lelse till sa - Danderyds Kommun

Comments

Transcription

lelse till sa - Danderyds Kommun
~
DANDERYDS
~KOMMUN
Nämnd/Styrelse:
lelse till sa
1(2)
Kommunstyrelsen
Måndagen den 18 maj
5, kl. 1
Sammanträdeslokal:
Ebba Grips rum, Djursholms slott
Föreslagen justerare:
Isabella Hökmark (M)
Nr
Ärende
Dnr
Bilaga/kommentar
KS ärenden
Redovisning av försöksprojektet
Grannsamverkansbil i Danderyd
Stina Karlsson,
Samordnare Trygg i
Danderyd
2
KSL: Rekommendation - Samverkan
för en trygg, säker och störningsfri
regwn
KS 2015/0125
Bilaga sidan l
3
Detaljplan för särskilt boende inom
Kabbelekan 14, Solgården
KS 2015/0141
Bilaga sidan 7
4
Remiss inför trafikförändringar i SLtrafiken 2015-2016
KS 2015/0072
Bilaga sidan 41
5
Planuppdrag för detaljplan för del av
Djursholm 2:241
KS 2015/0094
Bilaga sidan 20 l
6
Uppdrag att fram riktlinjer för
kommunala markanvisningar och
exploateringsavtal
KS 2015/0152
Bilaga sidan 205
7
Djursholms ridhus - godkännande av
avtal med Gärdestorp ridskola AB
och Djursholms ridklubb
KS 2010/0273
Bilaga sidan 221
8
Utredning av dagvatten vid Nora
Torg
KS 2013/0280
Bilaga sidan 235
9
Planeringsförutsättningar för budget
KS 2015/0147
Bilaga sidan 269
10
Motion om Danderyd som fristad för
förföljda författare
KS 2014/0154
Bilaga sidan 297
11
Detaljplan för planskild korsning
och ny bebyggelse i anslutning till
Enebyängens handelsområde i
Enebyberg
KS 2014/0177
Bilaga sidan 301
12
Extern medelsförvaltning 2015
KS 2015/0020
Bilaga sidan 311
1~3
2(2)
13
Ekonomiska forutsättningar for
gymnasiesärskolan
KS 2015/0063
Bilaga sidan 315
14
DelegationsanmälanKommunstyrelsens ordforande
KS 2015/0002
Bilaga sidan 329
15
Anmälningar 2015-05-18
KS 2015/0006
Bilaga sidan 331
16
Övrigt
KF ärenden
17
Försäljning av del av Djursholm
2;421 och upplåtelse av nyttjanderätt
for tennisanläggning till Good to
Great Property AB
KS 2014/0351
Bilaga sidan 333
18
Nämndpolicy vid bedömning av
kulturstipendiater rev 2014-12-09
KS 2014/0366
Bilaga sidan 349
19
Ansökan om borgen for banklån,
Djursholms AB
KS 2015/0138
Bilaga sidan 357
Olle Reichenberg
Ordforande
Samtliga handlingar i ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunledningskontoret
Djursholms slott under kontorstid. Eventuella forhinder att delt<1- i sammanträdet
anmäls snarast möjligt till kommunsekreterare Magnus Blomdahl, tel. 568 910 17
eller via e-post [email protected]
,~,
DANDERYDSKOMMUN
l (l)
Tjänsteutlåtande
2015-04-14
Dnr: KS 2015/0125
Kommunledningskontoret
Lars Winberg
KS
2015 -05- 18
"
()_
Arende nr................. .
KSL: Rekommendation -Samverkan för en trygg, säker
och störningsfri region
Ärendet
En rad aktörer har sedan 20 l O arbetat med att stärka samverkan och samordna regionens resurser for att förebygga och minimera oönskade effekter
av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En modell for samverkan togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring som kommunstyrelsen
beslutade ställa sig bakom. Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam överenskonunelse. I den beskrivs konleret de gemensamma forutsättningarna for att realisera avsiktsförklaringen
Länets 26 kommuner finansierar tillsammans halva kostnaden genom en
fordelning baserad på antalet invånare vid budgetårets stati. Det maximala
beloppet kanuner att vara l ,50 kr per invånare. För Danderyd betyder detta
cirka 50 000 kr per år.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut:
l. Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen om en trygg,
~;~gion
Lars Winberg
säkerhetschef
Asa Heribertson
Kommundirektör
Bilaga:
l. Rekommendation Samverkan trygg säker störningsfri region
2. Överenskommelse Samverkan trygg sälder störningsfri region
3. Bilaga till Överenskommelse Samverkan trygg säker störningsfri
regwn
Exp: Kommunförbundet i Stockholms län
l
KSL l IIIIII
Kommunförbundet
Stockho/ms Län
REKOMMENDATION
2015-03-19
Dnr: KSL/15/0016-5
Kommunstyrelsen
Överenskommelse om samverkanför en trygg,
säker och störningsfri region
Rekommendation
Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 19mars 2015 att rekommendera
länets kommuner att anta överenskommelsen om en trygg, säker och
störningsfri region.
