aspekterna av barnfattigdom och kartlägga bästa praxis,
3) avgränsning av de programtyper som ska finansieras,
4) inrättande av finansieringsarrangemang,
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
25
SV
1 000 000
5) och inrättande av styrningsmekanismer som inkluderar övervakning och utvärdering.
Detta kommer att uppnås genom oberoende forskningsarbete, samråd med partner(t.ex. statliga
institutioner, icke-statliga organisationer, akademiska institutioner, den privata sektorn och det
europeiska nätverket för barnombudsmän) och tekniska seminarier.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 04 06 01 — Främja social sammanhållning och åtgärda de värsta formerna av fattigdom i
unionen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
544 386 912
Betalningar
440 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
544 386 912
Betalningar
420 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
548 386 912
Betalningar
444 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
544 386 912
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
440 000 000 544 386 912
Anmärkningar:
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) ersätter EU:s ordning för
utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen, som upphörde i slutet av 2013.
För att säkerställa kontinuiteten mellan de två programmen ska utgifterna berättiga till stöd från
operativa program enligt Fead, om de löps upp av en stödmottagare och betalas mellan den
1 december 2013 och den 31 december 2023.
Fead ska främja den sociala sammanhållningen, stärka den sociala integrationen och därmed i
slutändan bidra till målet att utrota fattigdomen i unionen genom att bidra till uppnåendet av Europa
2020-strategins mål att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska minska
med minst 20 miljoner, samtidigt som den ska komplettera strukturfonderna. Eftersom andelen
kvinnor som riskerar fattigdom eller social utestängning är högre än andelen män kommer fonden
följa ett jämställdhetsinriktat tillvägagångssätt genom att anpassa åtgärderna till de grupper som
riskerar att drabbas av fattigdom och social utestängning, däribland kvinnor och äldre personer.
Fonden ska bidra till det specifika målet att åtgärda och utrota de värsta formerna av fattigdom
genom att tillhandahålla icke-finansiellt stöd till dem som har det sämst ställt i form av
livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd och genom åtgärder för social
delaktighet i syfte att se till att de personer som har det sämst ställt integreras i samhället.
Detta mål och resultaten av fondens genomförande ska bedömas kvalitativt och kvantitativt.
Fead ska användas för att komplettera, inte för att ersätta eller minska hållbara nationella strategier
för fattigdomsutrotning och social integration, vilket fortfarande är medlemsstaternas ansvar.
Resurser för fonden som är tillgängliga för budgetåtaganden under perioden 2014–2020 ska uppgå
till 3 395 684 880 EUR i 2011 års priser.
Fattigdomen är ett flerdimensionellt problem och att bekämpa den bör bli ett primärt mål. Större
vikt bör läggas på fattigdom inom alla strategier, eftersom det är ett komplext problem med många
orsaker. Det är av yttersta vikt att komma ihåg att fattigdomen inte bara påverkar vår samtid, utan
även har stor betydelse för framtiden. Personer som lever i fattigdom, i synnerhet barn, löper större
risk att inte lyckas senare i livet och att utestängas från samhället.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
26
SV
440 000 000
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för
europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (EUT L 72, 12.3.2014, s. 1).
Artikel 05 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda för politikområdet jordbruk och
landsbygdens utveckling
Budgetförslag 2017
99 669 189
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
98 633 857
Reviderat budgetförslag 2017
99 669 189
Förlikning 2017
100 777 140
100 777 140
Punkt 05 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
3 361 500
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 304 896
Reviderat budgetförslag 2017
3 361 500
Förlikning 2017
3 419 215
3 419 215
Punkt 05 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
6 490 597
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
6 209 572
Reviderat budgetförslag 2017
6 490 597
Förlikning 2017
6 490 597
6 490 597
Artikel 05 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet jordbruk och landsbygdens utveckling
Budgetförslag 2017
6 292 864
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
6 093 226
Reviderat budgetförslag 2017
6 292 864
Förlikning 2017
6 292 864
6 292 864
Punkt 05 01 04 01 — Stödutgifter för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) – Ickeoperativt tekniskt stöd
Budgetförslag 2017
7 682 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
7 452 000
Reviderat budgetförslag 2017
7 682 000
Förlikning 2017
7 682 000
7 682 000
Punkt 05 01 04 04 — Stödutgifter för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU) – Icke-operativt tekniskt stöd
Budgetförslag 2017
4 910 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 763 000
Reviderat budgetförslag 2017
4 910 000
Förlikning 2017
4 910 000
4 910 000
Punkt 05 02 06 05 — Kvalitetshöjande åtgärder
Budgetförslag 2017
45 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
42 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
45 000 000
Förlikning 2017
46 000 000
46 000 000
Punkt 05 02 08 03 — Producentorganisationernas driftsfonder
Budgetförslag 2017
491 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
476 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
491 000 000
Förlikning 2017
455 000 000
455 000 000
Punkt 05 02 08 99 — Andra åtgärder (frukt och grönsaker)
Budgetförslag 2017
500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
500 000
Reviderat budgetförslag 2017
500 000
Förlikning 2017
54 500 000
54 500 000
Punkt 05 02 09 08 — Nationella stödprogram för vinsektorn
Budgetförslag 2017
1 081 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 081 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 081 000 000
Förlikning 2017
1 075 000 000
1 075 000 000
Punkt 05 02 11 99 — Andra åtgärder (övriga vegetabiliska produkter eller åtgärder)
Budgetförslag 2017
100 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
100 000
Reviderat budgetförslag 2017
100 000
Förlikning 2017
100 000
100 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka eventuella restbelopp och eventuella övriga utgifter för andra
växtprodukter/åtgärder enligt förordningarna (EEG) nr 2075/92, (EG) nr 1786/2003, (EG) nr
1234/2007 och (EU) nr 1308/2013 som inte täcks av anslagen för de övriga punkterna i artikel
05 02 11.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
27
SV
Anslaget inbegriper utgifter för exceptionella åtgärder enligt artiklarna 219, 220.1 b och 221 i
förordning (EU) nr 1308/2013.
Rättslig grund:
Rådets förordning (EEG) nr 2075/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för råtobak (EGT L 215, 30.7.1992, s. 70).
Rådets förordning (EG) nr 1786/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma
organisationen av marknaden för socker (EUT L 270, 21.10.2003, s. 114).
Punkt 05 02 12 02 — Lagringsåtgärder för skummjölkspulver
Budgetförslag 2017
14 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
14 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
14 000 000
Förlikning 2017
19 000 000
19 000 000
Punkt 05 02 12 04 — Lagringsåtgärder för smör och grädde
Budgetförslag 2017
12 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
12 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
12 000 000
Förlikning 2017
9 000 000
9 000 000
Punkt 05 02 12 99 — Andra åtgärder (mjölk och mjölkprodukter)
Budgetförslag 2017
5 300 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 300 000
Reviderat budgetförslag 2017
605 300 000
Förlikning 2017
504 700 000
504 700 000
Punkt 05 03 01 01 — Systemet för samlat gårdsstöd
Budgetförslag 2017
52 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
52 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
52 000 000
Förlikning 2017
45 000 000
45 000 000
Punkt 05 03 01 02 — Systemet för enhetlig arealersättning
Budgetförslag 2017
4 504 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 504 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
4 504 000 000
Förlikning 2017
4 101 000 000
4 101 000 000
Punkt 05 03 01 05 — Särskilt stöd (artikel 68 i förordning (EU) nr 73/2009) – Frikopplat direktstöd
Budgetförslag 2017
1 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 000 000
Förlikning 2017
100 000
100 000
Punkt 05 03 01 07 — Omfördelningsstöd
Budgetförslag 2017
1 646 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 646 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 646 000 000
Förlikning 2017
1 609 000 000
1 609 000 000
Punkt 05 03 01 10 — Ordningen för grundstöd
Budgetförslag 2017
16 391 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
16 267 000 000
16 391 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
15 621 000 000
Förlikning 2017
15 296 000 000
Punkt 05 03 01 11 — Stöd till jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön
Budgetförslag 2017
12 211 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
12 211 000 000
12 211 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
11 696 000 000
Förlikning 2017
11 696 000 000
Punkt 05 03 01 13 — Stöd till unga jordbrukare
Budgetförslag 2017
507 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
507 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
507 000 000
441 000 000
Förlikning 2017
441 000 000
Punkt 05 03 02 06 — Am- och dikobidrag
Budgetförslag 2017
1 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 500 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 500 000
1 000 000
Förlikning 2017
1 000 000
Punkt 05 03 02 40 — Grödspecifikt stöd för bomull
Budgetförslag 2017
247 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
247 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
247 000 000
14635/16 ADD 5
246 000 000
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
246 000 000
28
SV
Punkt 05 03 02 44 — Särskilt stöd (artikel 68 i förordning (EU) nr 73/2009) – Kopplat direktstöd
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
4 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
4 000 000
Förlikning 2017
6 000 000
6 000 000
Punkt 05 03 02 50 — Posei – Europeiska unionens stödprogram
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
412 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
412 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
412 000 000
411 000 000
Förlikning 2017
411 000 000
Punkt 05 03 02 60 — System med frivilligt kopplat stöd
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
4 063 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 058 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
4 063 000 000
3 988 000 000
Förlikning 2017
3 988 000 000
Punkt 05 03 02 61 — Ordningen för småbrukare
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
p.m.
Parlamentets ståndpunkt 2017
p.m.
Reviderat budgetförslag 2017
p.m.
1 347 000 000
Förlikning 2017
1 347 000 000
Punkt 05 03 02 99 — Övrigt (direktstöd)
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
3 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
3 000 000
Förlikning 2017
2 500 000
2 500 000
Artikel 05 04 60 — Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling – EJFLU (2014–2020)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
14 355 548
9 921 022 443
697
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
14 353 948
9 900 922 443
697
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
14 355 548
9 921 022 443
697
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
14 355 548
9 921 022 443
697
Förlikning 2017
Åtaganden
14 355 548
697
Anmärkningar:
Alla intäkter som införs i artikel 6 7 1 i den allmänna inkomstberäkningen avseende program för
perioden 2014–2020 får ge upphov till ytterligare anslag under valfri punkt i denna artikel i enlighet
med artiklarna 21 och 177 i budgetförordningen.
Följande rättsliga grund gäller alla budgetposter i denna artikel om inte annat anges:
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG)
nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17 december 2013 om vissa
övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu), om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1305/2013 vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets
förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013,
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
29
SV
Betalnin
gar
9 921
022 443
(EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras tillämpning under år 2014 (EUT L 347,
20.12.2013, s. 865).
Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga
budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
Punkt 05 04 60 01 — Främja hållbar landsbygdsutveckling och en jordbrukssektor inom unionen
som är mer territoriellt och miljömässigt balanserad, klimatvänlig och innovativ
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
14 337 026
9 902 000 000
697
Åtaganden
Parlamentets ståndpunkt 2017
Betalningar
Åtaganden
14 337 026
9 883 500 000
697
Betalningar
14 337 026
9 902 000 000
697
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
14 337 026
9 902 000 000
697
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
14 337 026
697
9 902 000
000
Punkt 05 04 60 02 — Operativt tekniskt stöd
Budgetförslag 2017
Åtaganden
18 522 000
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
19 022 443
Åtaganden
16 922 000
Betalningar
17 422 443
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
18 522 000
Betalningar
19 022 443
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
18 522 000
Betalningar
19 022 443
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
18 522 000 19 022 443
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för tekniskt stöd på kommissionens initiativ i enlighet med
artiklarna 51–54 i förordning (EU) nr 1305/2013, artikel 6 i förordning (EU) nr 1306/2013 och
artikel 58 i förordning (EU) nr 1303/2013. Detta omfattar det europeiska nätverket för
landsbygdsutveckling och nätverket för det europeiska innovationspartnerskapet.
Artikel 05 06 01 — Internationella jordbruksavtal
Budgetförslag 2017
Åtaganden
8 105 849
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
8 105 849
Åtaganden
6 975 849
Betalningar
6 975 849
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
8 105 849
Betalningar
8 105 849
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
8 105 849
Betalningar
8 105 849
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
8 105 849
8 105 849
Punkt 05 07 01 06 — Utgifter för finansiella korrigeringar till förmån för medlemsstater till följd
av beslut om avslutande av föregående års räkenskaper genom delad förvaltning enligt
garantisektionen vid EUGFJ (tidigare åtgärder) och enligt EGFJ
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
20 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
20 000 000
Förlikning 2017
20 000 000
20 000 000
Punkt 05 07 01 07 — Utgifter för finansiella korrigeringar till förmån för medlemsstater till följd
av beslut om avslutande av föregående års räkenskaper genom delad förvaltning enligt
garantisektionen vid EUGFJ (tidigare åtgärder) och enligt EGFJ.
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
p.m.
Parlamentets ståndpunkt 2017
p.m.
Reviderat budgetförslag 2017
p.m.
Förlikning 2017
25 000 000
25 000 000
Artikel 05 07 02 — Tvistlösning
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
50 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
39 280 000
Reviderat budgetförslag 2017
50 000 000
Förlikning 2017
29 000 000
29 000 000
Artikel 05 08 01 — Informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
15 020 830
Betalningar
14 831 386
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
15 020 830
Betalningar
14 831 386
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
15 020 830
Betalningar
14 831 386
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
18 000 830
Betalningar
17 811 386
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
18 000 830 17 811 386
Artikel 05 08 03 — Omstrukturering av system för jordbruksundersökningar
Budgetförslag 2017
Åtaganden
12 070 110
Betalningar
4 330 573
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
12 070 110
Betalningar
4 330 573
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
12 070 110
Betalningar
4 330 573
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
16 090 110
Betalningar
7 330 573
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
16 090 110
7 330 573
Artikel 05 08 09 — Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) – Operativt tekniskt stöd
Budgetförslag 2017
3 770 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 657 000
Reviderat budgetförslag 2017
3 770 000
14635/16 ADD 5
6 270 000
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
6 270 000
30
SV
Punkt 05 08 77 14 — Pilotprojekt — Omstrukturering av honungsbikedjan samt avels- och
urvalsprogram avseende varroaresistenta honungsbin
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
210 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
210 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
200 000
Betalningar
210 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
210 000
Förlikning 2017
Åtaganden
200 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.
Binas försvinnande påverkar hela unionen eftersom pollineringen minskar, vilket utgör ett hot mot
den biologiska mångfalden och folkhälsan. Unionen måste kunna tackla detta problem genom att
utarbeta en verklig ekonomisk strategi från produktion till konsumtion, där man fokuserar på hela
honungsproduktionskedjan. Inom ramen för de nationella biodlingsprogrammen och åtgärder såsom
tekniskt stöd till biodlare och biodlarorganisationer och utökning av bibestånden kan tillämpad
forskning medfinansieras av unionen.
Syftet med detta pilotprojekt är att sammanföra de olika unionsstrategierna om innovation, social
delaktighet och sysselsättningsskapande för att koppla dem till en omläggning av den gemensamma
jordbrukspolitiken och stödja jordbrukets inriktning mot ökad hållbarhet och praktisk forskning
inom uppfödning av resistenta bibestånd, särskilt bestånd som är varroaresistenta.
Metodik:
– Genomförande av en rad kompletterande och integrerade åtgärder, t.ex. genetiskt urval (särskilt
urval av varroaresistens), uppfödning och bevarande, utbildning i läran om bin/bins hälsa (bins
beteende, veterinär- och hälsotekniker).
– Stöd för lokala svärmar och drottningreproduktion/uppfödningsanläggningar.
– Samarbete med relevanta forskare och forskningsinstitut, för att uppnå så stora synergieffekter
som möjligt (inbegripet med befintliga forskningsprogram om honungsbin i unionen).
Det finns ett stort behov av specifik tillämpad forskning, särskilt om urval av varroaresistens, för att
rädda honungsbina samt av finansiering av praktiska lösningar för att ge frivilliga tillgång till
resultaten av grundforskning inom bivetenskapliga projekt vid EU-stödda forskningsinstitut.
Kunskapsöverföring samt stöd till genomförandet av denna metodik och till relevanta
kommunikationsverktyg kan inte finansieras genom något befintligt program. Ett första "Europeiskt
bivetenskapligt utbildningscentrum" skulle fungera som en grund för att undersöka följande frågor:
forskning, urval och bevarande, inplantering och biologisk mångfald.
Även om honungsbiet spelar en viktig roll inom jordbruket är de flesta biodlare och uppfödare
frivilliga. Vad gäller pollinering och honungsproduktion finns det yrkesbiodlare och småföretag
som hanterar en större mängd bisamhällen. Även dessa yrkesbiodlare får dock ofta sitt avelsmaterial
från de avelsgrupper som i huvudsak sköts av frivilliga.
Följaktligen finns det i biodlarvärlden nästan inga ekonomiska resurser för att tillämpa resultaten av
forskning om uppfödning av varroaresistenta bibestånd genom ett unionsomfattande samarbete
mellan frivilliga (biodlare) och forskare. Syftet med detta pilotprojekt är att överbrygga denna
praktiska brist i det sjunde ramprogrammets program SMARTBEES och nationella
biodlingsprogram.
Projektet kommer därför att fokuseras på ett konkret program för uppfödning av utvalda
varroaresistenta bibestånd, och kommer att genomföras i samarbete med större uppfödargrupper och
erfarna biodlare i ett antal EU-länder. De metoder som ska användas bygger på den etablerade
VSH-egenskapen (Varroa Sensitive Hygiene trait) och ska när det gäller uppfödningen av
varroaresistenta bin samordnas av en utsedd organisation, så att man på detta sätt förutser en
effektiv och ändamålsenlig spridning av varroaresistenta bibestånd. Internationellt samarbete med
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
31
SV
Betalnin
gar
210 000
andra experter inom tillämpad forskning om varroaresistens kommer att betraktas som särskilt
viktigt. De europeiska honungsbiarterna, Carnica, Buckfast och Black Bee, ska inkluderas i
projektet. Ett år in i projektets genomförande skulle en internationell workshop kunna anordnas för
att presentera resultatet av experimentet.
Det mätbara värdet av denna åtgärd förväntas bli 7 miljarder EUR under perioden 2016–2020,
uppdelat enligt följande:
– Skapandet av 10 miljoner bikupor i unionen motsvarar en omsättning på över 2 miljarder EUR.
– Inköpen av utrustning för att hålla en bikupa och producera honung motsvarar en omsättning på
över 3 miljarder EUR för bikupetillverkarna och bikupeförsäljarna.
– En ökning av honungsproduktionen i unionen till följd av skapandet av 10 miljoner bikupor,
vilken ersätter den nuvarande årliga importen (50 % av efterfrågan) från tredjeländer och
motsvarar en omsättning på över 2 miljarder euro.
Genom att man ökar pollineringen till den nivå som krävs för att bibehålla och expandera
jordbruksproduktionen i unionen, med fler och bättre produkter, kommer jordbruksproduktionen att
öka och de subventioner som betalas ut till jordbrukarna som kompensation för produktionsförluster
att minska.
Skapandet av 30 000 arbetstillfällen skulle i sin tur generera 30 000 indirekta arbetstillfällen, vilket
alltså totalt skulle ge 60 000 arbetstillfällen.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 05 09 03 01 — Säkerställa tillräcklig försörjning av säkra och högkvalitativa livsmedel och
andra biobaserade produkter.
Budgetförslag 2017
Åtaganden
237 123 857
Betalningar
121 648 169
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
237 123 857
Betalningar
121 648 169
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
267 923 857
Betalningar
137 048 169
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
237 123 857
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
121 648 169 237 123 857
Anmärkningar:
Denna verksamhet kommer att inriktas på att utveckla mer hållbara och produktiva system för jordoch skogsbruk, samtidigt som tjänster, koncept och strategier utvecklas för en livskraftig försörjning
på landsbygden. Dessutom kommer särskild tonvikt att läggas på hälsosamma och säkra livsmedel
för alla liksom på konkurrenskraftiga metoder för livsmedelsbearbetning som förbrukar mindre
resurser och producerar mindre biprodukter. Ansträngningar kommer samtidigt att göras för att på
ett hållbart sätt utnyttja levande akvatiska resurser (t.ex. hållbart och miljövänligt fiske).
Koldioxidsnål, resurseffektiv, hållbar och konkurrenskraftig europeisk biobaserad industri kommer
också att främjas.
Detta anslag kommer att användas för forskning och innovation på jordbruksområdet som syftar till
att trygga försörjningen av säkra och högkvalitativa livsmedel och andra biobaserade produkter.
Forskningsprojekt i vilka primärproducenter direkt deltar kommer att prioriteras så att man
maximerar den praktiska tillämpligheten av resultaten.
Rättslig grund:
Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för
genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och
om upphävande av beslut 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och
2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965).
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
32
SV
121 648 169
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om
inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska
fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen
för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013
och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s.
1).
Artikel 06 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom politikområdet
Transport och rörlighet
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
35 749 675
Parlamentets ståndpunkt 2017
35 378 319
Reviderat budgetförslag 2017
35 749 675
Förlikning 2017
36 147 079
36 147 079
Punkt 06 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 367 212
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 325 654
Reviderat budgetförslag 2017
2 367 212
Förlikning 2017
2 404 640
2 404 640
Punkt 06 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 032 932
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 961 607
Reviderat budgetförslag 2017
2 032 932
Förlikning 2017
2 032 932
2 032 932
Artikel 06 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet Transport och rörlighet
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 257 145
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 185 539
Reviderat budgetförslag 2017
2 257 145
Förlikning 2017
2 257 145
2 257 145
Punkt 06 01 04 01 — Utgifter för stöd till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Transport
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 750 000
Reviderat budgetförslag 2017
2 000 000
Förlikning 2017
2 000 000
2 000 000
Punkt 06 01 06 01 — Genomförandeorganet för innovation och nätverk – Bidrag från Fonden för
ett sammanlänkat Europa (FSE)
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
14 252 226
Parlamentets ståndpunkt 2017
13 752 226
Reviderat budgetförslag 2017
14 252 226
14 832 226
Förlikning 2017
14 832 226
Punkt 06 02 01 01 — Att undanröja flaskhalsar, förstärka järnvägens driftskompatibilitet,
komplettera felande länkar, och förbättra gränsöverskridande sträckor
Budgetförslag 2017
Åtaganden
1 174 293 698
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
428 362 267 1 141 284 618
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
427 362 267 1 462 493 698
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
572 462 267 1 174 293 698
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
428 362 267 1 174 293 698
Anmärkningar:
Målet att ”undanröja flaskhalsar och komplettera felande länkar” hänvisar till artikel 4.2 a i
förordning (EU) nr 1316/2013. Detta mål kommer att genomföras genom ansökningsomgångarna
inom de årliga och fleråriga arbetsprogram som utgör finansieringsbesluten i den mening som avses
i artikel 84 i budgetförordningen av projekt i det transeuropeiska stamnätet och unionens
transportkorridorer, vilka definieras i bilagorna till FSE och riktlinjer för TEN-T. Måtten på
genomförandet av detta mål förväntas utgöras av nya och förbättrade gränsöverskridande
förbindelser och undanröjda flaskhalsar, som tilldelats medel från Fonden för ett sammanlänkat
Europa.
En del av anslaget ska användas för att stödja det transeuropeiska cykelnätet EuroVelo.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
33
SV
Betalnin
gar
428 362
267
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om
inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och
om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013,
s. 129), och särskilt artikel 4.2 a.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska
fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen
för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013
och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s.
1).
Punkt 06 02 01 02 — Att säkerställa hållbara och effektiva transportsystem
Budgetförslag 2017
Åtaganden
59 776 865
Betalningar
43 209 743
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
59 776 865
Betalningar
43 209 743
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
77 176 865
Betalningar
51 909 743
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
59 776 865
Betalningar
43 209 743
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
59 776 865
43 209 743
Anmärkningar:
Målet att ”säkerställa hållbara och effektiva transporter på lång sikt” avser artikel 4.2 b i förordning
(EU) nr 1316/2013. Detta mål kommer att genomföras genom ansökningsomgångarna inom de
årliga och fleråriga arbetsprogram som utgör finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 84
i budgetförordningen.
Under perioden 2014–2020 kommer en uppföljning av Marco Polo-programmet att genomföras av
Fonden för ett sammanlänkat Europa inom ramen för de reviderade TEN-T-riktlinjerna. I enlighet
med artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december
2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om
upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1) kommer den att medföra en
ny strategi till stöd för godstransporttjänster i unionen (preliminär budget 70–140 miljoner EUR per
år). Det är viktigt att optimera utnyttjandet av transportinfrastrukturen genom att föra över gods till
mer hållbara transportsätt, bland annat inre vattenvägar, och öka de multimodala tjänsternas
effektivitet. Hållbara program som syftar till att delvis ersätta kostnaden för byte av transportslag
som lastbilar ådrar sig (ekobonus) kan också stödjas.
Stöd kan gå till digitala initiativ till sammanslagning av godstrafik (cargo-pooling) samt projekt för
delad rörlighet i stads- och landsbygdsområden
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om
inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och
om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013,
s. 129), och särskilt artikel 4.2 b.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska
fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen
för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013
och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s.
1).
Punkt 06 02 01 03 — Att optimera integreringen och sammanlänkningen av transportslagen och
göra transporterna mer driftskompatibla
Budgetförslag 2017
Åtaganden
360 321 493
Betalningar
83 988 294
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
322 551 298
Betalningar
81 378 294
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
414 721 493
14635/16 ADD 5
Betalningar
111 188 294
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
410 321 493
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
83 988 294 410 321 493 83 988 294
34
SV
Anmärkningar:
Målet att ”optimera integreringen och sammanlänkningen av transportslagen och göra transporterna
mer driftskompatibla, säkrare och tryggare” avser artikel 4.2 c i förordning (EU) nr 1316/2013.
Detta mål kommer att genomföras genom ansökningsomgångarna inom de årliga och fleråriga
arbetsprogram som utgör finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 84 i
budgetförordningen.
Hur detta mål uppnås kommer att bedömas utifrån antalet inlands- och kusthamnar och flygplatser
med anslutning till järnvägsnätet, antalet förbättrade multimodala logistikplattformar, antalet
förbättrade förbindelser genom höghastighetsleder till sjöss och antalet energiförsörjningskällor i
alternativa energikällor på stomnätet.
Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet och sjösättningen av Sesar ligger inom
ramen för detta mål.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om
inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och
om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013,
s. 129), och särskilt artikel 4.2 c.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska
fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen
för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013
och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s.
1).
Punkt 06 02 01 05 — Att skapa en miljö som bättre främjar privata investeringar i
transportinfrastrukturprojekt
Budgetförslag 2017
Åtaganden
62 109 000
Betalningar
50 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
62 109 000
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
50 000 000
Betalningar
152 109 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
95 000 000
62 109 000
Betalningar
50 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
62 109 000
50 000 000
Artikel 06 02 02 — Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Budgetförslag 2017
Åtaganden
34 184 000
Betalningar
34 184 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
33 545 000
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
33 545 000
34 184 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
34 184 000
34 184 000
Betalningar
34 184 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
34 184 000
34 184 000
Artikel 06 02 04 — Europeiska järnvägsbyrån
Budgetförslag 2017
Åtaganden
29 643 000
Betalningar
29 643 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
28 825 000
Betalningar
28 825 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
29 643 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
29 643 000
29 643 000
Betalningar
29 643 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
29 643 000
29 643 000
Artikel 06 02 51 — Slutförande av programmet Transeuropeiska nät
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
340 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
333 700 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
340 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
340 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
340 000 000
Artikel 06 02 52 — Slutförande av programmet Marco Polo
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
8 135 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
7 725 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
14635/16 ADD 5
Betalningar
8 135 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
8 135 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
35
SV
8 135 000
Punkt 06 02 77 15 — Pilotprojekt – Öka medvetenheten om alternativ till privatbil
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
490 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
400 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
490 000
Anmärkningar:
Bakgrund:
Runt 55 procent av alla bilresor är mindre än fem kilometer. Det genomsnittliga antalet resenärer i
en bil är lågt, omkring 1,3 personer per bil. Dessa siffror visar att alternativen till privat användning
av bilar fortfarande är underutvecklade och att det finns en enorm potential för ett byte av
transportslag mot mer hållbara sådana.
Att öka medvetenheten är ett första steg mot att utveckla alternativ till privat användning av bilar.
Syftet är att uppmuntra till en beteendeförändring avseende resor mellan till exempel hemmet och
arbetet eller hemmet och affären. Det finns redan ett antal initiativ för att övergå från användningen
av personbil till icke-motoriserad individuell rörlighet såsom promenader och cykling, även
användning av elcykel (som har potentialen att vara det mest tillförlitliga och snabbaste
transportslaget för avstånd upp till 10 kilometer). Men dessa initiativ, som mest inriktar sig på
individuellt beteende, skulle kunna påskyndas med hjälp av ett kollektivt tillvägagångssätt.
Projekt:
Pilotprojektet går ut på att ta fram nya verktyg för att öka medvetenheten på kollektiv nivå. Det
finns stora möjligheter att inom offentliga och privata företag, lokala myndigheter och
internationella konferenser testa nya verktyg för att mäta och sätta upp mål för ett byte av
transportslag på gruppnivå. Dessa verktyg kallas ”grupp- och resultatinriktade system” och
använder crowdsourcing och anknytande teknik. De bidrar till bättre flexibilite, agenda och
långsiktig samordning mellan människor samt genererar statistik och massdata om
beteendeförändringar. Pilotprojektet kommer att ta fram och sprida en rad verktyg för att begränsa
användningen av bilar till endast det nödvändiga.
Överensstämmer med följande:
– COP 21-avtalets huvudmål, som går ut på att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen
gott och väl under 2 °C över förindustriell nivå.
– EU:s vitbok om transporter (COM(2011)0144) som innehåller ambitiösa mål för minskning av
koldioxidutsläpp: ”Transportsektorns mål för 2030 kommer att vara att minska växthusgasutsläppen
till cirka 20 % under nivåerna för 2008.”
– Europaparlamentets initiativbetänkande om hållbar rörlighet i städer, där man betonar att
parlamentet är ”övertygat om att luftföroreningar har en lokal, regional, nationell och
gränsöverskridande dimension, och att åtgärder krävs på alla styrningsnivåer. Parlamentet efterlyser
därför en förstärkning av flernivåstyrningen, där alla aktörer tar ansvar för de åtgärder som kan och
bör vidtas på respektive nivå.”
– Kommissionens meddelande om utfasning av fossila bränslen ur transportsektorn, som
offentliggjordes i juli 2016 och i vilket minskning av koldioxidutsläpp anges som en topprioritering
för EU:s transportpolitik.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
36
SV
245 000
Punkt 06 02 77 16 — Pilotprojekt – Hållbar delad rörlighet som är sammanlänkad med
kollektivtrafik på den europeiska landsbygden (utveckling av konceptet ”smarta
landsbygdstransportområden” (SMARTAs))
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
600 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
600 000
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
600 000
300 000
Anmärkningar:
På den europeiska landsbygden har det skett en kraftig ökning av projekt för utveckling av delad
rörlighet som är sammanlänkad med kollektivtrafik och icke-motoriserad individuell rörlighet.
Dessa bygger på olika konventionella och digitala verktyg (t.ex. appar för smarta telefoner) och
omfattar exempelvis samåkning, bilpooler, delad körning, liftning, kollektiva taxiresor och flexibla
taxibussar. Denna utveckling är en enorm möjlighet till ett lyft för ”smarta
landsbygdstransportområden” (SMARTAs). Pilotprojektet kommer att förbättra kunskaperna och
medvetenheten om huruvida det finns ett behov av en gränsöverskridande strategi för SMARTAs,
såsom utbyte av bästa praxis, interoperabilitet, hållbar regional utveckling, sammanhållning,
forskning och utveckling och innovation.
Pilotprojektet har potentialen att skapa fördelar för alla, till exempel genom minskade
koldioxidutsläpp (COP 21-avtalet) och bättre rörlighetsförbindelser i avlägsna områden och
landsbygdsområden för personer som inte kan eller inte vill ha en egen bil (ungdomar, äldre, socialt
utsatta personer).
Det åttonde av de tio målen för ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem i EU:s
vitbok om transporter (COM(2011)0144), ” är att fram till 2020 inrätta en ram för ett europeiskt
system för multimodal transportinformation, transportförvaltning och betalning.
Vidare, initiativ 22 i vitboken (”Friktionsfria transporter från dörr till dörr”) handlar om att definiera
de åtgärder som behövs för ytterligare integrering av olika passagerartransportmedel, så att det blir
möjligt att erbjuda friktionsfria multimodala resor från dörr till dörr. Initiativ 27 omreseinformation
handlar om att öka kunskaperna om alternativ till traditionell privat transport (köra mindre, gå och
cykla, samåkning, infartsparkering, intelligent biljettförsäljning m.m.).
Slutligen är detta pilotprojekt ett bra verktyg för att tillämpa EU:s lagstiftning om intelligenta
transportsystem (direktiv 2010/40/EU om införande av intelligenta transportsystem och
kommissionens tillhörande arbetsprogram) samt för vidareutveckling av Horisont 2020 och
genomförandet av den digitala agendan.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 06 02 77 17 — Pilotprojekt – Uppbyggnaden av det gemensamma europeiska luftrummet
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
800 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
800 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
800 000
400 000
Anmärkningar:
Den europeiska flygledningstjänsten sköts av 28 leverantörer av flygtrafiktjänster utifrån nationella
gränser på marken. De beräknade kostnaderna för uppsplittringen av luftrummet uppgår till
4 miljarder EUR om året. Pilotprojektet ska utvärdera en ny uppbyggnad av det europeiska
luftrummet, som enbart baseras på flödeseffektivitet, direkta rutter och det mest effektiva antalet
flygkontrollcentraler. Detta förslag kommer att ta hänsyn till teknik med anknytning till Sesar för att
fastställa de mest effektiva platserna för genomförande.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
37
SV
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 06 02 77 18 — Pilotprojekt – Kartläggning av tillgängliga transporter för personer med
nedsatt rörlighet
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
600 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
600 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
600 000
300 000
Anmärkningar:
Genom detta pilotprojekt ska det utvecklasen digital plattform för transporter i städer för personer
med nedsatt rörlighet.
En av sex européer har en funktionsnedsättning av något slag, och med en åldrande befolkning
kommer behovet av information om transportalternativ fria från hinder i städerna endast att växa
med tiden. Kommuner och transportföretag arbetar med att göra transporter mer tillgängliga och
harmoniserade runtom i Europa, men informationen om vilka alternativ som finns för obehindrad
rörlighet når ännu inte fram på ett tydligt sätt, och många berörda måste fortfarande förlita sig på
privat organiserade transportalternativ.
I rättsakten om tillgänglighet, som föreslogs 2015, lades grunden för att förbättra livet för personer
med funktionsnedsättning. Den syftar till att ta itu med de spretiga och ofta motsägelsefulla
nationella tillgänglighetskraven som har skapat hinder för företag och därmed hindrat personer med
funktionsnedsättning från att dra nytta av den inre marknadens potential.
Pilotprojektet kommer först att stödja insamlingen av information om obehindrad rörlighet i städer
och sedan att sammankoppla informationen till en gemensam internetplattform, som helst ska vara
åtkomlig via en mobiltelefonapp och andra lättåtkomliga informationsverktyg. Denna plattform
kommer till exempel att ta hänsyn till en mer korrekt gånghastighet, kollektivtrafikens och vissa
gators tillgänglighet samt de befintliga specialiserade transporttjänsternas tillgänglighet.
Rättsakten inriktar sig bland annat på att göra transporter mer tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning, genom att harmonisera medlemsstaternas tillgänglighetskrav. Genom detta
pilotprojekt kommer man därför att fortsätta detta arbete genom att bidra till bättre information om
tillgängliga transporter för användarna. Detta bör uppmuntra transportföretagen att påskynda
förbättringen av sina tillgänglighetsstandarder och näringslivet att utnyttja den digitala ekonomins
marknadsmöjligheter, som erbjuds av denna ännu relativt outnyttjade marknad.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 06 02 77 19 — Pilotprojekt – Säkra parkeringsplatser för lastbilar
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
850 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
850 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
850 000
425 000
Anmärkningar:
Det ökade migrationstrycket på EU har haft en allvarlig inverkan på både trafiksäkerheten och
säkerheten inom vägtransportsektorn i ett antal medlemsstater på vissa platser, såsom Calais, där
flyktingar försöker ta sig in i lastbilar. Det är nödvändigt att göra något åt denna kris och
tillhandahålla säkra parkeringsplatser för lastbilar för att förhindra att flyktingar mister livet och
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
38
SV
skydda lastbilschaufförerna samt för att hjälpa till att undvika materiella skador för
transportföretagen.
Pilotprojektet ska täcka utgifter för anläggning av säkra och övervakade parkeringsplatser för
lastbilar längs de stora vägtransportlederna genom Europa vid gränsövergångar, på de platser där
trafik- och lastbilssäkerheten påverkas av att ett stort antal flyktingar försöker klättra in i lastbilar
för att ta sig över en gräns.
Anslaget kommer att vara utöver de 5 miljoner EUR som kommissionens vice ordförande
Timmermans lovade de franska myndigheterna för att hantera flyktinglägren i Calais.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 06 03 03 01 — Att skapa ett resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande
europeiskt transportsystem
Budgetförslag 2017
Åtaganden
102 781 794
Betalningar
103 235 669
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
102 781 794
Parlamentets ståndpunkt 2017
Betalningar
Åtaganden
103 235 669
133 581 794
Betalningar
118 635 669
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
102 781 794
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
103 235 669 102 781 794
103 235 669
Punkt 06 03 07 32 — Det andra gemensamma företaget för forskningsprojektet om
flygledningstjänster i det gemensamma europeiska luftrummet (Sesar2)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
96 758 493
Betalningar
65 088 493
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
58 239 096
Parlamentets ståndpunkt 2017
Betalningar
Åtaganden
64 078 493
96 758 493
Betalningar
65 088 493
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
96 758 493
Betalningar
65 088 493
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
96 758 493
65 088 493
Punkt 06 03 07 34 — Det gemensamma företaget Shift2Rail (S2R)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
60 043 130
Betalningar
50 800 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
43 280 063
Parlamentets ståndpunkt 2017
Betalningar
Åtaganden
48 143 000
60 043 130
Betalningar
50 800 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
60 043 130
Betalningar
50 800 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
60 043 130
50 800 000
Artikel 07 01 01 — Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Miljö
Budgetförslag 2017
45 818 414
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
45 342 466
Reviderat budgetförslag 2017
45 818 414
46 327 744
Förlikning 2017
46 327 744
Punkt 07 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
3 583 114
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 520 051
Reviderat budgetförslag 2017
3 583 114
3 640 624
Förlikning 2017
3 640 624
Punkt 07 01 02 11 — Administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
3 269 144
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 163 666
Reviderat budgetförslag 2017
3 269 144
3 269 144
Förlikning 2017
3 269 144
Artikel 07 01 03 — Utgifter för IKT-utrustning och tjänster inom politikområdet Miljö
Budgetförslag 2017
2 892 861
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 801 086
Reviderat budgetförslag 2017
2 892 861
2 892 861
Förlikning 2017
2 892 861
Punkt 07 01 04 01 — Stödutgifter för programmet för miljö och klimatpolitik (Life) –
Underprogram för miljö
Budgetförslag 2017
1 600 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 520 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 600 000
14635/16 ADD 5
1 600 000
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
1 600 000
39
SV
Artikel 07 02 01 — Bidrag till en grönare och mer resurseffektiv ekonomi samt till utveckling och
genomförande av unionens miljöpolitik och miljölagstiftning
Budgetförslag 2017
Åtaganden
139 399 233
Betalningar
67 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
139 399 233
Betalningar
67 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
144 399 233
Betalningar
72 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
139 399 233
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
67 000 000 139 399 233
67 000 000
Artikel 07 02 02 — Stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald
Budgetförslag 2017
Åtaganden
165 584 150
Betalningar
57 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
165 584 150
Betalningar
57 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
172 084 150
Betalningar
63 500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
165 584 150
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
57 000 000 165 584 150
57 000 000
Artikel 07 02 03 — Stödja bättre miljöstyrning och information på alla nivåer
Budgetförslag 2017
Åtaganden
59 383 000
Betalningar
50 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
59 383 000
Betalningar
50 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
60 883 000
Betalningar
51 500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
59 383 000
Betalningar
50 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
59 383 000
50 000 000
Artikel 07 02 06 — Europeiska miljöbyrån
Budgetförslag 2017
Åtaganden
35 166 405
Betalningar
35 166 405
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
34 850 405
Betalningar
34 850 405
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
35 166 405
Betalningar
35 166 405
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
35 166 405
Betalningar
35 166 405
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
35 166 405
35 166 405
Punkt 07 02 77 35 — Pilotprojekt — kartläggning och bedömning av ekosystem och
ekosystemtjänster i de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna:
skapa kopplingar och slå samman resurser
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
Anmärkningar:
Genom åtgärd 5 i EU:s strategi för biologisk mångfald uppmanas medlemsstaterna att kartlägga och
bedöma läget för ekosystemen och ekosystemtjänsterna på sina territorier. En arbetsgrupp för
kartläggning och bedömning av ekosystem och ekosystemtjänster (MAES) skapades 2012, men en
titt i MAES digitala atlas visar tydligt att det arbete som pågår främst är koncentrerat till den
europeiska kontinenten, med viss kartläggning gjord för Makaronesien. Detta står i kontrast till den
rika biologiska mångfalden i de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och
territorierna, där det t.ex. finns fler endemiska arter än på hela den europeiska kontinenten. De
utomeuropeiska enheterna borde därför, både i sin egen rätt och med hänvisning till EU:s
internationella åtaganden, ha en central plats i MAES-initiativet. Det finns flera anledningar till att
så inte sker, t.ex. otillräckliga uppgifter om marktäckning och markanvändning, logistiska
svårigheter att arbeta i små isolerade områden, språkliga och politiska hinder samt brist på lokala
mänskliga resurser.
