Föredragningslista - Riksdagens öppna data

Comments

Transcription

Föredragningslista - Riksdagens öppna data
Föredragningslista
2015/16:115
Onsdagen den 8 juni 2016
Kl.
09.00 Arbetsplenum
16.00 Votering
____________________________________________________________
Justering av protokoll
1
Protokollet från sammanträdet onsdagen den 18 maj
Anmälan om ny gruppledare för partigrupp
2
Christer Nylander (L) fr.o.m. den 7 juni
Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp
3
Tina Acketoft (L) fr.o.m. den 7 juni
Anmälan om ny ledamot i Europaparlamentet
4
Jakop Dalunde (MP) som ny ledamot i Europaparlamentet
Avsägelse
5
Erik Ullenhag (L) som ledamot i finansutskottet
Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
6
7
8
2015/16:665 av Fredrik Schulte (M)
Regeringens hantering av överskottsmålet
2015/16:667 av Fredrik Schulte (M)
Åtgärder för fler jobb
2015/16:704 av Jessika Roswall (M)
Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar
1 (5)
Onsdagen den 8 juni 2016
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Anmälan om återkallelse av skrivelse
9
Beslut
2015/16:183 Återkallelse av skrivelsen 2014/15:35 Meddelande om Till handlingarna
kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i
näringsverksamhet
Anmälan om avskrivning av skrivelse
10
2014/15:35 Meddelande om kommande förslag om ändring i
reglerna om uttag i näringsverksamhet
Ärenden för hänvisning till utskott
11
12
13
14
Propositioner
2015/16:171 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna
proposition
Motionstiden utgår den 21 september
2015/16:172 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna
proposition
Motionstiden utgår den 21 september
2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av
infrastrukturen för alternativa drivmedel
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna
proposition
Motionstiden utgår den 21 september
Förslag
SkU
SkU
TU
Skrivelse
2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av
UU
Agenda 2030
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 21 september
Motioner
15
16
med anledning av skr. 2015/16:169 Giftfri vardag
2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
2 (5)
MJU
MJU
Onsdagen den 8 juni 2016
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
17
18
19
20
21
22
EU-dokument
KOM(2016) 283 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS FÖRORDNING om samarbete mellan de nationella
myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av
konsumentskyddslagstiftningen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1
september 2016
KOM(2016) 285 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS FÖRORDNING om gränsöverskridande
paketleveranstjänster
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25
juli 2016
KOM(2016) 287 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2010/13/EU om
samordning av vissa bestämmelser som fastställs i
medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av
ändrade marknadsförhållanden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26
juli 2016
KOM(2016) 289 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS FÖRORDNING om åtgärder mot geoblockering och
andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet,
bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om
ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26
juli 2016
KOM(2016) 369 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2009/45/EG om
säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2
september 2016
KOM(2016) 370 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om
registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg
som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens
medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som
ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2
september 2016
3 (5)
CU
TU
KU
NU
TU
TU
Onsdagen den 8 juni 2016
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
23
KOM(2016) 371 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH
TU
RÅDETS DIREKTIV om ett inspektionssystem för säker drift av
ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär
trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets
direktiv 1999/35/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2
september 2016
Ärenden för bordläggning
24
25
26
Reservationer
Konstitutionsutskottets betänkanden
Bet. 2015/16:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser
Bet. 2015/16:KU29 Kommittéberättelse 2016
Bet. 2015/16:KU28 Verksamhetsredogörelser för riksdagens
nämnder
28
29
Utrikesutskottets betänkanden
Bet. 2015/16:UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa (OSSE)
Bet. 2015/16:UU13 Europarådet
Bet. 2015/16:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
1 res. (SD)
5 res. (M, SD)
30
Trafikutskottets utlåtande
Utl. 2015/16:TU20 En luftfartsstrategi för Europa
2 res. (S, MP, V)
31
Kulturutskottets betänkande
Bet. 2015/16:KrU11 Förutsättningar för svensk film
27
22 res. (S, M, SD,
MP, C, L, KD)
Ärenden för avgörande kl. 16.00
Tidigare slutdebatterade
32
Trafikutskottets betänkande
Bet. 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
33
Försvarsutskottets betänkande
Bet. 2015/16:FöU12 Elsäkerhet
16 res. (M, SD, C,
V, L, KD)
1 res. (SD)
4 (5)
Onsdagen den 8 juni 2016
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ärenden för debatt och avgörande
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Utbildningsutskottets betänkanden
Bet. 2015/16:UbU20 Styrelser för universitet och högskolor –
ledamöternas tillsättning och ansvar
Bet. 2015/16:UbU22 Särskild kompletterande pedagogisk
utbildning för personer med forskarexamen
3 res. (M, C, L,
KD)
1 res. (M, C, L,
KD)
Justitieutskottets betänkande
Bet. 2015/16:JuU34 Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder 1 res. (C, V)
vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre
säkerheten i landet
Arbetsmarknadsutskottets betänkanden
Bet. 2015/16:AU11 Ett särskilt skydd mot repressalier för
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
Bet. 2015/16:AU8 En arbetsmiljöstrategi för det moderna
arbetslivet 2016 - 2020 m.m.
3 res. (SD, V, L)
14 res. (M, SD, C,
V, L, KD)
Finansutskottets betänkanden
Bet. 2015/16:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden
2013–2015
Bet. 2015/16:FiU36 Tillsyn över att EU:s
marknadsmissbruksförordning följs
Utrikesutskottets betänkande
Bet. 2015/16:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under
2015
Civilutskottets utlåtande
Utl. 2015/16:CU25 Subsidiaritetsprövning av kommissionens
förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa
företag och filialer
______________________________
5 (5)
32 res. (M, SD, V,
L, KD)
1 res. (V)