Ärendebeskrivning
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och
samordna regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade
effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En modell för
samverkan togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring. Nu tas nästa steg i
samverkan genom en gemensam överenskommelse. I den beskrivs konkret de
gemensamma förutsättningarna för att realisera avsiktsförklaringen.
Dialog och förankring
Kommunerna har hittills varit representerade i arbetet genom att KSLs
förbundsdirektör samt några kommundirektörer har ingått i styrgruppen för
projektet. Fyra säkerhetschefer/säkerhetssamordnare från kommuner finns
med i samordningsgruppen. Programmet har varit och presenterat
samverkansmodellen på kommundirektörsträff och kommunstyrelseordförandeträff på KSL.
Tidsplan
Överenskommelsen gäller retroaktivt från 2015-01-01 och tills vidare.
Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress södermalmsallen 36, Stockholm Växel 08-615 94 00 Fax 08 -615 94 94
Hemsida www.ksl .se Organisationsnummer 222000-0448
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
REKOMMENDATION
2015- 03-19
Dnr: KSL/15/0016-5
Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som
gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut
enligt gällande delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling.
Beslut om antagande av överenskommelsen är att likställas med
undertecknande. KSL underrättar Samverkan stockholmsregionen om
inkomna beslut från kommunerna.
Överenskommelsen gäller från 2015-01-01.
Svarsperiod
KSL önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 15juni med epost till [email protected]
Frågor och information
Frågor med anledning av detta, välkommen att kontakta Anna Nerelius; e-post
[email protected], telefon oB-615 94 o8
Med vänlig hälsning
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN
~~f
~
.
Erik Langby
ordförande
2 (2)
Samverkan stockholmsregionen
-Trygg, säker och störningsfri
Överenskommelse om gemensam funkt ion för regional samverkan inom
ramen för avsiktsförklaringen -En trygg, säker och störningsfri region
Inledning
Kommunerna inom Stockholms län samt flertalet av regionens aktörer undertecknade år 2014
avsiktsförklaringen En trygg, säker och störningsfri region. Den slår fast ett grundläggande synsätt samt strukturer
och processer för en effektiv, regional samverkan inom områdena trygghet, säkerhet och han teri g v
samhällsstörningar. Dessa ligger i linje med det nationella ramverk för ledning och samverkan so Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, MSB, utarbetat. Avsiktsförklaringen innebar även att parterna s nast 20 5
skulle teckna en överenskommelse som säkrar det fortsatta gemensamma arbetet och ö e gå gen
utvecklingsprogram till ordinarie drift.
Detta dokument utgör den slutliga överenskommelsen och beskriver de gemensamma föw så
realisera avsiktsförklaringen. Dokumentet beskriver bl.a.
•
•
•
Aktörsgemensam funktion
Driftform och styrning
Årlig rambudget och modell för kostnadsfördelning
Parter
De parter som undertecknat avsiktsförklaringen En trygg,
Kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm, ö rsvarsmakten Militärregion Mitt, Polisen Region
Stockholm, Stockholms läns landsting, SOS Alar
rafikv r ket, torstockhalms brandförsvar, Södertörns
brandförsvarsförbund, Brandkåren Attunda oc Sto
olm J;\ mnar. Ytterligare parter kan över tid ansluta sig
Vid be ov aktiver s en gemensam beredskapsfunktion, så kallade Regionala samverkanskoordinatorer, för att driva
och kvah t t ssäl<ra den samverkan och koordinering som krävs vid samhällsstörande händelser och skeenden.
Samordningen och koordineringen ska stödjas oavsett om det handlar om en utdragen planerings- eller
återuppbyggnadsfas eller akuta och plötsligt uppkomna situationer (se bilaga) .
Driftsform och bemanning
Den gemensamma funktionen förvaltas, samordnas och utvecklas inom ramen för överenskommelsen i fo r m av
en avtalsorganisation. Funktionen är således inte en egen juridisk person och saknar organisationsnummer.
Deltagande aktörer delar på ansvaret att låna ut personal som under överenskommen tid genomför uppdrag i
det gemensamma samordningskansliet. Detta möjliggör utbyte av kompetens och bidrar till personlig och
organisatorisk kompetensutveckling, långsiktigt ägarskap och en kostnadseffektiv drift. Aktör som bidrar med
personal ersätts till redovisad självkostnad ur den gemensamma budgeten .