De ekosystemprofiler som tagits fram av BEST för alla de yttersta randområdena och de
utomeuropeiska länderna och territorierna visar på stora luckor i kunskapen om biologisk mångfald,
vilket är ett stort hinder för tillfredsställande kartläggning och bedömning av ekosystem. Det står
klart att man behöver utveckla metoder som är anpassade till verkligheten i de utomeuropeiska
områdena. Dessa metoder bör utnyttja lokal kunskap, genom användning av NetBiome-CSA:s
samarbetsverktyg och nätverk.
Detta pilotprojekt kommer att engagera politiska beslutsfattare, forskare och civilsamhället för att
utveckla metoder för att kartlägga och bedöma ekosystem och ekosystemtjänster i de yttersta
randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna. Samordning och synergier behövs
så att den geografiska, politiska och kunskapsmässiga splittringen kan omvandlas till en tillgång,
med sammanslagning av resurser och robusta verktyg för medverkan. Projektet kommer att starta
med en bedömning av hur långt man har kommit med MAES i de deltagande utomeuropeiska
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
40
SV
500 000
områdena och med en kartläggning och motivering av de mänskliga och materiella resurserna i vart
och ett av dem. Man kan utgå från den inventering av arter och livsmiljöer och den MAES-exercis
som planerats inom pilotprojektet ”Att kartlägga arter och livsmiljöer i de franska yttersta
randområdena”, som antogs i budgeten för 2016 (07 02 77 24). Därefter väljs en specifik region och
ett specifikt bidrag ut som fallstudier, som blir fokus för arbetet i ett team med lokala experter,
politiker och företrädare för det civila samhället, sammanförda från alla de yttersta randområdena
och de utomeuropeiska länderna och territorierna.
Utöver att ge ett konkret bidrag till MAES-arbetet ska projektet visa på genomförbarheten och
mervärdet med ett arbetssätt nedifrån och upp, där man involverar lokala aktörer och ser till att de
har nödvändiga resurser. Om projektet lyckas kommer man att kunna testa och tillämpa MAESmetoden i olika regioner världen över, sprida metoder och riktlinjer om bästa praxis och bidra till att
ge EU en världsledande ställning på det här området.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 07 02 77 36 — Pilotprojekt — Nätverk av Europas miljöhuvudstäder
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
Anmärkningar:
Detta pilotprojekt ska ge ekonomiskt stöd till utvecklingen av ett nytt nätverk av europeiska
miljöhuvudstäder (bestående av de städer som redan varit Europas miljöhuvudstäder och de städer
som är kandidater för utmärkelsen) för utbyte av erfarenheter, kunskaper och expertis med andra
europeiska städer om hållbar stadsutveckling. Nätverket ska främja miljöhållbarhet i de europeiska
städerna genom ett antal specifika åtgärder för att hjälpa alla städer – från ”miljövänliga” städer till
städer vars miljöprestanda är mindre utvecklad – att ta ytterligare steg mot en verklig hållbarhet.
Sedan 2010 har Europeiska unionen varje år delat ut priset Europas miljöhuvudstad till en stad i
Europeiska unionen som uppvisar en konsekvent utveckling mot höga miljömässiga standarder,
förbundit sig till fortlöpande och ambitiösa mål för ytterligare miljöförbättringar och hållbar
utveckling, och som kan agera som en förebild för att inspirera andra städer och främja bästa praxis
för alla andra europeiska städer. Samtidigt som de vinnande städerna vidtar vissa åtgärder under
hela året för att främja begreppet miljövänlig stad är deras budget och möjligheter att sprida
information i hela Europa mycket begränsade.
Idén med detta projekt är att utnyttja den omfattande samling lärdomar som dragits från alla tidigare
sökanden som ansetts vara lämpade för priset och att slå samman dessa värdefulla erfarenheter och
sprida dem till andra städer så att de kan inspireras av sådana åtgärder och förstå vilket arbete som
ligger bakom genomförandet av åtgärderna. Det kommer i själva verket att handla om de
långsiktiga effekterna av priset Europas miljöhuvudstad och att åstadkomma spridningseffekter som
gynnar regioner och länder.
Detta projekt kommer att gå längre än bara en organisering av utbyte av exempel på bästa praxis
(även om detta är ett viktigt inslag) och man kommer även att sträva efter att utveckla en särskild
uppsättning verktyg och utbildningsmaterial som olika typer av kommunförvaltningar som önskar
vidta åtgärder för att bli mer hållbara ska kunna använda. Dessa verktyg ska kombineras med
strategiskt inriktade seminarier, workshoppar och/eller konferenser som syftar till att maximera
miljövinsterna från arbetet (dvs. på grundval av en analys av var inom Europeiska unionen som
sådana erfarenheter bäst skulle kunna spridas för att de ska få största möjliga effekt). Pilotprojektet
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
41
SV
500 000
kommer även att tillhandahålla de anslag som behövs för att finansiera inrättandet och driften av
nätverket.
Som ett första steg skulle de städer som bjuds in att delta i ”Nätverket av Europas
miljöhuvudstäder” vara följande:
(A) Städer som redan tilldelats priset: Stockholm (2010), Hamburg (2011). Vitoria-Gastiez (2012),
Nantes (2013), Köpenhamn (2014), Bristol (2015), Ljubljana (2016), och Essen (2017).
(B) Städer som varit priskandidater: Amsterdam, Freiburg, Münster, Oslo, Barcelona, Malmö,
Nuremberg, Reykjavik, Frankfurt, Bryssel, Glasgow, Nijmegen, 's-Hertogenbosch och Umeå.
Alla framtida pristagare och kandidater kommer att bjudas in att delta. Kommissionen ska ansvara
för förvaltningen av medlemskapet i nätverket.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 07 02 77 37 — Pilotprojekt — Förbränning av fast hushållsavfall: effekter på luftkvaliteten
och potentiella motåtgärder
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
750 000
375 000
Anmärkningar:
Ett av de mest kritiska problemen för stadsluftkvaliteten i Europa, särskilt i de centrala och östra
delarna, är de höga halterna av partiklar (PM10/PM2,5), som ofta ligger långt över EU:s
gränsvärden. Det är fastställt att exponering för höga halter partiklar kan orsaka för tidiga dödsfall
genom hjärt-kärlsjukdomar och luftvägsproblem, och även ökad förekomst av sjukdomstillstånd
som luftvägssjukdomar hos barn. Både luftföroreningar i stort och partiklar, som en del av
luftföroreningsmixen (PM), har nyligen klassats som cancerframkallande. Partiklar är dessutom ofta
kopplade till förekomsten av giftiga metaller och hundratals cancerframkallande, mutagena och
giftiga organiska föreningar.
Konventionella källor till primärt partikelmaterial, som bilavgaser och industriprocesser, är nu
relativt väl reglerade och bidrar – med undantag för ett fåtal aktörer med mycket stora utsläpp – i
relativt liten utsträckning till luftföroreningarna i stadsmiljön. Halterna överskrids emellertid främst
vintertid, då förbränning av fast hushållsavfall är en stor källa till giftiga partiklar, inte bara i
storstäder utan även i mindre tätorter. Tidigare analyser tyder på att ungefär en tredjedel av det fasta
avfallet bränns i hemmen. Tonvis med däck, kläder, byggavfall, färg och skräp kan hamna i
hushållsspisar. Avfallsbränning producerar stora mängder PM i bostadsområden, vilket utsätter
många människor för risker i form av mycket höga koncentrationer av giftiga partiklar. Sot
innehållande bly, kvicksilver, kadmium och andra giftiga metaller, bekämpningsmedel, saltsyra,
isocyanater och polycykliska aromatiska kolväten släpps ut i stora mängder, vilket leder till såväl
akuta som kroniska hälsobesvär hos känsliga personer.
Problemet är särskilt allvarligt i fattiga områden och regioner, men eftersom luftföroreningar rör sig
av naturen drabbas även mycket större områden om väderförhållandena är ogynnsamma. Röken
från förbränning av fast avfall påverkar hälsan i stora befolkningsgrupper, och till följd därav
förväntas stora BNP-förluster, inklusive lägre arbetskraftsproduktivitet och högre vårdkostnader.
Problemet kommer troligtvis att förvärras genom ökad energifattigdom i många delar av Europa.
Det behövs effektiva åtgärder för att bedöma problemets omfattning och minska dess effekter.
De huvudsakliga målen för projektet är följande:
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
42
SV
1. Att utföra vetenskaplig forskning för att bedöma omfattningen på förbränning av fast
hushållsavfall och fastställa källorna till detta i olika regioner i de centrala, östra och södra delarna
av Europa.
2. Att kartlägga praxis för avfallsförbränning i tätorter och på landsbygden och dess effekter på den
lokala luftkvaliteten.
3. Att identifiera de främsta källorna till fast avfall som förbränns, per region (jordbruket,
(kol)gruvor, kläder, byggmaterial, däck osv.).
4. Att fastställa på vilka platser i regionerna förbränning av hushållsavfall är vanligast.
5. Att studera kopplingen mellan fattigdom och förbränning av fast hushållsavfall, och att
undersöka allmänhetens kunskaper om problemet.
6. Att driva specifika informationskampanjer (budskap, inriktning etc.) och ta fram potentiella
åtgärder för att ta tag i frågan, inklusive kontroll och genomdrivande av lagstiftning.
Nyckelord: Luftförorening, partiklar (PM), luftkvalitetsnormer, överskridna gränsvärden,
förbränning av fast avfall, hushåll, hushållsspisar, rök, hälsorisker, tungmetaller,
cancerframkallande föreningar, giftighet, information till allmänheten, energifattigdom, fattiga
regioner, BNP-förlust, motåtgärder, lagstiftning, bättre luftkvalitet.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 07 02 77 38 — Pilotprojekt — Miljöövervakning av bekämpningsmedelsanvändning med
hjälp av honungsbin
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
500 000
250 000
Anmärkningar:
Syftet med detta pilotprojekt är att införa ett verktyg för utvärdering av exponeringen för
bekämpningsmedel i miljön med hjälp av bin och biprodukter. Denna strategi kombinerar
övervakning av miljöföroreningar med djurhälsa och livsmedelssäkerhet och livsmedelstrygghet.
Honungsbin kommer i kontakt med olika miljömatriser på grund av sina biologiska behov och sitt
beteende. På grund av sitt födosökande täcker de stora områden (upp till en radie på 15 km). De
besöker varje dag ett stort antal växter för att samla in nektar, sekret från insekter som lever av
växtsaft, pollen och vatten, medan växthartser samlas in för propolisproduktionen. Under binas
flykt kommer de även i kontakt med luftburna partiklar, eller utspädda ämnen i luften, som fastnar
på håriga kroppsdelar. Spridda studier har gjorts med användning av bin och biodlingsprodukter
som biologiska ”övervakningsinstrument” för att mäta kvaliteten på miljön. Olika nivåer av
miljöövervakning med hjälp av honungsbin har redan beskrivits och de har en varierande grad av
komplexitet och känslighet.
Biodlare och forskare i vissa delar av Europa som var bekymrade över förluster av
honungsbisamhällen började analysera bekämpningsmedelsinnehållet i bin och biprodukter.
Resultatet är ofta detsamma: Bin är exponerade för ett stort antal föroreningar samtidigt och efter
varandra. Förvånande nog har man vid flera tillfällen upptäckt bekämpningsmedel som inte varit
godkända, medan man i andra fall hittat bekämpningsmedel i naturområden långt ifrån
föroreningskällorna.
Detta pilotprojekt är ett projekt för medborgarvetenskap i vilket biodlare från flera länder i Europa
kommer att samla in pollenprover under två biodlarsäsonger. Analyser av pollen och
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
43
SV
bekämpningsmedel kommer att användas för att fastställa provernas botaniska ursprung samt
förorening. Analytiska data kommer att sättas i ett geospatialt sammanhang i syfte att förstå de
möjliga källorna till både binäringen och föroreningarna. I specifika fall kan prover med färsk
honung samlas in i syfte att förstå en eventuell förorening av honungsdagg. Dessutom kan man i
vissa fall göra en fältundersökning bland jordbrukare som är verksamma i området inom en radie på
3 km från den bigård där proverna tagits, för att grundligt ta reda på vilka jordbruksmetoder som
tillämpas. Analyser kommer att kontrollera både godkända och icke godkända bekämpningsmedel
och veterinärmedicinska produkter, vilket kommer att göra det möjligt att utvärdera genomförandet
av EU-lagstiftningen om användning av bekämpningsmedel. Projektet skulle löpa under 30
månader för att omfatta två års provtagning för att ta hänsyn till fluktuerande data.
De förväntade resultaten är (1) utveckling av ett icke-invasivt miljöövervakningssystem som är lätt
att genomföra och möjligt att kopiera i hela Europa, (2) ökad kunskap om miljöföroreningar vid
användning av miljömässiga provtagare, (3) identifiering av problemområden, i både geografiskt
och kemiskt avseende, (4) verifiering av EU-lagstiftningens effektivitet för att förhindra miljö- och
livsmedelsföroreningar, (5) en indikation på den biologiska mångfalden i landskapet under hela
året, (6) verifiering av kvaliteten på Corine-databasen för exponeringsmodeller på landskapsnivå.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 07 02 77 39 — Pilotprojekt — Skapa regionala och lokala plattformar för samexistens
mellan människor och stora rovdjur, med fokus på nyckelåtgärder för stora rovdjur i områden med
höga konfliktnivåer
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
250 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
500 000
250 000
Anmärkningar:
De fyra största rovdjursarterna i Europa – björn, varg, lodjur och järv – är bland de svåraste arterna
att skydda. Kommissionen har gjort stora insatser för att förstå både deras biologiska behov och
konflikterna mellan berörda parter. Det finns stor erfarenhet av konflikthantering på området, med
allt från lokala kunskaper om traditionella metoder för djuruppfödning och jakt till modern
högteknologisk forskning, inklusive erfarenhet från projekt som drivs lokalt och samfinansieras
genom EU:s Lifeprogram. År 2012 genomfördes ett prioriteringsprojekt med flera experter och
berörda parter. Detta ledde till fastställande av övergripande och artspecifika nyckelåtgärder för var
och en av rovdjurspopulationerna. Sommaren 2014 upprättades EU:s plattform för samexistens
mellan människor och stora rovdjur för att ge jordbrukare, boskapsskötare, naturvårdare, jägare,
markägare och forskare möjlighet att utbyta idéer och bästa praxis. Syftet med plattformen är att
främja metoder för att minimera, och där så är möjligt hitta lösningar på, konflikterna mellan
mänskliga intressen och närvaron av stora rovdjursarter, genom att utbyta kunskap och arbeta
konstruktivt tillsammans utan förutfattade meningar och med ömsesidig respekt.
EU-plattformen har stora svårigheter att sprida den bästa praxis och det samarbete som diskuterats
till de berörda parter som måste samexistera med de stora rovdjuren. Plattformens medlemmar
saknar resurser för att engagera sig helt och hållet i kommunikation med de egna medlemmarna
eller för att resa till regionala samlingar. För att ta itu med de främsta samexistensproblemen vid
källan behövs liknande grupper lokalt. Samtidigt är det mycket viktigt att behålla kopplingen till
EU-nivån och förbättra kommunikationen såväl vertikalt som horisontellt mellan olika styrnivåer
för att sprida information på ett effektivt sätt. Projektets syfte är därför att skapa flera lokala eller
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
44
SV
regionala pilotgrupper med berörda parter, enligt samma modell som EU-plattformen. Man kan dra
nytta av erfarenhet från andra regionala plattformar, t.ex. i samband med Lifeprojekt.
Metoder och villkor
Välja ut två områden i Europa för pilotstudier där det råder allvarliga konflikter om samexistens
mellan människor och stora rovdjur och där bara mycket få lösningar har testats.
Skapa en regional plattform för samexistens mellan människor och stora rovdjur med en grupp
berörda parter som företräder de huvudsakliga intressegrupperna i området, som tar
överenskommelsen från EU:s plattform som utgångspunkt och beaktar erfarenhet från andra
regionala plattformar.
Fastställa, på grundval av nyckelåtgärderna för bestånd av stora rovdjur i Europa, prioriteringar
med de berörda parterna för att bestämma vilka åtgärder som har störst chans att lyckas var. Fokus
ska ligga på åtgärder som rör konfliktlösning, kommunikation, minskade socioekonomiska problem
och socioekonomiska vinster för alla parter, i linje med målen i EU:s naturdirektiv och EU:s strategi
för den biologiska mångfalden 2020.
Stödja genomförandet av två eller tre åtgärder (finansierade genom pilotprojektet).
För att driva åtgärden framåt kommer en huvudsaklig stödmottagare att ansvara för samordningen,
agera för att kartlägga och upprätta de lokala plattformarna samt sköta kontakterna mellan EU:s
plattform och de regionala plattformarna. Denna huvudsakliga stödmottagare ska förvalta en budget
för varje regional plattform för att uppmuntra parternas aktiva deltagande, ge stöd till enskilda
medlemmars studiebesök eller deltagande i regionala möten och finansiera de nyckelåtgärder som
fastställs av den regionala plattformen. Medling är också en viktig uppgift, även vid urvalet av
plattformens medlemmar.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 07 02 77 40 — Pilotprojekt — Empiriskt baserade förbättringar av genomförandet av fågeloch habitatdirektiven: systematisk översyn och metaanalys
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
250 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
500 000
250 000
Anmärkningar:
Kommissionen genomförde nyligen en kontroll av ändamålsenligheten av fågel- och
habitatdirektiven, med fem kriterier: ändamålsenlighet, effektivitet, konsekvens, relevans och
europeiskt mervärde. Kontrollen visade på följande avgörande hinder för att fågel- och
habitatdirektivens ska ge önskat resultat: otillräckligt genomförande, svag integrering och konflikter
med andra politikområden och ekonomiska sektorer samt bristande samarbete mellan berörda parter
och organisationer. Berörda aktörer har konstaterat att kunskapsluckor och bristande tillgång till
information är betydande problem vid genomförandet, bland annat vad gäller ändamålsenlighet och
effektivitet vid urval av platser och arter som omfattas av direktiven. Sammanställning och analys
av exempelfall, verktyg och rekommendationer för förbättring av genomförandet av fågel- och
habitatdirektiven låg dessutom utanför syftet med kontrollen av ändamålsenlighet.
Pilotprojektet kommer att avhjälpa dessa brister och bidra till att förbättra genomförandet av fågeloch habitatdirektiven genom systematisk insamling och analys av kunskap, dokumentation, verktyg
och principer som kan bidra till att direktiven ger bättre resultat.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
45
SV
Med tanke på den oerhörda erfarenhet som finns hos forskare och andra sakkunniga i hela EU vore
det effektivt att genomföra en systematisk översyn och metaanalys och att ta fram en heltäckande
uppsättning riktlinjer för ett bättre genomförande. Nuvarande strategier i denna riktning skulle
kunna kompletteras genom att forskare medverkar till att bygga upp den nödvändiga
kunskapsbasen, som ett kostnadseffektivt sätt att åstadkomma stor täckning, bred geografisk
representation och hög kvalitet.
Pilotprojektet kommer att fokusera på genomförandet av en sådan systematisk översyn och de
inledande stegen på vägen mot en förberedande åtgärd för att genomföra de föreslagna
förbättringarna. Nyckelinslag i översynen:
a. Att bygga upp en heltäckande databas med expertgranskade publikationer och annan kunskap i
EU:s alla medlemsstater; samla in och organisera verktyg, principer, riktlinjer, rekommendationer
och exempelfall i syfte att nå bättre resultat med fågel- och habitatdirektiven. Databasen kommer att
bygga på, och komplettera, den befintliga kunskapsdatabas som byggdes upp under kontrollen av
ändamålsenligheten, och den kommer att innehålla klassificering enligt storlek, geografi och
politisk relevans.
b. Att bedöma
hur planering, förvaltning och övervakning kan effektiviseras,
hur kostnadseffektiviteten kan höjas genom minskade konflikter och bättre utnyttjande av
befintliga anslag,
hur annan EU-politik påverkar genomförandet av fågel- och habitatdirektiven och var man kan
genomföra förbättringar för att minska konflikterna och öka integreringen med andra politiska
områden,
hur tillsynsmekanismer och förvaltning kan förbättras för att maximera EU:s roll för
ändamålsenligt genomförande av fågel- och habitatdirektiven.
c. Att ordna workshoppar för att samla in kunskap, diskutera alternativ, tolka tillämpning av
resultaten, ta fram empiriskt grundade riktlinjer och kartlägga framtida kunskapsbehov (fem
workshoppar med sammanlagt minst 100 deltagare).
d. Att genomföra en robust metaanalys av resultaten, inklusive en kvantitativ jämförelse av
kostnaderna gentemot ändamålsenligheten respektive effektiviteten hos olika politiska instrument.
e. Att ta fram en uppsättning regionalt uppdelade, storleksanpassade och icke-bindande
rekommendationer.
f. Att lägga fram rekommendationerna för diskussion och expertgranskning av forskare i syfte att
maximera resultatens kvalitet och transparens, och öka samarbetet med alla relevanta berörda parter
i enlighet med detta.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 07 02 77 41 — Pilotprojekt — Främjande av alternativa metoder till djurförsök
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
1 000 000
500 000
Anmärkningar:
Djurförsök används i Europa i fyra olika syften: grundforskning, tillämpad forskning, toxikologi
och undervisning.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
46
SV
I direktiv 2010/63/EU fastställs en europeisk ram för skydd av djur som används för vetenskapliga
ändamål och införs ett rättsligt krav att respektera principerna om ersättning, begränsning och
förfining.
I skäl 28 i direktivet anges att välfärden för de djur som används i försök är mycket beroende av
kvalitet och yrkeskompetens hos den personal som övervakar försöken, samt hos de personer som
utför försöken eller övervakar de personer som står för den dagliga skötseln av djuren. Det är därför
av avgörande betydelse att den personal som utför dessa uppgifter i de olika medlemsstaterna är
informerad, utbildad och kompetent vad gäller djurskyddsfrågor och att de har tillgång till all
information, alla verktyg och all kunskap som behövs för att kunna införa alternativa metoder till
djurförsök.
Ett av de främsta hindren för utveckling och användning av alternativa metoder är bristen på
samordning och informationsutbyte mellan de olika vetenskapsområdena, vilket hindrar befintliga
metoder från att utvecklas och tillämpas av djurförsöksanvändare.
Syftet med pilotprojektet är att i EU främja användning av alternativa metoder till djurförsök.
Ytterligare resurser behöver anslås och samordnas bättre för att gynna en bättre användning av
alternativa metoder som gör det möjligt att minska och i förlängningen helt sluta med djurförsök.
Genom att ge större kompetens och ökade resurser för befintliga inrättningar (t.ex. Ecvam) syftar
projektet till att förbättra utbytet av information och kunskap mellan forskarna, EU:s organ,
nationella myndigheter och djurförsöksanvändare i EU:s olika medlemsstater, i enlighet med de
EU-riktlinjer som åtföljde direktiv 2010/63/EU.
Projektet syftar till att aktivt främja de befintliga alternativen till djurförsök, underlätta validering av
nya alternativa metoder, genomföra informationskampanjer, främja utbyte av information, kunskap
och bästa praxis mellan forskarna och myndigheterna i de olika medlemsstaterna om befintliga
metoder, om hur dessa kan användas och om vad som behövs för att utveckla nya metoder eller
förbättra befintliga metoder.
Genom att ge större kompetens och ökade resurser för utbildningsplattformen för
försöksdjursvetenskap (Etplas) avser pilotprojektet också att erbjuda specifik utbildning, även
online, inte bara för forskare i enlighet med deras verksamhetsområde (grundforskning, toxikologi
osv.), läkare och veterinärer utan också för företagsvärlden.
Pilotprojektet bör också skapa möjlighet för reflektion och förslag om främjande och optimering av
vetenskaplig forskning för utveckling av alternativ, åstadkomma en koppling mellan den europeiska
regleringsnivån och de nationella strukturerna samt inriktas på att göra de alternativa metoderna i
EU effektivare.
Genomförandet av det här pilotprojektet bör vara ett fundamentalt steg på vägen mot genomförande
av den befintliga lagstiftningen och uppnående av målet – som kommissionen delar – att helt ersätta
djurförsök med alternativa metoder.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 08 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda i politikområdet Forskning och
innovation
Budgetförslag 2017
8 937 420
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
8 844 581
Reviderat budgetförslag 2017
8 937 420
14635/16 ADD 5
9 036 770
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
9 036 770
47
SV
Punkt 08 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
326 592
Parlamentets ståndpunkt 2017
321 706
Reviderat budgetförslag 2017
326 592
Förlikning 2017
333 599
333 599
Punkt 08 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
531 032
Parlamentets ståndpunkt 2017
509 577
Reviderat budgetförslag 2017
531 032
Förlikning 2017
531 032
531 032
Artikel 08 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik i politikområdet Forskning och innovation
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
564 287
Parlamentets ståndpunkt 2017
546 385
Reviderat budgetförslag 2017
564 287
Förlikning 2017
564 287
564 287
Punkt 08 01 05 03 — Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram –
Horisont 2020
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
45 500 949
Parlamentets ståndpunkt 2017
43 250 949
Reviderat budgetförslag 2017
45 500 949
Förlikning 2017
45 500 949
45 500 949
Punkt 08 01 05 11 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och
innovationsprogram – Euratomprogrammet
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
9 702 170
Parlamentets ståndpunkt 2017
9 452 170
Reviderat budgetförslag 2017
9 702 170
Förlikning 2017
9 702 170
9 702 170
Punkt 08 01 06 01 — Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet – Bidrag från Horisont
2020
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
45 122 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
42 017 000
Reviderat budgetförslag 2017
45 122 000
Förlikning 2017
45 122 000
45 122 000
Punkt 08 01 06 02 — Genomförandeorganet för forskning – Bidrag från Horisont 2020
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
62 627 224
Parlamentets ståndpunkt 2017
60 632 224
Reviderat budgetförslag 2017
62 627 224
Förlikning 2017
62 627 224
62 627 224
Punkt 08 01 06 03 — Genomförandeorganet för små och medelstora företag – Bidrag från Horisont
2020
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
27 390 168
Parlamentets ståndpunkt 2017
25 500 168
Reviderat budgetförslag 2017
27 390 168
Förlikning 2017
27 390 168
27 390 168
Punkt 08 01 06 04 — Genomförandeorganet för innovation och nätverk – Bidrag från Horisont
2020
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
5 351 521
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 100 521
Reviderat budgetförslag 2017
5 351 521
Förlikning 2017
5 351 521
5 351 521
Punkt 08 02 01 01 — Stärka spetsforskningen inom Europeiska forskningsrådet
Budgetförslag 2017
Åtaganden
1 736 471 644
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
934 538 152 1 736 471 644
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
934 538 152 1 751 471 644
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
949 538 152 1 753 136 644
Betalningar
935 198 152
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
1 753 136
644
935 198
152
Punkt 08 02 01 03 — Att förstärka europeiska forskningsinfrastrukturer, inbegripet einfrastrukturer
Budgetförslag 2017
Åtaganden
200 959 521
Betalningar
244 123 783
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
200 959 521
Betalningar
244 123 783
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
214 659 521
14635/16 ADD 5
Betalningar
250 973 783
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
200 959 521
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
244 123 783 200 959 521
48
SV
244 123 783
Punkt 08 02 02 01 — Ledarskap inom nanoteknik, avancerade material, laserteknik, bioteknik,
avancerad tillverkning och bearbetning
Budgetförslag 2017
Åtaganden
556 192 455
Betalningar
415 708 687
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
556 192 455
Betalningar
415 708 687
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
584 192 455
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
429 708 687
556 192 455
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
415 708 687 556 192 455
415 708 687
Punkt 08 02 02 03 — Ökad innovation i små och medelstora företag
Budgetförslag 2017
Åtaganden
42 032 876
Betalningar
1 226 502
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
42 032 876
Betalningar
1 226 502
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
44 732 876
Betalningar
2 576 502
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
42 032 876
Betalningar
1 226 502
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
42 032 876
1 226 502
Punkt 08 02 03 01 — Bättre livslång hälsa och välbefinnande
Budgetförslag 2017
Åtaganden
530 484 227
Betalningar
448 768 061
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
530 484 227
Betalningar
448 768 061
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
562 784 227
Betalningar
464 918 061
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
530 484 227
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
448 768 061 530 484 227
448 768 061
Punkt 08 02 03 02 — Säkra tillgången till säkra, hälsosamma och högkvalitativa livsmedel och
andra biobaserade produkter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
185 315 580
Betalningar
160 057 663
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
185 315 580
Betalningar
160 057 663
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
192 715 580
Betalningar
163 757 663
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
185 315 580
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
160 057 663 185 315 580
160 057 663
Punkt 08 02 03 03 — Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt
energisystem
Budgetförslag 2017
Åtaganden
321 697 313
Betalningar
227 788 241
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
321 697 313
Betalningar
227 788 241
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
346 197 313
Betalningar
240 038 241
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
321 697 313
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
227 788 241 321 697 313
227 788 241
Punkt 08 02 03 04 — Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt,
säkert och sammanhängande
Budgetförslag 2017
Åtaganden
374 512 012
Betalningar
327 823 067
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
374 512 012
Betalningar
327 823 067
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
385 812 012
Betalningar
333 473 067
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
374 512 012
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
327 823 067 374 512 012
327 823 067
Punkt 08 02 03 05 — Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning
av råvaror
Budgetförslag 2017
Åtaganden
311 465 457
Betalningar
239 716 355
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
311 465 457
Betalningar
239 716 355
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
333 365 457
Betalningar
250 666 355
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
311 465 457
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
239 716 355 311 465 457
239 716 355
Punkt 08 02 03 06 — Främja inkluderande, innovativa och reflekterande europeiska samhällen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
115 787 740
Betalningar
106 192 615
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
115 787 740
Betalningar
106 192 615
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
124 087 740
Betalningar
110 342 615
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
115 787 740
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
106 192 615 115 787 740
106 192 615
Artikel 08 02 04 — Spridning av spetskompetens och bredare deltagande
Budgetförslag 2017
Åtaganden
123 492 850
Betalningar
103 460 005
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
123 492 850
Betalningar
103 460 005
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
123 492 850
Betalningar
103 460 005
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
140 157 850
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
108 860 005 140 157 850
108 860 005
Artikel 08 02 05 — Övergripande verksamhet inom Horisont 2020
Budgetförslag 2017
Åtaganden
114 734 030
Betalningar
104 622 798
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
109 162 522
Betalningar
102 142 798
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
114 734 030
14635/16 ADD 5
Betalningar
104 622 798
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
114 734 030
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
104 622 798 114 734 030
49
SV
104 622 798
Artikel 08 02 06 — Vetenskap med och för samhället
Budgetförslag 2017
Åtaganden
58 457 571
Betalningar
54 171 621
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
58 457 571
Betalningar
54 171 621
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
62 457 571
Betalningar
56 171 621
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
58 457 571
Betalningar
54 171 621
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
58 457 571 54 171 621
Punkt 08 02 07 31 — Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI2)
– Stödutgifter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
1 265 453
Betalningar
1 265 453
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 200 000
Betalningar
1 265 453
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 265 453
Betalningar
1 265 453
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
1 265 453
Betalningar
1 265 453
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 265 453
1 265 453
Punkt 08 02 07 32 — Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI2)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
173 798 000
Betalningar
74 953 762
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
173 798 000
Betalningar
71 963 762
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
173 798 000
Betalningar
74 953 762
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
173 798 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
74 953 762 173 798 000 74 953 762
Punkt 08 02 07 33 — Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) – Stödutgifter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
2 285 155
Betalningar
2 285 155
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 946 263
Betalningar
2 115 155
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 285 155
Betalningar
2 285 155
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
2 285 155
Betalningar
2 285 155
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
2 285 155
2 285 155
Punkt 08 02 07 34 — Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
78 889 310
Betalningar
66 887 748
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
78 889 310
Betalningar
64 637 748
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
78 889 310
Betalningar
66 887 748
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
78 889 310
Betalningar
66 887 748
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
78 889 310 66 887 748
Punkt 08 02 07 35 — Det gemensamma företaget Clean Sky 2 – Stödutgifter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
3 037 689
Betalningar
3 037 689
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 625 785
Betalningar
3 037 689
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
3 037 689
Betalningar
3 037 689
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
3 037 689
Betalningar
3 037 689
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
3 037 689
3 037 689
Punkt 08 02 07 38 — Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
91 990 225
Betalningar
139 529 054
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
91 990 225
Betalningar
130 309 054
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
91 990 225
Betalningar
139 529 054
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
91 990 225
Betalningar
139 529 054
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
91 990 225
139 529 054
Artikel 08 02 51 — Slutförande av tidigare forskningsramprogram – sjunde ramprogrammet –
indirekta EG-åtgärder (2007–2013)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m. 1 169 097 029
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m. 1 163 247 029
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m. 1 169 097 029
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m. 1 169 097 029
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
1 169 097 029
Punkt 08 02 77 09 — Pilotprojekt — På väg mot en vårdplan för klitorisrekonstruktion i
Europeiska unionen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
400 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
350 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
400 000
Anmärkningar:
En viktig fråga som har dykt upp de senaste åren gäller klitorisrekonstruktion efter kvinnlig
könsstympning. Klitorisrekonstruktion är en relativt ny kirurgisk teknik och trots intresse från
kirurgin saknas bevis för metodens säkerhet och effektivitet. Komplikationer på kort och lång sikt
och långsiktiga resultat, bland annat sexuell funktion, självbild av den egna kroppen och
könsmässig, social och estetisk identitet har vid upprepade tillfällen nämnts som framtida
forskningsluckor. Det är särskilt oklart vilka kvinnor som skulle kunna dra nytta av detta kirurgiska
ingrepp och vem som skulle vara bättre betjänt av alternativ vård såsom psykosexuell terapi.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
50
SV
200 000
Projektet ska besvara frågan nedan. För det första kommer de befintliga (icke-officiella) riktlinjerna,
protokollen och god praxis i EU att individanpassas och analyseras. För det andra kommer andelen
komplikationer, postoperativ sexuell lust, sexuell funktion, vulvasmärta, självbild av den egna
kroppen och könsidentitet att undersökas med hjälp av ett validerat och standardiserat verktyg hos
kvinnor som har genomgått kirurgin eller kvinnor som under projektets gång kommer att genomgå
den samt hos kvinnor som inte har gjort det. Slutligen kommer rekommendationer om bästa praxis
för en vårdplan att utarbetas för klitorisrekonstruktion i EU.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 08 03 01 01 — Euratom – Fusionsenergi
Budgetförslag 2017
Åtaganden
152 023 159
Betalningar
131 090 873
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
134 523 159
Betalningar
126 090 873
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
152 023 159
Betalningar
131 090 873
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
152 023 159
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
131 090 873 152 023 159
131 090 873
Punkt 08 03 01 02 — Euratom – Kärnklyvning och strålskydd
Budgetförslag 2017
Åtaganden
63 481 598
Betalningar
83 064 877
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
59 631 598
Betalningar
64 564 877
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
63 481 598
Betalningar
83 064 877
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
63 481 598
Betalningar
83 064 877
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
63 481 598
83 064 877
Artikel 09 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområdet
Kommunikationsnät, innehåll och teknik
Budgetförslag 2017
44 234 567
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
43 775 072
Reviderat budgetförslag 2017
44 234 567
Förlikning 2017
44 726 291
44 726 291
Punkt 09 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
2 542 430
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 499 433
Reviderat budgetförslag 2017
2 542 430
Förlikning 2017
2 588 036
2 588 036
Punkt 09 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
1 806 103
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 747 954
Reviderat budgetförslag 2017
1 806 103
Förlikning 2017
1 806 103
1 806 103
Artikel 09 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet Kommunikationsnät, innehåll och teknik
Budgetförslag 2017
2 792 861
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 704 258
Reviderat budgetförslag 2017
2 792 861
Förlikning 2017
2 792 861
2 792 861
Punkt 09 01 04 01 — Stödutgifter för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Informationsoch kommunikationsteknik (IKT)
Budgetförslag 2017
519 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
469 000
Reviderat budgetförslag 2017
519 000
Förlikning 2017
609 000
609 000
Punkt 09 01 04 02 — Stödja utgifter för programmet Kreativa Europa –– Delprogram media
Budgetförslag 2017
1 471 680
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 443 280
Reviderat budgetförslag 2017
1 471 680
1 471 680
Förlikning 2017
1 471 680
Punkt 09 01 05 02 — Extern personal som bidrar till genomförandet av forsknings- och
innovationsprogram – Horisont 2020
Budgetförslag 2017
10 963 044
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
10 713 044
Reviderat budgetförslag 2017
10 963 044
14635/16 ADD 5
10 963 044
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
10 963 044
51
SV
Punkt 09 01 05 03 — Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram –
Horisont 2020
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
10 800 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
10 642 000
Reviderat budgetförslag 2017
10 800 000
Förlikning 2017
10 800 000
10 800 000
Artikel 09 02 03 — Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
10 242 000
Betalningar
10 242 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
10 242 000
Betalningar
10 242 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
12 296 300
Betalningar
12 296 300
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
10 242 000
Betalningar
10 242 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
10 242 000 10 242 000
Punkt 09 02 77 04 — Förberedande åtgärd – Europeiskt centrum för press- och mediefrihet
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
900 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
900 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
1 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
900 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
1 000 000
Anmärkningar:
Huvudmålet med denna förberedande åtgärd är att främja det europeiska centrumet för press- och
mediefrihet. Åtgärden baseras på Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
och Europeiska stadgan om pressfrihet. Centrumet fungerar som ett ”drop-in-centrum” för
journalistorganisationer, enskilda och mediebolag som utsätts för brott mot mediefriheten. Det ska
också fungera som en larmcentral för akuta fall, till exempel genom att ge stöd till journalister runt
om i världen som behöver hjälp. Det kommer att genomföra och samordna ett antal åtgärder som
syftar till att stärka mediernas frihet och mångfald, bland annat kurser för yrkesverksamma inom
media, rapporter, informationsuppdrag, konferenser och opinionsbildande verksamhet.
Den förberedande åtgärden kommer att dra nytta av arbetet i den högnivågrupp för mediernas frihet
och mångfald som kommissionen har upprättat och följer Europaparlamentets rekommendationer i
dess resolution av den 21 maj 2013 om standarder för mediefrihet i EU och rådets slutsatser från
november 2013 där kommissionen uppmanades att ”fortsätta att stödja projekt som syftar till att
stärka skyddet för journalister och mediearbetare”.
Dessutom kommer det europeiska centrumet för press- och mediefrihet i Leipzig att införa ett
särskilt stipendiesystem för gränsöverskridande undersökande journalistik på 500 000 EUR, som en
förlängning av ett pilotprojekt om europeiska forskningsstipendier för gränsöverskridande
undersökande journalistik. Stöd för sådana projekt kommer att stärka det europeiska offentliga
rummet i en tid då den undersökande journalistiken har blivit allt svårare i det föränderliga
medielandskapet. Programmet kommer att drivas av det europeiska centrumet för press- och
mediefrihet och stödja undersökningar där journalister från minst två medlemsstater deltar.
Resultaten kommer att publiceras i de deltagande medlemsstaterna. Genom den förberedande
åtgärden kommer det att bli möjligt att skapa en hållbar grund för sådana stipendier genom att ta
tillvara resultaten av pilotprojektet för europeiska undersökningsstipendier, och därmed främja
gränsöverskridande undersökningar och informationsdelning.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 09 03 02 — Främja privata investeringar i infrastrukturprojekt på telekomområdet – FSE
bredband
Budgetförslag 2017
Åtaganden
19 422 150
Betalningar
45 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
19 422 150
Betalningar
45 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
19 422 150
14635/16 ADD 5
Betalningar
45 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
45 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
45 000 000
52
SV
Artikel 09 03 03 — Främjande av interoperabilitet, hållbar utbyggnad, drift och uppgradering av
transeuropeiska infrastrukturer för digitala tjänster samt samordning på europeisk nivå
Budgetförslag 2017
Åtaganden
104 596 108
Betalningar
72 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
104 596 108
Betalningar
72 500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
154 596 108
Betalningar
97 500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
104 018 258
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
71 830 000 104 018 258 71 830 000
Artikel 09 03 04 — WiFi4EU – Stöd till installation av gratis lokal wifi
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
19 330 000
p.m.
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
19 330 000
p.m.
Anmärkningar:
Ny artikel
Detta anslag är avsett som stöd till enheter med ett offentligt uppdrag för installation av lokal
trådlös uppkoppling till Internet i centrum för det offentliga livet, såsom offentliga administrationer,
bibliotek, hälsocentrum och offentliga utrymmen utomhus. Sådan lokal trådlös anslutning bör
tillhandahållas på icke-kommersiell grund eller komplettera tillhandahållandet av andra offentliga
tjänster.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om
inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och
om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013,
s. 129), särskilt artikel 4.4.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 283/2014 av den 11 mars 2014 om riktlinjer för
transeuropeiska nät på området telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr
1336/97/EG (EUT L 86, 21.3.2014, s. 14), särskilt artikel 6.1–6.6 och 6.9 samt avsnitten 1 och 3 i
bilagan till förordningen.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska
fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen
för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013
och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s.
1).
