Miljö- och byggnadsnämnden

Comments

Transcription

Miljö- och byggnadsnämnden
Sida
KALLELSE
Vårt datum
2015-06-17
Miljö- och byggnadsnämnden
Camilla Carlsson, 0550-882 15
[email protected]
Miljö- och byggnadsnämnden
kallas till sammanträde
2015-06-17, kl 14:00 Obs! Start kl 14.00 i Hörsalen
i Hörsalen, Järnvägsgatan 12, för att behandla nedanstående ärenden:
Lars Johansson (S)
Ordförande
Föredragningslista:
A
Allmänna beslutsärenden
1
Öppnande, upprop, val av protokolljusterare, tid för justering
2
Fastställande av föredragningslistan
3
Anmälan om jäv
4
Redovisning av delegeringsbeslut och meddelanden
5
Förvaltningschefen informerar
- Ekonomisk rapport
- Sjukfrånvaro
- Redovisning av bygglovsärenden
- Pågående planer
- Kommunikationsplan
6
Yttrande avseende barn- och ungdomsplan, Kristinehamns kommun
7
Yttrande avseende Folkhälsoplanen, Kristinehamns kommun
8
Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftlagen
9
Kurser och konferenser
B Beslutsärenden
10 Information, ej offentlig
11 Nolgården 1:32, Vike Nolgården 6, Kristinehamn
Angående utsläpp av avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning.
1(2)
2
12 Yttrande över förslag till detaljplan för Vålösundet Östra del 6, Jutviken,
Kristinehamns kommun
13 Hult 1:25, Visnums-Kilsvägen 43
Bygglov i efterhand för nybyggnad av gäststuga
14 Långenäs 1:4, Strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av gäststuga
15 Bergsjönäs 1:14, Nässundet Kullen 2
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage
16 Yttrande över förslag till detaljplan för del av Presterud 1:11 m.fl., Kristinehamn
17 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av cellplast vid
Finnfoam OY, Kristinehamns kommun
18 Extra ärende - Presterud 1:11 m.fl.
Nämnden delegerar till arbetsutskottet att i augusti ta beslut
gällande yttrande över detaljplan