Bemanningen inom den gemensamma funktionen omfattar resurser motsvarande
•
•
•
Två heltidstjänster (avser samordningschef och kommunikation/admin)
Tre deltidstjänster (50 - l 00 %), fördelas mellan "kommun", "blåljus" och "trafik"
Regional samverkanskoordinator i beredskap (beredskapsfunktion som aktiveras vid händ e lse)
Parterna har delats in i kategorierna: "Kommun", "blåljus" och "trafik". Avsikten är att varje kategori bidrar
med en deltidsresurs till samordningskansliet. På detta sätt roterar och fördelas uppdraget mellan parterna
inom respektive kategori. Försörjning aveltidstjänster och beredskapsfunktion hanteras i särskild ordning.
Styrning
Regionala rådet är avtalsorganisationens formella ägarforum. Styrning sker genom Regionala chefsgruppens
inriktning och beslut om årlig budget och verksamhetsplan samt övriga löpande uppdrag som fastst"lls. Det
dagliga ledningsuppdraget för samordningskansliet och beslutad gemensam verksamhet ligger på fu i{tior:~ens
Samordningschef Denne är anställd vid Länsstyrelsen Stockholm men fullgör heltidstjänst i det g
uppdraget och rapporterar till Regional chefsgrupp.
Ge mensam rambudget
Rambudgeten för den gemensamma funktionen omfattar 6,5 Mkr per år och motsvar · vo'
0oh ambition i
den årliga rambudget som sedan 20 Il disponerats av Program for samverkan- S ö l<holms egionen. Två
tredjedelar är avsatt som ersättning till aktörer för inlånad personal, resterande tredjedel av, ätts för kostnader
kopplade till gemensam planering, utbildning, utvärdering och utveckling.
Finansiering
Fördelning av kostnaden för den gemensamma funktionen bygger
vid undertecknande, eller motsvarande beslut, retroaktivt från och med l januari
Denna uno rskri · bekräftar deltagande enligt ovan och etablerat arbetssätt som säkerställer den gemensamma
driften och 'dareutvecklingen av Samverkan Stockholmsregionen, väl medveten om att detta bygger på ett
långsiktigt engagemang, aktiv närvaro och deltagande från den egna organisationen.
Överenskommelse undertecknas
(År, månad, dag)
Namnförtydligande, titel, organisation
.. .
region - model/ for. regional samverkan
Bilaga·. En trygg, säker och st ornmgsfri
b
rs
Tjänsteutl åtande
2015 -04-14
Dnr: KS 2015/0141
DANDERYDSKOMMUN
Kommunledningskontoret
Atmika Alm
1(3)
KS
2015 -05- 1 8
M
3
Arende nr................. .
Detalj plan för särskilt boende inom Ka bbelekan 14,
solgården
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2011 - 11 -21 § 179 att uppdra åt byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till planprogram för Kraftledningen 1-5,
Vildapeln 1-2, Nyponet 2-3, Kabbelekan 14 samt grönområdet inom del av
Danderyd 2:1, norr om Kabbelekan och väster om Slånbärsvägen. Programsatmåd genomfårdes under våren 2014.
Infår programuppdraget angavs i tjänsteutlåtande att programmet får Kabbelekan 14 bör pröva om byggrätten kan anpassas något, dels får att ta hänsyn till närliggande bebyggelse, dels anpassas till kmmnunens kommande
behov av omsorgsboende. Om planprogrammet ska utmynna i en eller flera
detaljplaner skulle avgöras senare i processen.
Kommunledningskontoret bedömer att ett planuppdrag bör ges får att möj liggöra ett särskilt boende inom Kabbelekan 14 och del av Danderyd 2: l.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger byggnadsnänmden i uppdrag att utarbeta fårslag till
detaljplan får Kabbelekan 14 och del av Danderyd 2:1 enligt de riktlinjer
som framforts i tjänsteutlåtande 2015-04-14, dnr KS 2015/0141.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11 -29 § 141 att godkänna rivning av
äldreboendet Solgården inom Kabbelekan 14. Byggnaden var i behov av
akuta investeringar och fastighetsnänmden bedömde det inte rimligt att investera medel i befintlig byggnad. Byggnaden revs under 2012.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-21 § 179 att uppdra åt byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till planprogram får Kraftledningen 1-5,
Vildapeln 1-2, Nyponet 2-3, Kabbelekan 14 samt grönområdet inom del av
Danderyd 2: l, norr om Kabbelekan och väster om Slånbärsvägen. Programsamråd genomfårdes under våren 2014. Under programsamrådet inkom yttrande från grannfastigheterna till Kabbelekan 14. I synpunkterna, framfårdes önskemål om tydligare illustrationer får tänkt byggnad inom Kabbelekan 14 samt en oro över att byggnaden blir stor och placeras får nära gran-
7-
,~,
DANDERYDSKOMMUN
Tjänsteutlåtande
2015 -04-14
Dnr: KS 2015/0141
Kommunledningskontoret
Annika Alm
2(3)
narna. Ä ven muntliga synpunkter från grannfastigheter framfårdes angående
oro om kommande byggnads storlek och placering till tjänstemännen på
miljö- och stadsbyggnadskontoret.