Punkt 09 04 01 01 — Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik
Budgetförslag 2017
Åtaganden
322 099 260
Betalningar
216 700 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
322 099 260
Betalningar
216 700 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
360 199 260
Betalningar
235 750 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
322 099 260
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
216 700 000 322 099 260
216 700 000
Punkt 09 04 01 02 — Förstärkning av europeisk forskningsinfrastruktur, inklusive e-infrastruktur
Budgetförslag 2017
Åtaganden
108 536 406
Betalningar
100 482 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
108 536 406
Betalningar
100 482 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
121 236 406
Betalningar
106 832 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
108 536 406
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
100 482 000 108 536 406
100 482 000
Punkt 09 04 02 01 — Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik
Budgetförslag 2017
Åtaganden
779 380 777
Betalningar
842 250 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
779 380 777
Betalningar
842 250 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
875 280 777
Betalningar
890 200 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
796 050 777
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
843 080 000 796 050 777
843 080 000
Punkt 09 04 03 01 — Förbättring av livslång hälsa och välbefinnande
Budgetförslag 2017
Åtaganden
112 415 266
Betalningar
110 408 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
112 415 266
Betalningar
110 408 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
125 015 266
14635/16 ADD 5
Betalningar
116 708 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
112 415 266
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
110 408 000 112 415 266
53
SV
110 408 000
Punkt 09 04 03 02 — Främjande av inkluderande, innovativa och reflekterande europeiska
samhällen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
47 214 020
Betalningar
40 538 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
47 214 020
Betalningar
40 538 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
52 114 020
Betalningar
42 988 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
47 214 020
Betalningar
40 538 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
47 214 020
40 538 000
Punkt 09 04 03 03 — Främjande av säkra europeiska samhällen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
49 556 358
Betalningar
42 673 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
49 556 358
Betalningar
42 673 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
55 456 358
Betalningar
45 623 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
49 556 358
Betalningar
42 673 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
49 556 358 42 673 000
Punkt 09 04 07 31 — Det gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för
europeiskt ledarskap (Ecsel) – Stödutgifter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
1 377 397
Betalningar
1 377 397
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 019 130
Betalningar
1 377 397
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 377 397
Betalningar
1 377 397
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
1 377 397
Betalningar
1 377 397
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 377 397
1 377 397
Punkt 09 04 07 32 — Det gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för
europeiskt ledarskap (Ecsel)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
168 037 603
Betalningar
128 734 204
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
152 412 786
Betalningar
126 044 204
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
168 037 603
Betalningar
128 734 204
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
168 037 603
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
128 734 204 168 037 603
128 734 204
Punkt 09 04 77 05 — Förberedande åtgärder – Teknik för öppen kunskapsförmedling: kartläggning
och validering av kunskap
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
750 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
750 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
750 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
750 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
750 000
Punkt 09 04 77 08 — Förberedande åtgärd – REIsearch (Research Excellence Innovation
Framework) – Stärka det europeiska forskningsområdets konkurrenskraft genom att förbättra
kommunikationen mellan forskare, allmänhet, näringsliv och beslutsfattare
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
525 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
525 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
1 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
525 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
1 000 000
Punkt 09 04 77 10 — Pilotprojekt – Ram för bästa praxis för att bekämpa sexuella övergrepp mot
barn
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
Anmärkningar:
It-brottslighet är en växande industri. I dagens extremt sammankopplade värld överskrider tyvärr
barnpornografi nationella gränser i en omfattning som aldrig tidigare har skådats. Man kan nog
hävda att det är en av de värsta formerna av it-brottslighet. De senaste åren har utmaningarna i
samband med detta fruktansvärda brott blivit allt större i takt med att tekniken har blivit mer
avancerad och förövare och mellanhänder och producenter av barnpornografi har blivit alltmer
svårfångade. Dessutom stöter analytiker vid jourlinjenätverket INHOPE dagligen på alltmer grafiskt
och våldsamt innehåll, med allt yngre offer, inklusive barn så unga att de ännu inte lärt sig tala, i
takt med att efterfrågan på nytt material växer.
De jourlinjer som deltar i INHOPE erbjuder tjänster av värde för allmänheten så att digitala
medborgare kan agera genom att anonymt rapportera misstänkt barnpornografi som de stöter på
internet. Specialiserade polisenheter i hela världen är överbelastade, och nationella jourlinjer är
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
54
SV
500 000
viktiga partner till polisen eftersom de säkerställer att polisen endast får material som har bekräftats
vara barnpornografi (enligt lagstiftningen i det berörda landet). INHOPE-jourlinjer har sedan 1999
visat sig vara mycket viktiga för förfarandet för anmälan och avlägsnande i alla europeiska länder
och utanför Europa, och medlemskapet i INHOPE-nätverket växer varje år, och jourlinjerna är
också viktiga i samband med kravet på identifiering av offer.
Alla barn har rätt till en barndom som är fri från våld och övergrepp och rätt att skyddas från skada,
och genom detta pilotprojekt ska kvalitativ forskning utföras för att kartlägga de utmaningar som
jourlinjer ställs inför i kampen mot sexuella övergrepp mot barn i EU:s medlemsstater. Denna
forskning kommer att bidra till att skapa en ram av bästa praxis som kan stödja utvecklingen och
förbättringen av jourlinjer i hela EU. Det som fungerar i en medlemsstat är inte nödvändigtvis lika
framgångsrikt i en annan, och därför krävs forskning för att hjälpa till att styra igenom de
utmaningar som länder kan ställas inför och kartlägga hur man arbetar med olika aktörer såsom
brottsbekämpande myndigheter, ministerier och industri. Genom kvalitativ forskning kartläggs de
största utmaningar som nationella jourlinjer ställs inför i kampen mot sexuella övergrepp mot barn i
EU:s medlemsstater. Forskningen genomförs i form av intervjuer, fallstudier, undersökningar osv. i
syfte att identifiera de utmaningar och hinder som jourlinjer ställs inför.
Med tanke på dess unika ställning och expertis på området kan denna ram utvecklas av INHOPE,
det globala nätverk av internetjourlinjer som omfattar alla EU:s medlemsstater.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 09 04 77 11 — Pilotprojekt – Initiativet för medvetandegörande om algoritmer
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
600 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
300 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
600 000
300 000
Anmärkningar:
Pilotprojektet kommer att behandla de potentiella verkningarna av algoritmer och behovet av
transparens kring dem, vilket gynnar medborgarna och demokratierna och bidrar till utvecklingen
av den digitala inre marknaden.
Pilotprojektet skulle kunna fokusera på följande:
Öka slutanvändarnas medvetenhet om algoritmers roll i digitala samhällen.
Utvärdera de olika potentiella positiva och negativa verkningarna av algoritmer och undersöka de
tekniska aspekterna och andra aspekter som leder till diskriminerande behandling. Utvärderingen
kan framhäva de möjligheter som algoritmer medför och undersöka hur algoritmer skapar
möjligheter till innovation och hur de inverkar på små och medelstora företag, privatlivet,
yttrandefrihet och det fria informationsflödet, och hur transparens i algoritmer kan balanseras t.ex.
med skydd av handelshemligheter.
På grundval av resultatet av denna utvärdering och med hjälp av relevanta intressenter, överväga en
lämplig och proportionerlig politisk reaktion för att hantera behovet av transparens, förtroende och
information, men också de institutionella och kapacitetsmässiga konsekvenserna för en möjlig
statlig kontroll. Detta kan inbegripa övervakning och genomförande av sporadiska tester av
algoritmer för att säkerställa att dessa respekterar etisk och konkurrensmässig bästa praxis samt
sammanställning av basinformation som är begriplig för konsumenter och medborgare. Detta skulle
ge användarna en bättre förståelse för grundläggande typer av algoritmiska kriterier och göra det
möjligt för dem att göra välinformerade val.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
55
SV
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Referensrättsakter:
Pilotprojekt enligt artikel 49.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s.
1).
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 83, 30.3.2010, s. 47), särskilt artiklarna 10
och 169.
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 83, 30.3.2010, s. 389),
särskilt artiklarna 8, 11 och 38.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), särskilt artikel
22.
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommittén: ”Onlineplattformar och den digitala inre marknaden,
Möjligheter och utmaningar för Europa” (COM(2016)0288).
Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om onlineplattformar som åtföljer meddelandet
om onlineplattformar och den digitala inre marknaden SWD(2016)0172.
Punkt 09 04 77 12 — Pilotprojekt — Digitala facilitatorer i små och medelstora företag
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
1 000 000
500 000
Anmärkningar:
Att stödja dynamiska, tillväxtorienterade små och medelstora företag och nystartade företag med
att bekanta sig med digital teknik för att integrera den i sin kärnverksamhet, utgör ett viktigt steg
för att hjälpa företagen att utveckla sin verksamhet, öka sin innovationskapacitet och komma in
på nya marknader och därmed öka sin konkurrenskraft. De allra flesta små och medelstora
företag, särskilt småföretag som är verksamma inom traditionella sektorer, har stora svårigheter
att förstå potentialen hos ny digital teknik – såsom dataanalys, e-handel, robotteknik,
mikroelektronik, mekatronik osv. – och de fördelar som dessa kan medföra när det gäller deras
drift, produktionsprocesser samt förbindelser med kunder.
Mot bakgrund av detta är pilotprojektets huvudmål att matcha små och medelstora
tillväxtorienterade företag med högkvalificerade digitala experter för att råda bot på företagets
brist på adekvat teknisk kompetens, utrusta det med lämpliga verktyg och möjliggöra en digital
omvandling av företaget, som ett viktigt instrument för att det ska kunna bli verksamt
internationellt, antingen på den inre marknaden eller i tredjeländer.
Tillväxtorienterade små och medelstora företag och nystartade företag har sällan tid att ägna
från sin egen personal till att följa den konstanta utvecklingen av ny teknik, inte ens på deltid.
Därför skulle en matchning med en digital facilitator göra det möjligt för företaget att upptäcka
och tillämpa lämplig digital teknik, undersöka nya möjligheter i fråga om innovation, öka
kapaciteten att komma in på nya marknader, även inom EU. Dessutom skulle det vara ett tillfälle
för unga digitala facilitatorer – experter med särskilda färdigheter från företagsinkubatorer eller
universitet – att använda sina tekniska kunskaper i ett etablerat litet eller medelstort företag.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
56
SV
Projektet kommer att göra det möjligt för unga högkvalificerade digitala experter (inte bara itansvariga) att arbeta i ett tillväxtorienterat litet eller medelstort företag i en annan medlemsstat i
upp till sex månader beroende på företagens digitaliseringsbehov.
Pilotprojektets huvuddelar är följande:
Stöd till matchningsfasen (urval av företag, lediga tjänster – som ska sökas även i Euresportalen och rekrytering).
Placering av digitala facilitatorer i små och medelstora företag (EU-bidrag som täcker den
rådgivning som den digitala facilitatorn erbjuder).
Utbildnings-/handledningspaket för små och medelstora företag och digitala facilitatorer.
Internationalisering, innovation, rörlighet och entreprenörskap.
Pilotprojektet ska hjälpa små och medelstora företag att genomgå en digital omvandling.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 09 04 77 13 — Förberedande åtgärd – Nätverk av digitala hubbar
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
750 000
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
1 500 000
750 000
Anmärkningar:
Denna förberedande åtgärd ska stärka potentialen hos digitala hubbar och acceleratorer runtom i
Europa genom att få dem att arbeta tillsammans, utveckla gemensamma projekt och inrätta en
digital gemenskap som kan öka den europeiska konkurrenskraften i denna sektor. Åtgärden ska
därför koppla samman alla europeiska digitala aktörer och hubbar i syfte att utarbeta en
integrations- och samarbetsplan som ska generera gemensamma projekt, och skapa europeiska
digitala acceleratorer som till fullo kan utnyttja den potential som finns i Europa. Projektet kommer
att inriktas på de mest innovativa hubbarna och acceleratorerna, med högt mervärde och potentiella
spridningseffekter. Åtgärden ska därför kartlägga nätverket av hubbar och acceleratorer och deras
komparativa fördelar, bedöma deras nuvarande status och utvecklings- och samarbetspotential,
upprätta en aktiv och inspirerande arbetsgrupp med experter och intressenter, utarbeta en gemensam
integrationsplan på grundval av konkreta projekt samt ta fram strategiska lösningar som kan bidra
till att stärka kopplingarna och samarbetet mellan de europeiska hubbarna och acceleratorerna.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 09 04 77 14 — Förberedande åtgärd – Digital omvandling av den europeiska industrin
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
1 500 000
750 000
Anmärkningar:
Den förberedande åtgärden ska säkerställa en sammanhängande, samordnad och hållbar strategi,
säkerställa, utveckla och främja deltagande av alla relevanta parter som är intresserade i
digitaliseringen av den europeiska industrin (företag, den akademiska världen,
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
57
SV
forskningsorganisationer och det civila samhället) och informera, förbereda och hjälpa dem att
utveckla projekt för att möta de nya omvandlingarna.
Åtgärden ska omfatta de regioner och sektorer som i hög grad har drabbats av digitaliseringen och
som inte har någon plan eller något program för digitalisering, och de regioner och sektorer som
behöver förbättra sin industriella kapacitet.
Denna förberedande åtgärd ska identifiera, utvärdera och stödja utnyttjandet av
digitaliseringsprocessens industriella potential i, samt undersöka dess innovations- och
expansionsmöjligheter.
Den förberedande åtgärden kommer klart och tydligt att vara inriktad på att identifiera de
industriella konkurrensfördelarna och potentialen till digital specialisering på sektorsnivå, baserat
på en process för att upptäcka entreprenörskap. En förvaltningsstruktur kommer att inrättas liksom
ramar för löpande samarbete mellan företag och forskare, och stöd till utarbetandet av de strategiska
dokument som behövs.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 09 04 77 15 — Pilotprojekt – Tillämpning av kraven på webbtillgänglighet i
webbpubliceringsverktyg och -plattformar per automatik (Web Access By Default)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
600 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
600 000
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
600 000
300 000
Anmärkningar:
Pilotprojektet ska direkt främja och stödja antagandet av tillgänglighetskraven enligt europeisk
standard EN 301 549 v1.1.2 genom att bevilja stöd till företag och föreningar eller andra ickevinstdrivande sammanslutningar, som ska integrera per automatik i sina webbpubliceringsverktyg
och -plattformar de parametrar som uppfyller kraven i den europeiska standarden. Verktyg och
plattformar med fri och öppen källkod ska särskilt prioriteras. Detta stöd ska dessutom vara
tillgängligt för medlemsstaternas myndigheter, som utvecklar interna webbpubliceringsverktyg och
-plattformar för offentliga webbplatser och kan användas för att anställa användare för att testa
tjänster.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 09 04 77 16 — Pilotprojekt – Europeisk plattform om utsatta människor i
informationssamhället: kartläggning av bästa praxis och socioekonomiska effekter för att stärka
utsatta samhällens egenmakt genom informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
750 000
375 000
Anmärkningar:
Projektet ska utveckla en interaktiv digital karta där man sammanfattar befintlig bästa praxis för att
bättre integrera utsatta/förfördelade grupper i informationssamhället i EU:s 28 medlemsstater.
Bästa praxis kommer att innehålla information om nuvarande verktyg, rutiner, kapacitet, system,
infrastruktur och standarder.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
58
SV
Detta initiativ kommer att hjälpa intressenterna att förstå vad som redan finns och utnyttja
erfarenheten av befintliga verktyg på lokal, nationell och europeisk nivå.
Det kommer att hjälpa intressenter att undvika dubbelarbete och ”uppfinna hjulet på nytt”, befästa
befintlig kunskap för att på ett bättre sätt kunna integrera utsatta samhällen i Europa samt öka
informationsutbytet mellan olika intressenter från den offentliga och privata sektorn och
civilsamhället.
Projektet skulle kunna utvecklas tillsammans med det globala observationsorganet för
internetpolitik och det europeiska internetforumet.
Direkta resultat: interaktiv digital karta på en digital plattform över befintlig bästa praxis.
Helhetsöversikt:
Informationssamhället märks i alla delar av vårt liv och har blivit en integrerad del av vår vardag på
jobbet, i hemmet och i sociala kontakter.
Internet och IKT utgör en katalysator för förändring, och de är även ett perfekt verktyg som gör det
möjligt för utsatta människor att helt upptäcka de möjligheter som informationssamhället erbjuder
och att till fullo utnyttja sina rättigheter som EU-medborgare.
IKT kan erbjuda en viktig, möjliggörande miljö för att stärka allas egenmakt, i synnerhet de
människor som lever under utsatta förhållanden och hjälpa till med att hantera de demografiska
förändringar som sker i hela EU.
Utsatta grupper som åtgärden riktar sig till:
– personer med funktionshinder och äldre personer
– marginaliserade ungdomar och barn
– arbetslösa och personer med sociala problem
– personer som definieras som marginaliserade och som påverkas av rådande socioekonomiska eller
politiska händelser (rådande utsatthet).
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 09 04 77 17 — Pilotprojekt —Start This Up! Ekosystem som bygger på nystartade företag
(och som länkar samman universitet, entreprenörer och en startup-hub i Västpommern) och som tar
till vara regional potential utanför centrala städer i Polen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
750 000
375 000
Anmärkningar:
Genom att utnyttja infrastrukturen för en startup-hub (t.ex. Business Link) i Szczecin sammanför
projektet entreprenörer och studenter, forskare och lärare från universitet i Västpommern för att
skapa ett bättre klimat för nystartade företag.
För att vända vad som fortfarande är en ogynnsam marknad för nystartade företag i EU, och även i
Polen, kommer ett pilotprojekt inledas för att bygga upp ett ekosystem som tillgodoser marknadens
tre grundläggande behov, dvs. att utbyta kunskaper, nya idéer och expertis för att bygga upp en
modell för nystart av företag.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
59
SV
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 09 05 01 — Delprogrammet Media – Verka över gränserna inom och utanför unionen och
främja spridning och rörlighet över gränserna
Budgetförslag 2017
Åtaganden
107 118 000
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
Åtaganden
101 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Betalningar
102 618 000
99 000 000
Åtaganden
Betalningar
118 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
111 882 000
107 118 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
101 000 000 107 118 000
101 000 000
Artikel 09 05 05 — Multimedieåtgärder
Budgetförslag 2017
Åtaganden
09 05 05
19 573 000
Betalningar
23 997 455
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
18 373 000
Betalningar
22 497 455
Reserv
Totalt
19 573 000
23 997 455
18 373 000
22 497 455
Parlamentets ståndpunkt
2017
Åtaganden
Betalningar
29 573 000
33 997 455
3 000 000
3 000 000
32 573 000
36 997 455
Reviderat budgetförslag
2017
Åtaganden
Betalningar
Förlikning 2017
Åtagande
n
Betalningar
19 573 000
23 997 455
22 573
000
26 997 455
19 573 000
23 997 455
22 573
000
26 997 455
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av åtgärder för allmän information till medborgarna
om unionen som syftar till att synliggöra unionsinstitutionernas arbete, beslutsfattandet och de olika
etapperna i den europeiska integrationen, för att därmed möjliggöra för medborgarna att fullt ut
utnyttja sina rättigheter att bli informerade om och delta i europeisk politik. De avser huvudsakligen
finansiering eller samfinansiering av produktion och/eller spridning av multimedieprodukter (radio,
tv, internet osv.), informationsprodukter, bl.a. paneuropeiska nätverk av lokala och nationella
medier som levererar nyheter om europeiska angelägenheter samt de verktyg som krävs för att
utveckla en sådan politik. En del av detta anslag kommer att användas för att säkerställa
kontinuiteten i befintliga åtgärder.
Anslaget täcker också utgifter för studier, möten, efterhandskontroller, tekniskt och administrativt
expertstöd utom uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som har kontrakterats ut av
kommissionen i form av tillfälliga servicekontrakt, utvärdering och översyn av nuvarande och
kommande verksamhet, genomförbarhetsstudier, publikationer samt ersättning för resor och
liknande utgifter till experter.
Where appropriate, the procurement and grant procedures may include the conclusion of framework
partnerships, with a view to promoting a stable financing framework for the pan-European networks
funded under this appropriation.
När kommissionen genomför denna budgetpost bör den ta vederbörlig hänsyn till resultaten av
mötena i den interinstitutionella gruppen för information (IGI).
Rättslig grund:
En uppgift som följer av kommissionens administrativa självständighet enligt artikel 54.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om
finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
60
SV
Punkt 09 05 77 03 — Förberedande åtgärd – Åtgärder avseende textning, inklusive crowdsourcing
för att öka spridningen av europeiska verk
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
1 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
1 000 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den
förberedande åtgärden.
Denna förberedande åtgärd är en fortsättning av den förberedande åtgärden ”Textning med hjälp av
crowdsourcing för att öka spridningen av europeiska verk” med en ny titel.
Trots existerande stöd från programmet Media till textning görs många europeiska verk (tv-drama,
dokumentärer, filmer, etc.) ofta inte tillgängliga, särskilt i relativt små länder i EU som inte delar ett
officiellt språk med ett annat land. En av anledningarna till detta är den relativt begränsade
kommersiella potentialen och de nödvändiga kostnaderna, särskilt för att tillhandahålla undertexter.
I detta sammanhang syftar åtgärden till att stödja nya innovativa lösningar, t.ex. crowdsourcing,
som leder till minskade kostnader för att producera undertextning. Den kommer att möjliggöra en
bredare exponering och potentiellt en större publik för europeiska filmer, särskilt via tillgängliga
online-tjänster.
Denna förberedande ska således göra följande:
– Att testa och utveckla innovativa lösningar/processer/modeller för att producera undertexter som
är mer kostnadseffektiva än de som för närvarande finns tillgängliga på marknaden.
– Att tillämpa denna innovativa process på en välvald katalog av europeiska verk med en klar
inriktning.
– Att stödja verkens tillgänglighet via online-tjänster.
Förväntade resultat:
– Att bidra till att minska kostnaderna för att göra europeiska filmer tillgängliga genom att
stimulera utvecklingen av kostnadseffektiva undertextningslösningar.
– Att öka tillgängligheten och synligheten för europeiska audiovisuella verk online och bredda
utbudet av tillgängliga beställtjänster i unionen.
– Att förbättra spridningen av europeiska audiovisuella verk inom unionen och stärka
konkurrenskraften för den europeiska audiovisuella branschen.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 09 05 77 04 — Pilotprojekt – Mediekompetens för alla
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
200 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
200 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
200 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
500 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.
Pilotprojektets främsta mål är att göra människor till kritiska mediemedborgare som står upp för
medierättvisa och som kan analysera mediekommunikation och mediepolitik. Det ska dessutom
fokusera på att förbättra medborgarnas förmåga att skapa medieverk som återspeglar deras egna
upplevelser. Konferenser, workshoppar och utbildningsprogram kommer att organiseras och
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
61
SV
450 000
särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid verksamheter som stärker förmågan att skilja
information från propaganda, förbättrar kreativiteten för medieproduktion, utformar program för
minoriteters integration, främjar utbyte av bästa praxis mellan olika aktörer och länder och levererar
verktyg för att uppleva direktdemokrati. Pilotprojektet som helhet kommer att inriktas på alla
sorters medieverktyg (radio, internet, teve, tidningar) som används i alla sorters miljöer och inriktas
på alla åldersgrupper. Prioritet kommer att ges till lågutbildade personer och personer som riskerar
att bli socialt marginaliserade. Detta pilotprojekt kommer att vara föremål för en anbudsinfordran
som kommissionen utlyser.
Syftet med pilotprojektet är att testa åtgärder som ska öka det kritiska tänkandet om medier bland
människor av alla åldrar, samt att testa genomförbarheten och användbarheten av sådana åtgärder.
Kritiskt tänkande inkluderar, bland annat, förmågan att skilja information från propaganda,
analysera mediekommunikation och nyhetsmediernas politik samt att vara uppmärksam i samband
med sociala medier. Det slutliga målet är att förbättra den sociala, kognitiva, kreativa och tekniska
förmågan för att stimulera engagemang i samhället och medvetenheten om betydelsen av att agera
och direkt delta i det sociala och demokratiska livet.
Alla typer av medieverktyg bör omfattas, såsom radio, internet, tv, tidningar och sociala medier.
Målgruppen består av människor av alla åldrar, med särskilt fokus på minoriteter, lågutbildade och
personer som löper risk att bli socialt marginaliserade. Det geografiska genomförande ska täcka ett
brett spektrum av EU:s medlemsstater, eller allra helst, samtliga.
Pilotprojektet omfattar en blandning av kampanjer i sociala medier, spridning och genomförande av
bästa praxis, konferenser, seminarier och utbildningsprogram som syftar till att främja ett eller flera
av de specifika målen inom området mediekompetens.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 09 05 77 05 — Förberedande åtgärd – Textning av europeiska kulturteveprogram i Europa
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
p.m.
p.m.
Åtaganden
p.m.
Betalningar
p.m.
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 500 000
Betalningar
750 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
p.m.
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 500 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den
förberedande åtgärden.
Det befintliga pilotprojektet i budgetpost 09 05 77 02 ”Främjande av europeisk integration via
kulturen genom att tillhandahålla nya textade versioner av vissa utvalda teveprogram i hela EU” har
omvandlats till den förberedande åtgärden i budgetpost 09 05 77 05 ”Textning av europeiska
kulturteveprogram i Europa”.
Denna förberedande åtgärd är en fortsättning på det pilotprojekt som finansierades 2014 och 2015
av parlamentet och på den förberedande åtgärd som institutionen finansierade 2016, vars syfte var
att testa om det finns en europeisk publik för kulturprogram genom att erbjuda en rad textade
versioner av vissa utvalda teveprogram i Europa.
Det pilotprojekt som finansierades 2014 drivs nu vidare av ARTE, den europeiska
kulturtevekanalen, som har erbjudit 600 timmar teveprogram per år på fyra språk (franska, tyska,
engelska och spanska) sedan oktober 2015 och kommer att lägga till polska i november 2016.
.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
62
SV
750 000
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 10 01 05 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och
innovationsprogram – Horisont 2020
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
139 760 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
138 320 000
Reviderat budgetförslag 2017
139 760 000
Förlikning 2017
139 760 000
139 760 000
Punkt 10 01 05 02 — Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram –
Horisont 2020
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
33 300 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
32 800 000
Reviderat budgetförslag 2017
33 300 000
Förlikning 2017
33 300 000
33 300 000
Artikel 10 02 01 — Horisont 2020 – Kunddrivet vetenskapligt och tekniskt stöd till unionens
politik
Budgetförslag 2017
Åtaganden
27 183 960
Betalningar
25 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
27 183 960
Betalningar
25 500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
37 083 960
Betalningar
30 450 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
27 183 960
Betalningar
25 500 000
Förlikning 2017
Betalni
ngar
Åtaganden
27 183 960
25 500
000
Artikel 10 02 51 — Slutförande av sjunde ramprogrammet – direkta åtgärder (2007–2013)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
600 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
570 000
p.m.
Betalningar
600 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
600 000
Förlikning 2017
Betalnin
gar
Åtaganden
p.m.
600 000
Artikel 10 03 01 — Euratoms direkta forskningsåtgärder
Budgetförslag 2017
Åtaganden
10 773 000
Betalningar
10 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
7 573 000
Betalningar
9 705 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
10 773 000
Betalningar
10 500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
10 773 000
Betalningar
10 500 000
Förlikning 2017
Betalnin
gar
Åtaganden
10 773 000
10 500
000
Artikel 11 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområdet
Havsfrågor och fiske
Budgetförslag 2017
30 093 081
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
29 780 483
Reviderat budgetförslag 2017
30 093 081
Förlikning 2017
30 427 605
30 427 605
Punkt 11 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
2 286 076
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 247 922
Reviderat budgetförslag 2017
2 286 076
Förlikning 2017
2 326 625
2 326 625
Punkt 11 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
2 572 607
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 506 253
Reviderat budgetförslag 2017
2 572 607
Förlikning 2017
2 572 607
2 572 607
Artikel 11 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet havsfrågor och fiske
Budgetförslag 2017
1 900 002
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 839 725
Reviderat budgetförslag 2017
1 900 002
Förlikning 2017
1 900 002
1 900 002
Punkt 11 01 04 01 — Stödutgifter för insatser och program på politikområdet Havsfrågor och fiske
– icke-operativt administrativt och tekniskt stöd
Budgetförslag 2017
3 700 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 589 000
Reviderat budgetförslag 2017
3 700 000
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
3 700 000
3 700 000
63
SV
Artikel 11 03 01 — Upprättande av en styrningsram för fiskeverksamhet för unionsfiskefartyg som
är verksamma i tredjeländers vatten
Budgetförslag 2017
11 03 01
Reserv
Totalt
Parlamentets ståndpunkt
2017
Rådets ståndpunkt 2017
Reviderat budgetförslag
2017
Förlikning 2017
Betalning
ar
Åtaganden
Betalningar
Åtaganden
Betalningar
Åtaganden
Betalningar
Åtaganden
Betalningar
Åtaganden
117 655 478
112 655 478
117 655 478
112 655 478
117 655 478
112 655 478
118 390 478
113 390 478
118 390 478
113 390
478
15 544 522
15 544 522
15 544 522
15 544 522
16 344 522
16 344 522
14 809 522
14 809 522
14 809 522
14 809
522
133 200 000
128 200 000
133 200 000
128 200 000
134 000 000
129 000 000
133 200 000
128 200 000
133 200 000
128 200
000
Punkt 11 06 63 01 — Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) – Operativt tekniskt stöd
Budgetförslag 2017
Åtaganden
3 850 000
Betalningar
4 081 954
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
3 730 000
Betalningar
3 961 954
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
3 850 000
Betalningar
4 081 954
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
3 850 000
Betalningar
4 081 954
Förlikning 2017
Åtaganden
3 850 000
Betalningar
4 081 954
Punkt 11 06 77 13 — Förberedande åtgärd – Gemensamt utbildningsprogram för skeppare på små
yrkesfartyg
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
750 000
Anmärkningar:
Denna förberedande åtgärd ska utvidga de övergripande slutsatserna från projektet TRECVET –
Grundläggande utbildningsprogram för skeppare på små yrkesfartyg (TCC-SCV) – genom att införa
ett gemensamt utbildningsprogram i samtliga EU-medlemsstater.
Det ursprungliga projektet, som avslutades den 16 juni 2016, omfattar endast nio EU-länder, och
denna förberedande åtgärd kommer att inkludera andra intresserade medlemsstater. För närvarande
erkänns yrkesutbildningen i de enskilda medlemsstaterna inom sektorn för små yrkesfartyg inte
ömsesidigt mellan medlemsstaterna. Detta påverkar flexibiliteten i arbetet och rörligheten för
skeppare, genom att de endast kan arbeta i det land där de erhöll sin behörighet. Målgruppen
omfattar charterskeppare, hamnpersonal som flyttar båtar i arbetet i eller mellan hamnar,
leveransskeppare och dykbåtsskeppare som kör sina kunder till och från dykplatser.
Syftet med denna åtgärd är att införa ett grundläggande utbildningsprogram för skeppare på små
yrkesfartyg och genomföra det på EU-nivå, och göra det möjligt för dessa skeppare att omfattas av
direktivet om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer. Denna förberedande åtgärd kommer
att komplettera och ligga i linje med En ny kompetensagenda för Europa, inom en av de sex
sektorer där pilotprojekt ska bedrivas 2017 avseende sjöfartssektorn.
Ömsesidigt erkännande på EU-nivå kommer att ha en direkt och indirekt inverkan på nationella
ekonomier. För det första kommer det att göra det möjligt för medlemsstater som inte har något
utbildningsprogram i detta specifika ämne att ta fram och genomföra nya examina gällande små
yrkesfartyg. För det andra kan de EU-länder som redan har ett sådant utbildningsprogram anpassa
och reformera det.
Dessutom kommer det att locka nya personer och skapa nya arbeten och arbetstillfällen eftersom
några av hindren för rörlighet minskas. Detta segment av havsturismen kommer att skapa nya
möjligheter även för kust- och öregioner. Effekterna kommer att sträcka sig utanför sektorn för små
yrkesfartyg eftersom denna sektor också är en ingångspunkt för den växande superyacht-industrin
och för handelsfartyg som behöver kvalificerad personal.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
64
SV
Betalningar
375 000
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 12 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda för politikområdet Finansiell
stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
34 052 698
Parlamentets ståndpunkt 2017
33 698 969
Reviderat budgetförslag 2017
34 052 698
Förlikning 2017
34 431 236
34 431 236
Punkt 12 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
3 458 578
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 392 593
Reviderat budgetförslag 2017
3 458 578
Förlikning 2017
3 501 192
3 501 192
Punkt 12 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 385 054
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 328 009
Reviderat budgetförslag 2017
2 385 054
Förlikning 2017
2 385 054
2 385 054
Artikel 12 01 03 — Utgifter för utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik för politikområdet Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och
kapitalmarknadsunionen
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 150 003
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 081 794
Reviderat budgetförslag 2017
2 150 003
Förlikning 2017
2 150 003
2 150 003
Artikel 12 02 01 — Genomförande och utveckling av den inre marknaden för finansiella tjänster
Budgetförslag 2017
Åtaganden
3 700 000
Betalningar
5 094 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
3 500 000
Betalningar
4 294 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
3 700 000
5 094 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
3 700 000
Betalningar
5 094 000
Förlikning 2017
Åtaganden
3 700 000
Betalningar
5 094 000
Artikel 12 02 04 — Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
14 890 504
Betalningar
14 890 504
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
14 735 504
Betalningar
14 735 504
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
14 890 504
Betalningar
14 890 504
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
14 890 504
Betalningar
14 890 504
Förlikning 2017
Åtaganden
Anmärkningar:
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, och
förordning (EU) nr 1093/2010, ska den europeiska tillsynsmyndigheten ingå i ett europeiskt system
för finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att gällande regler för den
finansiella sektorn tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och därmed
garanterar förtroendet för det finansiella systemet som helhet och ett tillräckligt skydd för
konsumenter av finansiella tjänster.
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska bankmyndighetens utgifter för personal samt
administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) samt driftsutgifter för arbetsprogrammet (avdelning
3).
Europeiska bankmyndigheten ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar
mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Eftastaternas bidrag enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 82
och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel. Dessa belopp – som
härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör
inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e–
g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och användning av dessa
enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till denna del i utgiftsberäkningen, som
ingår i den allmänna budgeten.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
14 390 504 14 390 504
65
SV
Belopp återbetalda i enlighet med artikel 20 i kommissionens delegerade förordning (EU)
nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel
208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328,
7.12.2013, s. 42) utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 21.3 c i budgetförordningen)
och ska föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för Europeiska bankmyndigheten återfinns i bilagan ”Personal” till detta
avsnitt.
Unionens bidrag för 2017 uppgår till totalt 14 543 000 euro. Till det belopp på 152 496 euro som tas
upp i budgeten, ska läggas 14 390 504 från återvinning av överskott, som härstammar från unionens
bidrag 2015. EU:s budget för 2017 bör göra det möjligt för EBA att ha en total personalstyrka på
155 anställda.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om
inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och om ändring av
beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331,
15.12.2010, s. 12).
Artikel 12 02 05 — Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
8 736 301
Betalningar
8 736 301
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
8 526 301
Betalningar
8 526 301
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
8 736 301
Betalningar
8 736 301
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
8 736 301
Betalningar
8 736 301
Förlikning 2017
Åtaganden
8 736 301
Anmärkningar:
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, och
förordning (EU) nr 1094/2010, ska den europeiska tillsynsmyndigheten ingå i ett europeiskt system
för finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att gällande regler för den
finansiella sektorn tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och därmed
garanterar förtroendet för det finansiella systemet som helhet och ett tillräckligt skydd för
konsumenter av finansiella tjänster.
Detta anslag är avsett att täcka Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens utgifter
för personal samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) samt driftsutgifter för
arbetsprogrammet (avdelning 3).
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ska informera Europaparlamentet och
rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under denna artikel.
Dessa belopp – som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i
inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med
bestämmelserna i artikel 21.2 e–g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande
anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” till
denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den allmänna budgeten.
Belopp återbetalda i enlighet med artikel 20 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr
1271/2013 utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 21.3 c i budgetförordningen) och
ska föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten återfinns i
bilagan ”Personal” till detta avsnitt.
Unionens bidrag för 2017 uppgår till totalt 8 946 404 euro. Till det belopp på 210 103 euro som tas
upp i budgeten, ska läggas 8 736 301 från återvinning av överskott, som härstammar från unionens
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
66
SV
Betalningar
8 736 301
bidrag 2015. EU:s budget för 2017 bör göra det möjligt för Eiopa att ha en total personalstyrka på
109 anställda.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om
inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av
kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).
Punkt 12 02 77 06 — Pilotprojekt — Övergripande arbetsgrupp för distribuerad databasteknik
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
850 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
850 000
Betalningar
850 000
425 000
Anmärkningar:
Detta pilotprojekt ska inrätta en arbetsgrupp med regleringsexperter och tekniska experter för att
bygga upp teknisk expertis och regleringskapacitet och utveckla praktikfall, särskilt för användning
inom den offentliga sektorn, inom distribuerad databasteknik (DLT), såsom föreslås i
Europaparlamentets resolution om virtuella valutor (T8-0228/2016).
Distribuerad databasteknik ligger till grund för olika virtuella valutor, bl.a. bitcoin, och kan få en
omvandlande effekt för hur transaktioner genomförs inom och utanför den finansiella sektorn. För
närvarande används tekniken i begränsad omfattning och den har få tillämpningar. Detta kan
emellertid ändras snart: pådrivna av omfattande investeringar och nätverkseffekter kan vissa
tillämpningar få en snabb tillväxt och inom kort bli systemviktiga.
En horisontell arbetsgrupp som inrättas för att övervaka DLT och dess tillämpningar skulle kunna
erbjuda den expertis som krävs för att motarbeta riskerna på lämpligt sätt utan att begränsa
innovationerna genom att alltför tidig ingripa genom lagstiftning. Arbetsgruppen ska ta fram
standarder för bästa tillvägagångssätt, utveckla stresstester för tillämpningar som kommer att bli
systemviktiga och utveckla praktikfall för tillämpning av tekniken. Ett övergripande angreppssätt
kommer att bidra till att identifiera möjligheter och risker som är direkt förknippade med tekniken
och kommer att skapa synergier i arbetsflödet.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 13 01 01 — Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet
Budgetförslag 2017
62 561 932
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
61 912 058
Reviderat budgetförslag 2017
62 561 932
63 257 387
Förlikning 2017
63 257 387
regional- och stadspolitik
Punkt 13 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
2 111 411
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 074 449
Reviderat budgetförslag 2017
2 111 411
2 141 597
Förlikning 2017
2 141 597
Punkt 13 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
2 555 212
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 502 752
Reviderat budgetförslag 2017
2 555 212
14635/16 ADD 5
2 555 212
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
2 555 212
67
SV
Artikel 13 01 03 — Utgifter avseende tjänster och utrustning för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet regional- och stadspolitik
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
3 950 004
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 824 692
Reviderat budgetförslag 2017
3 950 004
Förlikning 2017
3 950 004
3 950 004
Punkt 13 01 04 01 — Stödutgifter för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
11 300 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
10 300 000
Reviderat budgetförslag 2017
11 300 000
Förlikning 2017
11 300 000
11 300 000
Punkt 13 01 04 02 — Stödutgifter för Instrumentet för stöd inför anslutningen – Regional
utveckling
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 951 902
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 881 902
Reviderat budgetförslag 2017
1 951 902
Förlikning 2017
1 951 902
1 951 902
Punkt 13 01 04 03 — Stödutgifter för Sammanhållningsfonden
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
4 200 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 700 000
Reviderat budgetförslag 2017
4 200 000
Förlikning 2017
4 200 000
4 200 000
Artikel 13 03 61 — Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Övergångsregioner – Målet
Investering för tillväxt och sysselsättning
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
3 719 489 334 2 214 431 000 3 719 489 334 2 204 431 000 3 719 489 334 2 214 431 000 3 719 489 334 2 214 431 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
3 719 489
334
2 204 431
000
Artikel 13 03 62 — Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Mer utvecklade regioner –
Målet Investering för tillväxt och sysselsättning
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
4 622 273 189 3 068 052 000 4 622 273 189 3 043 052 000 4 622 273 189 3 068 052 000 4 622 273 189 3 068 052 000 4 622 273 189
Betalningar
3 043 052
000
Punkt 13 03 64 01 — Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Europeiskt territoriellt
samarbete
Budgetförslag 2017
Åtaganden
1 731 601 443
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
884 299 000 1 731 601 443
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
803 299 000 1 731 601 443
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
884 299 000 1 731 601 443
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
884 299 000 1 731 601 443
Betalningar
783 299
000
Punkt 13 03 65 01 — Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd
Budgetförslag 2017
Åtaganden
74 000 000
Betalningar
69 400 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
74 000 000
Betalningar
59 400 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
74 000 000
Betalningar
69 400 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
74 000 000
Betalningar
69 400 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
74 000 000 69 400 000
Artikel 13 03 66 — Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Innovativa åtgärder inom
hållbar stadsutveckling
Budgetförslag 2017
Åtaganden
53 090 514
Betalningar
42 472 411
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
53 090 514
Betalningar
35 472 411
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
53 090 514
Betalningar
42 472 411
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
53 090 514
Betalningar
42 472 411
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
53 090 514 42 472 411
Punkt 13 03 77 17 — Förberedande åtgärd — Samarbete om territoriell sammanhållning mellan
EU och Celac
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
700 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
700 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 000 000
14635/16 ADD 5
Betalningar
2 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
700 000
Förlikning 2017
Åtaganden
2 000 000
68
SV
Betalningar
1 700 000
Anmärkningar:
Denna förberedande åtgärdska fortsätta att utveckla en dialog om territoriell sammanhållning och
regional utvecklingspolitik, med särskild inriktning på strategier för gränsöverskridande samarbete
och territoriell utveckling, samt om främjande av goda styrelseformer genom stärkande av de
nationella, regionala och lokala myndigheternas/stadsmyndigheternas administrativa kapacitet
avseende ekonomisk utveckling, innovation och sammanhållning. De grundläggande målen med
denna förberedande åtgärd, som infördes i 2016 års budget, är att utveckla system för flernivåstyre
genom utbildningar och program för tekniskt bistånd inom ramen för strategisk planering och att
uppmuntra till ett integrerat tillvägagångssätt vid territoriell utveckling. Åtgärden ska främja
samarbete mellan regionala och lokala myndigheter och den privata sektorn både i EU och i Celac.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 13 03 77 18 — Förberedande åtgärd — Sammanhållningspolitiken och
samverkanseffekterna med forsknings- och utvecklingsfonderna: spetsforskningsstegen - fortsatt
inriktning
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 500 000
Betalningar
1 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
1 500 000
Betalningar
1 000 000
Anmärkningar:
Denna förberedande åtgärd ska tillhandahålla stöd även till regioner som släpar efter avsevärt, i
arbetet med att stärka deras ”spetsforskningsstege”, och bidra med lärdomar för framtiden.
