Miljö- och byggnadsnämnden

Comments

Transcription

Miljö- och byggnadsnämnden
Sida
KALLELSE
1(2)
Vårt datum
2015-04-15
Miljö- och byggnadsnämnden
Camilla Carlsson , 0550-882 15
[email protected]
Miljö- och byggnadsnämnden
kallas till sammanträde
2015-04-22 , kl 15:00
i Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, för att behandla nedanstående ärenden:
Lars Johansson (S)
Ordförande
Föredragningslista:
A
Allmänna beslutsärenden
AUs förslag
1
Öppnande, upprop, val av protokolljusterare, tid för justering
I MBN
2
Fastställande av föredragningslistan
I MBN
3
Anmälan om jäv
I MBN
4
Redovisning av delegeringsbeslut och meddelanden
I MBN
5
Förvaltningschefen informerar
- Länsstyrelsens Göran Wirdeus informerar om
byggnadsnämndens tillsynsansvar inkl strandskydd.
-Information om skolprojekt 2014
Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt "Städning och ventilation i skolan".
- Information om luftmätningar:
Treårsprojektet (2012-2014) är avslutat och utvärderingen/rapporten har kommit.
- Sjukfrånvaro
- Redovisning av bygglovsärenden
- Pågående planer
I MBN
6
Helårsprognos och ekonomiskt utfall 2015
I MBN
7
Arbetsmiljöplan
I MBN
8
Kurser och konferenser
I MBN
B Beslutsärenden
9
Information, ej offentlig
I MBN
2
10 Antilopen 11, Stenbacken 2 och 4, Kristinehamn
- Ansökan om utdömande av vite för utebliven redovisning av PCB-inventering
I MBN
11 Antilopen 15, Kungsgårdsvägen 44-64, Kristinehamn
- Ansökan om utdömande av vite för utebliven redovisning av PCB-inventering
I MBN
12 Mars 15, Kristinehamn
- Ansökan om utdömande av vite för utebliven redovisning av PCB-inventering
I MBN
13 Stenbiten 5, Skaraborgsvägen 18, Kristinehamn
- Ansökan om utdömande av vite för utebliven redovisning av PCB-inventering
I MBN
14 Stenbiten 4, Kölnagatan 21-33, Kristinehamn
- Ansökan om utdömande av vite för utebliven redovisning av PCB-inventering
I MBN
15 Merkurius 13, Kristinehamn
- Ansökan om utdömande av vite för utebliven redovisning av PCB-inventering
I MBN
16 Törnrosen 25, Enserudsgatan 24 och 26, Kristinehamn
- Ansökan om utdömande av vite för utebliven redovisning av PCB-inventering
I MBN