Inför programuppdraget angavs i tjänsteutlåtande att prograrnn1et får Kabbelekan 14 bör pröva om byggrätten kan anpassas något, dels får att ta hänsyn till närliggande bebyggelse, dels anpassas till kornmunens kommande
behov av omsorgsboende. Om planprogrammet ska utmynna i en eller flera
detaljplaner skulle avgöras senare i processen.
Kornmunstyrelsen beslutade 2015 -02-16 § 32 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar genomfåra markanvisningstävling får uppfårande och drift av ett nytt särskilt boende ror
äldre på fastigheten Kabbelekan 14 under fåmtsättning att kornmunfullmäktige beslutar att införa LOV.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-09 § 17 att kundval inom LOV infårs inom särskilt boende gällande både privata och kommunala utfårare l
januari 2016.
Förutsättningar
I Danderyds kornmunövergripande översiktsplan, antagen 2006, anges aktuellt område som "Bebyggelseområde".
För området gäller idag detaljplan S65 från 1958. För Kabbelekan 14 anger
gällande detaljplan "A - Område får allmänt ändamål (ålderdomshem)".
Befintlig byggrätt är angiven i fastighetens nordvästra del, i övrigt anges
fastigheten med prickmarkering," mark som icke får bebyggas".
Utdrag ur gällande dp för Solgården, S65
I områdets östra del går en kraftledning i nord/sydlig riktning. Enligt
Svenska kraftnät ska denna luftledning tas ur drift år 2016 och demonteras
under år 2017. Att kraftledningen är tagen ur drift är en fårutsättning får att
kmma uppfåra ett särskilt boende på platsen.
g
rs
DANDERYDSKOMMUN
Kommunledningskontoret
Annika Alm
Tjänsteutlåtande
2015-04-14
Dm: KS 2015/0141
3(3)
Kommunledningskontorets yttrande
Det pågår ett planarbete får att möjliggöra uppfårandet av ett särskilt boende
om 72 platser, inklusive korttidsboende, inom kv. Ginnungagap i Djursholm. Det är dock mycket angeläget att kommunen kan möjliggöra uppfårandet av ytterligare ett särskilt boende i kommunen. Aktuell plats, Kabbelekan 14, är mindre än kv. Ginnungagap, varfår Kabbelekan 14 bör planeras
får 54 boende.
Befintligt grön01måde inom Danderyd 2: l går idag ner mellan fastigheterna
Kabbelekan 14 och Kraftledningen 5. I planarbetet får Kabbelekan 14 bör
sh1deras om det är möjligt att grönområdet istället ska gå ner på västra sidan
om Kabbelekan 14, får att på detta sätt skapa en grön buffertzon mellan villorna inom kvarteret Kabbelekan och det särskilda boendet.
Parallellt med planarbetet ska en markanvisningstävling genomfåras. Planfårslaget ska anpassas utifrån markanvisningstävlingens vinnande förslag.
Genom att på detta sätt involvera den framtida utföraren i planprocessen kan
boendet projekteras parallellt med planprocessen, vilket innebär en snabbare
process.
Kommunledningskontoret bedömer att ett planuppdrag bör ges får att möjliggöra ett särskilt boende inom Kabbelekan 14 och del av Danderyd 2: l .
:1nt/bf/t11/
Kommundirektör
Annika Alm
Planeringschef
Bilaga:
.
Program till detaljplan, inklusive programsamrådsredogörelse, 2013 - 11-21
Ex p:
Byggnadsnämnden
Socialnämnden
DANDERYDSKOMMUN
Program till detaljplan
2013-11-21
Dnr 2011-0514
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Karin Hallman
1(1 O)
Program
till detaljplan för
Kraftledningen 1-5, Vildapeln 1-2 , Nyponet 2-3,
Kabbelekan 14 samt del av Danderyd 2:1
i Danderyd, Danderyds kommun
En ny detaljplan ska i regel grundas på ett program, som anger utgångspunkter och fömtsättningar för
planarbetet samt uttrycker kommunens mål och avsikter med planen. I programmet ges endast en
översiktlig bild av tänkt utveckling. Detaljerna klaras ut i den fortsatta planprocessen.
lO
Progmmtill detaljplan.fOr.