Åtgärden infördes i 2016 års budget och har två huvudsakliga mål: (1) en mer djupgående insats
vad gäller konkreta flaskhalsar på nationell nivå, (2) ett stabilare stöd för att komma tillrätta med de
vanligaste förekommande svagheterna vad gäller genomförandet av de politiska
rekommendationerna. Särskilda insatser inom ramen för denna förberedande åtgärd är att införa en
granskningsprocess på grundval av strategier för smart specialisering som alla aktörer har enats om,
och att ge beslutsfattare bevis och erfarenheter från genomförandet av Horisont 2020 och medel
från de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020, särskilt avseende FoU-utgifter.
Syftet är också att identifiera pågående positiva och negativa trender med avseende på deltagandet i
de gränsöverskridande konsortierna.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 13 03 77 19 — Förberedande åtgärd – Stöd för tillväxt och styrelseformer i regioner där
utvecklingen släpar efter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
1 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
1 000 000
Anmärkningar:
Denna förberedande åtgärd bygger på de positiva resultaten av Europaparlamentets tidigare initiativ
till förfining och genomförande av RIS3-strategin i den grekiska regionen Östra Makedonien och
Thrakien, som fungerade som försöksområde för teorin om smart specialisering. Den tillhandahåller
lämpligt och specifikt stöd för verksamhet i utvalda regioner som släpar efter tillsammans med ett
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
69
SV
Betalningar
1 000 000
mer horisontellt synsätt på nyckelfrågor som avser tillväxt och styrelseformer i dessa regioner.
Denna förberedande åtgärd inriktas på två sorters regioner som släpar efter: regioner med låg
tillväxt (omfattar regioner i medlemsstater som har ett BNP per invånare uttryckt i
köpkraftsstandard under EU-genomsnittet 2012 och som inte uppnådde EU-genomsnittet mellan
2002 och 2012 – regioner i Grekland, Italien, Spanien och Portugal) och underutvecklade regioner
(omfattar regioner som har ett BNP per invånare uttryckt i köpkraftsstandard som ligger under
50 procent av EU-genomsnittet 2011 – dvs. ett antal regioner i Bulgarien, Ungern, Polen och
Rumänien). Denna förberedande åtgärd infördes i 2016 års budget och syftar till att stödja åtta
regioner: fyra regioner med låg tillväxt och fyra underutvecklade regioner, med inriktning på
styrelseformer, transnationellt samarbete och förfining av RIS3-modellen. Den särskilda
verksamheten inom denna förberedande åtgärd kräver efterföljande evenemang på plats i varje
region. Dessa inkluderar evenemang för intressenter samt kollegial granskning, stöd till kritiska
aspekter för genomförandet av RIS3 i varje region samt bedrivande av övergripande verksamhet
såsom evidensbaserat stöd för politisk utveckling och ytterligare utveckling av det praktiska stödet
för regioner som släpar efter i hela Europa. Detta anslag ska också täcka inkluderandet av Kroatien i
denna förberedande åtgärd.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 13 03 77 21 — Pilotprojekt – Europeiska unionens strategi för den adriatisk-joniska regionen
(Eusair): frambringande och utarbetning av initiativ och projekt med ett verkligt mervärde för hela
regionen.
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 300 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
1 300 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
1 300 000
Anmärkningar:
Detta pilotprojekt ska organisera och utveckla
en effektiv flernivåstyrning för att uppnå de mål som fastställts i EU:s strategi för den
adriatisk-joniska regionen (Eusair),
kapacitetsuppbyggnad hos de aktörer som har huvudansvaret för genomförandet av Eusair
som en förutsättning för ett effektivt genomförande av handlingsplanen för Eusair,
frambringande, utarbetning och genomförande av initiativ och projekt med ett verkligt
makroregionalt värde,
initiativ för att öka medvetenheten, kulturevenemang, utbildningsprogram och/eller
seminarier för allmänheten och särskilt för unga människor i regionen, i syfte att skapa egenansvar
för Eusair, betona en gemensam regional identitet och främja partnerskap och nätverksarbete över
hela regionen. Dessa program bör betona samhällsutbildning, entreprenörskap över gränserna,
möjligheter för kulturevenemang och goda grannförbindelser samt bidra till främjandet av en
effektiv integration av kandidatländer och potentiella kandidatländer till medlemskap i EU.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
70
SV
Betalningar
650 000
Punkt 13 03 77 22 — Förberedande åtgärd – Makroregional strategi 2014–2020: EU:s strategi för
Alpregionen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
2 000 000
Betalningar
1 000 000
Anmärkningar:
EU:s strategi för Alpregionen omfattar sju länder: Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien,
Slovenien, Liechtenstein och Schweiz.
Det allmänna målet är att främja en hållbar ekonomisk och social välfärd i Alpregionen med hjälp
av tillväxt och skapande av sysselsättning, genom att göra regionen mer attraktiv, öka dess
konkurrenskraft och förbättra förbindelserna, samtidigt som man skyddar miljön, säkerställer ett
friskt och balanserat ekosystem och minskar den ekonomiska och sociala obalans mellan
makroregionens olika områden som är en följd av bergsområdenas särdrag. I Alpregionen ligger
Europas största bergskedja, med låg befolkningstäthet, hög sårbarhet för klimatförändringar och
förlust av biologisk mångfald, stor säsongsbundenhet, särskilt i vissa turistområden, och en åldrande
befolkning. Transport- och energiinfrastruktur är också en kritisk faktor på grund av dess effekter
på landskapet.
Denna förberedande åtgärd ska
– identifiera, analysera och främja all bästa innovativa praxis och befintliga nätverk för gröna
lösningar i Alpregionen och i området runt Alperna, för att därmed underlätta kunskapsöverföring
och utbyte av innovationer inom kretsloppsekonomin, med särskild inriktning på strategiska
sektorer som turism och jordbruk,
– främja integration med särskild inriktning på den roll som unga människor spelar genom att hitta
lösningar för jobbskapande, exempelvis bättre integration mellan utbildning, yrkesutbildning och
företag,
– identifiera insatser för tillhandahållande av e-tjänster som kan vara till nytta för de mest sårbara
delarna av befolkningen i Alpregionen, såsom unga och äldre,
– identifiera pilotåtgärder för hållbara transporter på lokal nivå.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 13 03 77 23 — Förberedande åtgärd – EU-agenda för städer
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
2 500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
2 500 000
Anmärkningar:
Enligt EU-agendan för städer kommer ett antal arbetsgrupper (så kallade ”partnerskap”) att inrättas
för att identifiera innovativa lösningar på de problem som städer ställs inför och de möjligheter som
de kan dra nytta av. Dessa innovativa lösningar kommer att avse de viktigaste stadsfrågorna:
rörlighet i städer, luftkvalitet, bostäder till rimliga priser, fattigdom i städer osv.). Syftet med denna
förberedande åtgärd är att underlätta städernas deltagande i detta innovativa förhållningssätt och att
experimentera med ett nytt sätt att involvera städer i beslutsfattande och genomförande.
Denna förberedande åtgärd kommer att vara särskilt viktig för att bidra till (den nya) utformningen
av olika politikområden på EU-nivå, inklusive sammanhållningspolitiken. Alla partnerskap kommer
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
71
SV
Betalningar
1 250 000
att behöva hitta bättre sätt att använda medel och kunskap (kunskapsbas och kunskapsutbyte) för att
stödja arbetet i och av städer, och på så sätt ge användbart underlag till beslutsfattare.
Syftet med den förberedande åtgärder är att stödja arbetet i kommissionen, medlemsstaterna och
städer med att komma fram till dessa innovativa lösningar. Åtgärden kommer att inriktas på
följande insatser:
Tillhandahålla sakkunskaper och administrativt stöd till partnerskapen genom att
– hjälpa samordnarna att lägga upp arbetet (organisera möten, rapportera, övervaka osv.),
– tillhandahålla särskilda sakkunskaper/experter
Förbereda och organisera möten och workshoppar för att
– informera en bredare publik om de olika stadsfrågor som partnerskapen arbetar med (inklusive
samrådet om handlingsplanerna),
– arbeta för synergieffekter mellan partnerskap om de olika stadsfrågorna (såsom fattigdom i städer
och bostäder),
– inhämta särskild sakkunskap från experter vid expertmöten eller undergruppsmöten i särskilda
frågor som organiseras inom partnerskapen (exempelvis om papperslösa migranter),
– införa ett verkligt flernivåstyre hos arbetspartnerna.
Övervaka arbetet och rapportera om hur det fortskrider.
Tillhandahålla en översikt med konkreta förslag (handlingsplan) till de ändringar på de olika
politikområdena på EU-nivå (med rekommendationer för bättre lagstiftning, bättre finansiering och
bättre kunskaper) som partnerskapen har kommit fram till.
Utveckla och testa innovativa lösningar för hur städer kan delta i beslutsfattandet och hur
EU:s mål kan uppnås.
Utveckla stadskontaktpunkter – kontaktpunkter med samlad information om
stadsdimensionen i EU:s politik.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 13 04 60 — Sammanhållningsfonden – Målet investering för tillväxt och sysselsättning
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
9 055 827 791 5 651 952 000 9 055 827 791 5 631 952 000 9 055 827 791 5 651 952 000 9 055 827 791 5 651 952 000 9 055 827 791
Betalningar
5 651 952
000
Punkt 13 04 61 01 — Sammanhållningsfonden – Operativt tekniskt stöd
Budgetförslag 2017
Åtaganden
24 307 786
Betalningar
22 300 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
24 307 786
Betalningar
19 300 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
24 307 786
Betalningar
22 300 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
24 307 786
Betalningar
22 300 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
24 307 786 22 300 000
Artikel 13 07 01 — Finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den
turkcypriotiska befolkningsgruppen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
31 836 240
Betalningar
36 031 865
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
31 836 240
Betalningar
36 031 865
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
34 836 240
14635/16 ADD 5
Betalningar
39 031 865
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
31 836 240
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
36 031 865
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
34 836 240 39 031 865
72
SV
Artikel 14 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom politikområdet
Beskattning och tullunion
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
48 081 051
Parlamentets ståndpunkt 2017
47 581 600
Reviderat budgetförslag 2017
48 081 051
Förlikning 2017
48 615 533
48 615 533
Punkt 14 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
5 306 771
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 207 649
Reviderat budgetförslag 2017
5 306 771
Förlikning 2017
5 360 953
5 360 953
Punkt 14 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 616 013
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 504 183
Reviderat budgetförslag 2017
2 616 013
Förlikning 2017
2 616 013
2 616 013
Artikel 14 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet beskattning och tullunion
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
3 035 717
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 939 410
Reviderat budgetförslag 2017
3 035 717
Förlikning 2017
3 035 717
3 035 717
Artikel 14 02 01 — Stöd till tullunionens funktion och modernisering
Budgetförslag 2017
Åtaganden
81 895 000
Betalningar
65 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
71 733 000
Betalningar
61 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
81 895 000
Betalningar
65 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
81 895 000
Betalningar
65 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
81 895 000
65 000 000
Artikel 14 03 01 — Förbättring av skattesystemens funktionssätt
Budgetförslag 2017
Åtaganden
31 809 000
Betalningar
31 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
30 859 000
Betalningar
29 250 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
31 809 000
Betalningar
31 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
31 809 000
Betalningar
31 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
31 809 000 31 000 000
Punkt 14 03 77 02 — Pilotprojekt — Kapacitetsuppbyggnad, programutveckling och
kommunikation i samband med kampen mot skatteundandragande, skatteflykt och skattebedrägeri
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
250 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
250 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
250 000
Förlikning 2017
Åtaganden
500 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år avseende pilotprojektet.
Detta pilotprojekt kommer att bidra till att stärka ett brett spektrum av organisationer i det civila
samhället, inklusive vissa nya aktörer som inte är aktivt inblandade i kampen mot skattebedrägeri
och skatteundandragande, för att bygga upp deras kunskap om och kapacitet vad gäller europeiska
skattebestämmelser, stärka insatserna för att öka medvetenheten och vidareutveckla verktyg och
instrument för att bekämpa skatteundandragande, skatteflykt och skattebedrägeri.
I ljuset av de utmaningar som avslöjades genom Luxleaks- och Swissleaksskandalerna är det
uppenbart att förmågan bör förstärkas på unionsnivå inom detta område hos ett brett spektrum av
organisationer (t.ex. konsumentorganisationer, frivilligorganisationer, fackföreningar, akademiska
sammanslutningar etc.). Förbättrad kapacitetsuppbyggnad för forskning, utbildning och ökad
medvetenhet, byggande av allianser (bl.a. med journalister) och ökat deltagande av experter från
civilsamhället vid utformning, genomförande och främjande av kampen mot skatteundandragande,
skatteflykt och skattebedrägerier kommer att leda till synergieffekter med unionens pågående
ansträngningar för att få slut på otillbörliga metoder såsom multinationella företags aggressiva
skatteplanering eller rika individers skatteflykt.
Detta pilotprojekt kommer att bygga på det projekt som lanserades 2016 för att bygga upp
expertkunskap och kapacitet inom ett brett spektrum av frivilligorganisationer så att de kan
engagera sig i kampen mot skatteundandragande, skatteflykt och skattebedrägerier. Det kommer att
utveckla ett hållbart EU-omfattande nätverk av organisationer inom civilsamhället, inklusive vissa
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
73
SV
Betalningar
500 000
nya aktörer som inte aktivt engagerar sig i kampanjarbetet, som kommer att samarbeta om
utformning, genomförande och främjande av åtgärder för att bekämpa skatteundandragande,
skatteflykt och skattebedrägerier. Det kommer också att stödja civilsamhällets organisationer att
utveckla sin inställning till skattepolitiken och bedriva forskning om pågående och kommande
skattereformer. Nätverkets huvudsakliga uppgift kommer att vara att utbyta idéer, utveckla
synergier och lansera gemensamma initiativ mot skatteundandragande, skatteflykt och
skattebedrägerier. Det kommer att vara en plattform för att dela med sig av kunskaper om den
utmaning som skatteundandragande, skatteflykt och skattebedrägerier utgör och hur detta ska
angripas, om hur man kan bedriva kampanjer och andra initiativ inom civilsamhället samt om
redskap och instrument inom detta område.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 15 01 01 — Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda på politikområdet
utbildning och kultur
Budgetförslag 2017
46 270 941
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
45 790 293
Reviderat budgetförslag 2017
46 270 941
Förlikning 2017
46 785 301
46 785 301
Punkt 15 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
3 433 876
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 376 020
Reviderat budgetförslag 2017
3 433 876
Förlikning 2017
3 487 768
3 487 768
Punkt 15 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
1 866 415
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 820 061
Reviderat budgetförslag 2017
1 866 415
Förlikning 2017
1 866 415
1 866 415
Artikel 15 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet utbildning och kultur
Budgetförslag 2017
2 921 432
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 828 750
Reviderat budgetförslag 2017
2 921 432
Förlikning 2017
2 921 432
2 921 432
Punkt 15 01 04 02 — Stödutgifter för Kreativa Europa-programmet — Delprogrammet Kultur
Budgetförslag 2017
864 320
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
847 640
Reviderat budgetförslag 2017
864 320
Förlikning 2017
864 320
864 320
Punkt 15 01 05 02 — Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram –
Horisont 2020
Budgetförslag 2017
877 339
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
768 339
Reviderat budgetförslag 2017
877 339
Förlikning 2017
877 339
877 339
Punkt 15 01 06 01 — Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur –
Bidrag från Erasmus+
Budgetförslag 2017
25 615 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
25 615 000
Reviderat budgetförslag 2017
26 112 100
25 615 000
Förlikning 2017
25 615 000
Artikel 15 01 61 — Utgifter för att organisera praktiktjänstgöring vid institutionen
Budgetförslag 2017
6 623 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
6 423 000
Reviderat budgetförslag 2017
6 623 000
14635/16 ADD 5
6 623 000
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
6 623 000
74
SV
Punkt 15 02 01 01 — Att främja kvalitet och samarbete inom den akademiska och yrkesinriktade
utbildningen i EU, och utbildningens relevans för arbetsmarknaden
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
1 701 963 700 1 579 766 641 1 701 963 700 1 579 766 641 1 715 963 700 1 593 766 641 1 725 463 700 1 579 766 641
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
1 725 463
700
1 579 766
641
Punkt 15 02 01 02 — Främja kvalitet och samarbete inom ungdomsfrågor i Europa och ungdomars
deltagande i Europas demokratiska liv
Budgetförslag 2017
Åtaganden
201 400 000
Betalningar
198 855 087
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
201 400 000
Betalningar
198 855 087
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
202 400 000
Betalningar
199 855 087
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
227 900 000
Betalningar
198 855 087
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
227 900
000
198 855
087
Artikel 15 02 10 — Särskilda årliga evenemang
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
6 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
6 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
6 000 000
6 000 000
Anmärkningar:
Ett belopp på 6 000 000 EUR anslås för att medfinansiera Europas särskilda olympiska vinterspel i
Graz/Schladming i Österrike (14–25 mars 2017). Detta anslag kommer även att göra det möjligt för
deltagande idrottsutövare från samtliga 28 medlemsstater att träna och förbereda sig inför och delta
i spelen i Österrike.
Till detta evenemang kommer 3 000 idrottsutövare och deras delegationer från 110 länder för att
tävla i åtta idrottsgrenar under åtta dagar. Mer än 3 000 frivilliga kommer att bidra till att göra detta
evenemang med många idrottsgrenar unikt. Vid sidan av idrotten kommer andra evenemang
(vetenskaps-, utbildnings-, kultur- och familjeprogram) att anordnas. Ett värdstadsprogram och
många särskilda evenemang kommer att anordnas före, under och efter spelen, för att skapa en
atmosfär som är inkluderande och välkomnande gentemot personer med intellektuella
funktionsnedsättningar i Österrike och runtom i EU:s medlemsstater.
Punkt 15 02 77 12 — Pilotprojekt — En europeisk ram för lärlingars rörlighet: utveckla europeiskt
medborgarskap och färdigheter genom att integrera ungdomar på arbetsmarknaden
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 000 000
Betalningar
2 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
2 000 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom pilotprojektet.
1. Förslag
Trots stora insatser från EU:s sida med införandet av ungdomsgarantin och 6,4 miljarder EUR i
sysselsättningsinitiativet för unga är arbetslösheten i Europa fortfarande mycket hög. I juni 2015
fanns det 4,7 miljoner unga arbetslösa, och det finns fortfarande stora skillnader mellan EU:s
medlemsstater. Antalet unga mellan 15 och 24 år som fortfarande varken arbetar eller studerar är
ännu högre, över 6 miljoner. Utan beslutsamma åtgärder kan detta tyvärr leda till en ”förlorad”
generation.
Även om ungdomsarbetslösheten huvudsakligen är medlemsstaternas ansvar, skadar den fortsatt
höga ungdomsarbetslösheten i Europa EU-projektet och kastar en skugga över dess framtid. Väl
fungerande lärlingssystem och hög rörlighet, vilket underlättar övergången från utbildning till
arbetsmarknaden, är faktorer som utmärker medlemsstater där ungdomarna lättare kan ta sig in i
arbetslivet. Lärlingsutbildning är en erkänt snabb väg till anställning, medan rörlighet definieras
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
75
SV
Betalningar
1 500 000
som det mest effektiva verktyget för att främja det europeiska medborgarskapet. Därför måste olika
insatser kombineras, och det krävs en bättre koppling mellan dessa två politikområden, så att unga
europeiska lärlingar kan få yrkeserfarenhet i en annan medlemsstat och vidareutveckla sina
färdigheter.
Lärlingsutbildning är enligt kommissionens definition ett långvarigt yrkesutbildningsprogram som
varvar perioder med arbetsplatsbaserad praktik och perioder med praktik och teori på en skola eller
ett utbildningscentrum. Lärlingen har ett avtalsförhållande med arbetsgivaren och får ersättning (lön
eller ersättning). Arbetsgivaren har ansvar för att tillhandahålla lärlingen en utbildning, som leder
till ett visst yrke. När yrkesutbildningsprogrammet har slutförts får lärlingarna ett nationellt erkänt
yrkesutbildningsintyg. Lärlingarna ska helst ges ett anställningsavtal, som ger dem status som
anställd lärling och erhåller därmed lön.
Lärlingar som har ett avtal och som arbetar för ett utländskt företag är för närvarande fortfarande
anställda av den ursprungliga arbetsgivaren som har ansvaret för dem. Detta gör det svårt för
arbetsgivarna att ställa sina lärlingar till förfogande för utländska företag, även om de är etablerade i
Europa. I en situation där arbetsgivarna ställer sina lärlingar till förfogande, måste de även
fortsättningsvis uppfylla sina skyldigheter enligt det ursprungliga lärlingsavtalet under denna
utbytesperiod (i fråga om lön, respekt för arbetstider, anställningsvillkor för unga arbetstagare,
social trygghet, försäkring).
Trots de framgångar som nåtts med den förberedande åtgärden ”Erasmus-program för lärlingar” och
Erasmus+-programmet ”Key Action 1 Mobility for VET learners and staff” inom den strategiska
ramen för utbildning 2020, liksom den europeiska alliansen för lärlingsutbildning, är lärlingars
långvariga rörlighet fortfarande alltför begränsad.
Flera faktorer förklarar denna situation, varav en är åldern på de lärlingar som vill delta i Erasmus.
Ett ansvarsproblem uppstår i samband med rörligheten för minderåriga i Europa, i synnerhet när de
befinner sig långt ifrån sin ursprungsort under en längre period. Detta problem kan åtgärdas med
hjälp av ekonomiskt stöd till utvecklingen av mottagningsstrukturer (däribland språkkurser och
boende). Det förklarar delvis varför Erasmus+ för närvarande har problem med att tillgodose de
europeiska lärlingarnas långsiktiga rörlighetsbehov.
Tack vare Europeiska rådets involvering och de rekommendationer som utfärdats av parlamenten
har ett stort antal åtgärder vidtagits för att vidareutveckla Erasmus+. Införandet av det europeiska
systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (Ecvet), den europeiska referensramen för
kvalitetssäkring av yrkesutbildning och kvalitetssäkring (Eqavet), liksom kapitlet om rörlighet i
Erasmus+ har bidragit till att öka insynen i och förtroendet mellan de nationella systemen för
yrkesutbildning. Viktiga utmaningar kvarstår dock, i synnerhet när det gäller erkännandet i
ursprungslandet av kompetens och utbildningsbevis som uppnåtts under perioderna utomlands.2.
Fokus på projektet
Pilotprojektets övergripande mål är att underlätta rörligheten för lärlingar genom att testa olika
modeller för att införa den infrastruktur som krävs för rörlighet (t.ex. tjänster som inbegriper
inkvartering, språkutbildning, praktisk information, handledning, försäkringar). Pilotprojektet ska
också undersöka olika sätt att göra yrkesutbildning till ett mer attraktivt val för unga.
Projektet har också till syfte att formellt erkänna och validera utbildningsresultat och att främja
ömsesidigt erkännande av utbildningsbevis och säkra en gradvis tillämpning av en ”europeisk ram
för lärlingars rörlighet”. Inrättandet av denna europeiska ram är en förutsättning för att avlägsna
hindren för rörlighet och en symbol för ett första steg mot ett integrerat europeiskt lärlingsprogram.
Pilotprojektet lades fram och antogs 2015 för 2016 års budget, och har väckt stort intresse från
berörda aktörer. För att bygga vidare på detta intresse måste projektet fortsätta under 2017 för att
erbjuda fler lärlingar möjlighet till långvarig rörlighet. Denna förlängning av projektet skulle också
göra det möjligt att bättre underbygga slutsatserna av den utvärdering som pågår.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
76
SV
Detta pilotprojekt har tre mål:
1.
För det första syftar projektet till att testa hur man kan genomföra transeuropeiska program
för lärlingars rörlighet, framför allt mellan yrkesutbildningsinstitut, företag och/eller andra relevanta
organisationer. Målet med denna åtgärd är att utvärdera det utrymme som finns för förbättring och
det stöd som måste ges till aktörerna i syfte att inrätta ett referensnät och öka rörligheten för
lärlingar för perioder på mellan sex och 12 månader.
2.
Parallellt med detta ska pilotprojektet sträva efter att bygga vidare på de erfarenheter som
erhållits från genomförandet av projekten under det första året och från de undersökningar som är
på gång. Den kunskap som uppnås ska användas för att fastställa och godkänna de viktigaste
särdragen för den ”europeiska ramen för lärlingars rörlighet”. Mer generellt ska projektet sträva
efter att identifiera och optimera de olika typerna av statligt stöd för lärlingars rörlighet i Europa. 3.
Slutligen ska pilotprojektet bidra till utvecklingen av bättre lagstiftning och förenkling. I linje
med förenklingen av förfarandena för ansökningar till Erasmus+, som till största delen kommer från
utbildningsanstalter för lärlingar, ska detta pilotprojekt sträva efter att frigöra aktörerna från de
tungrodda förfaranden som hittills varit tillämpliga, eftersom de kan avskräcka även de mest
beslutsamma kandidaterna. Kommissionen uppmanas att anta en pragmatisk attityd som bygger på
förtroende, så att försöket kan bli möjligt. I samma anda av förenkling, bör de utbildningsanstalter
för lärlingar som valdes ut under det första året beviljas en förlängning av det ursprungliga avtalet
eller få möjlighet att följa ett förenklat ansökningsförfarande.
Åtgärder som ska vidtas:
1.
En anbudsinfordran för att finansiera ett begränsat antal transeuropeiska projekt som
involverar viktiga aktörer inom yrkesutbildning, i syfte att utveckla hållbara system och ramar för
gränsöverskridande rörlighet för lärlingar, med avsikten att förbereda för och öka långsiktig
rörlighet av hög kvalitet under minst sex månader. Dessa försök bör införlivas i de aktuella
programmen och utmynna i ett utbildningsbevis för de berörda lärlingarna. Projekten ska bidra till
att identifiera och utvärdera de hinder som uppstår före, under och efter rörlighetsperioderna. De
ska också framhäva de fördelar som långsiktig rörlighet kan medföra för de olika aktörerna.
Kommissionen uppmanas att inleda en förslagsinfordran i början av 2017 och att fastställa en rimlig
tidsfrist för svar som innebär att projekten kan genomföras under tredje kvartalet 2017.
2.
En kommunikationsplan ska utarbetas med fokus på lärlingsutbildning och lärlingars
rörlighet. Målet är att nå ut till alla berörda parter, i synnerhet de företag och institutioner som ska ta
emot lärlingarna.
Enligt en inledande uppskattning uppgår den nödvändiga årliga budgeten till 2 000 000 euro för alla
de åtgärder som fastställs ovan, varav 1 800 000 euro ska anslås till den första åtgärden (en
anbudsinfordran från kommissionen).
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 15 02 77 16 — Förberedande åtgärd – Utvärdering av entreprenörskapsprogram inom högre
utbildning
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
500 000
Anmärkningar:
De senaste åren har ett ökat fokus lagts på entreprenörsutbildning och entreprenörskapsprogram vid
högre utbildningsanstalter. I synnerhet med HEInnovate strävar högre utbildningsanstalter efter att
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
77
SV
Betalningar
250 000
främja färdigheter och kompetens på entreprenörsområdet samt att utvärdera sin egen
entreprenörskapacitet. Studenternas perspektiv på effektiviteten i entreprenörskapsprojekt och
entreprenörskapsprogram har emellertid ännu inte beaktats. På samma sätt är företag och privata
sektorn i allmänhet sällan involverade i utvärderingen av dessa program. Samtidigt som man
bibehåller en nära koppling mellan privata sektorns behov och de akademiska kursplanerna är det
nödvändigt att också inkludera alla intressenter (studenter, lärare och yrkesmänniskor) i
utvärderingen av entreprenörskapsprogram för att garantera att de på ett effektivt sätt ger
studenterna de färdigheter som de behöver för sina yrkesbanor.
Detta projekt ska bygga på de befintliga HEInnovate-instrumenten och använda återkopplingen från
studenter, den privata sektorn och akademisk personal som ett mervärde för den ram och de
förfaranden som redan har testats och visat sig framgångsrika.
Projektet ska också uppmuntra till utbyte av bästa praxis på internationell nivå, och att i denna
process också involvera högre utbildningsanstalter/universitet för att underlätta genomförandet av
sådana verktyg i studenternas kursplaner.
Slutligen är syftet med budgeten för studenternas utvärdering av HE Entrepreneurship-program att
främja entreprenörskapsprogram i hela Europa och höja kvaliteten på dessa program, för att på så
sätt bidra till att omvandla Europa till ett entreprenörskapssamhälle.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 15 02 77 17 — Pilotprojekt – Altiero Spinelli-stipendium för doktorander
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
750 000
Anmärkningar:
Det europeiska integrationsprojektet har försvagats under de senaste åren, både inifrån och utifrån.
Allmänhetens förtroende måste återupprättas och samtidigt måste kunskaper om den europeiska
integrationsprocessen och information om europeisk kultur och europeiska värderingar spridas till
bredast möjliga publik.
I samband med trettioårsdagen efter bortgången av Altiero Spinelli, en av Europeiska unionens
grundare, och inför sextioårsdagen för undertecknandet av Romfördraget, bör konkreta insatser
göras för att åtgärda denna besvikelse med EU.
Syftet med Altiero Spinelli-stipendiet för doktorander är att främja forskning om EU:s
integrationsprocess, bland annat om de europeiska värderingarnas historia. De aktuella insatserna på
området för EU-studier omfattar inte målgruppen unga forskare eller doktorander.
Forskning som utförs inom ramen för Altiero Spinelli-stipendier bör fokusera på teorin om
integrationsmodeller (t.ex. handelsavtal, internationella organisationer, federationer) och
jämförande studier av befintliga integrationsmodeller (t.ex. EU, Afrikanska unionen, Mercosur,
Förenta staterna, Kanada), medborgarnas och det civila samhällets organisationers roll i EU:s
integrationsprocess, den europeiska integrationens intellektuella historia och naturligtvis Altiero
Spinellis liv och arbete. Kurser i hur akademisk forskning kan presenteras för att nå ut till en
bredare icke-specialiserad publik kan ingå som en del i stipendieavtalet.
Samarbete bör absolut vara möjligt med befintliga program, t.ex. Jean Monnet-åtgärderna, och även
med befintliga institutioner, t.ex. Europeiska unionens historiska arkiv vid Europeiska
universitetsinstitutet.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
78
SV
Betalningar
375 000
Anslaget täcker ett minimistipendium på 30 000 EUR per år (som beviljas en enskild student) och
ett stipendium per medlemsstat. Det finns också en ytterligare marginalför oförutsedda
omständigheter.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 15 02 77 18 — Pilotprojekt – Idrott som ett verktyg för integration och social delaktighet för
flyktingar
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
500 000
Anmärkningar:
Med det växande antalet flyktingar finns det ett allt större behov av initiativ för effektiv integration
och social delaktighet. Idrottsprojekt – särskilt fotboll – har visat sig vara framgångsrika verktyg
förintegreringen av flyktingar och främjandet av social delaktighet i värdsamhällena. Detta
pilotprojekt kommer att involvera lokala idrottsklubbar i integreringen av flyktingar. Det kommer
att dra nytta av den lokala expertisen inom befintliga initiativ i EU:s medlemsstater i syfte att:
1. Lansera ett pilotprogram som stöder konkreta lokalt förankrade fotbollsinitiativ (europeiska
centrum för expertis). Fokus kommer att ligga på integreringen av flyktinggrupper runtom i EU och
angränsande regioner genom lokala idrottsprojekt.
2. Identifiera bästa praxis i Europa och ta fram koncept som kan genomföras i tredjeländer och som
inriktar sig på integrering av flyktingar genom fotboll. En metod för att bedöma konsekvenser på ett
systematiskt och kopierbart sätt kommer att tas fram.
3. Samordna insatser genom en plattform för nätverkande.
Projektet kommer att tjäna som pilotprojekt för att skapa och utvidga fotbollsbaserade program för
social delaktighet till stöd för flyktingar och värdsamhällen i och utanför Europa. Förväntade
resultat:
1. Främjande av ett direkt engagemang från flyktingar och värdsamhällen på strategiska platser
(inom EU, transitländer, tredjeländer) och inrättande av europeiska centrum för expertis genom
kapacitetsuppbyggnad.
2. Framtagande av en metod för fotbollsbaserade flyktingintegrationsprogram, som kan anpassas för
liknande, framtida initiativ.
3. Upprättande av en plattform för att sprida den praxis som utarbetats.
4. Främjande av ett Europaövergripande tillvägagångssätt, som ökar de europeiska värdsamhällenas
potential att framgångsrikt engagera och integrera flyktingar genom idrott.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 15 02 77 19 — Pilotprojekt – Övervakning och coaching genom idrott för ungdomar som
riskerar att bli radikaliserade
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
750 000
14635/16 ADD 5
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
750 000
Åtaganden
750 000
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
Förlikning 2017
79
SV
Betalningar
375 000
Anmärkningar:
Den senaste tidens terroristattacker i Europa har visat på ett ökat säkerhetshot från unga
radikaliserade europeiska medborgare. Ökad ojämlikhet, social utestängning och marginalisering
sägs ofta vara de bakomliggande orsakerna till denna radikaliseringstendens.
Denna budgetpost avser idrottsprojekt på gräsrotsnivå som organiseras av lokala aktörer och det
civila samhället och som fokuserar på ungdomar från missgynnade familjeförhållanden – särskilt
ungdomar som riskerar att bli radikaliserade – i syfte att förebygga marginalisering och
radikalisering, åtgärda ojämlikheter och hjälpa dessa ungdomar att finna en identitet och en
samhörighetskänsla.
Idrottsverksamhet är särskilt lämpad för gemenskapsbyggande och för att stärka den sociala
integrationen med respekt för mångfald och mångkulturella samhällen. Projekten bör därför erbjuda
idrott, utbildning och handledning för arbetssökande (job coaching) så att ungdomarna skaffar sig
viktig kompetens såsom social kompetens och kommunikationsförmåga, förmåga till kritiskt
tänkande och problemlösning.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 15 03 01 01 — Marie Skłodowska-Curie-åtgärder – Generera, utveckla och överföra ny
kompetens, kunskap och innovation
Budgetförslag 2017
Åtaganden
820 241 594
Betalningar
700 365 833
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
820 241 594
Betalningar
700 365 833
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
830 241 594
Betalningar
710 365 833
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
820 241 594
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
700 365 833 820 241 594
700 365 833
Artikel 15 03 05 — Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) – Integrera
kunskapstriangeln högre utbildning, forskning och innovation
Budgetförslag 2017
Åtaganden
300 426 789
Betalningar
314 253 296
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
290 360 122
Betalningar
308 013 296
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
407 426 789
Betalningar
367 753 296
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
300 426 789
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
314 253 296 300 426 789
314 253 296
Artikel 15 04 01 — Stärka den finansiella kapaciteten hos små och medelstora företag och små och
mycket små organisationer i de kulturella och kreativa sektorerna i Europa, och främja
strategiutformning och nya affärsmodeller
Budgetförslag 2017
Åtaganden
30 932 000
Betalningar
14 176 893
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
28 432 000
Betalningar
14 176 893
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
35 000 000
Betalningar
18 244 893
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
30 932 000
Betalningar
14 176 893
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
30 932 000
14 176 893
Artikel 15 04 02 — Delprogrammet Kultur – Stödja gränsöverskridande åtgärder och främja
spridning och rörlighet över gränserna
Budgetförslag 2017
Åtaganden
54 350 000
Betalningar
43 430 071
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
51 850 000
Betalningar
42 930 071
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
68 000 000
Betalningar
57 080 071
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
54 350 000
Betalningar
43 430 071
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
55 350 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka följande åtgärder i samband med delprogrammet Kultur i
programmet Kreativa Europa:
– Stöd till insatser som ger operatörerna de färdigheter och kunskaper som främjar anpassningen
till digitalteknik, inbegripet testande av nya tillvägagångssätt för att bygga upp publik och
företagsmodeller.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
80
SV
44 229 071
–
Stöd till insatser till förmån för operatörerna som möjliggör en karriär på det internationella
planet, i och utanför Europa.
– Stöd till insatser för att stärka europeiska operatörer och internationella nätverk inom kultur för
att underlätta tillträdet till nya yrkesmöjligheter.
Följande ska prioriteras för att främja cirkulation av verk över gränserna:
– Stöd till internationella turnéer, evenemang och utställningar.
– Stöd till cirkulation för europeisk litteratur.
– Stöd till uppbyggande av publik som ett sätt att främja intresset för europeiska kulturella verk.
Stödåtgärder för delprogrammet Kultur
Delprogrammet Kultur ska stödja följande åtgärder:
– Transnationella samarbetsåtgärder där man för samman operatörer från olika länder i
verksamhet inom eller över sektorerna.
– Verksamhet som bedrivs av europeiska nätverk med operatörer från olika länder.
– Verksamhet som utförs av organisationer som tillhandahåller en europeisk plattform för att
främja och utveckla nya begåvningar och främja cirkulationen av konstnärer och verk, och som
har storskalig genomslagskraft inom hela systemet.
– Stöd till översättning av skönlitteratur.
– Särskilda insatser för att ge större synlighet åt de europeiska kulturernas rikedom och mångfald
och främja dialogen mellan kulturer och ömsesidig förståelse, till exempel via europeiska
kulturpriser, europeiska kulturarvsmärket och de europeiska kulturhuvudstäderna.
This appropriation may also finance the preparation of the European year for Cultural Heritage.
Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp
under denna budgetpost. Dessa belopp – som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under
artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i
enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e–g i budgetförordningen, och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna
budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i
förekommande fall från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt
6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med
artikel 21.2 e–g i budgetförordningen. Detta får ske i samma proportion som gäller för belopp som
godkänts för de administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala anslagsnivån.
Eventuella inkomster från länder inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med
förfarandena överenskomna med dessa länder i ramavtalet om deras deltagande i unionsprogram
som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att ytterligare anslag ställs till
förfogande, vilket får ske i samma proportion som gäller för belopp som godkänts för de
administrativa utgifterna för programmet i förhållande till den totala anslagsnivån i enlighet med
artikel 21.2 e–g i budgetförordningen.
Eventuella inkomster från bidrag för deltagande i unionsprogrammen från Schweiz, vilka tas upp
under punkt 6 0 3 3 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande,
enligt samma proportion som gäller för belopp som godkänts för utgifter av administrativ karaktär i
förhållande till den totala anslagsnivån för programmet, i enlighet med artikel 21.2 e–g i
budgetförordningen.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
81
SV
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om
inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut
nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 221).
Punkt 15 04 77 11 — Förberedande åtgärd — Ny skildring av Europa
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
357 605
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
357 605
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
750 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
357 605
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
750 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom ramen för den
förberedande åtgärden.
Syftet med denna förberedande åtgärd är att göra det möjligt för den kulturkommitté som ligger
bakom programförklaringen att fortsätta sin dialog med medborgarna. Programförklaringen ska ses
som en inledning, där EU:s kultursfär och medborgare uppmanas att aktivera sig och delta i den
fortlöpande diskussionen om de många skildringarna av Europa.
Man kommer att tillämpa ett övergripande förhållningssätt i form av nätverk av medborgare,
kulturinstitut och kulturorganisationer som sprider kunskaper till allmänheten och uppmanar
medborgarna att aktivt delta. Dessutom kommer det att inrättas en ambassadörsgrupp.
Ambassadörernas uppgift kommer att vara att samspela med medborgarna i den fortlöpande
debatten om den nya skildringen och att fungera som en länk till den europeiska allmänheten.
Den förberedande åtgärden ska därför fortsätta enligt följande:
– Att genomföra evenemang för att marknadsföra programförklaringen om den nya skildringen av
Europa i så många medlemsstater som möjligt och därmed främja dialog och debatt.
– Att stödja offentliga evenemang med bred medietäckning som anordnas av kulturorganisationer,
vetenskapliga organisationer och medborgarorganisationer och som fokuserar på debatten om
den nya skildringen av Europa.
– Att säkerställa att allmänheten är involverad i så stor utsträckning som möjligt genom att stödja
oberoende medieplattformer som täcker in debatten om den nya skildringen av Europa.
Denna förberedande åtgärd ska uppfylla de ovanstående tre specifika målen.
För att stödja dessa aktiviteter arbetar kommissionen med tjänsteleverantörer enligt ramkontrakt för
att åstadkomma följande: anordnande av evenemang på hög nivå, bland annat utställningar och
kulturella föreställningar, där resa och logi för deltagarna täcks, och expertstöd för specifika
programpunkter under evenemangen; logistik- och rådgivningssupport till kulturkommittén, som
täcker arrangemang för resa och logi och organisationen av medlemmarnas deltagande vid
spridningsevenemang och expertstöd för utförande av kommitténs och andras uppgifter avseende
specifika programpunkter i evenemangen; anordnande av evenemang av kommissionens
representationer i medlemsstaterna; kommunikationskampanjer, bl.a. på sociala medier, i
medlemsstaterna.
