Minnesanteckningar från Kommunala rådet för interkulturella frågor

Comments

Transcription

Minnesanteckningar från Kommunala rådet för interkulturella frågor
Datum
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Demokrati och Välfärd
Maria Hopstadius, 0700862346
1 (3)
2015-09-21
Minnesanteckningar från Kommunala rådet för
interkulturella frågor
9 september 2015
Tid:
17:30-20:00
Plats:
Ebelingrummet, Stadshuset
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Lars G Linder, rådets ordförande öppnar mötet med att hälsa alla välkomna.
Dagordningen presenteras och godkänns av rådet.
2. Närvarande
1. Lars G Linder ordförande (S)
2. Tony Meshko vice ordförande (M)
3. Marie Svensson (S)
4. Aziz Alis (FP)
5. Jaafar Ibrahim (MP)
6. Karl-Erik Axelsson (KD)
7. Seppo Vuolteenaho (SD)
8. Maria Hopstadius sekreterare
9. Sermon Shabi fotograf
10. Therese Isaksson Humanitas
11. Chrisanthi Stathis Grekiska föreninge
12. Hannu Lounela Svenska kyrkan Eskilstuna
13. Johan Hedlund Svenska kyrkan Eskilstuna
14. Naima Omar Somaliska ungdomsnätverket
15. Mohamed Omar Somaliska ungdomsnätverket
16. Mohamed Abdukani Somaliska ungdomsnätverket
17. Nelli Darakji Syriansk ortodoxa kyrkan
18. Sara Hamid Kurdiska föreningen, ungdomssektionen
19. Azin Salehi Kurdiska föreningen, ungdomssektionen
20. Aza Safari Kurdiska föreningen
21. Evelyne Ndahiro Dufashanye föreningen
22. Prshin Qadir Kobane föreningen
23. Mirjam Abdulla Poor Kobane föreningen
24. Gangani Tolonen Sri lanka föreningen
25. Bunrak Toy Thai föreningen
26. Abd Al Haqq Kielan Årbymoskén
27. Rejno Kytomäki Finska föreningen
Gäster:
Sami Farsani sektionschef för etableringen, arbetsförmedlingen i Eskilstuna (AF)
Postadress
Besöksadress
Eskilstuna kommun, 631
86 Eskilstuna
Eskilstuna kommun, 631
016-710 10 00
86 Eskilstuna
E-post
[email protected]
Telefon, växel
Fax
Mobiltelefon
0700862346
Webbplats
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun
Datum
2 (3)
2015-09-21
Malin Skoglund sektionschef för ungdomsgruppen, arbetsförmedlingen i Eskilstuna
(AF)
3. Dialog med representanter från Arbetsförmedlingen
Sami Farsani och Malin Skoglund presentarerar aktuell statistik över arbetslösheten i
kommunen, länet och riket, vilka trender som går att urskilja, samt vilka aktiviteter för
ungdomar som finns idag.
Axplock ur deras presentation:
-
-
-
Antalet personer i åldrarna 18 till 64 inskrivna på AF i Sörmland är idag 7214. Det
går att se en liten minskning jämfört med förra året. Ca 6 000 personer av dem är
involverade i någon form av åtgärder. Det kan handla om praktik, anställningsstöd,
garantier mm.
Antalet arbetslösa ungdomar i hela riket är 38 000. Samtidigt är ca 34 000 av dem i
någon form av arbetsaktiviteter. Det går att se en minskning jämfört med förra året.
22,4 % av dem arbetsslösa (vuxna totalt 8,4 %) är personer födda utanför riket.
564 ungdomar (i ålder 18-24) är öppet arbetslösa i Sörmland. Det kommer en
lagstiftning som heter kommunalt ansvar för ungdomar. Målet är att få tillbaka
ungdomarna till skolan och då är det kommunens ansvar att anordna olika
sysselsättningar, praktik, stöd mm. Det är alltså kommunerna som utifrån den
lagstiftningen bär på det yttersta ansvaret. Ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna
ligger på 14 % jämfört med länet 12 %, respektive riket 8 % Arbetslösheten bland
de utrikesfödda ungdomarna växer. Målet är att Eskilstuna kommun kommer ner
till rikets nivå.
Det pågår ett intensivt arbete med att komma fram till en överenskommelse mellan
AF och kommunen. Samverkan är nyckelordet. AF arbetar mest aktivt med
ungdomar från 18 år med det finns unga som är 16 och det är väl stort andel som
inte har gymnasiekompetens. Det är den största utmaningen. Man arbetar med
olika riktade insatser till just denna grupp.
OBS! Hela presentationen från AF har jag skickat per mail.
4. Arbetsutskott & fokusgrupper
Rådet har utsett följande representanter till sitt arbetsutskott.
- Aza Safari Kurdiska föreningen
- Naima Omar Somaliska ungdomsnätverket
- Nelli Darakji Syrisk ortodoxa kyrkan
- Lars G Linder
- Tony Meshko
- Maria Hopstadius
Arbetsutskottet kommer att förbereda olika angelägna för rådet frågor och hjälpa till
med att få kontinuitet i rådets arbete. Arbetsutskottet kommer att träffas tre gånger
under hösten (13 oktober, 10 november, 15 december).
Postadress
Besöksadress
Eskilstuna kommun, 631
86 Eskilstuna
Eskilstuna kommun, 631
016-710 10 00
86
Eskilstuna
E-post
[email protected]
Telefon, växel
Fax
Mobiltelefon
0700862346
Webbplats
Eskilstuna kommun
Datum
3 (3)
2015-09-21
Dessutom har rådet beslutat om att det ska bildas fokusgrupper som kommer att arbeta
med olika teman och håller kontakter med berörda externa aktörer. Förslag på
teman/fokusområden är de sex strategiområden som finns i Strategi för ett
interkulturellt Eskilstuna 2014-2018. Dessa är:
- Andidiskriminering;
- Bemötande och service till medborgarna,
- Interkulturell kommunikation;
- Demokrati och samverkan med det civila samhället;
- Boende;
- Arbete, utbildning och kompetensförsörjning.
En första grupp om Arbete, utbildning och komptetensförsörjning är redan bildat och
består av:
- Marie Svensson (S)
- Mirjam Abdulla Poor Kobane föreningen
- Aza Safari Kurdiska föreningen
- Therese Isaksson Humanitas
- Naima Omar Somaliska ungdomsnätverket
OBS! De som är intresserade av att delta i de övriga fokusområden är välkomna att
kontakta rådets ordförande.
5. Möten under hösten
Utbildningen för ledamöter är
Rådet sammanträder
29 september
10 november
8 december
kl.17.30- 19.30
kl. 17.30–20.00
kl. 17.30–20.00
Plats: Ebelingrummet
Vid pennan Maria Hopstadius
Postadress
Besöksadress
Eskilstuna kommun, 631
86 Eskilstuna
Eskilstuna kommun, 631
016-710 10 00
86
Eskilstuna
E-post
[email protected]
Telefon, växel
Fax
Mobiltelefon
0700862346
Webbplats