Kraftledningen 1-5, Vildapeln 1-2, Nyponel2-3 , Kabbelekan 14 samt del av Danderyd 2:1
Program till detaljplan
2013-11-21
Dnr 2011-0514
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Karin Hallman
2(10)
INN EHALLSFÖRTECKNIN G
INLEDNING .................... .. .... .... .. ....................... .............. .. ............................................. ..... ..... 3
Planprocessen ..................................................................................................... .. ....... ........... 3
Bakgrund och syfte ............ .... .. ... .. .......... .. ........................ ..................... ... .. ...... .................. .. .. 3
Planon1rådet. ... .. ... ........ .. .. ... .. ..... .. ......... ... ....... .... .. ... ........ ......... ............. ........ .. .. ..................... 3
PLANFORJ-IÅLLANDEN .............................................................................................. ........... 4
Planuppdrag .................................................................................................................... ..... ... 4
Översiktsplan ..... ..... .... ....... .... .. .. ................... .. ........ .. ........... ........ ............ ..... .... .... .... ... .... .. ..... 4
Detaljplaner, fastighetsplaner och fororduanden ........................... .. ............ .. .......... .. ... ......... 5
NULÄGESBESI<RIVNING .......................... ...... .. ............................. .... ...... ... ...... ... .... ..... ........ 5
Natur och tnark ......................................................................... ....... ....................................... 5
Geotekniska forhållanden och fonuni1men .............................. .............................................. 5
Lek och rekreation ............................................................... .. .......... ... .. .. ... ....... .......... ............ 5
Bebyggelseonu·åden ....... .. ...... ... ....... ........ ... .......................................... ....... .. ..... .. .. ..... .... ..... . 5
Service ...... .... .... ........... .... ... ..... ............ ...... ................... .... ...... .... ....... ... ..... .... ........ ..... ....... ..... 6
Trafik och kommunikationer ............ .................... .................................................. .. .. ..... .. ..... 6
Teknisk forsärjning ..................... .. ....... .... ........................................... .. ... ........... .................. . 6
Dagvatten ...... .... ........................... ... ................................ ........................ ...... ... ... .... .... .. ... .. ... . 6
Hälsa och säkerhet ............................................................................... ...... ..... ............... ... ...... 7
PROGRAMFÖRSLAG ........... ................. ..................... .... .......... ...... ....... ..... ....... .. .. ..... .......... ... 7
BEHOVSBEDÖMNING ............................................ ... ..... .................................... .... .... .. ....... 10
Il
Program ti ll detaljplan fcir
Kraft ledn ingen 1-5, Vildapel n 1-2, Nyponet 2-3, Kabbeleka n 14 samt del av Danderyd 2:1
DANDERYDS KOMMUN
3(10)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
INLEDNING
Planprocessen
Som inledning till arbetet med en ny detaljplan ska enligt Plan- och bygglagen, PBL 5 kap
18 §, ett program tas fram. I progranunet redovisas bakgrund och fchutsättningar for
planläggningen. Efter programskedet påbötjas detaljplanearbetet där vald inriktning från
programskedet utgör grunden for utformning av detaljplanens beslaivningar och
bestämmelser. Programsleedet är det forsta av tre tillfållen for allmänl1et och remissinstanser
att lämna synpunkter. Efter vatje sådant tillfålle gör miljö- och stadsbyggnadskontoret en
sammanställning och konunenterar de synpunkter som framforts samt redovisar dessa får
byggnadsnänmden. slutligen antas detaljplanen av lconununfullmäktige. sakägare
(d v s närboende fastighetsägare) som har kanunit in med synpunlcter som inte har
tillgodosetts har sedan cirka tre veckor på sig att överklaga antagandebeslutet
Bakgrund och syfte
Syftet med planläggningen är att pröva fårutsättningarna för kompletterande
bostadsbebyggelse omlaing Slånbärsvägen, väster om Enebybergsvägen och norr om
Skogsvilcsvägen.
Bostadsbolaget Rikshem har haft kontakt med kommunen och visat fårslag till utveclding
med bostadsbebyggelse inom onu-ådet.
Planområdet
Onu·ådet är beläget i Danderyd strax söder om Rinkebyskogens södra spets och utgörs av
fastigheterna: Kraftledningen 1-5, Vildapeln 1-2, Nyponet 2-3, Kabbelekan 14 samt
grönmmådet inom del av Danderyd 2: l, strax norr om Kabbelekan 14. Större delen av
onu·ådet ägs av Rikshem fårutom fastigheterna Kabbelekan 14 och Danderyd 2:1 i väster som
ägs av Danderyds konunun.