Åtagandebemyndiganden för denna förberedande åtgärd infördes 2015 och 2016 års budgetar, efter
pilotprojektet i 2013 och 2014 års budgetar. Syftet med denna förberedande åtgärd är att främja en
diskussion med ungdomar på gräsrotsnivå och samla in aktuella synpunkter om de utmaningar som
EU står inför, vägen framåt och den europeiska integrationens framtid. Prioriteringen är att nå ut till
ungdomar, och med samarbete och stöd av ungdomsorganisationer förväntas denna förberedande
åtgärd uppfylla målen att anordna evenemang för att främja dialog och debatt om skildringarna av
Europa i så många medlemsstater som möjligt, stödja och delta i offentliga evenemang med bred
medietäckning som anordnas av ungdomsorganisationer kulturorganisationer, vetenskapliga
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
82
SV
732 605
organisationer och medborgarorganisationer och som fokuserar på debatten om den nya skildringen
av Europa, bredda debatten via sociala medier och säkerställa att allmänheten är involverad i så stor
utsträckning som möjligt genom att stödja oberoende medieplattformar som täcker in debatten om
den nya skildringen av Europa.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 15 04 77 12 — Förberedande åtgärd — Europa för festivaler, festivaler för Europa (EFFE)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
175 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
175 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
350 000
Betalningar
175 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
175 000
Förlikning 2017
Åtaganden
350 000
Betalningar
175 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka utestående åtaganden från tidigare år inom den förberedande
åtgärden.
Detta pilotprojekt genomförs för närvarande av Europeiska festivalorganisationen (EFA)
tillsammans med 24 decentraliserade partnerorganisationer i Europa och i nära samarbete med
kommissionens GD Utbildning och kultur. På grundval av en förberedande åtgärd förväntas Europa
för festivaler, festivaler för Europa (EFFE) att
– skapa en varumärkesmekanism och en utbytesplattform för festivaler så att de kan förverkliga
sin potential att bidra till EU-politik av olika slag, bland annat innovation, social inkludering,
utbildning och interkulturell dialog; den verksamhet som genomförs bidrar till Europa 2020strategin på grundval av de spridningseffekter som de kreativa och kulturella sektorerna har på
ett antal andra områden såsom turism, regional utveckling och stadsutveckling,
– främja Europas unika och centrala värderingar, genom att göra dem synliga och trovärdiga, med
hjälp av en stark varumärkes- och kommunikationsstrategi som kan erbjuda en plattform med
resurser att nå ut till ett stort antal medborgare i Europa, särskilt till ungdomar.
Dess aktuella framgångar ger anledning att anta att denna förberedande åtgärd kommer att fortsätta
att bidra till att förstärka energin från festivaler och stärka främjandet av ett smart, inkluderande och
hållbart Europa.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 15 04 77 13 — Pilotprojekt — Kampen mot olaglig handel med kulturföremål
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
500 000
Anmärkningar:
Projektbeskrivning
Projektet kommer att bestå av tre delar:
1. Forskningsbaserad analys av volymerna och vägarna för den olagliga handeln med kulturföremål,
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
83
SV
Betalnin
gar
250 000
2. moduler med medvetandehöjande åtgärder och utbildningsinsatser för domare, poliser och
tulltjänstemän, offentliganställda tjänstemän och konstmarknadsaktörer samt medvetandehöjande
kampanjer riktade mot allmänheten,
3. återskapande och spridning av förlorade kulturföremål och eventuell användning av ny teknik hos
museer och kultur- och utbildningsinstitutioner.
Resultat/eventuell utvärdering av projektet
En konferens och en studie för den första delen, utbildningsmoduler för den andra delen och en
inventering av nya tekniker för den tredje delen.
Projektets innovativa/experimentella karaktär
Projektets koncept ingår inte i något redan existerande program. Projektet är alltför komplext för ett
samarbetsprojekt inom ramen för kulturdelen av programmet Kreativa Europa, och dessutom skulle
vissa grundläggande insatser inte kunna ingå (t.ex. utbildningsmodulerna för domare, poliser och
tulltjänstemän), och pilotprojektets integrerade karaktär skulle således gå förlorat. Det skulle bli
mycket svårt för kulturorganisationer eller till och med för internationella organisationer att
uppfylla kraven på medfinansiering.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 15 04 77 14 — Förberedande åtgärd – Öppna mikroföretagsmodeller för innovation i
europeiska familjeägda kulturarvshus
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
500 000
Anmärkningar:
Det finns en tydligt rörelse för kulturarvet som en strategisk resurs för ett hållbart och fredligt
Europa – Europaåret för kulturarv 2018, rådets slutsatser om en arbetsplan för kultur 2015–2018 –
där man påminner om vikten att aktivera spridningseffekter och synergier mellan olika aktörer för
att bevara, utveckla och förmedla kulturarv till framtida generationer.
Följande förslag till förberedande åtgärd är inriktat på ett kluster av specifika aktörer som inte drar
någon direkt nytta av nuvarande strategier och program och som är viktiga för att genomföra en
lokalt förankrad och personcentrerad strategi för kulturarvet som kan katalysera öppen innovation i
sektorn.
Europeiska familjeägda kulturarvshus är viktiga delar av EU:s kulturarv och bidrar till de
europeiska regionernas, städernas och landsbygdens attraktionskraft. Nuvarande EU-åtgärder som
är särskilt ägnade åt kulturarvet, såsom europeiska kulturarvsdagarna, EU:s kulturarvspris och det
europeiska kulturarvsmärket, är initiativ som är bättre på att locka kulturaktörer och små och
medelstora företag än hushåll och familjeägda mikroföretag som driver kulturarvshus och historiska
hus. Eftersom de saknar kapacitet att underhålla det ägda kulturarvet strävar hushållen och
familjerna efter att ta fram och anta innovativa affärsmodeller som bygger på traditionella lösningar
(dvs. besök, evenemang osv.) och modeller som inte är anpassade för att utnyttja de möjligheter
som den digitala ekonomin skapar och de kulturella och kreativa sektorernas spridningseffekter på
ekonomin och samhället.
Långvarigt bristande underhåll och en svag förvaltningskultur ökar risken för förstöring och
vanvård, som bör undvikas genom att man tar itu med de specifika utmaningar som familjeägda
kulturarv står inför.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
84
SV
Betalnin
gar
250 000
Syftet med de föreslagna förberedande åtgärderna är att kartlägga vilka mikroföretagsmodeller som
används av familjeägda kulturarvshus i EU och jämföra och utbyta dem mellan husen för att ge en
skjuts åt detta ekosystem.
För att fastställa den kvantitets- och kvalitetsmässiga ekonomiska potentialen hos sektorn i EU bör
en studie genomföras, med en ram för att fastställa sektorns utmärkande drag och definiera
företagsekosystemet. Som ett resultat av dessa fallstudier kommer mikroföretagsmodeller för
innovation i europeiska familjeägda kulturarvshus att exemplifieras och göras tillgängliga för de
berörda aktörerna och intressenterna. Slutligen kommer rekommendationer till kommissionen att tas
fram med utgångspunkt i de åtgärder som främjas inom pilotprojektet.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 15 04 77 15 — Pilotprojekt – Främjande av EU:s värden genom musik
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
500 000
Förlikning 2017
Betalnin
gar
Åtaganden
1 000 000
500 000
Anmärkningar:
I en tid då EU står inför många utmaningar kommer detta pilotprojekt att sammanföra unga
talangfulla musiker från samtliga 28 EU-medlemsstater för att synliggöra EU:s grundläggande
värden och tillgångar och bygga broar mellan människor genom klassisk musik. Pilotprojektet
kommer att sträva efter att nå ut till den yngre generationen i EU, särskilt dem som riskerar att
radikaliseras, genom att via konserter och mentorsprogram sammanföra unga utövare av klassisk
musik och ungdomar från olika bakgrunder.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 16 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet
Kommunikation
Budgetförslag 2017
67 652 867
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
66 950 110
Reviderat budgetförslag 2017
67 652 867
68 404 916
Förlikning 2017
68 404 916
Punkt 16 01 02 01 — Extern personal — Huvudkontor
Budgetförslag 2017
5 816 976
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 716 432
Reviderat budgetförslag 2017
5 816 976
5 861 231
Förlikning 2017
5 861 231
Punkt 16 01 02 03 — Extern personal — Kommissionens representationskontor
Budgetförslag 2017
16 913 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
16 913 000
Reviderat budgetförslag 2017
16 913 000
17 067 000
Förlikning 2017
17 067 000
Punkt 16 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
2 917 858
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 871 164
Reviderat budgetförslag 2017
2 917 858
2 917 858
Förlikning 2017
2 917 858
Punkt 16 01 03 01 — Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och
kommunikationsteknik
Budgetförslag 2017
4 271 433
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 135 924
Reviderat budgetförslag 2017
4 271 433
14635/16 ADD 5
4 271 433
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
4 271 433
85
SV
Punkt 16 01 04 02 — Stödutgifter för åtgärder för kommunikation
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 090 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 054 680
Reviderat budgetförslag 2017
1 090 000
Förlikning 2017
1 090 000
1 090 000
Punkt 16 03 01 02 — Information till medierna och audiovisuella produktioner
Budgetförslag 2017
Åtaganden
6 177 000
Betalningar
4 958 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
6 077 000
Betalningar
4 958 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
7 177 000
Betalningar
5 958 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
6 177 000
Betalningar
4 958 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
6 177 000
4 958 000
Punkt 16 03 01 04 — Kommunikationsåtgärder vid kommissionens representationer,
medborgardialoger och partnerskapsåtgärder
Budgetförslag 2017
Åtaganden
17 036 000
Betalningar
14 600 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
16 036 000
Betalningar
13 600 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
17 036 000
Betalningar
14 600 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
17 036 000
Betalningar
14 600 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
17 036 000 14 600 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett för finansiering av allmänna informationsåtgärder till medborgarna och täcker
utgifterna för centraliserade och decentraliserade kommunikationsåtgärder samt utgifter för
medborgardialogerna. Syftet med de lokala kommunikationsåtgärderna är bland annat att ge
målgrupperna redskap för att bättre förstå de mest aktuella frågorna. Syftet med
medborgardialogerna är särskilt att ge medborgarna förstahandsinformation om viktiga
unionsinitiativ och främja en öppen dialog mellan medborgarna och kommissionens ledamöter, med
regelbunden medverkan av företrädare för andra unionsinstitutioner och för medlemsstaterna, för att
förbättra medborgarnas kunskaper om unionsfrågor och låta medborgarna göra sina röster hörda av
beslutsfattarna.
Denna verksamhet genomförs i medlemsstaterna, genom följande:
– Kommunikationsåtgärder med anknytning till särskilda årliga eller fleråriga prioriteringar för
kommunikationen.
– Enstaka kommunikationsåtgärder med nationell eller internationell täckning som passar ihop
med prioriteringarna för kommunikation.
– Öppet hus för allmänheten.
– Dialog med medborgarna på internet och sociala medier.
– Seminarier, konferenser och workshoppar med snävare målgrupper, t.ex. ungdomar, där
delaktighetsbaserade metoder tillämpas.
– Anordnande av eller medverkan i europeiska evenemang, utställningar och marknadsföring,
organisation av enskilda besök etc.
– Direkta kommunikationsåtgärder riktade till allmänheten (till exempel rådgivningstjänster för
medborgare).
– Direkta kommunikationsåtgärder riktade till opinionsbildare, däribland förstärkta åtgärder till
förmån för den regionala dagspressen, som är en viktig informationskälla för många
unionsmedborgare.
– Förvaltning av informationscentrum för allmänheten på kommissionens representationer.
Kommunikationsåtgärder kan organiseras i partnerskap med Europaparlamentet och/eller
medlemsstaterna för att skapa synergieffekter mellan de olika partnernas insatser och samordna
deras informations- och kommunikationsverksamhet i EU-frågor.
This appropriation could also serve to fund awareness raising and information activities on
European Citizens’ Initiatives in cooperation with representation offices and local Europe Direct
Centres in the Member States.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
86
SV
Detta anslag är också avsett att täcka utgifter för studier, utvärderingar, logistiktjänster, tekniskt
stöd i form av bl.a. it inklusive webbunderhåll och sociala medier, expertmöten samt tekniskt och
administrativt expertstöd som inte omfattar myndighetsutövning och som kommissionen lägger ut
på entreprenad med hjälp av tillfälliga tjänsteavtal samt ersättning för resekostnader och därtill
hörande kostnader för personer som bjuds in att följa kommissionens arbete.
Detta anslag är även avsett att täcka utgifter för utveckling och underhåll av relevanta informationsoch förvaltningssystem.
Det inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i
budgetförordningen beräknas uppgå till 55 000 EUR.
Rättslig grund:
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med
artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den
25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 16 03 02 03 — Nätbaserade och skriftliga informations- och kommunikationsverktyg
Budgetförslag 2017
Åtaganden
23 710 000
Betalningar
26 075 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
23 210 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Betalningar
Åtaganden
25 075 000
24 710 000
Betalningar
27 075 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
23 710 000
Betalningar
26 075 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
23 710 000 26 075 000
Artikel 16 03 04 — Europeiska historiens hus
Budgetförslag 2017
Åtaganden
3 000 000
Betalningar
3 200 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 000 000
Betalningar
2 200 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
3 000 000
Betalningar
3 200 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
3 000 000
Betalningar
3 200 000
Förlikning 2017
Åtaganden
3 000 000
Betalningar
3 200 000
Artikel 17 01 01 — Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet
Hälsa och livsmedelssäkerhet
Budgetförslag 2017
71 499 351
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
70 756 638
Reviderat budgetförslag 2017
71 499 351
Förlikning 2017
72 294 157
72 294 157
Punkt 17 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
6 339 534
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
6 230 246
Reviderat budgetförslag 2017
6 339 534
Förlikning 2017
6 439 851
6 439 851
Punkt 17 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
7 854 304
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
7 539 991
Reviderat budgetförslag 2017
7 854 304
Förlikning 2017
7 854 304
7 854 304
Punkt 17 01 03 01 — Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och
kommunikationsteknik
Budgetförslag 2017
4 514 291
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 371 076
Reviderat budgetförslag 2017
4 514 291
Förlikning 2017
4 514 291
4 514 291
Punkt 17 01 04 02 — Stödutgifter för Tredje programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet
(2014–2020)
Budgetförslag 2017
1 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 400 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 500 000
Förlikning 2017
1 500 000
1 500 000
Punkt 17 01 04 03 — Stödutgifter för livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och
växtskydd
Budgetförslag 2017
1 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 400 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 500 000
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
1 500 000
1 500 000
87
SV
Artikel 17 03 01 — Tredje programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet (2014–2020)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
58 820 000
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
46 000 000
57 820 000
Betalningar
46 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
58 820 000
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
46 000 000
58 820 000
Betalningar
46 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
58 820 000 46 000 000
Artikel 17 03 11 — Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Budgetförslag 2017
Åtaganden
76 595 000
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
77 795 000
75 948 000
Betalningar
77 148 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
76 595 000
Betalningar
77 795 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
76 595 000
Betalningar
77 795 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
76 595 000 77 795 000
Punkt 17 03 12 01 — Unionens stöd till Europeiska läkemedelsmyndigheten
Budgetförslag 2017
Åtaganden
10 788 000
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
10 788 000
9 968 000
Betalningar
9 968 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
10 788 000
Betalningar
10 788 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
10 788 000
Betalningar
10 788 000
Förlikning 2017
Åtaganden
2 438 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för personal och administration
(avdelningarna 1 och 2) samt driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3) för att
utföra de uppgifter som fastställs i artikel 57 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 726/2004.
Myndigheten ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Beloppen från Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp under
denna punkt. Dessa belopp – som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i
inkomstberäkningen – utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med bestämmelserna
i artikel 21.2 e–g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande anslag och
användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” som fogas till
denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.
Belopp återbetalda i enlighet med artikel 20 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr
1271/2013 utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 21.3 c i budgetförordningen) och
ska föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Tjänsteförteckningen för myndigheten återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt.
Unionens bidrag för 2017 uppgår till totalt 15 204 000 EUR. Ett belopp på 12 766 000 EUR från
återanvändning av överskott ska läggas till det belopp på 2 438 000 EUR som tas upp i budgeten.
Rättslig grund:
Rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 1995 om de avgifter som skall betalas till
Europeiska läkemedelsmyndigheten för värdering av läkemedel (EGT L 35, 15.2.1995, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om
särläkemedel (EGT L 18, 22.1.2000, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av
gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och
veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT
L 136, 30.4.2004, s. 1) (ersätter rådets förordning (EEG) nr 2309/93).
Referensrättsakter:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av
gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1).
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
88
SV
Betalningar
2 438 000
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av
gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).
Kommissionens förordning (EG) nr 2049/2005 av den 15 december 2005 om bestämmelser, i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, om de avgifter
mikroföretag och små och medelstora företag skall erlägga till Europeiska läkemedelsmyndigheten
och om det administrativa bistånd de skall erbjudas av denna (EUT L 329, 16.12.2005, s. 4).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om
läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv
2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 378, 27.12.2006, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 av den 13 november 2007 om
läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG)
nr 726/2004 (EUT L 324, 10.12.2007, s. 121).
Kommissionens förordning (EG) nr 1234/2008 av den 24 november 2008 om granskning av
ändringar av villkoren för godkännande för försäljning av humanläkemedel och
veterinärmedicinska läkemedel (EUT L 334, 12.12.2008, s. 7).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om
gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i
animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 726/2004 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 11).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1235/2010 av den 15 december 2010 om
ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004
om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och
veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, och
förordning (EG) nr 1394/2007 om läkemedel för avancerad terapi (EUT L 348, 31.12.2010, s. 1).
Punkt 17 03 77 28 — Pilotprojekt — Rare 2030 - en delaktighetsbaserad prognosstudie för
beslutsfattande om sällsynta sjukdomar
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
400 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
500 000
Anmärkningar:
Prognosstudier syftar till att undersöka de långsiktiga effekterna av politik och teknik och att
föregripa samhällsförändringar. De kartlägger och analyserar samhällsförändringar som påverkar
politik och forskning under en längre tidsperiod och följer ett bestämt metodologiskt arbetssätt som
bygger på en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder och tekniker (t.ex. scenarioanalys
och trendanalys). De bygger på mycket brett deltagande, med experter av olika bakgrund, och för
samman kunskap från många olika områden.
Syftet med en prognosstudie om sällsynta sjukdomar (Rare 2030) är att föreslå hållbara politiska
scenarier för perioden 2020–2030 och att på ett innovativt sätt ta itu med utmaningar och
möjligheter som väntar fram till 2030. Studien kommer att bygga på en befintlig kunskapsbas och
på vad som har gjorts hittills (t.ex. kommissionens meddelande om sällsynta sjukdomar –
Utmaningar för Europa (COM(2008)0679), rådets rekommendation om en satsning avseende
sällsynta sjukdomar (2009/C 151/02), verksamhet inom ramen för gemensamma åtgärder om
sällsynta sjukdomar till stöd för genomförande av politiska prioriteringar, forskning om sällsynta
sjukdomar som finansieras inom EU:s program för forskning och innovation m.m).
Genom att skapa insikt i förändringsdynamiken, framtida utmaningar och alternativ, tillsammans
med nya idéer, kommer studien att ge EU:s och lokala beslutsfattare underlag för utformning av
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
89
SV
Betalningar
250 000
politiken. Detta skulle i sin tur tjäna till att hålla igång de vetenskapliga och tekniska framstegen, ta
itu med de samhällsförändringar som dessa framsteg leder till, vara en användbar referenspunkt för
hela samhället och fungera som vägledning för att skräddarsy strategier till patienternas behov.
Metod – Rare 2030 är ett tvåårigt projekt som leds av ett forskningsteam men som använder sig av
inkluderande metoder för att främja en arbetssätt nedifrån och upp, lägga större vikt vid interaktion
och uppmuntra bred acceptans av patienter, berörda parter och samhället i stort.
De metodologiska stegen och tidsplanen för Rare 2030 kommer att vara bland annat följande:
– Grundforskning, inklusive litteraturstudier och djupintervjuer för att kartlägga förändringens
drivkrafter samt nuvarande och framtida utmaningar.
– Inrättande av en expertpanel med berörda parter från olika områden.
– Sektorsövergripande och framtidsinriktad workshop för att diskutera studiens metodologi,
politiska och vetenskapliga drivkrafter och betydelsen för sällsynta sjukdomar.
– Utformning av scenarier, på grundval av delaktighetsbaserade metoder (expertpaneler,
delphimetoden, gaming m.m.), öppna för stora grupper av berörda parter på europeisk nivå.
Scenarier kommer att användas som verktyg för beslutsfattande, för att visa på tillgängliga
alternativ och deras potentiella konsekvenser.
– En europeisk medborgarkonferens för att lägga fram, diskutera och bedöma resultaten av
beslutsfattandet, uppmuntra allmänheten att forma och ta ansvar för resultaten.
– Politiska rekommendationer som för samman resultaten från scenarierna och konferensen.
– En slutrapport, översatt till olika EU-språk, med rekommendationer och resultat av projektet och
mätning av dess effekter.
Bakgrund – I Europa betraktas en sjukdom som sällsynt om den drabbar färre än 1 av 2 000
personer. Mellan 27 och 36 miljoner människor i EU är drabbade av uppskattningsvis 6 000–8 000
sådana sjukdomar. Det rör sig ofta om kroniska och mycket komplexa sjukdomar som försämrar
livskvaliteten. De är en börda för patienten, deras familjer och hela samhället.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 17 04 01 — En förbättrad djurhälsostatus och en hög djurskyddsnivå i unionen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
165 000 000
Betalningar
151 300 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
165 000 000
Betalningar
149 800 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
165 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
151 300 000
165 000 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
151 300 000 165 000 000
151 300 000
Artikel 17 04 02 — Säkerställa att skadegörare för växter påvisas och utrotas i tid
Budgetförslag 2017
Åtaganden
15 000 000
Betalningar
10 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
13 800 000
Betalningar
8 300 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
15 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
10 000 000
15 000 000
Betalningar
10 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
15 000 000
10 000 000
Artikel 17 04 03 — Effektiva, ändamålsenliga och tillförlitliga kontroller
Budgetförslag 2017
Åtaganden
53 558 000
Betalningar
49 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
51 558 000
Betalningar
49 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
53 558 000
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
49 500 000
53 558 000
Betalningar
49 500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
53 558 000
49 500 000
Artikel 17 04 04 — Nödåtgärder som avser djurhälsa och växtskydd
Budgetförslag 2017
Åtaganden
20 000 000
Betalningar
16 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
19 000 000
Betalningar
16 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
20 000 000
14635/16 ADD 5
Betalningar
16 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
20 000 000
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
16 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
20 000 000
90
SV
16 000 000
Punkt 17 04 77 05 — Pilotprojekt — Inrättande av en harmoniserad inre marknad för griskött från
grisar som inte har genomgått kirurgisk kastrering
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
600 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
600 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
600 000
300 000
Anmärkningar:
Såsom framgår av resultaten från den senaste särskilda Eurobarometern om djurs välbefinnande
bryr sig en överväldigande majoritet av européerna mycket om hur produktionsdjuren mår och
anser att dessa djur bör garanteras ett bättre skydd. Kirurgisk kastrering av griskultingar utan
smärtstillande medel förekommer ofta, och är ett allt mer kontroversiellt ingrepp som för
närvarande drabbar 63 miljoner djur varje år. Praktiska erfarenheter från stora leveranskedjor av
griskött i Europeiska unionen visar dock att det finns genomförbara och lönsamma alternativ.
Pilotprojektet ska föra samman centrala aktörer – slakterier, livsmedelsbearbetningsföretag och
återförsäljare, vid behov med involvering av jordbrukare – och främja utbyte och spridning av
sådan bästa praxis som innebär att det inte längre finns något behov av kirurgisk kastrering av
grisar. Tonvikten kommer att ligga på åtgärder för kunskapsöverföring på följande områden: a)
metoder för tillförlitlig och genomförbar detektion av galtlukt, b) användning av slaktkroppar med
galtlukt under bearbetningen, och c) saluföring och marknadsföring av kött från grisar som inte
genomgått kirurgisk kastrering. Skapande av förtroende och utbyte av information bland alla
marknadsaktörer i en peer-to-peer-miljö kommer att vara en viktig kommunikationsverksamhet.
Inom ramen för projektet tillhandahålls ett praktiskt inriktat vägledningsdokument som banar väg
för en harmoniserad inre marknad för griskött från djur som inte har genomgått kirurgisk kastrering.
Den europeiska förklaringen om alternativ till kirurgisk kastrering av grisar är en frivillig och
aktörsdriven överenskommelse om att fasa ut kirurgisk kastrering av grisar fram till 2018.
Förklaringen har undertecknats av 33 parter som representerar europeiska jordbrukare,
köttindustrin, återförsäljare, forskare, veterinärer och icke-statliga organisationer som arbetar med
djurs välbefinnande. Samtidigt som vissa medlemsstater tagit konkreta initiativ för detta ändamål,
finns det för närvarande ingen harmoniserad inre marknad för griskött från grisar som inte har
genomgått kirurgisk kastrering. Detta hindrar förklaringen från att ge resultat. Pilotprojektet
kommer att påskynda processen genom att tillhandahålla och sprida praktiska lösningar på ofta
upplevda problem bland nyckelaktörer inom grisköttskedjan, samtidigt som även de relaterade
ekonomiska och samhälleliga fördelarna av att upphöra med kirurgisk kastrering av grisar
framhävs.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 18 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Migration
och inrikes frågor
Budgetförslag 2017
47 062 864
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
46 573 990
Reviderat budgetförslag 2017
47 062 864
47 586 028
Förlikning 2017
47 586 028
Punkt 18 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
2 724 432
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 673 416
Reviderat budgetförslag 2017
2 724 432
2 762 068
Förlikning 2017
2 762 068
Punkt 18 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
2 516 764
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 448 624
Reviderat budgetförslag 2017
2 516 764
14635/16 ADD 5
2 516 764
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
2 516 764
91
SV
Artikel 18 01 03 — Utgifter för utrustning och tjänster avseende informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet Migration och inrikes frågor
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 971 432
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 877 164
Reviderat budgetförslag 2017
2 971 432
Förlikning 2017
2 971 432
2 971 432
Punkt 18 01 04 03 — Stödutgifter för programmet Ett Europa för medborgarna
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
167 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
163 200
Reviderat budgetförslag 2017
167 000
Förlikning 2017
167 000
167 000
Punkt 18 01 05 01 — Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför
forsknings- och innovationsprogram – Horisont 2020
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 108 942
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 808 942
Reviderat budgetförslag 2017
2 108 942
Förlikning 2017
2 108 942
2 108 942
Punkt 18 02 01 03 — om inrättande av ett system för in- och utresa för att registrera uppgifter om
införsel, utförsel och nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar de yttre gränserna
mellan Europeiska unionens medlemsstater
Budgetförslag 2017
Åtaganden
18 02 01 03
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
40 000 000
28 000 000
40 000 000
28 000 000
40 000 000
28 000 000
40 000 000
28 000 000
Reserv
Totalt
Parlamentets ståndpunkt
2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
p.m.
40 000 000
28 000 000
40 000 000
28 000 000
Reviderat budgetförslag
2017
Åtaganden
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
40 000 000
28 000 000
p.m.
40 000 000
28 000 000 40 000 000 28 000 000
40 000 000 28 000 000
Anmärkningar:
Detta anslag ska täcka inrättandet och driften av it-system, kommunikationsinfrastruktur och
utrustning som stöd för förvaltningen av migrationsströmmarna över unionens yttre gränser.
Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag, som förs upp under
punkt 6 3 1 3 i inkomstberäkningen, kan ge upphov till ytterligare anslag enligt bestämmelserna i
artikel 21.2 e i budgetförordningen.
Villkor för att frigöra reserven:
Anslaget har förts till reserven och ska frigöras när
- lagstiftningsförfarandet för inrättandet av in- och utresesystemet har slutförts.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna
bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt
stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L
150, 20.5.2014, s. 112).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande,
som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och
visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG (EUT L 150, 20.5.1014, s. 143).
Referensrättsakter:
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, överlämnat av kommissionen den 6 april
2016, om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och
utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska
unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och
utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och
förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2016) 194 final).
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
p.m.
92
SV
Artikel 18 02 04 — Europeiska polisbyrån (Europol)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
111 711 613
Betalningar
111 711 613
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
111 711 613
Betalningar
111 711 613
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
119 279 613
Betalningar
119 279 613
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
113 051 613
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
113 051 613 113 726 613
113 726 613
Anmärkningar:
Detta anslag ska täcka byråns personalutgifter samt administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2)
och driftskostnader (avdelning 3).
Stödkontoret ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Belopp återbetalda i enlighet med artikel 20 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr
1271/2013 utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 21.3 c i budgetförordningen) och
ska föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Stödkontorets tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt.
Unionens bidrag för 2017 uppgår till totalt 114 623 613 euro. Ett belopp på 897 000 euro från
återanvändning av överskott ska läggas till det belopp på 113 726 613 euro som tas upp i budgeten.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska
unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande
av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF
(EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).
Punkt 18 03 01 01 — Stärka och utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet och förbättra
solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna
Budgetförslag 2017
Åtaganden
952 888 126
Betalningar
740 159 432
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
952 888 126
Betalningar
740 159 432
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
952 888 126
Betalningar
740 159 432
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
951 548 126
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
738 819 432 951 548 126
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att bidra till att stärka och utveckla alla aspekter på det gemensamma
europeiska asylsystemet, bl.a. dess externa dimension och att främja solidariteten och
ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, särskilt gentemot de medlemsstater som påverkas
mest av migrations- och asylströmmar, även genom praktiskt samarbete.
Vad gäller det gemensamma europeiska asylsystemet är detta anslag avsett att omfatta åtgärder som
rör mottagnings- och asylsystem och åtgärder för att öka medlemsstaternas kapacitet att utveckla,
övervaka och utvärdera sin asylpolitik och sina asylförfaranden. Särskild uppmärksamhet bör fästas
vid utsatta kvinnors särskilda situation, inte minst kvinnor med barn och ensamma unga flickor, och
den tvingande nödvändigheten att hindra könsrelaterat våld i mottagandet och asylcentra.
Anslaget ska även täcka åtgärder som avser vidarebosättning, överföring av personer som sökt eller
åtnjuter internationellt skydd och övrigt humanitärt skydd som erbjuds från fall till fall.
På kommissionens initiativ får anslaget användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder
eller åtgärder av intresse för hela unionen. Dessa åtgärder ska i synnerhet utgöra stöd för följande:
– Främjande av samarbetet inom unionen i fråga om tillämpningen av unionslagstiftningen och
utbyte av bästa praxis i fråga om asyl, särskild när det gäller könsmedvetna
mottagningscentrum, vidarebosättning och överföring av personer som sökt eller åtnjuter
internationellt skydd från en medlemsstat till en annan, till exempel genom nätverksinsatser och
informationsutbyte, däribland stöd vid ankomst och samordningsinsatser för att underlätta
vidarebosättning på de orter som erbjuder vidarebosättning för flyktingar.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
93
SV
738 819 432
–
Inrättande av nätverk för gränsöverskridande samarbete och pilotprojekt, bland annat innovativa
projekt, som grundar sig på gränsöverskridande partnerskap mellan organ i minst två
medlemsstater och som utformats för att främja innovation och underlätta utbyte av erfarenheter
och bästa praxis.
– Undersökningar och forskning om eventuella nya former av EU-samarbete på området asyl och
relevant unionslagstiftning, spridning och utbyte av information om bästa praxis och om övrig
asylpolitik, inklusive information utåt om unionens politiska prioriteringar.
– Medlemsstaternas utveckling och tillämpning av gemensamma statistiska redskap, metoder och
indikatorer för att mäta den politiska utvecklingen på området asyl, inbegripet köns- och
åldersuppdelade uppgifter.
– Förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd samt utveckling av en
utvärderingsmekanism som krävs för att genomföra asylpolitiken.
– Samarbete med tredjeland med utgångspunkt i unionens övergripande strategi för migration och
rörlighet, särskilt inom ramen för genomförandet av partnerskap för rörlighet, regionala
skyddsprogram.
– Medvetandegörande åtgärder, information och kommunikation om unionens politik på området
inrikes frågor, prioriteringar och framsteg.
Anslaget ska också täcka särskilda och brådskande behov vid en nödsituation.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna
bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt
stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L
150, 20.5.2014, s. 112).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av
asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och
rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).
Rådets beslut (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder
på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 239, 15.9.2015, s.
146).
Rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder
på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 248, 24.9.2015, s. 80).
Referensrättsakter
Kommissionens rekommendation av den 11 januari 2016 om ett frivilligt humanitärt
mottagandesystem med Turkiet, C(2015) 9490 final, 11.1.2016).
Förslag till rådets beslut, överlämnat av kommissionen den 21 mars 2016, om ändring av rådets
beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på
området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (COM(2016) 171 final).
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning. överlämnat av kommissionen den 4 maj
2016, om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva
en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett
in i någon medlemsstat (COM(2016) 270).
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
94
SV
Punkt 18 03 01 02 — Stödja den lagliga migrationen till EU, främja en effektiv integrering av
tredjelandsmedborgare samt förbättra effektiva och rättvisa återvändandestrategier
Budgetförslag 2017
Åtaganden
666 210 994
Betalningar
285 783 460
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
666 210 994
Betalningar
285 783 460
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
666 210 994
Betalningar
285 783 460
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
666 210 994
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
285 783 460 666 210 994
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att stödja laglig migration i linje med medlemsstaternas ekonomiska och
sociala behov, såsom arbetsmarknadsbehov och samtidigt bevara integriteten i medlemsstaternas
migrationssystem, främja faktisk integration av tredjelandsmedborgare och stödja en rättvis och
effektiv återvändandepolitik i medlemsstaterna som bidrar till att motverka olaglig migration, med
tonvikt på hållbart återvändande och ett effektiv återtagande i ursprungs- och transitländer.
Vad gäller laglig migration och integrering av tredjelandsmedborgare är detta anslag avsett att
omfatta invandring och åtgärder före avresa, integrationsåtgärder, praktiskt samarbete och
kapacitetsfrämjande åtgärder i medlemsstaterna.
Vad gäller rättvisa och effektiva återvändandestrategier ska detta anslag omfatta förfaranden och
åtgärder vid återvändande, praktiskt samarbete och kapacitetsfrämjande åtgärder i medlemsstaterna.
På kommissionens initiativ får anslaget användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder
eller åtgärder av intresse för hela unionen. Dessa åtgärder ska i synnerhet utgöra stöd för följande:
– Främjande av EU-samarbetet vid genomförande av unionslagstiftning och utbyte av bästa praxis
avseende laglig migration, integrering av tredjelandsmedborgare och återsändande. God praxis
bör inbegripa exempel på framgångsrik integration av kvinnliga tredjelandsmedborgare.
– Inrättande av nätverk för gränsöverskridande samarbete och pilotprojekt, bland annat innovativa
projekt, som grundar sig på gränsöverskridande partnerskap mellan organ i minst två
medlemsstater och som utformats för att främja innovation och underlätta utbyte av erfarenheter
och bästa praxis.
– Undersökningar och forskning om eventuella nya former av EU-samarbete kring migration,
integration och återvändande och relevant unionslagstiftning, spridning och utbyte av
information om bästa praxis och om övriga aspekter av migration, integration och
återvändandepolitik, däribland information utåt om unionens politiska prioriteringar.
– Medlemsstaternas utveckling och tillämpning av gemensamma statistiska redskap, metoder och
indikatorer för att mäta den politiska utvecklingen på området laglig migration och integration
och återvändande, inbegripet köns- och åldersuppdelade uppgifter, och övervakning av
tredjelandsmedborgares deltagande i utbildning och på arbetsmarknaden.
– Förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd samt utveckling av en
utvärderingsmekanism som krävs för att genomföra migrationspolitiken.
– Samarbete med tredjeland med utgångspunkt i unionens övergripande strategi för migration och
rörlighet, särskild inom ramen för genomförandet av återtagandeavtal, partnerskap för rörlighet.
– Informationsåtgärder och kampanjer i tredjeland för att öka medvetenheten om lämpliga lagligar
inresevägar och riskerna med olaglig migration.
– Medvetandegörande åtgärder, information och kommunikation om unionspolitik på området
inrikes frågor, prioriteringar och framsteg.
Anslagen ska också täcka Europeiska migrationsnätverkets verksamhet och framtida utveckling.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna
bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
95
SV
285 783 460
stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L
150, 20.5.2014, s. 112).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av
asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och
rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).
Artikel 18 03 02 — Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Budgetförslag 2017
Åtaganden
66 206 000
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
66 206 000
66 206 000
Betalningar
66 206 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
71 206 000
Betalningar
71 206 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
66 206 000
Betalningar
66 206 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
69 206 000
69 206 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka kontorets personalutgifter samt administrativa utgifter
(avdelningarna 1 och 2) och driftskostnader i enlighet med arbetsprogrammet (avdelning 3).
Stödkontoret ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna
för driftsutgifter och administrativa utgifter.
Belopp återbetalda i enlighet med artikel 20 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr
1271/2013 utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 21.3 c i budgetförordningen) och
ska föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Eventuella inkomster från Islands, Norges, Schweiz och Liechtensteins bidrag, som förs upp under
punkt 6 3 1 3 i inkomstberäkningen, kan medföra avsättning av ytterligare anslag enligt
bestämmelserna i artikel 21.2 e–g i budgetförordningen.
Stödkontorets tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt.
Unionens bidrag för 2017 uppgår till totalt 69 206 000 euro.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av
ett europeiskt stödkontor för asylfrågor (EUT L 132, 29.5.2010, s. 11).
Referensrättsakter:
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, överlämnat av kommissionen den 4 maj
2016, om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010
(COM(2016) 271 final).
Punkt 18 03 77 11 — Pilotprojekt – Privata sponsorskap: främja flyktingars möjligheter till
vidarebosättning och säkerställa att det finns säkra och lagliga sätt för flyktingar att ta sig in i EU
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
500 000
Anmärkningar:
Vidarebosättning för flyktingar, som oftast anses vara en statlig angelägenhet, kan också sponsras
av privata personer, grupper och andra enheter. Under de senaste årtiondena har endast ett fåtal
privata sponsorskap införts. Detta pilotprojekt kommer att inriktas på att undersöka och genomföra
privata sponsorprogram som ett säkert, lagligt och ordnat sätt för flyktingar att få skydd i
Europeiska unionen.
Transparenta privata sponsorskap, som utvecklas i samarbete med nationella, lokala och regionala
myndigheter, skulle avsevärt kunna förbättra flyktingars möjligheter till vidarebosättning och
säkerställa att det finns säkra och lagliga vägar för flyktingar att ta sig in i Europeiska unionen.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
96
SV
250 000
Syftet med pilotprojektet är att undersöka de möjliga fördelarna, kostnaderna och det praktiska
genomförandet av privata sponsorskap, så att dessa ska kunna bli en del av flyktingskyddet i
Europa.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 18 04 01 01 — Ett Europa för medborgarna – Stärka hågkomsten och förbättra
möjligheterna för medborgarengagemang på EU-nivå
Budgetförslag 2017
Åtaganden
23 231 000
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
22 760 000
23 231 000
Betalningar
20 760 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
27 881 000
27 410 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
23 231 000
Betalningar
22 760 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
23 231 000
22 760 000
Anmärkningar:
I enlighet med programmet ”Ett Europa för medborgarna” och med det övergripande målet att föra
EU närmare medborgarna, är de allmänna målen för programmet att bidra till medborgarnas
kunskaper om unionen och främja ett europeiskt medborgarskap och förbättra möjligheterna till
medborgarnas demokratiska och medborgerliga deltagande på unionsnivå.
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder som partnerskap, strukturellt stöd, hågkomstprojekt,
unionens historia och identitet, medborgarmöten, vänortsnätverk, medborgarprojekt och civila
samhällets projekt, inbördes granskningar, undersökningar och kommunikation, stödåtgärder,
evenemang och stödstrukturer i medlemsstaterna, inbegripet projekt som drivs av civilsamhällets
organisationer för att främja integration, språklig mångfald, sammanhållning och ickediskriminering, med särskilt fokus på europeiska minoriteter.
Syftet med anslaget är även att främja det europeiska medborgarskapet genom att på unionens
samtliga officiella språk informera medborgarna om deras rättigheter som unionsmedborgare, om
möjligheterna för medborgarengagemang på EU-nivå och om hur unionen påverkar deras vardag.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp
under denna budgetpost. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under
artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i
enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e–g i budgetförordningen, och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna
budgeten.
Eventuella inkomster från kandidatländernas bidrag för deltagande i unionsprogrammen och i
förekommande fall från de potentiella kandidaterna på västra Balkan, vilka tas upp under punkt
6 0 3 1 i inkomstberäkningen, kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med
artikel 21.2 e–g i budgetförordningen.
Rättslig grund:
Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett
Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 (EUT L 115, 17.4.2014, s. 3), särskilt artikel 2.
Referensrättsakter:
Punkt 18 04 01 02 — Det europeiska medborgarinitiativet
Budgetförslag 2017
Åtaganden
840 000
Betalningar
740 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
840 000
Betalningar
740 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
14635/16 ADD 5
Betalningar
900 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
840 000
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
740 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
840 000
97
SV
740 000
Anmärkningar:
Det övergripande syftet med detta program är att stärka unionens demokratiska funktionssätt genom
att ge de europeiska medborgarna rätt att inom ramen för ett europeiskt medborgarinitiativ delta i
unionens demokratiska liv.
En del av anslagen under denna post kommer att avsättas för att inrätta en kontaktpunkt i varje
medlemsstat, där medborgarna kan få bästa professionella vägledning om de förfaranden som gäller
för medborgarinitiativet.
Detta anslag är även avsett för kommunikation, administration och stöd i samband med det
europeiska medborgarinitiativet. Det ska även täcka verksamheter som syftar till att avskaffa de
hinder som medborgarna för närvarande stöter på när de utnyttjar medborgarinitiativet och till att
ytterligare harmonisera förfaranden och krav för att lämna in europeiska medborgarinitiativ i hela
Europa.
Det här anslaget är också tänkt att finansiera informationskampanjer för att öka allmänhetens
kännedom om de europeiska medborgarinitiativen.
Beloppen från Eftaländernas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, särskilt artikel 82 och protokoll nr 32, måste läggas till de anslag som tas upp
under denna budgetpost. Dessa belopp – som härrör från Eftaländernas bidrag, vilka tas upp under
artikel 6 3 0 i inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i
enlighet med bestämmelserna i artikel 21.2 e–g i budgetförordningen, och medför avsättning av
motsvarande anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet” som fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna
budgeten.
Eventuella inkomster till följd av att kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidater på
västra Balkan deltar i unionsprogram som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan
leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med punkterna e–g i artikel 21.2 i
budgetförordningen.
Rättslig grund:
Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett
Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 (EUT L 115, 17.4.2014, s. 3), särskilt artikel 2.
Punkt 18 05 03 01 — Främjande av säkra europeiska samhällen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
149 923 837
Betalningar
149 485 193
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
149 923 837
Betalningar
149 485 193
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
170 723 837
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
159 885 193
149 923 837
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
149 485 193 149 923 837
149 485 193
Artikel 18 06 01 — Stöd till initiativ på området för narkotikapolitik
Budgetförslag 2017
Åtaganden
3 132 000
Betalningar
2 756 200
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 632 000
Betalningar
2 456 200
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
3 132 000
Betalningar
2 756 200
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
3 132 000
Betalningar
2 756 200
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
3 132 000
2 756 200
Punkt 19 01 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda vid unionens huvudkontor
Budgetförslag 2017
7 353 573
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
7 277 186
Reviderat budgetförslag 2017
7 353 573
Förlikning 2017
7 435 317
7 435 317
Punkt 19 01 01 02 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda vid unionens delegationer
Budgetförslag 2017
1 810 868
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 810 868
Reviderat budgetförslag 2017
1 810 868
1 829 787
Förlikning 2017
1 829 787
Punkt 19 01 02 01 — Extern personal – Huvudkontoret
Budgetförslag 2017
2 083 983
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 052 088
Reviderat budgetförslag 2017
2 083 983
14635/16 ADD 5
2 127 246
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
2 127 246
98
SV
Punkt 19 01 02 02 — Extern personal – Unionens delegationer
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
61 685
Parlamentets ståndpunkt 2017
60 598
Reviderat budgetförslag 2017
61 685
Förlikning 2017
61 685
61 685
Punkt 19 01 02 11 — Andra administrativa utgifter – Huvudkontoret
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
557 372
Parlamentets ståndpunkt 2017
543 877
Reviderat budgetförslag 2017
557 372
Förlikning 2017
557 372
557 372
Punkt 19 01 02 12 — Andra administrativa utgifter – Unionens delegationer
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
80 365
Parlamentets ståndpunkt 2017
77 450
Reviderat budgetförslag 2017
80 365
Förlikning 2017
80 365
80 365
Punkt 19 01 03 01 — Utgifter för utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
464 286
Parlamentets ståndpunkt 2017
449 557
Reviderat budgetförslag 2017
464 286
Förlikning 2017
464 286
464 286
Punkt 19 01 03 02 — Byggnader och relaterade utgifter – Unionens delegationer
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
384 084
Parlamentets ståndpunkt 2017
378 846
Reviderat budgetförslag 2017
384 084
Förlikning 2017
384 084
384 084
Punkt 19 01 04 01 — Stödutgifter för instrument som bidrar till stabilitet och fred
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
6 980 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
6 550 000
Reviderat budgetförslag 2017
6 980 000
Förlikning 2017
6 980 000
6 980 000
Punkt 19 01 04 03 — Stödutgifter för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga
rättigheter – Utgifter avseende valobservatörsuppdrag
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
721 211
Parlamentets ståndpunkt 2017
691 211
Reviderat budgetförslag 2017
721 211
Förlikning 2017
721 211
721 211
Artikel 19 02 01 — Hantering av kriser och begynnande kriser
Budgetförslag 2017
Åtaganden
170 200 000
Betalningar
181 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
170 200 000
Betalningar
181 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
221 200 000
Betalningar
232 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
170 200 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
181 000 000 170 200 000
181 000 000
Artikel 19 02 02 — Stöd till konfliktförebyggande, fredsskapande och krisberedskap
Budgetförslag 2017
Åtaganden
29 000 000
Betalningar
17 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
29 000 000
Betalningar
17 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
32 000 000
Betalningar
20 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
29 000 000
Betalningar
17 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
29 000 000
17 000 000
Punkt 19 03 01 05 — Katastrofinsatser
Budgetförslag 2017
Åtaganden
69 480 000
Betalningar
33 212 812
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
62 850 000
Betalningar
33 212 812
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
69 480 000
Betalningar
33 212 812
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
69 480 000
Betalningar
33 212 812
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
62 850 000
30 043 812
Punkt 19 03 01 07 — Europeiska unionens särskilda representanter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
24 020 000
Betalningar
26 861 438
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
24 020 000
Betalningar
26 861 438
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
p.m.
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
10 250 000
Betalningar
13 091 438
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
24 020 000
26 861 438
Artikel 19 04 01 — Förbättring av valprocessernas tillförlitlighet, särskilt genom
valobservatörsuppdrag
Budgetförslag 2017
Åtaganden
45 363 394
Betalningar
37 522 500
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
45 363 394
Betalningar
37 522 500
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
47 363 394
14635/16 ADD 5
Betalningar
39 522 500
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
45 363 394
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
37 522 500
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
45 363 394
99
SV
37 522 500
Artikel 19 05 01 — Samarbete med tredjeländer för att gynna och främja unionens intressen och
gemensamma intressen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
112 899 000
Betalningar
84 191 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
105 599 000
Betalningar
76 891 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
112 899 000
Betalningar
84 191 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
112 899 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
84 191 000 112 899 000
84 191 000
Punkt 20 01 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda – huvudkontor
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
54 190 172
Parlamentets ståndpunkt 2017
53 627 262
Reviderat budgetförslag 2017
54 190 172
Förlikning 2017
54 792 565
54 792 565
Punkt 20 01 01 02 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda – unionens delegationer
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
14 305 864
Parlamentets ståndpunkt 2017
14 305 864
Reviderat budgetförslag 2017
14 305 864
Förlikning 2017
14 455 314
14 455 314
Punkt 20 01 02 01 — Extern personal – huvudkontor
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 936 642
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 885 969
Reviderat budgetförslag 2017
2 936 642
Förlikning 2017
2 986 234
2 986 234
Punkt 20 01 02 02 — Extern personal – unionens delegationer
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
7 340 489
Parlamentets ståndpunkt 2017
7 211 141
Reviderat budgetförslag 2017
7 340 489
Förlikning 2017
7 340 489
7 340 489
Punkt 20 01 02 11 — Andra administrativa utgifter – huvudkontor
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
4 345 210
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 252 435
Reviderat budgetförslag 2017
4 345 210
Förlikning 2017
4 345 210
4 345 210
Punkt 20 01 02 12 — Andra administrativa utgifter – delegationer
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 446 578
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 394 092
Reviderat budgetförslag 2017
1 446 578
Förlikning 2017
1 446 578
1 446 578
Punkt 20 01 03 01 — Utgifter för utrustning och tjänster avseende informations- och
kommunikationsteknik
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
3 421 433
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 312 889
Reviderat budgetförslag 2017
3 421 433
Förlikning 2017
3 421 433
3 421 433
Punkt 20 01 03 02 — Utgifter för byggnader och därmed sammanhängande utgifter – unionens
delegationer
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
6 913 500
Parlamentets ståndpunkt 2017
6 819 214
Reviderat budgetförslag 2017
6 913 500
Förlikning 2017
6 913 500
6 913 500
Artikel 20 02 01 — Utrikeshandelsförbindelser, inbegripet tillträde till marknader i tredjeland
Budgetförslag 2017
Åtaganden
13 000 000
Betalningar
11 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
12 100 000
Betalningar
11 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
20 000 000
Betalningar
18 500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
13 000 000
Betalningar
11 500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
13 000 000 11 500 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att stödja följande åtgärder:
Verksamhet till stöd för pågående och nya multilaterala och bilaterala handelsförhandlingar
Åtgärderna syftar till att stärka unionens förhandlingsposition i de pågående multilaterala
handelsförhandlingarna (inom ramen för utvecklingsagendan från Doha) och de pågående och nya
bilaterala och regionala handelsförhandlingarna, för att säkerställa att unionens policyuppfattning
grundas på högsta ekonomiska, sociala och miljömässiga standard samt övergripande och
uppdaterad expertinformation och för att bygga koalitioner för ett framgångsrikt slutförande,
inklusive:
– möten, konferenser och seminarier i samband med utformningen av politiken och
förhandlingspositionerna och i samband med pågående och nya handelsförhandlingar,
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
100
SV
–
utveckling och genomförande av en konsekvent och heltäckande kommunikations- och
informationsstrategi för att främja unionens handelspolitik och informera om innehållet i och
målen för unionens handelspolitik och aktuella förhandlingspositioner i och utanför unionen,
– informationsverksamhet och seminarier för offentliga och privata aktörer (inbegripet
civilsamhälle och näringsliv) för att redogöra för läget i pågående förhandlingar och
genomförandet av befintliga avtal.
Studier, utvärderingar och konsekvensbedömningar i samband med handelsavtal och handelspolitik
Åtgärderna är avsedda att se till att unionens handelspolitik bygger på och tar vederbörlig hänsyn
till resultaten av bedömningar och utvärderingar inbegripet
– konsekvensbedömningar för nya lagförslag och bedömningar av konsekvenserna för hållbar
utveckling för pågående förhandlingar i syfte att analysera de potentiella ekonomiska, sociala
och miljömässiga fördelarna med handelsavtal och, vid behov, föreslå kompletterande åtgärder
för att bekämpa de negativa verkningarna för vissa länder eller sektorer,
– utvärderingar av generaldirektoratet för handels politik och rutiner enligt dess fleråriga
utvärderingsplan,
– expertstudier, rättsliga och ekonomiska studier som avser pågående förhandlingar och befintliga
avtal, den politiska utvecklingen och handelstvister.
Handelsrelaterat tekniskt bistånd, utbildning och andra åtgärder för kapacitetsuppbyggnad i
tredjeländer
Åtgärder i syfte att förbättra tredjeländernas förmåga att delta i internationella, bilaterala eller
biregionala handelsförhandlingar, genomföra internationella handelsavtal och delta i
världshandelssystemet, inbegripet följande åtgärder:
– projekt som omfattar utbildning och kapacitetsbyggande, inriktade på tjänstemän och aktörer i
utvecklingsländer, huvudsakligen sanitära åtgärder och växtskyddsåtgärder, och vad gäller
likvärdiga standarder inom miljö, djurskydd och på det sociala området, vilket skulle göra det
möjligt för utvecklingsländer att exportera kvalitetsvaror till EU, något som också bidrar till mer
likvärdiga förutsättningar,
– Ersättning för kostnader för deltagande i forum och konferenser som anordnas för att informera
utvecklingsländerna om handelspolitiska frågor och förmedla sakkunskap på detta område.
– Förvaltning, drift, vidareutveckling och marknadsföring av exportrådgivningstjänsten som ska
informera industrin i partnerländerna om tillträde till unionsmarknaden och underlätta för den
industrin att utnyttja de möjligheter till marknadstillträde som det internationella
handelssystemet erbjuder.
– Program för handelsrelaterat tekniskt bistånd inom ramen för Världshandelsorganisationen
(WTO) och andra multilaterala organisationer, särskilt WTO:s så kallade trustfonder, inom
ramen för utvecklingsagendan från Doha.
Åtgärder för marknadstillträde till stöd för unionens strategi för marknadstillträde
Åtgärder till stöd för unionens strategi för marknadstillträde som går ut på att undanröja eller sänka
handelshindren, kartlägga handelshinder i tredjeländer och i förekommande fall undanröja
handelshinder. Åtgärderna kan omfatta följande:
– Underhåll, drift och vidareutveckling av en databas om marknadstillträde, som ska vara
tillgänglig för ekonomiska aktörer på internet, och som förtecknar handelshinder och andra
uppgifter som påverkar unionsexport och unionsexportörer samt anskaffning av de uppgifter
och data samt den dokumentation som behövs för databasen.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
101
SV
–
Analys av olika handelshinder för tillträdet till centrala marknader, inbegripet analys av
tredjeländers fullgörande av sina skyldigheter enligt internationella handelsavtal i samband med
förberedelse av förhandlingar.
– Konferenser, seminarier och andra informationsåtgärder (till exempel undersökningar och
spridning av deras resultat, informationspaket, publikationer och broschyrer) för att informera
företag, tjänstemän i medlemsstaterna och andra aktörer om handelshinder och handelspolitiska
instrument till skydd för unionen mot orättvisa handelsbruk såsom dumpning eller
exportsubventioner.
– Stöd till den europeiska industrin i samband med åtgärder som särskilt avser marknadstillträde.
Åtgärder till stöd för tillämpning av befintliga regler och övervakning av handelsskyldigheter
Åtgärder till stöd för tillämpningen av befintliga handelsavtal och genomdrivandet av därtill
hörande system som möjliggör verkningsfull tillämpning av avtalet samt undersökningar och
inspektioner på plats för att kontrollera att tredjeländerna följer reglerna, inbegripet följande:
– Informationsutbyten, utbildning, seminarier och kommunikationsverksamhet för att stödja
tillämpningen av befintlig unionslagstiftning om exportkontroller av produkter med dubbla
användningsområden.
– Verksamhet för att underlätta undersökningar inom ramen för handelspolitiska
skyddsmekanismer för att skydda unionstillverkarna mot orättvisa handelsbruk från tredjeländer
(antidumpning, antisubvention och handelspolitiska skyddsåtgärder) som kan skada unionens
ekonomi. Verksamheten ska särskilt inriktas på utveckling, underhåll och säkerhet för
informationstekniksystem som ger stöd till de handelspolitiska skyddsåtgärderna, produktion av
kommunikationsmateriel, upphandling av juridiska tjänster i tredjeländer samt expertstudier.
– Åtgärder till stöd för de rådgivande grupper som övervakar genomförandet av handelsavtal som
trätt i kraft. Detta inbegriper finansiering av ledamöters och experters resekostnader och logi.
– Åtgärder för att säkerställa förberedelse och genomförande i rätt tid av de uppgifter som ska
utföras av inhemska rådgivargrupper och gemensamma rådgivande kommittéer.
– Åtgärder till stöd för förvärvande av relevatna uppgifter som grund för diskussionerna i
inhemska rådgivargrupper och gemensamma rådgivande kommittéer.
– Åtgärder för att främja unionens utrikeshandelspolitik genom strukturerad dialog med viktiga
opinionsbildare i civilsamhället och andra intressenter, inklusive små och medelstora företag,
om utrikeshandelsfrågor.
– Verksamhet med anknytning till marknadsföring och kommunikation om handelsavtal, både
inom unionen och i partnerländer. Detta kommer i första hand att genomföras genom produktion
och spridning av audiovisuellt, elektroniskt och grafisk stöd och tryckta publikationer,
prenumerationer
på
handelsrelaterad
media
och
databaser,
översättning
av
kommunikationsmaterial till icke unionsspråk, medieorienterade åtgärder, inklusive nya
medieprodukter.
– Utveckling, underhåll och drift av informationssystem till stöd för den operativa verksamheten
på området för ”handelspolitik”, t.ex. följande: Integrated Statistical Database (ISDB), esystemet för dubbla användningsområden, databasen med information om marknadstillträde,
exportrådgivningstjänsten, exportkreditdatabasen, nätverket för förvaltning av licenser (SIGLoch SIGL Wood-systemen), plattformen för det civila samhället och verktyg för övervakning av
och stöd till handelsavtal.
Rättslig och annan sakkunskap
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
102
SV
Åtgärder i syfte att sörja för att unionens handelspartner faktiskt håller fast vid och fullgör sina
skyldigheter inom ramen för WTO-avtalet samt andra multilaterala och bilaterala avtal, inbegripet
följande åtgärder:
– Expertundersökningar, inbegripet kontrollbesök, samt särskilda undersökningar och seminarier
om tredjeländers fullgörande av sina skyldigheter enligt internationella handelsavtal.
– Rättslig sakkunskap, särskilt i frågor som rör utländsk rätt, som behövs för att underlätta för
unionen att driva igenom sina ståndpunkter i tvistlösningsfall inom WTO, samt andra
expertstudier som krävs för förberedelser, bedrivande och uppföljning av tvistlösningsfall inom
WTO.
– Skiljedomstolskostnader, inhämtandet av rättsliga utlåtanden samt avgifter som unionen ådrar
sig som part i tvister om tillämpningen av internationella och bilaterala avtal som ingåtts i
enlighet med artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Tvistlösningssystem för investeringstvister som inrättats genom internationella avtal
Utgifterna avser stöd till följande:
– Fasta kostnader för driften av investeringsdomstolssystem (första instans och
överklagandeinstans) som uppstår genom tillämpningen av internationella avtal som ingåtts i
enlighet med artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
– Skiljedomstolskostnader, inhämtandet av rättsliga utlåtanden samt avgifter som unionen ådrar
sig som part i tvister vid talan som väckts av investerare inom ramen för dessa internationella
avtal.
– Utbetalningar till investerare till följd av en skiljedom eller en uppgörelse i samband med
sådana internationella avtal.
Verksamhet för att stödja handelspolitik
Detta anslag är även avsett att täcka allmänna kostnader för översättning, pressevenemang,
information och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet av målet för det program
eller de åtgärder som omfattas av denna artikel samt alla andra utgifter för tekniskt eller
administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommer att
läggas ut på entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga tjänstekontrakt, såsom underhåll av
webbplatsen för generaldirektoratet för handel och kommissionsledamoten med ansvar för handel.
Eventuella inkomster i samband med unionens förvaltning av det ekonomiska ansvaret i samband
med tvistlösning mellan investerare och stat kan leda till att ytterligare anslag ställs till förfogande i
enlighet med artikel 21.4 i budgetförordningen.
En del av detta anslag är avsett att täcka en övergripande kommunikationsstrategi för att involvera
allmänheten och alla berörda aktörer samt maximera transparensen med avseende på
Generaldirektoratet för handels verksamhet, särskilt när det gäller det transatlantiska partnerskapet
för handel och investeringar. Detta inbegriper evenemang som anordnas för att främja deltagande
och dialog, såsom evenemang för pressen och berörda aktörer, publicering av information,
översättningar, samråd, uppföljningar och publikationer som direkt kan knytas till förverkligandet
av målet för de åtgärder som omfattas av denna artikel samt alla andra utgifter för tekniskt eller
administrativt bistånd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet som lagts ut på
entreprenad av kommissionen i form av tillfälliga tjänstekontrakt, såsom underhåll av GD Handels
liksom handelskommissionärens webbplats. Verksamhet för att engagera allmänheten och alla
berörda aktörer är mycket viktig för att uppnå en transparent, framgångsrik och vittomfattande
handelspolitik.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
103
SV
Rättslig grund:
Rådets och kommissionens beslut 98/181/EG, EKSG, Euratom av den 23 september 1997 om
Europeiska gemenskapernas ingående av energistadgefördraget och energistadgeprotokollet om
energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter (EGT L 69, 9.3.1998, s. 1).
Rådets beslut 98/552/EG av den 24 september 1998 om kommissionens genomförande av insatser
avseende gemenskapens strategi för marknadstillträde (EGT L 265, 30.9.1998, s. 31).
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med
artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den
25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 21 01 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda – huvudkontor
Budgetförslag 2017
67 426 603
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
66 726 196
Reviderat budgetförslag 2017
67 426 603
Förlikning 2017
68 176 136
68 176 136
Punkt 21 01 01 02 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda – unionens delegationer
Budgetförslag 2017
80 402 579
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
80 402 579
Reviderat budgetförslag 2017
80 402 579
Förlikning 2017
81 242 523
81 242 523
Punkt 21 01 02 01 — Extern personal – huvudkontor
Budgetförslag 2017
2 703 539
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 655 661
Reviderat budgetförslag 2017
2 703 539
Förlikning 2017
2 747 448
2 747 448
Punkt 21 01 02 02 — Extern personal – unionens delegationer
Budgetförslag 2017
2 467 391
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 423 913
Reviderat budgetförslag 2017
2 467 391
Förlikning 2017
2 467 391
2 467 391
Punkt 21 01 02 11 — Andra administrativa utgifter – huvudkontor
Budgetförslag 2017
4 355 427
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 258 034
Reviderat budgetförslag 2017
4 355 427
Förlikning 2017
4 355 427
4 355 427
Punkt 21 01 02 12 — Andra administrativa utgifter – unionens delegationer
Budgetförslag 2017
3 536 082
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 407 783
Reviderat budgetförslag 2017
3 536 082
Förlikning 2017
3 536 082
3 536 082
Punkt 21 01 03 01 — Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och
kommunikationsteknik
Budgetförslag 2017
4 257 147
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 122 091
Reviderat budgetförslag 2017
4 257 147
Förlikning 2017
4 257 147
4 257 147
Punkt 21 01 03 02 — Byggnader och därmed sammanhängande utgifter – unionens delegationer
Budgetförslag 2017
16 899 666
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
16 669 190
Reviderat budgetförslag 2017
16 899 666
Förlikning 2017
16 899 666
16 899 666
Punkt 21 01 04 01 — Stödutgifter för finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete
Budgetförslag 2017
84 993 151
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
81 923 151
Reviderat budgetförslag 2017
84 993 151
Förlikning 2017
84 993 151
84 993 151
Punkt 21 01 04 03 — Stödutgifter för europeiska instrument för demokrati och mänskliga
rättigheter (EIDHR)
Budgetförslag 2017
10 108 836
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
9 908 836
Reviderat budgetförslag 2017
10 108 836
Förlikning 2017
10 108 836
10 108 836
Punkt 21 01 06 01 — Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur –
Bidrag från finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete
Budgetförslag 2017
2 650 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 310 000
Reviderat budgetförslag 2017
2 650 000
14635/16 ADD 5
2 650 000
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
2 650 000
104
SV
Artikel 21 02 01 — Samarbete med Latinamerika
Budgetförslag 2017
Åtaganden
333 350 242
Betalningar
245 571 576
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
318 350 242
Betalningar
235 771 576
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
333 350 242
Betalningar
245 571 576
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
333 350 242
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
245 571 576 333 350 242
245 571 576
Artikel 21 02 02 — Samarbete med Asien
Budgetförslag 2017
Åtaganden
671 719 915
Betalningar
280 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
653 619 915
Betalningar
270 200 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
681 719 915
Betalningar
290 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
771 719 915
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
310 000 000 771 719 915
310 000 000
Artikel 21 02 03 — Samarbete med Centralasien
Budgetförslag 2017
Åtaganden
128 810 250
Betalningar
56 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
128 210 250
Betalningar
56 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
128 810 250
Betalningar
56 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
128 810 250
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
56 000 000 128 810 250
56 000 000
Artikel 21 02 04 — Samarbete med Mellanöstern
Budgetförslag 2017
Åtaganden
66 497 174
Betalningar
25 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
66 497 174
Betalningar
25 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
73 997 174
Betalningar
32 500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
66 497 174
Betalningar
25 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
66 497 174
25 000 000
Artikel 21 02 05 — Samarbete med Afghanistan
Budgetförslag 2017
Åtaganden
238 677 685
Betalningar
90 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
238 677 685
Betalningar
90 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
238 677 685
Betalningar
90 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
238 677 685
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
90 000 000 238 677 685
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka unionens åtgärder inom ramen för återuppbyggnadsprocessen i
Afghanistan. Det kompletteras med anslag för utgifter inom andra kapitel och artiklar, som omfattas
av andra förfaranden.
Kommissionen ska kontrollera att villkoren för unionens deltagande i denna process uppfylls,
särskilt att processen till följd av Bonn-avtalet till fullo genomförs. Den ska meddela
Europaparlamentet och rådet sina resultat och slutsatser.
Detta anslag är avsett att täcka grundläggande sociala tjänster och ekonomisk utveckling i
Afghanistan.
Detta anslag är också avsett att stödja Afghanistans nationella narkotikakontrollstrategi, vilket bland
annat inbegriper att hejda opiumproduktionen i Afghanistan och att upplösa och förstöra
opiumnätverken och de illegala exportrutterna till europeiska länder.
En avsevärd del av detta anslag måste uteslutande användas för att finansiera igångsättandet av
femårsplanen för stegvis avveckling av opiumodlingen genom att ersätta denna odling med
alternativa grödor, i syfte att nå mätbara resultat på detta område, i linje med de krav som
Europaparlamentet ställde i sin resolution av den 16 december 2010 om ”En ny strategi för
Afghanistan” (EUT C 169 E, 15.6.2012, s. 108).
Detta anslag är även avsett att täcka unionens bidrag till de processer som ska göra det möjligt för
afghanska flyktingar och fördrivna personer att i enlighet med Europeiska gemenskapens åtaganden
från Tokyokonferensen i januari 2002 återvända till sitt ursprungsland och sina ursprungsregioner.
Detta anslag är även avsett för att finansiera verksamheter som genomförs av kvinnoorganisationer
som under en längre tid har verkat för de afghanska kvinnornas rättigheter.
Unionen bör utöka sitt ekonomiska bistånd till Afghanistan, t.ex. i fråga om hälsa (uppföra och
renovera sjukhus, förebygga barnadödlighet, förbättra hälso- och sjukvårdssystemen, utrota polio i
ett av de sista länderna där polio fortfarande är en endemisk sjukdom) och små och medelstora
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
105
SV
90 000 000
infrastrukturprojekt (reparationer av vägnät, flodbankar etc.) samt för att effektivt genomföra planer
som tryggar arbetstillfällen och livsmedelsförsörjning.
En del av detta anslag ska användas till skyddet av mänskliga rättigheter, inbegripet religions- och
trosfriheten.
En del av detta anslag är avsett att användas för att införliva åtgärder för att minska risken för
katastrofer, baserade på inflytande och nationella strategier i de länder som ofta drabbas av
katastrofer.
En del av detta anslag ska avsättas, med iakttagande av budgetförordningen, för att förbättra
kvinnors situation, varvid hälsovård och utbildning ska ges företräde, och för att stödja deras aktiva
deltagande i beslutsprocessens alla områden och nivåer.
Särskild uppmärksamhet ska också fästas vid kvinnors och flickors situation i alla andra åtgärder
och projekt som stöds av dessa anslag.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande genom
ekonomiska bidrag från medlemsstaterna och från andra givarländer – inklusive, i båda fallen,
offentliga och halvstatliga organ i dessa länder – eller av internationella organisationer, och som är
avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som med stöd i en grundläggande rättsakt
finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Dessa bidrag enligt
artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt
bestämmelserna i artikel 21.2 b i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under
budgetrubriken för administrativt stöd kommer att bestämmas av bidragsöverenskommelsen för
varje operativ partner och i genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till
motsvarande program i varje kapitel.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande
av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77,
15.3.2014, s. 44).
Artikel 21 02 06 — Samarbete med Sydafrika
Budgetförslag 2017
Åtaganden
59 770 001
Betalningar
16 446 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
51 870 001
Betalningar
11 246 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
59 770 001
Betalningar
16 446 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
59 770 001
Betalningar
16 446 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
59 770 001
16 446 000
Punkt 21 02 07 01 — Miljö och klimatförändringar
Budgetförslag 2017
Åtaganden
178 927 294
Betalningar
95 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
172 897 294
Betalningar
94 400 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
178 927 294
Betalningar
95 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
178 927 294
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
95 000 000 178 927 294
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av åtgärder som vidtas enligt deltemat Miljö och
klimatförändringar i programmet Globala allmänna nyttigheter och utmaningar.
Det ska framför allt användas till att finansiera initiativ på följande områden: anpassning till och
begränsning av klimatförändringar och övergång till klimattåliga och koldioxidsnåla samhällen;
skydd, förbättring och hållbar förvaltning av naturresurserna (t.ex. biologisk mångfald,
ekosystemtjänster, skogar, mark, vattenresurser); övergång till en inkluderande grön ekonomi;
integrering av miljö, klimatförändring och katastrofriskreducering i EU:s program för
utvecklingssamarbete; internationell miljö och klimatförvaltning. Relevanta styrningsfrågor ska
uppmärksammas och stöd ges till arbetet med att uppnå relevanta övergripande mål, såsom de
hållbarhetsmål som fastställts inom utvecklingsramen för perioden efter 2015. Detta anslag ska
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
106
SV
95 000 000
även användas för att främja offentlig-privata partnerskap i kampen mot klimatförändringarna och
stöd till gröna energiprojekt inom infrastruktur, telekommunikation och andra branscher.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen
inklusive deras offentliga och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa
biståndsprojekt i tredjeland eller program som finansieras av unionen och förvaltas av
kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i
inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för att täcka särskilda utgifter i enlighet med artikel
21.2 b i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt
stöd kommer att fastställas av villkoren i avtalet om överföring för varje operativt program. I
genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel
och kan kompletteras med bidrag till unionens förvaltningsfonder.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande
av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77,
15.3.2014, s. 44).
Punkt 21 02 07 02 — Hållbar energi
Budgetförslag 2017
Åtaganden
78 523 242
Betalningar
63 100 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
76 823 242
Betalningar
63 100 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
78 523 242
Betalningar
63 100 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
78 523 242
Betalningar
63 100 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
78 523 242
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka finansiering av åtgärder som vidtas enligt deltemat Hållbar energi
inom programmet Globala allmänna nyttigheter och utmaningar.
Det ska användas för att främja tillgång till tillförlitliga, säkra, rimligt prissatta, miljövänliga och
hållbara energitjänster som en viktig drivkraft för fattigdomsutrotning och tillväxt och utveckling
för alla, med särskild betoning på användningen av lokala och regionala förnybara energikällor och
på säkerställandet av tillgång för fattiga människor i avlägsna områden. Investeringar och offentligprivata partnerskap för att förbättra energieffektiviteten i produktion, överföring, distribution och
smart användning av energi, också genom stöd till genomförande av innovationsprojekt i fattiga
stadsområden och tätortsmiljöer kommer också att stödjas. Likaså planeras åtgärder för att skapa
strategiska allianser för att uppnå målen för hållbar energi genom att underlätta dialog och
samordning med andra givare och viktiga aktörer.
Eventuella inkomster från finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen
inklusive deras offentliga och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa
biståndsprojekt i tredjeland eller program som finansieras av unionen och förvaltas av
kommissionen för deras räkning, i enlighet med den berörda grundrättsakten, kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande. Sådana inkomster, som förs upp under artikel 6 3 3 i
inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för att täcka särskilda utgifter i enlighet med artikel
21.2 b i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under budgetrubriken för administrativt
stöd kommer att fastställas av villkoren i avtalet om överföring för varje operativt program. I
genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel
och kan kompletteras med bidrag till unionens förvaltningsfonder.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande
av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77,
15.3.2014, s. 44).
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
107
SV
63 100 000
Punkt 21 02 07 03 — Mänsklig utveckling
Budgetförslag 2017
Åtaganden
153 741 313
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
138 000 000
Åtaganden
153 741 313
Betalningar
137 600 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
153 741 313
Betalningar
138 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
153 741 313
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
138 000 000 153 741 313
138 000 000
Punkt 21 02 07 04 — Tryggad livsmedels- och näringsförsörjning och hållbart jordbruk
Budgetförslag 2017
Åtaganden
192 181 168
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
110 000 000
Åtaganden
187 701 168
Betalningar
109 100 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
192 181 168
Betalningar
110 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
192 181 168
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
110 000 000 192 181 168
110 000 000
Punkt 21 02 07 05 — Migration och asyl
Budgetförslag 2017
Åtaganden
48 273 912
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
35 000 000
Åtaganden
48 273 912
Betalningar
35 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
63 273 912
Betalningar
50 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
448 273 912
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
155 000 000 404 973 912
115 722 000
Punkt 21 02 08 01 — Det civila samhällets roll för utvecklingen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
191 932 988
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
130 000 000
Åtaganden
179 132 988
Betalningar
114 500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
191 932 988
Betalningar
130 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
191 932 988
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
130 000 000 191 932 988
130 000 000
Punkt 21 02 08 02 — Lokala myndigheters roll i utvecklingspolitiken
Budgetförslag 2017
Åtaganden
63 310 996
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
25 000 000
Åtaganden
59 700 996
Betalningar
23 500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
63 310 996
Betalningar
25 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
63 310 996
Betalningar
25 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
63 310 996
25 000 000
Punkt 21 02 77 24 — Pilotprojekt — Kartlägga det globala hotet från antimikrobiell resistens
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
300 000
Åtaganden
p.m.
Betalningar
300 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
750 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
300 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
750 000
675 000
Punkt 21 02 77 25 — Pilotprojekt — Förbättra barnens rättigheter samt skyddet och tillgången till
utbildning för fördrivna barn och ungdomar i Guatemala, Honduras och El Salvador
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
350 000
Åtaganden
p.m.
Betalningar
350 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
350 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
750 000
500 000
Punkt 21 02 77 26 — Pilotprojekt — Utbildningstjänster för barn som tidigare varit anslutna till
väpnade styrkor och väpnade grupper i Pibors centrala administrativa område i Sydsudan
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
p.m.
p.m.
Åtaganden
p.m.
Betalningar
p.m.
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
p.m.
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
500 000
Punkt 21 02 77 27 — Pilotprojekt — Försök med gemensam förvaltning av betesmarker i Kenya
och Tanzania
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
p.m.
p.m.
Åtaganden
p.m.
Betalningar
p.m.
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
p.m.
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
Anmärkningar:
Detta bemyndigande kommer att användas för att förlänga pilotprojektet till ett andra budgetår.
Pilotprojektet kommer att pågå i två år.
Det kommer att omfatta fem byar i ett distrikt i Tanzania (Kiteto-distriktet) och tre distrikt i Kenya
(Laikipia, Samburu, Isiolo och Turkana).
Det beräknade anslaget för att täcka pilotprojektet bygger på Cordaids tidigare insatser i andra
distrikt.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
108
SV
500 000
Etapp 1: Undersöka möjligheterna för en gemensam förvaltning av betesmarker (även analys av
tidigare erfarenheter) och kartlägga de rutter som djurbestånden följer
Lokalbefolkningarna har traditionellt använt gemensamma resursområden. De ser minskningen av
det årstidsbundna betet som ett omedelbart och konkret hot mot sin försörjning. Därför inkluderar
denna verksamhet även extra informationsåtgärder. Gränser och markägande utgör ännu större hot
mot en hållbar försörjning för resursberoende grupper i dessa byar, i både Kenya och Tanzania.
Denna åtgärd kommer även att tillämpa en kombinerad teknik för resurskartläggning och
kapacitetsutveckling.
– Kartläggning – Använda tekniskt avancerad geografisk informationsteknik, såsom
flygfotografering, fjärranalysteknik och geografiska informationssystem för kartläggning av
mark- och naturresursrättigheter samt nyttjande och förvaltning av mark och naturresurser.
– Mark- och vattenrättigheter – Erkänna och dokumentera småskaliga jordbrukares mark- och
vattenrättigheter och boskapsuppfödares gemensamma betesmarker och rutter.
– Grupprättigheter – Erkänna och dokumentera grupprättigheter med betoning på betesmarker,
skogar och småskaligt fiske genom en deltagande process.
– Kvinnors tillgång – Stärka kvinnors tillgång till mark och andra naturresurser.
– Integrationsfrämjande företag – Dokumentera bästa praxis genom att säkra mark- och
naturresursrättigheter via företagspartnerskap mellan småskaliga jordbrukare och investerare.
– Gränsöverskridande resurser – Delning av sådana resurser med minimala konflikter kommer att
underlättas genom en adekvat utveckling av resurskartor. Informationsinsamlingen kommer att
vara en process där många olika aktörer deltar och där modern GIS-teknik (geografiskt
informationssystem) utnyttjas. Detta kan även inkludera användning av STDM-modellen
(Social Tenure Domain Model) som utvecklats av Global Tool Land Network (GLTN) och som
effektiviserar kartläggningen av naturresurser, gränsmarkeringar och korridorer samtidigt som
ett brett deltagande säkras.
Kartläggning och dokumentation av resurser inbegriper utarbetandet av kartor som anger de
särskilda områden där resurserna finns. Kartskisserna görs på ett sätt som främjar deltagande.
Lokalbefolkningarna kommer att bli medvetna om vad som finns på deras mark, inbegripet
möjligheter till socioekonomisk utveckling. Det har påvisats att denna strategi öppnar för en dialog
mellan de olika grupperna för att fastställa problem och reflektera över möjliga lösningar.
Etapp 2: Förhandla om en gemensam förvaltning av betesmarkerna och främja rättsligt stöd för de
rutter som djurbestånden följer
Tanzania har institutioner såsom byutvecklingskommittéer som kommer att bistå i arbetet med att
involvera samhället. Distriktsrådet (på lokal nivå) ställer lämpliga experter till förfogande, såsom
distriktsansvariga tjänstemän för markfrågor samt den distriktsansvarige tjänstemannen för
boskaps- och jordbruksfrågor. När det gäller effektiva förfaranden för kartläggning av betesmarker
och resurser kommer för Kenyas del distriktsförvaltningsråden för markfrågor, markkollektivråden
och markförvaltningsförsamlingarna tillsammans med regionala regeringar att spela en avgörande
roll i processen. Det kommer att pågå ett nära samarbete med den nationella markkommissionen.
Kartläggnings-, dokumentations- och verifieringsprocessen förväntas bli effektiv och inkluderande,
genom att man även involverar lokala icke-statliga organisationer som är engagerade i det praktiska
genomförandet och som vid behov kommer att bistå med information om de frågor de arbetar med.
Andra potentiella verksamheter i detta skede kommer att utgöras av de lokala myndigheternas
övervakning och inkludera ett gemensamt utarbetande av en strategi för hantering av motståndskraft
och fastställande av krav på uppbyggnad av motståndskraft för de olika grupperna. Verktyg för en
gemensam förvaltning av betesmarker och lärdomar som dragits av tidigare erfarenheter kommer att
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
109
SV
utnyttjas i detta skede. De riktlinjer för en gemensam förvaltning av betesmarker som utarbetats
utifrån tidigare insatser kommer vid behov att anpassas.
Etapp 3: Genomförande
Pilotprojektet kommer inte att genomföras isolerat – det kommer att utgöra en del av liknande
initiativ i andra regioner i länderna, och kommer vid behov att samordnas med t.ex. programmet för
förvaltning av hållbara betesmarker, projektet för gemensam fysisk planering för byarna och
betesmarksinitiativet. Det kommer att dra nytta av den infrastruktur som utvecklats genom dessa
initiativ och synergier kommer att skapas, inbegripet eventuella förbättringar genom strategiska
partnerskap med partner såsom Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) och
International Land Coalition (ILC).
Informationsinsamlingen och informationsdokumenteringen inbegriper en
kapacitetsuppbyggnadsstrategi som använder audiovisuellt material som är tillgängligt för
invånarna. Sammankomsterna kommer att organiseras av lokala ledare och kommer att filmas
(DVD) så att olika grupper kan återkalla diskussionerna och se på vilket sett besluten fattades. För
att säkra att processen uppdateras regelbundet och korrekt kommer månatlig information att
tillhandahållas via nyhetsblad om gemensam förvaltning av betesmarker, som bygger på de
periodiska rapporterna i samband med betesmarksinitiativet. För att informera om politiken kommer
tekniska översikter att utarbetas för beslutsfattare och partner.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 21 02 77 28 — Pilotprojekt — Stöd till utvecklingssamarbetets urbana dimension: förbättra
förmågan i utvecklingsländernas städer att åstadkomma produktiv och hållbar stadsutveckling
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
Anmärkningar:
2015 var en strategisk milstolpe för globalt styre, fattigdomsutrotning och hållbar utveckling. Då
hölls en serie avgörande internationella toppmöten och konferenser under hela året (ramverket för
katastrofriskreducering 2015–2030 från konferensen i Sendai, handlingsplanen från Addis Abeba,
2030-agendan för hållbar utveckling och COP 21-avtalet från Paris inom ramen för FN:s
ramkonvention om klimatförändringar) som tillsammans har förändrat det sätt på vilket det
internationella samfundet, inklusive EU, kommer att arbeta i många år för att uppnå hållbar
utveckling och fattigdomsutrotning.
Den tredje FN-konferensen om bostäder och hållbar stadsutveckling (även kallad Habitat III, som
ska hållas i Quito i Ecuador i oktober 2016) kommer att bli en av de första FN-konferenserna som
äger rum efter antagande av 2030-agendan.
Där kommer man att anta en global ny agenda för städer som är avsedd att vägleda
stadsutvecklingen under de kommande 20 åren, och på så vis ge avsevärda impulser för
genomförandet av 2030-agendan, särskilt målet för hållbar utveckling SDG 11, men även ett antal
andra mål och därmed sammanhängande målsättningar med en framträdande urban dimension samt
COP 21-beslut.
Den nya agendan för städer bör innehålla konkreta förslag på hur man ska ta itu med de utmaningar
som urbaniseringen och stadsdemografin för med sig och förvandla dem till möjligheter som
kommer att gynna en hållbar utveckling i dess ekonomiska, sociala och miljöanknutna dimensioner.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
110
SV
500 000
Syftet är en fokusering på en viktig utmaning som städer möter i utvecklingsländer: hur städerna
styrs. Mer specifikt bör pilotprojektet göra det möjligt att utnyttja expertis i EU:s städer inom
liknande områden för att bygga upp kapacitet för att hantera ekonomiska, rättsliga och
stadsplaneringsanknutna komponenter på ett integrerat sätt.