Planmmådets areal är lmappt 80 000 kvadratmeter.
l~
Program till detaljplan fOr
Kraftledningen 1-5, Vildapeln 1-2, Nyponet 2-3, Kabbelekan 14 samt del av Danderyd 2:1
4(10)
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
PLANFÖRHALLANDEN
Planuppdrag
Konununstyrelsen har 2011-11-21 § 179 uppdragit åt byggnadsnämnden utarbeta ett forslag
till planprogram for Kraftledningen 1-5, Vildapelnl-2, Nyponet 2-3, Kabbelekan 14 samt
grönmmådet inom del av Danderyd 2: l, norr om Kabbelekan och väster om Slånbärsvägen.
Rakt genom området i nord-sydlig riktning finns en Ia-aftledning, denna beräknas tas ur drift
år 2015.
Översiktsplan
I översiktsplanen for Danderyds kommun, antagen 2006, anges att en prövning angående
markanvändningen skall ske då kraftledningar som går genom bebyggelseområden i
leonummen tas bmt. När det gäller bostadsbebyggelse forordas detta i befintliga
bebyggelsemmåden där vägar och ledningsnät redan är utbyggda.
!J
Program till detaljplan fOr
Kraftl edningen 1-5, Vildapeln 1-2, Nyponet2-3, Kabbelekan 14 samt del av Danderyd 2:1
DANDERYDS KOMMUN
5(10)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Detaljplaner, fastighetsplaner och förordnanden
Gällande detaljplaner får området är S65 från 1958, S72 från 1960 och S73 från 1960.
Detaljplan S65 anger i huvudsak park får Danderyd 2: l, allmänt ändamål (ålderdomshem) får
Kabbelekan 14, samt bostads- och handelsändamål får fastigheterna Nyponet 2 och 3.
För fastigheterna finns tomtindeltungar från 1961 samt 1969
Detaljplan S72 anger bostadsändamål samt allmän plats (park) för fastigheterna
Kraftledtungen 2-5 och Vildapeln 1-2
För fastigheterna fitms tomtindelningar från 1960.
Detaljplan S73 från anger 01ruåde får panncentral på fastigheten Kraftledningen l.
En tomtindelning finns från 1960.
En fcirutsäth1ing får att en ny detaljplan skall lemma antas är att haftledningen är tagen ur
drift.
NULÄGESBESKRIVNING
Natur och mark
Den västra delen av planområdet utgörs av en skogsbeklädd kulle som genomkorsas av
gångstigar. Resten av området sluttar svagt från non till söder. Inom och i direkt anslutning
till planområdet finns många olika vegetationstyper: blandskog med tall, gran, löm1 och asp,
ängsmark på andra sidan Enebybergsvägen som slås kontinuerligt, odlingsområde strax söder
om planområdet samt en större bokdunge i sydvästra delen av planområdet
Geotekniska förhållanden och fornminnen
Enligt SGUs Jordartskarta består marken av berggrund längst i väster och postglaciallera i
öster samt sandig morän i mittersta delen av området.
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet
Lek och rekreation
Inom planområdet finns en mindre lekplats. Söder om planområdet finns kommunens
cykellek for övning av trafihegler. Strax norr om programområdet ligger Rinkebyskogen med
motionsspår, här fi1ms också starten for första etappen av Roslagsleden som fmisätter genom
Rinkebyskogen och vidare nOtTut till Karby gård.
Bebyggelseområden
Större delen av den befintliga bebyggelsen är från bötjan av 60-talet och består dels av
punkthus i tio våningar samt lägre lamellhus i fyra våningar. Bebyggelsen inom planområdet
är storskalig och omgärdas av radhuslängor samt vi11akvmier. På fastigheten söder om
planområdet fitms en cykellekplats samt odlingslotter.
l 't
Program till detaljplan f<ir
Kraftledningen 1-5, Vildapeln 1-2, Nyponet 2-3, Kabbelekan 14 saml del av Dande1yd 2:1
6(10)
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
På fastigheten Kabbelekan 14 fam1s tidigare ett vårdboende, solgården. Det revs fcir att det
inte var ändamålsenligt byggt samt inte energieffektivt ur uppvärmningssynpunkt fastigheten
är fortfarande aktuell får lilmande verksamhet och berälmas kunna vara ca 1500 kvm i 2-3
våningar.
Service
Mörby centrum ligger drygt l kilometer söder om planområdet och kan nås med buss eller via
gång- och cykelvägar. 300meter söder om planområdet ligger Nora torg med några mindre
butiker samt bageri.
Trafik och kommunikationer
Direkt öster om planmmådet går Enebybergsvägen som trafikeras av ett par ringlinjer som
utgår från bussterminalen vid Danderyds sjukhus och passerar stoeksund och Djursholm.
Norr om planområdet går Edsbergsvägen som trafikeras av buss till och från Sollentuna.
Längs Enebybergsvägen går en cykelväg som ingår i det regionala cykelstråket
400 meter norr om planområdet finns busshållplatser som trafikeras av bussar mot
bussterminalerna vid Mörby centrum och Danderyds sjuldms som i sin tur har anslutande
tunnelbanelinje mot Stoclrnolm.