Det syftar till följande:
– Att ge konkreta exempel på ekonomiska, rättsliga och stadsplaneringsanknutna brister i utvalda
utvecklingsländer och städer, och identifiera underskott och behov.
– Att underlätta samarbete mellan städer i utvecklingsländer och EU-städer med goda erfarenheter
av stadsutveckling och tillhandahålla kapacitetsuppbyggande insatser inom olika områden, t.ex.
rörlighet i städer, offentliga utrymmen och bostäder, med tonvikt på att etablera en adekvat ram för
att använda innovativa sätt att finansiera stadsutveckling (t.ex. kombinerade EU-stöd).
– Att ge rekommendationer baserat på dessa erfarenheter om hur genomförandet av den urbana
dimensionen av målen för hållbar utveckling och den nya agendan för städer kan omsättas i konkret
verksamhet i utvecklingsländerna och deras städer genom att utnyttja erfarenheter från EU.
Projektet kommer att bygga på erfarenheterna av vänortsprogrammen i EU och
utvecklingsländerna. Det kommer att utnyttja expertisen hos de stadsplattformar och stadsnätverk
inom EU som utvecklar pragmatiska lösningar för integrerad och hållbar stadsutveckling.
Pilotprojektet kommer att ge kommissionen nödvändig information inför nästa
programplaneringsperiod, och är tänkt att genomföras under 2017 och 2018.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 21 02 77 29 — Förberedande åtgärd – Stöd till mikroföretag och små och medelstora företag
i utvecklingsländer
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
Anmärkningar:
Mål:
Denna förberedande åtgärd kommer att finansiera och arbeta tillsammans med såväl privata som
icke-statliga organisationer som utvecklar hållbara program för stöd till mikroföretag och små och
medelstora företag i utvecklingsländer genom:
–
nationella och regionala entreprenörstävlingar,
–
tillgång till kapital och lämpliga finansiella tjänster på olika sätt, från kapacitetstärkning av
finansiella mellanhänder till tillhandahållande av kapital,
–
användning av information och kommunikationsteknik som ett verktyg för att inkludera
fattiga i ekonomin,
–
juridiskt och ekonomiskt stöd till företag som går över från den informella till den formella
privata sektorn,
–
program för stöd till ungas nyföretagande,
–
främjande av kvinnors företagande,
–
tillgång till likviditetslån, krediter och mikrokrediter,
–
företagsutbildning för potentiella företagare,
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
111
SV
500 000
–
finansiering av sociala företag.
Mikroföretag och små och medelstora företag, vilka utgör ryggraden i alla marknadsekonomier,
åläggs mycket större regleringsbördor i utvecklingsländer än inom EU. I utvecklingsländerna verkar
de flesta av dem inom den informella ekonomin, som präglas av osäkerhet och inom vilken de
saknar rättsligt skydd, arbetsrättigheter och tillgång till finansiering.
Riktade åtgärder inom detta område har potential att skapa hundratusentals nya jobb för lokala
samhällen i utvecklingsländer och skapa ett livligt klimat där privata initiativ kan fortsätta att
blomstra, växa och generera tillväxt.
Genomförande: Detta initiativ kommer att genomföras genom ett begära in förslag för finansiering
av sådan verksamhet under första kvartalet 2017.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 21 02 77 30 — Förberedande åtgärd ‒ Integrerad strategi för att utveckla och införa
hälsolösningar för att bekämpa försummade tropiska sjukdomar i endemiska områden
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 500 000
Anmärkningar:
Detta bemyndigande syftar till nya åtaganden för en förberedande åtgärd som ska följa upp
pilotprojektet från 2015/2016, vilket endast inleddes 2016 och som inte hade tilldelats några
åtagandebemyndiganden i budgeten för 2016.
Befintliga finansieringsmekanismer för forskning och utveckling (FoU), som är öronmärkta för
försummade tropiska sjukdomar, präglas ofta av en sluten strategi: kontinuiteten brister fortfarande
mellan FoU-cykelns olika faser och kopplingarna till relaterade frågor såsom Wash och
utbildningsprogram behandlas inte som en del av en sektorsövergripande strategi. På samma sätt
försummas ofta behovet av den lika viktiga inkrementella forskningen, som kan bidra till att
avsevärt öka acceptansen när det gäller behandlingar och diagnoser bland de befolkningar som
drabbas av försummade tropiska sjukdomar.
I syfte att avhjälpa några av bristerna inom FoU avseende försummade tropiska sjukdomar, kommer
denna förberedande åtgärd att bidra till eller medfinansiera en alternativ modell, som bygger på en
innovativ och samordnad strategi för att avhjälpa den bristande kontinuitet som fortfarande råder
inom FoU på grund av marknadsmisslyckanden. Modellen kommer att identifiera en specifik del av
bristerna i forsknings- och utvecklingsverksamheten avseende försummade tropiska sjukdomar,
som på ett oproportionerligt sätt drabbar utvecklingsländer, och kommer att tillhandahålla mycket
viktiga faktorer för utveckling av högkvalitativa, tillgängliga, prismässigt överkomliga och lämpliga
hälsolösningar.
Detta projekt kommer att bygga på det arbete som utförts inom ramen för tidigare förberedande
åtgärder och pilotprojekt om forskning och innovation i samband med globala hälsofrågor, och
stödja insatserna för att överbrygga identifierade och bekräftade brister i linje med WHO:s process i
samband med den rapport som finns tillgänglig via http://www.who.int/phi/cewg_report/en/ och den
lista över demonstrationsprojekt som identifierats och på förhand valts ut av det globala tekniska
samrådsmötet om FoU-demonstrationsprojekt avseende hälsofrågor.
Med dessa åtgärder och med målet att öka acceptansen kommer projektet att bidra till att man
uppnår minst ett av följande mål:
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
112
SV
500 000
– Rekommendera verkningsfulla och effektiva mekanismer för samordning med andra aktuella
initiativ.
– Föreslå innovativa sätt att frikoppla priset för slutprodukterna från FoU-kostnaderna.
– Maximera de offentlig-offentliga och offentlig-privata partnerskapen för kunskapsutbyte,
inklusive öppna kunskapsinnovativa lösningar. – Stärkning av forsknings-, utvecklings- och
produktionskapacitet, även genom teknisk överföring i utvecklingsländer.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 21 02 77 31 — Pilotprojekt — Santé pour tous — Hälsa för alla — Ett gemensamt projekt
som genomförs av Aimes-Afrique (Togo) och Aktion PiT-Togohilfe e.V. (Tyskland)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
500 000
Anmärkningar:
Nya idéer
Bristen på läkare i Togo gör att människorna på landsbygden är lämnade åt sitt öde och att de under
hela sin livstid kanske aldrig kommer ha möjlighet att gå till doktorn. Aimes-Afrique strävar efter
att råda bot på de verkliga bristerna i Togos hälso- och sjukvårdssystem. Därför har medlemmar av
Aimes-Afrique som är läkare beslutat att fortsätta med det de tidigare har gjort, i den mån de har
kunnat med de medel de har till sitt förfogande, nämligen ge gratis sjukvård på landsbygden i alla
fem regioner i Togo (Maritime, Plateaux, Centrale, Kara och Savannes).
Humanitära insatser ska utföras i alla fem regioner i landet men organiseras på regionspecifik nivå.
Varje region har egna hälso- och sjukvårdsdistrikt där vårdpersonalen från de olika
landsbygdsklinikerna kommer att ges grund- och vidareutbildning. Undersökningar kommer att
göras lokalt i byarna. Insatserna kommer att genomföras i lämpliga lokaler så nära de berörda
samhällena som möjligt.
Målet är att göra sjukvården tillgänglig för fattiga och utsatta grupper på landsbygden genom att
erbjuda kostnadsfria medicinska och kirurgiska behandlingar och se till att den lokala
vårdpersonalen har rätt utbildning.
Kostnadsfri medicinsk och kirurgisk behandling är tänkt att komma till nytta för alla människor i
alla regioner i Togo, oavsett ålder, kön eller religion.
Det angivna beloppet ska fördelas enligt följande:
— Investering i medicinsk utrustning
— Inköp av ambulanser, inklusive transport
— Inköp av fyrhjulsdrivna bussar och en lastbil, inklusive transport
— Inköp av sjukvårdstält och utrustning till dessa, inklusive transport
— Uppdrag som involverar läkare – drifts- och förbrukningskostnader.
Geografiska aspekter
Läkare kommer att vara ute på uppdrag till Togos alla fem regioner (Maritime, Plateaux, Centrale,
Kara and Savannes), dvs. i hela landet, och arbeta med lokal hälso- och sjukvårdspersonal i byarna
på landsbygden. Det är därför det även behövs sjukvårdstält. Om inga andra lösningar är möjliga
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
113
SV
250 000
kommer operationer att utföras på regionala sjukhus i provinshuvudstäderna. Projektet kommer på
så vis att komplettera EU:s arbete i provinshuvudstäderna runtom i landet.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 21 04 01 — Främja respekten för och iakttagandet av de mänskliga rättigheterna och
grundläggande friheterna samt stöd till demokratiska reformer
Budgetförslag 2017
Åtaganden
132 804 486
Betalningar
100 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
132 804 486
Betalningar
100 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
140 804 486
Betalningar
108 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
132 804 486
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
100 000 000 132 804 486
100 000 000
Artikel 21 05 01 — Globala och transregionala hot och framväxande hot
Budgetförslag 2017
Åtaganden
64 900 000
Betalningar
44 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
64 900 000
Betalningar
44 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
70 900 000
Betalningar
50 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
64 900 000
Betalningar
44 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
64 900 000 44 000 000
Anmärkningar:
Anslaget ska täcka bistånd för att motverka globala och transregionala hot och framväxande hot
enligt artikel 5 i förordning (EU) nr 230/2014 om inrättande av ett instrument som bidrar till
stabilitet och fred.
Det ska täcka insatser för att skydda länder och befolkningar mot hot, oavsett om orsakerna härrör
från uppsåtliga handlingar, olyckor eller har naturligt ursprung. Detta kan bland annat omfatta
följande:
– Förstärkning av kapaciteten hos de behöriga civila myndigheter som medverkar vid utveckling
och genomförande av effektiv kontroll av olaglig handel med kemiska, biologiska, radiologiska
och nukleära material eller agens (inklusive utrustning för framställning, leverans eller effektiva
gränskontroller), även genom installation av modern logistik-, utvärderings- och
kontrollutrustning. Insatserna inriktas på naturkatastrofer och av människan orsakade
katastrofer, liksom brottslig verksamhet.
– Utveckling av den rättsliga ramen och den institutionella kapaciteten för inrättande och
genomförande av effektiva exportkontroller avseende varor med dubbla användningsområden,
inbegripet åtgärder för regionalt samarbete.
– Utveckling av effektiv civil katastrofberedskap, beredskapsplanering, reaktion på kriser och
resurser för sanering i samband med allvarliga miljöolyckor på detta område.
– Främjande av civil forskningsverksamhet som ett alternativ till försvarsrelaterad forskning samt
stöd till omskolning och alternativ sysselsättning för vetenskapsmän och ingenjörer som tidigare
har varit verksamma på vapenrelaterade områden.
– Stöd till åtgärder för att förstärka säkerhetspraxis när det gäller civila anläggningar där känsliga
kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära material eller agens lagras eller hanteras i
samband med civila forskningsprogram.
– Stöd inom ramen för unionens samarbetspolitik och dess mål till inrättande av civil infrastruktur
och relevanta civila undersökningar som krävs för avveckling, renovering eller ombyggnad av
vapenrelaterade anläggningar och platser när det har förklarats att dessa inte längre ingår något
försvarsprogram.
Andra insatser avseende globala och regionöverskridande hot omfattar följande:
– Stärkande av kapaciteten hos de brottsbekämpande myndigheter, den del av rättsväsendet och
de förvaltningsmyndigheter som arbetar med att bekämpa terrorism.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
114
SV
–
Motverkande av radikalisering, våldsam extremism och organiserad brottslighet, inbegripet
människosmuggling och olaga handel med narkotika, vapen och explosiva varor, it-brottslighet
och läkemedelsförfalskning samt effektiv övervakning av illegal handel och transitering. Utbyte
av expertis och bästa praxis för att motarbeta radikalisering och våldsam extremism med
partnerländer i regioner med tilltagande extremism, t.ex. i Sydasien. En prioritering är också
åtgärder mot globala och transregionala verkningar av klimatförändringen med potentiellt
destabiliserande effekter, inbegripet främjande av biosäkerhet och bioskydd av anläggningar
som hanterar farliga mikroorganismer.
– Stöd till åtgärder för att avvärja hot mot internationell transport, kritisk infrastruktur, däribland
passagerar- och godstransporter, energiproduktion och distribution, energidistribution och
kommunikationsnät.
– Säkerställande av en adekvat reaktion på allvarliga hot mot folkhälsan, exempelvis epidemier
med potentiellt transnationella verkningar.
Åtgärder kan antas inom ramen för detta instrument under stabila förhållanden, då åtgärderna syftar
till att avhjälpa särskilda globala hot och hot som berör flera regioner och har en destabiliserande
verkan, och bara i den mån lämpliga och effektiva åtgärder inte kan vidtas inom ramen för de
relevanta unionsinstrumenten för externt bistånd.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från finansiella bidrag från
medlemsstater och tredjeländer, i båda fallen inklusive deras offentliga organ, enheter eller fysiska
personer, till vissa biståndsprojekt eller biståndsprogram i tredjeländer som finansieras av unionen
och förvaltas av kommissionen för deras räkning. Dessa bidrag enligt artikel 6 3 3 i
inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt
bestämmelserna i artikel 21.2 b i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under
budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 187.7
i budgetförordningen, att fastställas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I
genomsnitt ska dessa belopp inte överstiga 4 % av bidragen till motsvarande program i varje kapitel
och kan kompletteras med bidrag från EU:s förvaltningsfonder.
Rättslig grund
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av
ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (EUT L 77, 15.3.2014, s. 1).
Artikel 21 08 01 — Utvärdering av resultaten av unionens bistånd och åtgärder för uppföljning och
revision
Budgetförslag 2017
Åtaganden
26 044 796
Betalningar
25 521 281
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
24 044 796
Betalningar
23 721 281
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
26 044 796
Betalningar
25 521 281
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
26 044 796
Betalningar
25 521 281
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
26 044 796
25 521 281
Artikel 21 08 02 — Samordning och upplysning i frågor som rör utveckling
Budgetförslag 2017
Åtaganden
10 330 000
Betalningar
13 608 960
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
10 230 000
Betalningar
11 608 960
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
10 330 000
Betalningar
13 608 960
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
10 330 000
Betalningar
13 608 960
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
10 330 000
13 608 960
Kapitel 21 10 — CONTRIBUTION TO EXTERNAL RELATIONS TRUST FUNDS AND
FACILITIES
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
14635/16 ADD 5
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Åtaganden
Betalningar
p.m.
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
Förlikning 2017
115
SV
Artikel 21 10 01 — Contribution to EU Trust Funds
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
Punkt 21 10 01 01 — Bidrag till EU:s förvaltningsfond för Centralafrikanska republiken
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
Anmärkningar:
För att säkerställa full insyn och övervakning från budgetmyndighetens sida införs EU:s
budgetbidrag till EU:s förvaltningsfond för Centralafrikanska republiken (”Bêkou”) under denna
punkt.
Artikel 21 10 02 — Bidrag till faciliteter för yttre förbindelser
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
Punkt 21 10 02 01 — Bidrag till faciliteten för flyktingar i Turkiet
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
Anmärkningar:
För att säkerställa full insyn när det gäller budgetmyndighetens övervakning införs EU:s
budgetbidrag till faciliteten för flyktingar i Turkiet under denna punkt.
Punkt 22 01 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda – Huvudkontor
Budgetförslag 2017
34 957 753
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
34 594 622
Reviderat budgetförslag 2017
34 957 753
Förlikning 2017
35 346 352
35 346 352
Punkt 22 01 01 02 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda – Unionens delegationer
Budgetförslag 2017
22 273 689
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
22 273 689
Reviderat budgetförslag 2017
22 273 689
22 506 376
Förlikning 2017
22 506 376
Punkt 22 01 02 01 — Extern personal – Huvudkontor
Budgetförslag 2017
1 700 826
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 671 148
Reviderat budgetförslag 2017
1 700 826
1 728 526
Förlikning 2017
1 728 526
Punkt 22 01 02 02 — Extern personal – Unionens delegationer
Budgetförslag 2017
1 480 435
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 454 348
Reviderat budgetförslag 2017
1 480 435
1 480 435
Förlikning 2017
1 480 435
Punkt 22 01 02 11 — Övriga administrativa utgifter – Huvudkontor
Budgetförslag 2017
1 861 855
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 822 410
Reviderat budgetförslag 2017
1 861 855
1 861 855
Förlikning 2017
1 861 855
Punkt 22 01 02 12 — Övriga administrativa utgifter – Unionens delegationer
Budgetförslag 2017
1 073 975
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 035 008
Reviderat budgetförslag 2017
1 073 975
1 073 975
Förlikning 2017
1 073 975
Punkt 22 01 03 01 — Utgifter för utrustning och tjänster avseende informations- och
kommunikationsteknik
Budgetförslag 2017
2 207 145
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 137 125
Reviderat budgetförslag 2017
2 207 145
14635/16 ADD 5
2 207 145
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
2 207 145
116
SV
Punkt 22 01 03 02 — Utgifter för byggnader och därmed sammanhängande utgifter – Unionens
delegationer
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
5 132 750
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 062 750
Reviderat budgetförslag 2017
5 132 750
Förlikning 2017
5 132 750
5 132 750
Punkt 22 01 04 01 — Stödutgifter för föranslutningsinstrumentet
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
42 161 419
Parlamentets ståndpunkt 2017
39 461 419
Reviderat budgetförslag 2017
42 161 419
Förlikning 2017
42 161 419
42 161 419
Punkt 22 01 04 02 — Stödutgifter för finansieringsinstrument för det europeiska
grannskapsinstrumentet
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
47 795 875
Parlamentets ståndpunkt 2017
45 395 875
Reviderat budgetförslag 2017
47 795 875
Förlikning 2017
47 795 875
47 795 875
Punkt 22 02 03 02 — Stöd till den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen och en
progressiv anpassning till EU:s regelverk
Budgetförslag 2017
22 02 03 02
Rådets ståndpunkt 2017
Reviderat budgetförslag
2017
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
Åtaganden
Betalningar
Åtaganden
Betalningar
Åtaganden
Betalningar
751 187 000
375 400 000
751 187 000
375 400 000
351 187 000
375 400 000
751 187 000
375 400 000
751 187
000
375 400
000
375 400 000
751 187 000
375 400 000
751 187
000
375 400
000
Reserv
Totalt
Parlamentets ståndpunkt
2017
Åtaganden Betalningar
400 000 000
751 187 000
375 400 000
751 187 000
375 400 000
751 187 000
Anmärkningar:
Under instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II) kommer detta anslag att inriktas på följande
särskilda mål i Turkiet:
– Främja den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen för att uppnå en smart och hållbar
tillväxt för alla.
– Stärka förmågan hos de stödmottagare som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014 att
på alla nivåer uppfylla de skyldigheter som följer av EU-medlemskapet vad gäller den
ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen genom att stödja en progressiv anpassning till
och antagande, genomförande och verkställighet av EU:s regelverk, bl.a. förberedelser för att
förvalta EU:s strukturfonder, Sammanhållningsfonden och Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling.
Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av
medlemsstaterna och tredjeländer, vilket i båda fallen omfattar offentliga organ, enheter eller
fysiska personer i dessa länder, och som är avsedda för särskilda biståndsprojekt eller program som
finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Dessa bidrag under
artikel 6 3 3 i inkomstberäkningen utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter enligt
bestämmelserna i artikel 21.2 b i budgetförordningen. De belopp som ska tas upp under
budgetrubriken för administrativt stöd kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 187.7
i budgetförordningen, att bestämmas av villkoren i bidragsavtalet för varje operativt program. I
genomsnitt ska dessa anslag inte överstiga 4 % av bidragen till det motsvarande programmet i varje
kapitel.
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av
ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11), särskilt artikel 2.1 b
och 2.1.c.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
117
SV
Punkt 22 04 01 02 — Medelhavsländerna – Fattigdomsminskning och hållbar utveckling
Budgetförslag 2017
Åtaganden
630 535 212
Betalningar
350 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
630 535 212
Betalningar
350 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
640 535 212
Betalningar
360 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
613 835 212
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
333 300 000 613 835 212
333 300 000
Punkt 22 04 01 03 — Medelhavsområdet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt
förebyggande och medling av konflikter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
90 360 500
Betalningar
78 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
90 360 500
Betalningar
78 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
102 360 500
Betalningar
90 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
340 360 500
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
138 000 000 332 480 439
134 805 000
Punkt 22 04 01 04 — Stöd till fredsprocessen samt ekonomiskt stöd till Palestina och till Förenta
nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar
Budgetförslag 2017
Åtaganden
282 219 939
Betalningar
280 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
282 219 939
Betalningar
280 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
350 000 000
Betalningar
347 780 061
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
282 219 939
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
280 000 000 310 100 000
307 661 000
Punkt 22 04 02 02 — Det östliga partnerskapet – Fattigdomsminskning och hållbar utveckling
Budgetförslag 2017
Åtaganden
322 125 583
Betalningar
176 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
322 125 583
Betalningar
176 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
325 125 583
Betalningar
179 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
313 825 583
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
167 700 000 322 125 583
172 135 000
Punkt 22 04 02 03 — Det östliga partnerskapet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt
förebyggande och medling av konflikter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
8 000 000
Betalningar
5 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
8 000 000
Betalningar
5 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
9 668 000
Betalningar
6 668 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
8 000 000
Betalningar
5 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
8 000 000
5 000 000
Punkt 22 04 77 06 — Pilotprojekt — Utveckling av kunskapsbaserad europeisk journalism i
relation till Europas grannar, genom utbildningsinsatser tillhandahållna av Natolin Campus vid
College of Europe.
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
750 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
750 000
Anmärkningar:
För närvarande råder det brist på faktabaserad kunskap bland journalister inom EU och länderna
inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken (ENP) avseende förhållandet mellan EU och
dess grannar, vilket leder till risk för att de som arbetar med eller i Europas grannskap rapporterar
otillförlitligt eller irrelevant material. Ofta är de rapporteringsverktyg som används utvecklade för
över ett århundrade sen, men passar inte för dagens krav. Att utveckla berörda journalisters förmåga
är desto mer angeläget med tanke på de ofta instabila situationerna i Europeiska unionens
grannskap.
Allmänhet och beslutsfattare i EU och ENP-länderna behöver därför faktabaserad, trovärdig och
konsekvent rapportering om EU:s grannskapsländer och grannregioner. Journalistik av dålig
kvalitet kan hindra att grannskapspolitiken blir framgångsrik, medan kunskapsbaserad och
sammanhängande journalistik tvärtom kan bidra till att politiken får effekt och blir synlig på ett
positivt sätt.
Detta pilotprojekt kommer att omfatta ett kunskapsuppbyggande program vid College of Europe
Natolin Campus för europeiska journalister och ENP-landsjournalister som arbetar med Europeiska
unionens grannskap, och innebära klassrumsundervisning, studiebesök i ENP-länder och utbildning
på fältet. Inom klassrumsundervisningen kommer pilotprojektet att utveckla och erbjuda ett
modulärt akademiskt utbildningsprogram för EU- och ENP-landsjournalister, med fokusering på
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
118
SV
375 000
mediearbetare i början av karriären och journalister i mitten av karriären. Det kommer att bestå av
en serie korta (två till tre dagar) och intensiva akademiska klassrumsseminarier (för vilka ett
lämpligt certifikat eller diplom kommer att delas ut) och ge deltagarna digitala redskap och
kommunikationskanaler så att de kan hålla kontakten mellan undervisningstillfällena. Programmet
kommer också att innehålla studiebesök på plats i ENP-länderna och träning på fältet för att
garantera en omfattande utveckling av praktiska färdigheter samt etablera kontakt med sociala
aktörer på plats. En sådan metod kommer att garantera att professionellt aktiva journalister av sina
uppdragsgivare får tillstånd att delta i detta modulära utbildningsprogram (samtidigt som deras
chefer drar nytta av de förbättrade kunskaper som journalisterna förvärvar genom projektet).
Dessutom kommer ett sådant angreppssätt att etablera och förstärka professionella nätverk bland
EU-journalister och ENP-journalister i söder och öster som specialiserar sig på djupgående sektorsoch samarbetspolitik, och sålunda bygga upp ett gemensamt nätverk av informationskällor och
bredda spektrumet av tillgänglig tillförlitlig information i EU och ENP-länderna. Pilotprojektet
kommer att garantera geografisk balans mellan deltagande journalister (mellan och inom EUländerna och grannskapsländerna). I denna geografiskt balanserade grupp kommer de tre bäst
presterande deltagarna (baserat på objektiva prov och examensresultat) från EU, ENP söder
respektive ENP öster att få ett års stipendium för att studera vid Natolin Campus avancerade
masterprogram för att kunna specialisera sig på ENP-frågor.
Sådan akademisk undervisning kan endast erbjudas av en högt ansedd institution för högre
utbildning som redan är specialiserad på ENP och EU:s vidare grannskap, och en institution som
redan med framgång utgör en koppling mellan EU och dess grannskap, vilket Natolin Campus vid
College of Europe är. Därför kommer detta pilotprojekt att genomföras av Natolin Campus vid
College of Europe, som har kommit att specialisera sig på både EU-studier och ENP-frågor, och
som tack vare sin specialisering, sitt läge (Frontex) har organiserat besök på fältet i många av EU:s
grannskapsländer, bl.a. ENP söder och ENP öster, och projektets akademiska spetsverksamhet
kommer att genomföras av Natolins egen chef för Europas grannskapspolitik och chefen för
Europeisk civilisation samt genom e-plattformen för grannskapspolitiken, som för närvarande håller
på att införas, och kollegiets sedan länge existerande nätverk av professionella och akademiska
kontakter i EU och i ENP-öster och ENP-söder.
College of Europe Natolin Campus är en unik kontaktpunkt för ackumulerad expertis med
erfarenhet och tillgång till ett omfattande nätverk av akademiker och praktiker på högsta nivå
(inklusive i EU:s grannskapsländer, tack vare ett sedan länge existerande akademiskt samarbete och
utbildningssamarbete) som är specialiserade på EU:s institutioner och politik, europeisk integration,
EU:s förbindelser med externa aktörer, inklusive alla ENP-aspekter och grannskapsländerna själva.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 23 01 01 — Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet
Humanitärt bistånd och civilskydd
Budgetförslag 2017
26 925 388
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
26 645 696
Reviderat budgetförslag 2017
26 925 388
27 224 698
Förlikning 2017
27 224 698
Punkt 23 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
2 720 745
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 673 838
Reviderat budgetförslag 2017
2 720 745
2 767 204
Förlikning 2017
2 767 204
Punkt 23 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
1 783 373
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 748 222
Reviderat budgetförslag 2017
1 783 373
14635/16 ADD 5
1 783 373
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
1 783 373
119
SV
Artikel 23 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet Humanitärt bistånd och civilskydd
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 700 002
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 646 070
Reviderat budgetförslag 2017
1 700 002
Förlikning 2017
1 700 002
1 700 002
Punkt 23 01 06 01 — Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur –
Bidrag från initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 039 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
989 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 039 000
Förlikning 2017
1 039 000
1 039 000
Artikel 23 02 01 — Tillhandahållande av snabbt, verksamt och behovsbaserat humanitärt bistånd
och livsmedelsbistånd
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
893 100 000 1 089 706 885
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
893 100 000 1 089 706 885 1 193 100 000 1 389 706 885
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 089 706
885
893 100 000 1 089 706 885 893 100 000
Punkt 23 03 01 01 — Katastrofförebyggande och katastrofberedskap inom unionen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
29 525 000
Betalningar
29 525 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
29 025 000
Betalningar
25 525 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
29 525 000
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
29 525 000
29 525 000
Betalningar
29 525 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
29 525 000
29 525 000
Punkt 23 03 01 02 — Katastrofförebyggande och katastrofberedskap i tredjeländer
Budgetförslag 2017
Åtaganden
5 621 000
Betalningar
5 567 707
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
5 551 000
Betalningar
5 567 707
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
5 621 000
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
5 567 707
5 621 000
Betalningar
5 567 707
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
5 621 000
5 567 707
Punkt 23 03 02 02 — Snabba och effektiva katastrofinsatser vid större katastrofer i tredjeländer
Budgetförslag 2017
Åtaganden
15 090 000
Betalningar
14 010 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
12 000 000
Betalningar
14 010 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
15 090 000
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
14 010 000
15 090 000
Betalningar
14 010 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
15 090 000
14 010 000
Artikel 23 04 01 — Initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete –Stärka unionens kapacitet att
hantera humanitära kriser
Budgetförslag 2017
Åtaganden
20 972 000
Betalningar
22 678 550
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
16 472 000
Betalningar
18 178 550
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
20 972 000
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
22 678 550
20 972 000
Betalningar
22 678 550
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
20 972 000
22 678 550
Artikel 24 01 07 — Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
59 491 500
Parlamentets ståndpunkt 2017
59 066 465
Reviderat budgetförslag 2017
59 491 500
Förlikning 2017
59 945 500
59 945 500
Artikel 24 02 01 — Insatser för att förebygga och motverka bedrägeri, korruption och annan
olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
14 950 000
Betalningar
13 244 989
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
14 450 000
Betalningar
12 244 989
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
14 950 000
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
13 244 989
14 950 000
Betalningar
13 244 989
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
14 950 000 13 244 989
Artikel 24 04 01 — Stöd till ömsesidigt bistånd i tullfrågor och främjande av säkra verktyg för
elektronisk kommunikation och medlemsstaternas anmälan av oriktigheter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
7 151 200
Betalningar
6 801 592
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
6 631 200
Betalningar
6 501 592
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
7 151 200
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
Åtaganden
6 801 592
7 151 200
Betalningar
6 801 592
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
7 151 200
6 801 592
Punkt 25 01 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda
Budgetförslag 2017
172 978 650
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
171 181 803
Reviderat budgetförslag 2017
172 978 650
14635/16 ADD 5
174 901 529
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
174 901 529
120
SV
Punkt 25 01 01 03 — Löner, tillägg och andra ersättningar för institutionens ledamöter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
10 087 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
10 087 000
Reviderat budgetförslag 2017
10 087 000
Förlikning 2017
10 190 000
10 190 000
Punkt 25 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
8 472 376
Parlamentets ståndpunkt 2017
8 331 976
Reviderat budgetförslag 2017
8 472 376
Förlikning 2017
8 619 055
8 619 055
Punkt 25 01 02 03 — Särskilda rådgivare
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
955 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
955 000
Reviderat budgetförslag 2017
955 000
Förlikning 2017
960 000
960 000
Punkt 25 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
14 848 417
Parlamentets ståndpunkt 2017
14 686 315
Reviderat budgetförslag 2017
14 848 417
Förlikning 2017
14 848 417
14 848 417
Artikel 25 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet kommissionens politiska samordning och juridiska
rådgivning
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
10 921 441
Parlamentets ståndpunkt 2017
10 574 962
Reviderat budgetförslag 2017
10 921 441
Förlikning 2017
10 921 441
10 921 441
Punkt 25 01 77 04 — Pilotprojekt — Ny teknik och informations- och kommunikationsverktyg för
att genomföra och förenkla det europeiska medborgarinitiativet
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
500 000
Förlikning 2017
Åtaganden Betalningar
500 000
250 000
Anmärkningar:
Det här pilotprojektet kommer att specifikt att förenkla och främja det europeiska
medborgarinitiativet genom användning av it-plattformar och andra elektroniska verktyg, t.ex.
mobilappar, i syfte att förenkla detta mycket viktiga agendaformande verktyg. I detta avseende bör
man göra det möjligt att via e-identifierings- och e-autentiseringstjänster på ett tillförlitligt sätt
samla in underskrifter och garantera säker tillgång till och användning av it-plattformar och/eller
elektroniska verktyg. Användningen av dessa digitala verktyg bör göra det möjligt för medborgarna
att ta emot och utbyta information om pågående och potentiella europeiska medborgarinitiativ, så
att de kan delta aktivt i diskussionerna och starta och/eller stödja initiativ, inklusive möjligheten att
skriva på ett europeiskt medborgarinitiativ. Verktygen kommer också att göra det möjligt för
kommissionen att effektivt interagera med personer som står bakom europeiska medborgarinitiativ
och ge dem teknisk vägledning så att initiativen har större chans att lyckas, samtidigt som man kan
göra stora ekonomiska och administrativa besparingar.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 26 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom politikområdet
Kommissionens administration
Budgetförslag 2017
119 693 533
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
118 450 194
Reviderat budgetförslag 2017
119 693 533
121 024 080
Förlikning 2017
121 024 080
Punkt 26 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
6 813 364
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
6 704 252
Reviderat budgetförslag 2017
6 813 364
14635/16 ADD 5
6 942 717
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
6 942 717
121
SV
Punkt 26 01 02 11 — Övriga förvaltningsutgifter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
21 793 180
Parlamentets ståndpunkt 2017
21 698 353
Reviderat budgetförslag 2017
21 793 180
21 793 180
Förlikning 2017
21 793 180
Artikel 26 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik för kommissionens administration
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
7 557 152
Parlamentets ståndpunkt 2017
7 317 403
Reviderat budgetförslag 2017
7 557 152
Förlikning 2017
7 557 152
7 557 152
Artikel 26 01 09 — Publikationsbyrån
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
82 133 200
Parlamentets ståndpunkt 2017
81 150 589
Reviderat budgetförslag 2017
82 133 200
82 761 200
Förlikning 2017
82 761 200
Artikel 26 01 20 — Europeiska rekryteringsbyrån
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
26 557 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
26 328 969
Reviderat budgetförslag 2017
26 557 000
26 667 000
Förlikning 2017
26 667 000
Artikel 26 01 21 — Byrån för löneadministration och individuella ersättningar
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
38 519 500
Parlamentets ståndpunkt 2017
38 267 446
Reviderat budgetförslag 2017
38 519 500
38 698 500
Förlikning 2017
38 698 500
Punkt 26 01 22 01 — Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
67 805 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
67 345 694
Reviderat budgetförslag 2017
67 805 000
68 153 000
Förlikning 2017
68 153 000
Punkt 26 01 22 03 — Utgifter för byggnader i Bryssel
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
78 488 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
75 988 000
Reviderat budgetförslag 2017
78 488 000
78 488 000
Förlikning 2017
78 488 000
Punkt 26 01 22 04 — Utgifter för utrustning och möbler i Bryssel
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
7 524 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
6 524 000
Reviderat budgetförslag 2017
7 524 000
Förlikning 2017
7 524 000
7 524 000
Punkt 26 01 23 01 — Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
24 234 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
24 098 473
Reviderat budgetförslag 2017
24 234 000
24 369 000
Förlikning 2017
24 369 000
Punkt 26 01 60 02 — Uttagningsprov, urval och rekryteringsutgifter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 570 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 070 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 570 000
Förlikning 2017
1 570 000
1 570 000
Punkt 26 01 60 04 — Interinstitutionellt samarbete på det sociala planet
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
7 113 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
7 009 667
Reviderat budgetförslag 2017
7 113 000
Förlikning 2017
7 113 000
7 113 000
Artikel 26 03 01 — Lösningar för interoperabilitet och gemensamma ramar för europeiska
offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA²)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
25 115 000
Betalningar
18 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
22 595 000
Betalningar
17 100 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
25 115 000
Betalningar
18 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
25 115 000
Betalningar
18 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
25 115 000 18 000 000
Punkt 26 03 77 06 — Pilotprojekt — Förvaltning av och kvalitet för programvarukoder granskning av programvaror med fri eller öppen källkod
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 600 000
14635/16 ADD 5
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
1 900 000
Förlikning 2017
Åtaganden
2 600 000
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
122
SV
Betalningar
1 300 000
Anmärkningar:
Upptäckten av en allvarlig sårbarhet i OpenSSL-registret för kryptografiska programvaror i april
2014 ledde till ökad uppmärksamhet på behovet av att förstå hur förvaltningen av koder är kopplad
till kodernas kvalitet och revision. Både allmänheten och EU-institutionerna använder regelbundet
och är beroende av fri programvara och öppen källkod – från slutanvändarapplikationer till
serversystem. Behovet av samordnade insatser för att upprätthålla en rimlig säkerhets- och
skyddsnivå för användarna är därför ett legitimt och återkommande krav från både medborgarna
och Europaparlamentet, oavsett hur denna programvara har licensierats och hur den underhålls (av
programföretag eller frivilliga).
Sårbarheten i programvaruregister som är utformade för att användas är särskilt viktig. Det
föreslagna pilotprojektet går längre än de lovvärda insatser som gjorts av EU:s
incidenthanteringsorganisation (EU-Cert) och varnar inte enbart EU:s institutioner, organ och
byråer samt allmänheten för nya hot, utan samarbetar aktivt med grupper av programutvecklare för
att hjälpa dem att upptäcka säkerhetsrelevanta fel i program som innehåller viktig information om
infrastrukturfunktioner. Detta arbete bör utföras med användning av Debians sociala kontrakt som
referens för effektivitet och tillit och i enlighet med etablerade förfaranden för rimligt
offentliggörande.
Den förberedande åtgärden kommer att bygga på och vidareutveckla det som pilotprojektet
åstadkommit:
- Upprätta ett register över programvaror med gratis eller öppen källkod som används inom EUinstitutionerna.
- Utveckla en rad tillförlitliga kriterier för en granskningsram för programvaror och projekt.
- Skapa infrastruktur som uppmuntrar grupperna av utvecklare att bidra till upptäckten av
säkerhetsrelaterade fel.
- Utveckla och förbättra bästa praxis för att minska hoten mot säkerheten genom att utföra och
främja revisioner av koderna.
- Undersöka nya incitament för att förbättra it-säkerheten, såsom bug bounty-program.
- Utföra revisioner av koderna av viktiga programvaror med öppen källkod.
Såsom man påpekar i kommissionens utvärdering beaktade man redan i samband med det
pilotprojekt som föregick denna förberedande åtgärd idén med att skapa ett bug bounty-program –
som med hjälp av finansiella belöningar uppmuntrar till att upptäcka säkerhetsrelaterade problem i
programvaror som används av institutionerna – men förslaget avvisades i slutändan på grund av
otillräckliga medel. Sådana metoder är dock mycket vanliga och har haft stor framgång inom
industrin och möjliggör en bredare involvering av säkerheten i det gemensamma målet att
säkerställa en mer säker it-infrastruktur.
Referenser:
https://joinup.ec.europa.eu/community/eu-fossa/home
https://www.debian.org/social_contract
http://googleonlinesecurity.blogspot.de/2013/10/going-beyond-vulnerability-rewards.html
https://epnet.europarl.europa.eu/http://www.itecnet.ep.parl.union.eu/itecnet/webdav/site/itecnet/shar
ed/Homepage_news/Annex%202%20-%20IT%20environment%20in%20the%20EP.PDF
https://epnet.europarl.europa.eu/http://www.itecnet.ep.parl.union.eu/itecnet/webdav/site/itecnet/shar
ed/Homepage_news/Annexe%201%20Structure%20TIC.PDF
http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/index_en.htm
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
123
SV
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 26 03 77 07 — Pilotprojekt — Införande av e-legitimation och digitala signaturer av
Europaparlamentet och kommissionen inom ramen för genomförandet av eIDA-förordningen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
550 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
550 000
Förlikning 2017
Åtaganden
550 000
Betalningar
275 000
Anmärkningar:
Detta pilotprojekt kommer att förse Europaparlamentet och kommissionen med en
autentiseringsmetod online för att få tillgång till onlinetjänster på ett säkert sätt samt digitala
signaturer för att elektroniskt underteckna handlingar som krävs i EU-institutionernas dagliga
arbete. eIDA-förordningen kommer också att genomföras och därigenom möjliggöra ömsesidigt
erkännande av digitala signaturer och nationella system för e-legitimationer i EU-institutionerna.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 26 03 77 08 — Förberedande åtgärd – Krypterade elektroniska kommunikationer inom EUinstitutionerna
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
1 000 000
Anmärkningar:
Genom den förberedande åtgärden kommer ett fortsatt stöd att ges till införandet av säkra
elektroniska kommunikationer inom EU-institutionerna.
Ett sätt att garantera avsevärt mycket säkrare elektroniska kommunikationer skulle vara att tillämpa
avancerad krypteringsteknik för institutionernas e-posttjänster. Projektet kommer att omfatta
utveckling av EU-krypteringsstandarder som inte kan hackas eller försvagas av tredjeländers
myndigheter.
Det nuvarande projektet befinner sig i en rekommendationsfas, som har presenterats både på
arbetsgruppsnivå och inför GD DIGIT:s ledning.
Målet med den förberedande åtgärden är att fortsätta att stödja it-avdelningarna vid rådet, rådets
ordförandeskap, kommissionen och parlamentet i arbetet med att införa de system som krävs för att
säkra kommunikationerna för kommissionsledamöter, parlamentsledamöter, tjänstemän,
administratörer och personal inom alla institutioner som deltar i EU:s beslutsfattande.
Den förberedande åtgärden kommer att göra det möjligt att fullfölja genomförandefasen av det
föregående pilotprojektet. På längre sikt skulle projektet kunna omfatta både skriftliga (e-post och
SMS) och muntliga (fast telefon och mobiltelefon) elektroniska kommunikationer.