Omlaing 300 meter öster om planområdet går El8 i nordsydlig riktning.
Teknisk försörjning
Befintlig bebyggelse är ansluten till elnätet samt till det kommunala ledningsnätet får vatten
och avlopp. Ett större ledningsstråk med VA-ledningar går i nordsydlig riktning längs
Enebybergsvägens västra kant.
Dagvatten
Vattendirektivet, med nya mål får vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag, innebär att en ny
detaljplan inte får leda till någon försämring av befintlig vattenkvalitet Dänned blir
hanteringen av dagvattnet en viktig fråga.
Planområdet sluttar i nordsydlig riktning och gränsar till ett lågt beläget område söder om
planmmådet som tidigare varit havsbotten. I detta område går i dagsläget en kulvert från
Ekebysjön vidare mot Danderyds kyrka och sen mot Nora träsk. Ekebysjön ligger relativt
högt och avvattnas därfår via kulverten.
Inom områdena får bostadsbebyggelse kan andel hårdgjord yta komma att regleras i
planbestänunelserna eftersom en viktig del av planen går ut på att skapa fler och mer
värdefulla gröna ytor inom bostadskvarteret på bekostnad av hårdgjorda ytor som parkeringar
och impediment och samtidigt se till att dagvattnet har möjlighet att infiltreras på ett naturligt
sätt i vegetationen.
IsProgram till detaljplan får
Kraft ledningen 1-5, Vildapeln 1-2, Nyponet 2-3, Kabbelekan 14 samt del av Danderyd 2:1
DANDERYDS KOMMUN
7(10)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Hälsa och säkerhet
Buller, partikelhalter samt riskfrågor behöver utredas längre fram i processen med tanke på
närheten till både Enebybergsvägen/ Edsbergsvägen samt till E 18.
Planområdet ligger på samma nivå eller något lägre än E18. Landskapet mellan utgörs av en
öppen ängsbacke med trädplantering längs Enebybergsvägen vilket gör att partiklar från
vägen sam10likt sprids med vinden.
PROGRAMFÖRSLAG
Programforslaget itmebär en möjlighet att skapa 130 lägenheter fårdelade på bland am1at fyra
punkthus. Inom fastigheterna Nyponet 2 och 3 fareslås fem våningar tillkomma på södra
byggnaden mot Sätraängsvägen.
Befintliga kontorshus längst i norr skulle lemma ersättas med bostadshus och då imymma 40
lägenheter. En ny byggnad for vårdverksamhet på Kabbelekan 14 beräknas kunna vara ca
1500 kvm i 2-3 våningar.
För att skapa en mindre andel hårdgjord yta inom bostadsområdet samt grönare bostadsgårdar
lokaliseras en del befintliga parkeringsytor till norra delen av området mot Sätraängsvägen.
Infmi till punkthusen fareslås ske via Slånbärsvägen och vidare norrut i en gårdsgata.
Marken som tas i anspråk är till största delen hårdgjord. Förslaget kommer att minska andelen
hårdgjorda ytor, vilket reducerar dagvattenflöden till dagvattenledningar och i förlängningen
recipienten. Minskas de hårdgjorda ytorna kan i förlängningen vattenkvaliteten i Edsviken
förbättras.
För det fotisatta planarbetet behöver bland annat buller, patiiklar, risk och dagvattenhantering
utredas närmare. En ny detaljplan kommer inte kunna antas förrän kraftledningen är tagen ur
drift.
Programtill detaljplan fcir
Kraftledningen 1-5, Vildapeln l-2, Nyponct2-3, Kabbelekan 14 samt del av Danderyd 2:1
8(10)
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
,.------- - --- -- ---- -Kv.Kraftle_dninrum. Danderyd
l
Program till detaljplan
for
Kraftledningen 1-5, Vildapeln 1-2, Nyponet 2-3, Kabbelekan 14 samt del av Danderyd 2:1
l 'f-
tå-
litemiljö -skiss, skalal:1-oo1r~
9(10)
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Vy fi·ån sydöstra hörnet av planområdet in mot kv. Kraftledningen, före respektive efterbild.
Program till detaljplan f<ir
Kraftledningen 1-5, Vildapeln 1-2, Nyponet2-3, Kabbelekan 14 samt del av Danderyd 2:1
l fl
l O(l O)
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
BEHOVSBEDÖMNING
Enligt plan- och bygglagen, 4 kap 34 §och miljöbalken 6 kap Il §,ska en miljöbedömning
upprättas om program eller planer kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett fårsta
ställningstagande laing förväntad miljöpåverkan görs i en så kallad behovsbedömning.