De fortsatta insatserna kommer att omfatta uppföljning av de rekommendationer som gjorts på basis
av pilotprojektet. Det kommer också att ske en övergång till ett mer operativt/tjänsteorienterat sätt
att förvalta projekt. Projektet behöver eventuellt lämnas över till en operativ grupp. Den första delen
av den förberedande åtgärden kommer därför att vara att utse denna grupp, vilket kommer att kräva
samordning mellan EU-institutionerna. Den andra delen kommer att vara det vidare och bredare
genomförandet av pilotprojektet på en mer operativ nivå.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
124
SV
Betalningar
500 000
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 27 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom politikområdet
Budget
Budgetförslag 2017
45 479 017
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
45 006 595
Reviderat budgetförslag 2017
45 479 017
Förlikning 2017
45 984 575
45 984 575
Punkt 27 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
4 336 926
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 262 107
Reviderat budgetförslag 2017
4 336 926
Förlikning 2017
4 380 204
4 380 204
Punkt 27 01 02 09 — Extern personal – Ej decentraliserad förvaltning
Budgetförslag 2017
5 238 868
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 144 411
Reviderat budgetförslag 2017
5 238 868
Förlikning 2017
5 290 729
5 290 729
Punkt 27 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
7 506 918
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
7 470 790
Reviderat budgetförslag 2017
7 506 918
Förlikning 2017
7 506 918
7 506 918
Punkt 27 01 02 19 — Andra administrativa utgifter – Ej decentraliserad förvaltning
Budgetförslag 2017
9 558 900
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
9 102 929
Reviderat budgetförslag 2017
9 558 900
Förlikning 2017
9 558 900
9 558 900
Artikel 27 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet Budget
Budgetförslag 2017
2 871 432
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 780 336
Reviderat budgetförslag 2017
2 871 432
Förlikning 2017
2 871 432
2 871 432
Artikel 28 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar inom politikområdet
Revision
Budgetförslag 2017
16 743 518
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
16 569 592
Reviderat budgetförslag 2017
16 743 518
Förlikning 2017
16 929 644
16 929 644
Punkt 28 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
677 003
Parlamentets ståndpunkt 2017
666 104
Reviderat budgetförslag 2017
677 003
Förlikning 2017
689 663
689 663
Punkt 28 01 02 11 — Andra förvaltningsutgifter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
550 643
Parlamentets ståndpunkt 2017
544 120
Reviderat budgetförslag 2017
550 643
Förlikning 2017
550 643
550 643
Artikel 28 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet Revision
Budgetförslag 2017
1 057 144
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 023 606
Reviderat budgetförslag 2017
1 057 144
Förlikning 2017
1 057 144
1 057 144
Artikel 29 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet Statistik
Budgetförslag 2017
68 671 054
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
67 957 721
Reviderat budgetförslag 2017
68 671 054
69 434 420
Förlikning 2017
69 434 420
Punkt 29 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
5 349 473
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 251 055
Reviderat budgetförslag 2017
5 349 473
14635/16 ADD 5
5 424 272
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
5 424 272
125
SV
Punkt 29 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
3 231 251
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 136 785
Reviderat budgetförslag 2017
3 231 251
Förlikning 2017
3 231 251
3 231 251
Artikel 29 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet Statistik
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
4 335 720
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 198 170
Reviderat budgetförslag 2017
4 335 720
Förlikning 2017
4 335 720
4 335 720
Artikel 29 02 01 — Statistik av hög kvalitet, nya metoder för framställning av europeisk statistik
och ett stärkt partnerskap inom det europeiska statistiksystemet
Budgetförslag 2017
Åtaganden
57 960 000
Betalningar
42 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
56 440 000
Betalningar
40 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Reviderat budgetförslag 2017
Betalningar
57 960 000
Åtaganden
42 000 000
57 960 000
Betalningar
42 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
57 960 000
42 000 000
Punkt 30 01 13 01 — Avgångsersättningar
Budgetförslag 2017
30 01 13 01
Rådets ståndpunkt 2017
2 525 000
Parlamentets ståndpunkt
2017
2 525 000
Reviderat budgetförslag
2017
2 020 000
Reserv
Förlikning 2017
2 552 000
2 552 000
2 552 000
2 552 000
505 000
Totalt
2 525 000
2 525 000
2 525 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka
– avgångsvederlag,
– familjetillägg,
för ledamöter av kommissionen efter tjänstens upphörande.
Rättslig grund:
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till
kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater
och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till
Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187,
8.8.1967, s. 1).
Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga
EU-ämbeten (EUT L 58, 4.3.2016, s. 1).
Punkt 30 01 13 03 — Anpassningar av avgångsersättningar
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
300 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
300 000
Reviderat budgetförslag 2017
300 000
Förlikning 2017
303 000
303 000
Punkt 30 01 14 01 — Ersättningar till anställda som står till förfogande, har avgått i tjänstens
intresse eller entledigats
Budgetförslag 2017
3 900 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 468 000
Reviderat budgetförslag 2017
3 900 000
3 900 000
Förlikning 2017
3 900 000
Punkt 30 01 15 01 — Pensioner, invaliditetsersättning och avgångsvederlag
Budgetförslag 2017
1 633 397 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 633 397 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 633 397 000
1 650 993 000
Förlikning 2017
1 650 993 000
Punkt 30 01 15 02 — Sjukförsäkring
Budgetförslag 2017
53 696 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
53 696 000
Reviderat budgetförslag 2017
53 696 000
14635/16 ADD 5
54 274 000
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
54 274 000
126
SV
Punkt 30 01 15 03 — Anpassningar av pensioner och diverse ersättningar
Budgetförslag 2017
58 867 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
58 867 000
Reviderat budgetförslag 2017
58 867 000
Förlikning 2017
59 502 000
59 502 000
Punkt 30 01 16 01 — Pensioner för tidigare ledamöter av Europaparlamentet
Budgetförslag 2017
3 680 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 680 000
Reviderat budgetförslag 2017
3 680 000
Förlikning 2017
3 719 000
3 719 000
Punkt 30 01 16 03 — Pensioner för tidigare ledamöter av Europeiska kommissionen
Budgetförslag 2017
6 632 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
6 632 000
Reviderat budgetförslag 2017
6 632 000
Förlikning 2017
6 705 000
6 705 000
Punkt 30 01 16 04 — Pensioner för tidigare ledamöter av Europeiska unionens domstol
Budgetförslag 2017
9 512 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
9 512 000
Reviderat budgetförslag 2017
9 512 000
Förlikning 2017
9 613 000
9 613 000
Punkt 30 01 16 05 — Pensioner för tidigare ledamöter av Europeiska revisionsrätten
Budgetförslag 2017
4 738 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 738 000
Reviderat budgetförslag 2017
4 738 000
Förlikning 2017
4 790 000
4 790 000
Punkt 30 01 16 06 — Pensioner för tidigare Europeiska ombudsmän
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
210 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
210 000
Reviderat budgetförslag 2017
210 000
Förlikning 2017
212 000
212 000
Artikel 31 01 01 — Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet
Språktjänster
Budgetförslag 2017
330 231 969
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
326 801 627
Reviderat budgetförslag 2017
330 231 969
Förlikning 2017
333 902 920
333 902 920
Punkt 31 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
10 438 094
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
10 274 977
Reviderat budgetförslag 2017
10 438 094
Förlikning 2017
10 636 511
10 636 511
Punkt 31 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
4 430 672
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 371 971
Reviderat budgetförslag 2017
4 430 672
Förlikning 2017
4 430 672
4 430 672
Punkt 31 01 03 01 — Utgifter för utrustning och tjänster kopplade till informations- och
kommunikationsteknik
Budgetförslag 2017
20 850 020
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
20 188 565
Reviderat budgetförslag 2017
20 850 020
Förlikning 2017
20 850 020
20 850 020
Artikel 32 01 01 — Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet
Energi
Budgetförslag 2017
61 996 272
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
61 352 274
Reviderat budgetförslag 2017
61 996 272
62 685 440
Förlikning 2017
62 685 440
Punkt 32 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
2 883 226
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 832 577
Reviderat budgetförslag 2017
2 883 226
2 929 038
Förlikning 2017
2 929 038
Punkt 32 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
1 616 651
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 572 006
Reviderat budgetförslag 2017
1 616 651
1 616 651
Förlikning 2017
1 616 651
Artikel 32 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik på politikområdet Energi
Budgetförslag 2017
3 914 290
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 790 111
Reviderat budgetförslag 2017
3 914 290
14635/16 ADD 5
3 914 290
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
3 914 290
127
SV
Punkt 32 01 04 01 — Stödutgifter för Fonden för ett sammanlänkat Europa – Energi
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 978 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 728 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 978 000
Förlikning 2017
1 978 000
1 978 000
Punkt 32 01 05 01 — Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför
forsknings- och innovationsprogram – Horisont 2020
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 982 934
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 841 934
Reviderat budgetförslag 2017
1 982 934
Förlikning 2017
1 982 934
1 982 934
Punkt 32 01 05 22 — Extern personal i forsknings- och innovationsprogram – Iter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
233 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
227 250
Reviderat budgetförslag 2017
233 000
Förlikning 2017
233 000
233 000
Punkt 32 02 01 01 — Fortsatt integrering av den inre marknaden för energi och
driftskompatibiliteten för el- och gasnät över gränserna
Budgetförslag 2017
Åtaganden
217 403 954
Betalningar
34 765 600
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
206 508 927
Betalningar
34 265 600
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
257 403 954
Betalningar
54 765 600
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
217 403 954
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
34 765 600 206 508 927
33 023 600
Punkt 32 02 01 02 — Öka unionens energiförsörjningstrygghet
Budgetförslag 2017
Åtaganden
217 403 954
Betalningar
26 032 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
207 441 809
Betalningar
26 032 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
257 403 954
Betalningar
46 032 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
217 403 954
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
26 032 000 207 441 809
24 839 000
Punkt 32 02 01 03 — Bidra till hållbar utveckling och miljöskydd
Budgetförslag 2017
Åtaganden
217 404 002
Betalningar
26 531 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
206 509 070
Betalningar
23 531 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
257 404 002
Betalningar
46 531 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
217 404 002
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
26 531 000 206 509 070
25 201 000
Punkt 32 02 01 04 — Skapa en miljö som är gynnsam för privata investeringar i energiprojekt
Budgetförslag 2017
Åtaganden
85 227 000
Betalningar
31 200 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
77 291 975
Betalningar
30 700 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
85 227 000
Betalningar
31 200 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
85 227 000
Betalningar
31 200 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
77 291 975
28 295 000
Artikel 32 02 52 — Slutförande av energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
110 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
105 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
110 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
110 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
110 000 000
Punkt 32 02 77 09 — Förberedande åtgärd – Förstärkning av samarbetet om klimatåtgärder mellan
öar i och utanför EU genom införande av en ö-identitet i det globala borgmästaravtalet.
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
1 500 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
2 000 000
Anmärkningar:
Åtgärden är unik genom att den låter öar gå i bräschen för klimatåtgärder, genom den nya ramen för
det globala borgmästaravtalet. Genom denna åtgärd kommer EU:s öar och ömyndigheter runtom i
världen, som har större förståelse förde utmaningar som klimatförändringarna utgör för öterritorier
och som har arbetat för ett ambitiöst globalt klimatavtal, att gemensamt leda ansträngningarna för
att uppnå klimatmålet 1,5°C EU:s öar kommer att föra ett nära och solidariskt samarbete med
ömyndigheter utanför EU för en allmän strategi för kapacitetsuppbyggnad och för att mer konkret
dela erfarenheter, överföra kunskap och specialistkunnande om hållbar energi- och klimatplanering,
dela bästa exempel på begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt dela med sig av
kunskaper om EU:s innovativa finansieringsinstrument för stöd av hållbara energiinvesteringar.
Åtgärden kommer att omfatta en analys av befintlig god praxis för hållbar energi- och
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
128
SV
1 000 000
klimatplanering som genomförts på öar och utvecklingen av innovativa integrerade östrategier som
verkligen tar itu med tillgång till energi och energifattigdom, begränsning av klimatförändringar
och minskning av växthusgasutsläpp, samt anpassning av öterritorierna till klimatförändringar.
Dessa strategier kommer att vara i linje med ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030,
FN:s mål för hållbar utveckling och målen för initiativet Hållbar energi för alla. Slutligen kommer
medel att anslås till en transparent kontroll, rapportering och verifiering av växthusgasutsläpp, i
linje med kraven i UNFCCC.
Rättslig grund:
Förberedande åtgärd enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 32 02 77 10 — Pilotprojekt — Bekämpning av energifattigdom i den adriatisk-joniska
makroregionen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
500 000
Anmärkningar:
Inom ramen för detta pilotprojekt ska man främja energieffektivitet i den adriatisk-joniska
makroregionen genom att finansiera regionala/lokala initiativ som stöder energirenovering av
offentliga eller privata bostadshus. Med utgångspunkt i antagandet att den adriatisk-joniska
makroregionen löper hög risk för energifattigdom (väl över 50 %) kommer man genom
pilotprojektet att försöka hantera problemet genom att ta i bruk pilotmodeller för eftermontering i
representativa bostadshus i utvalda delar av makroregionen. Med möjligheten att använda förnybar
energi, som har en stor potential i makroregionen, liksom toppmodern renoveringteknik, ska
projektet minska energikonsumtionen och råda bot på problemet med energifattigdom samt minska
utsläppen av växthusgaser. Projektet ska tjäna som vägledning för hur renoveringar av byggnader
kan göras enklare samt till att öka den förnybara energins andel av energin i makroregionen.
Projektresultaten kommer att bedömas på regional nivå för att man ska kunna planera för en
effektiv användning av strukturfondsmedel och ytterligare finansiering, för att främja storskaliga
energieffektivitetsprogram som tas i bruk av nationella och regionala myndigheter.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 32 04 03 01 — Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt
energisystem
Budgetförslag 2017
Åtaganden
359 734 448
Betalningar
303 284 894
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
359 734 448
Betalningar
303 284 894
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
390 434 448
Betalningar
318 634 894
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
359 734 448
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
303 284 894 359 734 448
303 284 894
Punkt 32 05 01 01 — Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen – Europeiska gemensamma
företaget för Iter – Fusionsenergi – Stödutgifter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
47 547 440
Betalningar
47 547 440
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
44 727 440
Betalningar
43 938 268
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
47 547 440
14635/16 ADD 5
Betalningar
47 547 440
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
47 547 440
AL/gw
DG G 2A
Betalningar
47 547 440
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
47 547 440
129
SV
47 547 440
Punkt 32 05 01 02 — Att bygga, driva och utnyttja Iter-anläggningen – Europeiska gemensamma
företaget för Iter – Fusionsenergi
Budgetförslag 2017
Åtaganden
266 512 997
Betalningar
188 140 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
227 241 664
Betalningar
134 495 070
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
266 512 997
Betalningar
188 140 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
266 512 997
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
188 140 000 266 512 997
188 140 000
Artikel 32 05 51 — Slutförande av det Europeiska gemensamma företaget för Iter – Fusionsenergi
(2007–2013)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
182 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
181 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
182 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
182 000 000
Betalningar
p.m.
182 000 000
Artikel 33 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som arbetar med politikområdet
Rättsliga frågor och konsumentfrågor
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
39 822 423
Parlamentets ståndpunkt 2017
39 408 760
Reviderat budgetförslag 2017
39 822 423
Förlikning 2017
40 265 100
40 265 100
Punkt 33 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
4 279 687
Parlamentets ståndpunkt 2017
4 205 415
Reviderat budgetförslag 2017
4 279 687
Förlikning 2017
4 348 852
4 348 852
Punkt 33 01 02 11 — Övriga administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 833 780
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 769 909
Reviderat budgetförslag 2017
1 833 780
Förlikning 2017
1 833 780
1 833 780
Artikel 33 01 03 — Utgifter avseende utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik för politikområdet Rättsliga frågor och konsumentfrågor
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
2 514 289
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 434 524
Reviderat budgetförslag 2017
2 514 289
Förlikning 2017
2 514 289
2 514 289
Punkt 33 01 04 01 — Stödutgifter för programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 100 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 100 000
Förlikning 2017
1 100 000
1 100 000
Punkt 33 01 04 02 — Stödutgifter för programmet rättsliga frågor
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 100 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 100 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 100 000
Förlikning 2017
1 100 000
1 100 000
Punkt 33 01 04 03 — Stödutgifter för konsumentprogrammet
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 100 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 100 000
Förlikning 2017
1 100 000
1 100 000
Punkt 33 01 06 01 — Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och
livsmedelsfrågor – Stöd från konsumentprogrammet
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
1 691 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 691 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 691 000
Förlikning 2017
1 691 000
1 691 000
Artikel 33 02 01 — Garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna och öka allmänhetens
möjligheter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
26 451 000
Betalningar
18 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
25 951 000
Betalningar
18 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
27 451 000
Betalningar
19 500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
26 451 000
Betalningar
18 500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
26 451 000 18 500 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att bidra till att förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn, unga
och kvinnor, och våld mot andra grupper som löper risk för våld i hemmet samt till att skydda
offren för sådana gärningar (ett av målen i Daphne-programmet), främja och skydda barnets
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
130
SV
rättigheter, främja och säkerställa arbetstagarrättigheter och arbetstagarnas sociala rättigheter,
säkerställa högsta möjliga skydd av privatlivet och personuppgifter, främja och förbättra utövandet
av de rättigheter som EU förlänar sina medborgare, samt göra det möjligt för enskilda, i deras
egenskap av konsumenter eller näringsidkare på den inre marknaden, att utöva de rättigheter som
unionen ger dem, med beaktande av de projekt som finansieras genom konsumentprogrammet.
Syftet med programmet ”Rättvisa, jämlikhet och medborgarskap” är att bidra till att vidareutveckla
ett område där enskildas rättigheter främjas och skyddas genom att underlätta och stärka utövandet
av de rättigheter som följer av EU-medborgarskapet, stödja principen om icke-diskriminering, bidra
till skyddet av personuppgifter och förbättra skyddet av barns rättigheter och de rättigheter som
följer av EU:s konsumentlagstiftning samt främja grundläggande rättigheter och medborgarskap i
en digital miljö. Medel kommer att anslås till analys- och utbildningsverksamhet och till
informationsspridning, ömsesidigt lärande, samarbete och insatser för att öka medvetenheten.
Detta anslag är särskilt avsett att täcka utgifterna för följande typer av åtgärder:
– Analysverksamhet, såsom insamling av data och statistik; utveckling av gemensamma metoder
och i förekommande fall indikatorer eller riktmärken; undersökningar, forskning och
opinionsundersökningar; utvärderingar; utarbetande och offentliggörande av handledningar,
rapporter och utbildningsmaterial; workshoppar, seminarier, expertmöten och konferenser.
– Fortbildningsverksamhet, till exempel personalutbyten, workshoppar, seminarier, utbildning för
utbildare, och utformning av verktyg för fortbildning online eller andra fortbildningsmoduler.
– Ömsesidigt lärande, samarbete, insatser för att öka medvetenheten och informationsspridning,
till exempel kartläggning och utbyte av god praxis, nyskapande lösningar och erfarenheter;
organisation av inbördes utvärdering och ömsesidigt lärande; organisation av konferenser,
seminarier, mediekampanjer inklusive i medier online; informationskampanjer inklusive
institutionell kommunikation om unionens politiska prioriteringar i den mån dessa har samband
med målen för programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (nedan kallat
programmet); sammanställning och publicering av material för spridning av information om
programmet och dess resultat; utveckling, drift och underhåll av IKT-system och IKT-verktyg.
– Stöd till aktörer som bidrar till att förverkliga programmets mål, till exempel icke-statliga
organisationer vid genomförandet av åtgärder med ett europeiskt mervärde, nyckelaktörer i
unionen, nätverk på unionsnivå och harmoniserade tjänster av samhälleligt värde;
medlemsstater vid genomförandet av unionsrätten och unionspolitik; nätverksarbete på
unionsnivå mellan specialiserade organ och enheter samt nationella, regionala och lokala
myndigheter och icke-statliga organisationer, inbegripet stöd i form av verksamhetsbidrag och
administrationsbidrag.
Eftastaternas bidrag enligt bestämmelserna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
särskilt artikel 82 och protokoll 32, måste läggas till de anslag som tas upp i denna artikel. Dessa
belopp – som härrör från Eftastaternas bidrag, vilka tas upp under artikel 6 3 0 i
inkomstberäkningen – utgör inkomster som avsätts för att täcka särskilda utgifter i enlighet med
bestämmelserna i artikel 21.2 e–g i budgetförordningen, och medför avsättning av motsvarande
anslag och användning av dessa enligt bilagan ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” som
fogas till denna del i utgiftsberäkningen, vilken ingår i den allmänna budgeten.
Eventuella inkomster som följer av att anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater
deltar i unionsprogram och som tas upp under punkt 6 0 3 1 i inkomstberäkningen kan leda till att
ytterligare anslag ställs till förfogande i enlighet med artikel 21.2 e–g i budgetförordningen.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
131
SV
Rättslig grund:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om
inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT
L 354, 28.12.2013, s. 62), särskilt artikel 4.1 e–i och artikel 5.1.
Artikel 33 02 02 — Främja diskrimineringsförbudet och jämställdheten
Budgetförslag 2017
Åtaganden
35 064 000
Betalningar
24 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
34 264 000
Betalningar
23 500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
35 064 000
Betalningar
24 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
35 064 000
Betalningar
24 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
35 064 000
24 000 000
Punkt 33 02 03 02 — Övrig verksamhet på området grundläggande rättigheter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
500 000
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka informations-, kommunikations- och upplysningsverksamhet med
anknytning till stadgan om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet skyddet av dessa rättigheter i
en digital miljö. Anslaget ska användas för att stödja informations- och kommunikationsverksamhet
via interna webbplatser, offentliga evenemang, fortbildning, kommunikationsprodukter,
undersökningar m.m.
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder som syftar till information, kommunikation och utvärdering
med anknytning till stadgan om de grundläggande rättigheterna, konsulärt skydd och dialogen enligt
artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Anslaget täcker särskilt informationsoch kommunikationsverksamhet via interna webbplatser, offentliga evenemang,
kommunikationsprodukter, Eurobarometerundersökningar osv. samt utarbetande av
konsekvensbedömningar och utvärderingar rörande olika aspekter av området grundläggande
rättigheter och rättvisa.
Rättslig grund:
Uppgifter som följer av kommissionens befogenheter på det institutionella planet i enlighet med
artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den
25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 33 02 06 — Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
22 463 000
Betalningar
22 463 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
22 258 000
Betalningar
22 258 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
22 463 000
Betalningar
22 463 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
22 463 000
Betalningar
22 463 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
22 463 000
22 463 000
Punkt 33 02 77 15 — Pilotprojekt – Inrättandet av kvinnohus för kvinnor som fallit offer för våld i
hemmet eller sexuell exploatering och för papperslösa migrantkvinnor
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
Anmärkningar:
Politikerna behöver i högre grad uppmärksamma hur pass mycket fysiskt och sexuellt våld kvinnor i
EU faktiskt utsätts för. Den ekonomiska och sociala krisen, med dess följd av bland annat
arbetslöshet, osäkra arbetsförhållande, lönesänkningar och minskade sociala förmåner, har bidragit
till den dramatiska ökningen av våld i hemmet, till ökad prostitution och större migration.
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
132
SV
500 000
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Punkt 33 02 77 16 — Pilotprojekt – Europeisk undersökning av könsrelaterat våld
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
1 000 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
1 000 000
500 000
Anmärkningar:
Detta pilotprojekt täcker en EU-omfattande undersökning för att samla in uppgifter om
könsrelaterat våld i alla medlemsstater. Denna undersökning ska utföras regelbundet och bör
samordnas av en institution som exempelvis Eurostat.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 33 03 01 — Stödja och främja rättslig utbildning och underlätta den faktiska tillgången till
rättslig prövning för alla
Budgetförslag 2017
Åtaganden
33 710 000
Betalningar
24 600 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
33 510 000
Betalningar
24 100 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
33 710 000
Betalningar
24 600 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
33 710 000
Betalningar
24 600 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
33 710 000
24 600 000
Artikel 33 03 02 — Underlätta och stödja civilrättligt och straffrättsligt samarbete
Budgetförslag 2017
Åtaganden
15 789 000
Betalningar
10 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
15 789 000
Betalningar
10 500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
15 789 000
Betalningar
10 500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
15 789 000
Betalningar
10 500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
15 789 000
10 500 000
Artikel 33 03 04 — Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Budgetförslag 2017
Åtaganden
47 107 237
Betalningar
46 607 237
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
46 427 237
Betalningar
45 927 237
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
50 414 737
Betalningar
50 414 737
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
47 107 237
Betalningar
46 607 237
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
47 782 237
Anmärkningar:
Detta anslag är avsett att täcka Eurojusts utgifter för personal och administrativa utgifter
(avdelningarna 1 och 2) samt driftsutgifter enligt arbetsprogrammet (avdelning 3).
Eurojust ska informera Europaparlamentet och rådet om anslagsöverföringar mellan posterna för
driftsutgifter och administrativa utgifter.
Belopp återbetalda i enlighet med artikel 20 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr
1271/2013 utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål (artikel 21.3 c i budgetförordningen) och
ska föras upp under punkt 6 6 0 0 i den allmänna inkomstberäkningen.
Eurojusts tjänsteförteckning återfinns i bilagan ”Personal” till detta avsnitt.
Unionens bidrag för 2017 uppgår till totalt 48 379 237 euro. Ett belopp på 597 000 euro från
återvinning av överskott ska läggas till det belopp på 47 782 237 euro som förts upp i budgeten.
Rättslig grund:
Rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka
kampen mot grov brottslighet (EGT L 63, 6.3.2002, s. 1).
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
133
SV
47 282 237
Rådets beslut 2009/426/RIF av den 16 december 2008 om förstärkning av Eurojust och om ändring
av beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (EUT
L 138, 4.6.2009, s. 14).
Artikel 33 03 51 — Slutförande av åtgärder på området Rättvisa
Budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
2 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
2 000 000
p.m.
Betalningar
2 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
p.m.
Betalningar
2 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
p.m.
2 000 000
Punkt 33 03 77 05 — Pilotprojekt — Brevlådeföretag
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
300 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
300 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
300 000
150 000
Anmärkningar:
Detta pilotprojekt är utformat för att sammanföra juridiska experter, nationella myndigheter och
internationella experter, särskilt från OECD.
Syftet med initiativet är att utforska brevlådeföretags olika användningsområden, men också att ta
upp mer generella frågor i samband med missbruk av registrering och företags gränsöverskridande
verksamheter. I detta sammanhang kan rättsliga lösningar och standarder som baseras på bolagsrätt
föreslås för att skapa lika möjligheter för företag, oberoende av vilken företagstyp det rör sig om, så
att framtida EU-lagstiftning inom bolagsrätten kan dra nytta av det arbete som utförs inom ramen
för0pilotprojektet. Det vore också bra att testa hur väl EU-åtgärder för att identifiera och förebygga
kryphål för undvikande av bolagsskatt, som baseras på nationell bolagsrätt eller EU-bolagsrätt,
fungerar utan att underminera det pågående arbetet med redovisningsdirektivet.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 33 04 01 — Skydda konsumenternas intressen och förbättra deras säkerhet och information
Budgetförslag 2017
Åtaganden
24 132 000
Betalningar
17 300 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
23 632 000
Betalningar
17 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
24 132 000
Betalningar
17 300 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
24 132 000
Betalningar
17 300 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
24 132 000
17 300 000
Artikel 34 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda inom politikområdet
Klimatpolitik
Budgetförslag 2017
17 987 970
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
17 801 116
Reviderat budgetförslag 2017
17 987 970
18 187 928
Förlikning 2017
18 187 928
Punkt 34 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
1 658 832
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 627 747
Reviderat budgetförslag 2017
1 658 832
1 681 732
Förlikning 2017
1 681 732
Punkt 34 01 02 11 — Andra administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
1 834 299
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 778 511
Reviderat budgetförslag 2017
1 834 299
1 834 299
Förlikning 2017
1 834 299
Artikel 34 01 03 — Utgifter för utrustning och tjänster för informations- och
kommunikationsteknik inom politikområdet Miljö och klimatpolitik
Budgetförslag 2017
1 135 716
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 099 686
Reviderat budgetförslag 2017
1 135 716
14635/16 ADD 5
1 135 716
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
1 135 716
134
SV
Punkt 34 01 04 01 — Stödutgifter för programmet för miljö och klimatpolitik (Life) ‒
underprogram för klimatpolitik
Budgetförslag 2017
Rådets ståndpunkt 2017
3 282 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
3 182 000
Reviderat budgetförslag 2017
3 282 000
Förlikning 2017
3 282 000
3 282 000
Artikel 34 02 01 — Minskning av utsläpp av växthusgaser i unionen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
53 310 000
Betalningar
45 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
53 310 000
Betalningar
45 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
54 810 000
Betalningar
46 500 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
53 310 000
Betalningar
45 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
53 310 000
45 000 000
Artikel 34 02 02 — Motståndskraften mot klimatförändringar i unionen
Budgetförslag 2017
Åtaganden
51 730 000
Betalningar
19 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
51 730 000
Betalningar
19 500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
53 230 000
Betalningar
21 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
51 730 000
Betalningar
19 500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
51 730 000
19 500 000
Artikel 34 02 03 — Bättre klimatstyrning och information på alla nivåer
Budgetförslag 2017
Åtaganden
14 162 795
Betalningar
9 500 000
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
14 162 795
Betalningar
9 500 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
14 662 795
Betalningar
10 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
14 162 795
Betalningar
9 500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
14 162 795
9 500 000
Punkt 34 02 77 03 — Pilotprojekt – Studie om livscykeln hos elfordon, biobränslefordon och
fordon som drivs med traditionellt bränsle
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
Rådets ståndpunkt 2017
Åtaganden
Betalningar
Parlamentets ståndpunkt 2017
Åtaganden
500 000
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
Betalningar
500 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
500 000
250 000
Anmärkningar:
Studien syftar till att jämföra livscykelutsläppen från och de övergripande miljöeffekterna av olika
typer av lättare motorfordon mot bakgrund av utfasningen av fossila bränslen från transportsektorn.
Tillvägagångssätt
Fas 1:
Kartläggning av koldioxid- och NOx-utsläpp, både direkta och indirekta, och av andra miljöeffekter
över hela livscykeln hos lättare motorfordon.
De fordonstyper som ska ingå i studien bör omfatta men inte vara begränsade till följande:
Fordon som drivs med konventionellt fossilt bränsle.
Elfordon (batteridrivna, laddhybridbilar, bränslecellbilar).
Biobränslefordon.
Definition av livscykel:
Förproduktion.
Produktion.
Användning (genomsnittlig årligen).
Efter användning.
Rättslig grund:
Pilotprojekt enligt artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Artikel 40 01 40 — Reserv för administrativa utgifter
Budgetförslag 2017
4 644 253
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
5 769 253
Reviderat budgetförslag 2017
6 274 253
14635/16 ADD 5
4 644 253
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
5 769 253
135
SV
Artikel 40 02 41 — Differentierade anslag
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
20 400 522
Åtaganden
18 811 522
42 900 522
Parlamentets ståndpunkt 2017
Betalningar
Åtaganden
30 061 522
Betalningar
486 700 522
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
61 861 522
19 665 522
Betalningar
18 076 522
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
82 165 522
57 326 522
Artikel 40 02 42 — Reserv för katastrofbistånd
Budgetförslag 2017
Åtaganden
315 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
Åtaganden
315 000 000
315 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Betalningar
Åtaganden
Betalningar
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
315 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
315 000 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalningar
315 000 000 315 000 000
315 000 000
Artikel 40 02 43 — Reserv för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Budgetförslag 2017
Åtaganden
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
168 924 000
Åtaganden
30 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Betalningar
168 924 000
Åtaganden
p.m.
Betalningar
168 924 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
30 000 000
168 924 000
Betalningar
30 000 000
Förlikning 2017
Åtaganden
Betalnin
gar
168 924 000
p.m.
Artikel 40 02 44 — Reserv för Europeiska unionens solidaritetsfond
Budgetförslag 2017
Åtaganden
513 000 000
Rådets ståndpunkt 2017
Betalningar
Åtaganden
200 000 000
Parlamentets ståndpunkt 2017
Betalningar
p.m.
Åtaganden
p.m.
Betalningar
513 000 000
Reviderat budgetförslag 2017
Åtaganden
200 000 000
513 000 000
Betalningar
Förlikning 2017
Åtaganden
200 000 000
Betalnin
gar
p.m.
p.m.
Anmärkningar:
Ny artikel
Denna reserv är avsedd att täcka Europeiska unionens solidaritetsfond i händelse av större
katastrofer eller regionala katastrofer i medlemsstaterna eller i länder som förhandlar om anslutning
med unionen. Stödet ska i första hand tillhandahållas i samband med naturkatastrofer till berörda
medlemsstater eller länder som förhandlar om anslutning med unionen. Det ska fastställas ett sista
datum för när det beviljade stödet ska ha utnyttjats och mottagarländerna ska åläggas att bevisa hur
de har använt det mottagna stödet. Mottaget bistånd som sedermera kompenseras genom
betalningar från tredje part enligt, till exempel, principen att ”förorenaren betalar” eller som
överstiger den slutliga uppskattningen av skadorna ska återkrävas.
Rättslig grund:
Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska
unionens solidaritetsfond (EGT L 311, 14.11.2002, s. 3).
Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga
budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884), särskilt artikel 10.
S 03 01 04 01 — Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Tjänstegrupper och
grader
2017
2016
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillsatta tjänster den 31 december 2015
Tillfälliga tjänster
Fasta tjänster
Tillfälliga tjänster
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillfälliga
tjänster
AD 16
AD 15
1
AD 14
1
1
2
AD 13
1
4
3
AD 12
2
7
2
4
2
8
5
1
4
1
5
1
1
4
AD 11
1
4
AD 10
2
4
AD 9
1
3
1
2
1
3
AD 8
1
6
2
5
1
5
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
136
SV
AD 7
7
AD 6
4
AD 5
AD Delsumma
7
1
6
2
5
7
5
1
1
6
43
8
40
1
8
42
AST 11
AST 10
2
2
2
AST 9
5
3
7
AST 8
8
3
8
AST 7
2
8
9
1
AST 6
3
1
1
4
3
AST 5
1
8
3
3
2
AST 4
1
1
5
1
1
4
AST 3
AST 2
1
1
AST 1
AST Delsumma
4
10
8
1
1
1
4
1
8
35
9
38
8
37
1
15
78
17
78
16
79
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC Delsumma
Totalt
Sammanlagd
slutsumma
93
95
95
S 03 01 04 02 — Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Tjänstegrupper och
grader
2017
2016
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillsatta tjänster den 31 december 2015
Tillfälliga tjänster
Fasta tjänster
Tillfälliga tjänster
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillfälliga
tjänster
AD 16
AD 15
AD 14
1
1
1
AD 13
2
2
1
AD 12
2
1
2
AD 11
1
1
1
AD 10
3
1
3
AD 9
3
1
1
AD 8
5
6
7
AD 7
7
6
5
4
3
24
23
24
1
1
1
AST 6
3
2
3
AST 5
6
3
4
AD 6
AD 5
AD Delsumma
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
1
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
137
SV
AST 4
2
7
4
AST 3
4
2
3
2
1
16
17
17
40
40
41
AST 2
AST 1
AST Delsumma
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC Delsumma
Totalt
Sammanlagd
slutsumma
40
40
41
S 03 01 06 01 — Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Tjänstegrupper och
grader
2017
2016
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillsatta tjänster den 31 december 2015
Tillfälliga tjänster
Fasta tjänster
Tillfälliga tjänster
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillfälliga
tjänster
AD 16
AD 15
1
2
1
AD 14
25
23
25
AD 13
32
31
32
AD 12
53
48
53
AD 11
76
72
76
AD 10
98
95
98
AD 9
117
118
117
AD 8
77
81
77
AD 7
52
55
47
AD 6
20
24
20
AD 5
1
2
2
552
551
548
AST 9
1
1
1
AST 8
4
4
4
AST 7
14
12
13
AST 6
25
22
23
AST 5
33
32
33
AST 4
24
26
25
AST 3
16
18
17
AST 2
8
11
10
AST 1
1
2
2
126
128
128
AD Delsumma
AST 11
AST 10
AST Delsumma
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
138
SV
AST/SC Delsumma
Totalt
678
Sammanlagd
slutsumma
679
678
676
679
676
S 03 01 18 01 — Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska
unionens yttre gränser (Frontex)
Tjänstegrupper och
grader
2017
2016
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillsatta tjänster den 31 december 2015
Tillfälliga tjänster
Fasta tjänster
Tillfälliga tjänster
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillfälliga
tjänster
AD 16
AD 15
1
AD 14
1
1
AD 13
5
4
4
AD 12
15
8
11
AD 11
11
8
8
AD 10
10
7
6
AD 9
20
2
8
AD 8
85
46
55
AD 7
65
9
29
AD 6
34
7
21
AD 5
14
3
13
261
95
157
AD Delsumma
1
1
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
5
4
5
AST 7
11
10
11
AST 6
16
11
14
AST 5
27
20
20
AST 4
28
5
14
AST 3
4
4
4
91
54
68
352
149
225
AST 2
AST 1
AST Delsumma
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC Delsumma
Totalt
Sammanlagd
slutsumma
352
149
225
S 03 01 18 02 — Europeiska polisbyrån (Europol)
Tjänstegrupper och
grader
2017
2016
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillsatta tjänster den 31 december 2015
Tillfälliga tjänster
Fasta tjänster
14635/16 ADD 5
Tillfälliga tjänster
AL/gw
DG G 2A
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillfälliga
tjänster
139
SV
AD 16
AD 15
1
1
1
AD 14
1
1
1
AD 13
5
2
3
AD 12
11
7
9
AD 11
17
12
15
AD 10
30
11
25
AD 9
61
50
52
AD 8
97
86
106
AD 7
126
100
109
AD 6
139
176
127
AD 5
29
9
17
517
455
465
AD Delsumma
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
2
AST 7
5
3
1
4
AST 6
6
4
8
AST 5
8
6
8
AST 4
8
10
14
AST 3
3
3
3
AST 2
1
2
2
33
28
40
550
483
505
AST 1
AST Delsumma
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC Delsumma
Totalt
Sammanlagd
slutsumma
550
483
505
S 03 01 18 06 — Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Tjänstegrupper och
grader
2017
2016
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillsatta tjänster den 31 december 2015
Tillfälliga tjänster
Fasta tjänster
Tillfälliga tjänster
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillfälliga
tjänster
AD 16
AD 15
1
1
AD 14
AD 13
AD 12
4
AD 11
1
AD 10
9
4
9
AD 9
5
2
8
AD 8
11
5
10
AD 7
41
21
28
AD 6
11
6
5
1
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
140
SV
AD 5
AD Delsumma
24
10
11
107
48
73
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
3
AST 4
10
2
6
AST 3
26
6
6
AST 2
5
1
2
AST 1
4
4
4
48
13
18
155
61
91
AST Delsumma
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC Delsumma
Totalt
Sammanlagd
slutsumma
155
61
91
S 03 01 33 03 — Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Tjänstegrupper och
grader
2017
2016
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillsatta tjänster den 31 december 2015
Tillfälliga tjänster
Fasta tjänster
Tillfälliga tjänster
Godkända i EU-budgeten
Fasta tjänster
Tillfälliga
tjänster
AD 16
AD 15
AD 14
1
1
1
AD 13
1
1
1
AD 10
9
7
9
AD 9
10
9
8
AD 8
26
19
22
AD 7
30
19
27
AD 6
12
18
12
AD 5
4
4
3
93
78
83
1
1
1
AST 6
3
1
2
AST 5
24
14
19
AST 4
54
48
62
AST 3
22
42
25
AD 12
AD 11
AD Delsumma
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
14635/16 ADD 5
AL/gw
DG G 2A
141
SV
AST 2
11
16
11
115
122
120
208
200
203
AST 1
AST Delsumma
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC Delsumma
Totalt
Sammanlagd
slutsumma
208
200
203
Artikel A2 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda
Budgetförslag 2017
58 540 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
57 329 389
Reviderat budgetförslag 2017
57 912 000
58 540 000
Förlikning 2017
58 540 000
Punkt A2 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
2 462 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
2 062 000
Reviderat budgetförslag 2017
2 462 000
2 462 000
Förlikning 2017
2 462 000
Artikel A3 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda
Budgetförslag 2017
41 648 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
41 222 965
Reviderat budgetförslag 2017
41 648 000
42 102 000
Förlikning 2017
42 102 000
Artikel A4 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda
Budgetförslag 2017
10 227 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
10 048 969
Reviderat budgetförslag 2017
10 227 000
10 337 000
Förlikning 2017
10 337 000
Punkt A4 01 02 01 — Extern personal
Budgetförslag 2017
1 451 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
1 401 000
Reviderat budgetförslag 2017
1 451 000
1 451 000
Förlikning 2017
1 451 000
Artikel A5 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda
Budgetförslag 2017
16 565 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
16 312 946
Reviderat budgetförslag 2017
16 565 000
16 744 000
Förlikning 2017
16 744 000
Artikel A6 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda
Budgetförslag 2017
30 604 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
30 144 694
Reviderat budgetförslag 2017
30 604 000
30 952 000
Förlikning 2017
30 952 000
Artikel A7 01 01 — Utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda
Budgetförslag 2017
12 158 000
Rådets ståndpunkt 2017
Parlamentets ståndpunkt 2017
12 022 473
Reviderat budgetförslag 2017
12 158 000
14635/16 ADD 5
12 293 000
AL/gw
DG G 2A
Förlikning 2017
12 293 000
142
SV

Similar documents