Detaljplanen bedöms inte i1mebära sådan betydande påverkan på miljön som fordrar en
miljökonsekvensbeskrivning enligt Plan- och bygglagen eller miljöbedönming enligt
miljöbalken. De bedömningar av miljöpåverkan och andra störningar som ändå behöver
göras, redovisas i de!ll1a beslaivning.
MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET
Jamal Esfahani
Stadsarlcitelct
Karin Hallman
Planarlcitekt
Programtill detaljplan for
Kraftl edningen 1·5, Vildapeln 1-2, Nyponet 2-3, Kabbelekan 14 samt del av Danderyd 2:1
19
DANDERYDS KOMMUN
1(21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Programsamrådsredogörelse
Detaljplan för Kraftledningen 1-5 , Vildapeln 1-2, Nyponet 2-3,
Kabbelekan 14 samt del av Danderyd 2:1.
l Danderyd, Danderyds kommun.
Komnnmstyrelsen har i beslut 2011-11-21 § 179 uppdragit åt byggnadsnämnden att i en
detaljplaneprocess pröva fåmtsättningarna får kompletterande bostadsbebyggelse otnl(ring
Slånbärsvägen, väster om Enebybergsvägen och norr om Slcogsviksvägen.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett program som har varit ute på remiss
2014-03-19 - 2014-05-07. Programhandlingar fanns då tillgängliga i Information Danderyd,
samt på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte hölls den 9 ap!il 2014 i Mörby centmm där ett
30- tal personer närvarade. Synpunkter och infonnation som framkommit under remisstiden
får programmet beaktas i den fortsatta planprocessen.
Nedan följer en sammanställning av de skriftliga yttranden som inkommit under
programtiden.
2(21)
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
lnnehållsförteckn in g
Sammanfattning ....................................................................................................................... 3
Yttranden inkomna under programskedet ............................................................................ 4
Pl. Polismyndigheten i Stockholms län .............................................................................. ... 4
P2. Havs- och vattemnyndigheten .......................................................................................... 4
P3. Norrvatten ..... ........ ............................................ .. ............. ............. ........ ....... ....... ............. 4
P4. Norrenergi .. .. ......... ... ................................................. ... ........ ... ....... .. ....... ... ..... ...... ...... .... . 4
P5. Naturskyddsfåreningen i Danderyd ................................................................................. 4
P6. Trafikfårvaltningen SLL ........................................................................ .... ...................... 5
P7. Kultur- och fritidsnämnden i Danderyd ........................................................................... 5
P8. I(äppalafårbundet .......................... ................................................................................... 5
P9. Trafikverket. ..................................................................................................................... 5
P l O. Produktionsstyrelsen ...................................................................................................... 5
Pll. E. ON. Elnät Sverige AB ................................................................................................ 6
Pl2. BRÅ/Trygg i Danderyd .................................................................................................. 6
Pl3. Länsstyrelsen .. ................ .. ... ... ................ ..... .... ........... ... .. .... ..... .. .......... ...... ... ...... ........... 6
P14. Fastighetsägare till Kabbelekan 6, 7, Il samt Kattfotsörten 9, l 0 .................... .... ......... 6
P 15. Lantlnäteriet ......................................... ..................................... ....... .............................. 6
P 16. Storstockholms brandfårsvar ............................................... .......................................... 7
P17. Svenska la·aftnät .................................................................................................. ........... 7
P 18. Vattenfall eldistribution .......................... ..... ........................... .... ................................... 7
P19. Fortun1 disttibution .................... ..................................................... .................... ........... 7
P20. Telia sonera Skanova (sent inkommet) ................... ... ......... ....... ..... ....... ..... ....... ....... ..... 7
P21. Telmislca nämnden (sent inkommet) ....................... .. .......... ..... .... .... ...... .... ............. ....... 7
P22. Fastighetsnänmden (sent inkommet) .. .................... .. ........ .................. ...... ...... .............. . 8
P23. Danderyds hembygdsfårening (sent inkonm1et) .. .......................................................... 8
P24. Miljö- och hälsoskyddsnä1m1den (sent inkommet) ........... ... .... ...................................... 8
Lista över sakägat'e som inte har blivit tillgodosedda under programskedet .................... 9
Lista med övriga som har inkommit med synpunkter under programskedet ................... 9
Bilaga 1- yth·ande från Länsstyrelsen Stocld10lm ... ... ................................ .... ............. ..... .... Il
Bilaga 2- yttrande från Telmiska nämnden .......................................................................... 13
Bilaga 3- yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden ..................................................... 16
el!
DANDERYDS KOMMUN
3(21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
SAMMANFATTNING
Programhandlingarna har skickats till berörda remissinstanser och till sakägare
A v de 24 inkmm1a yttrandena är det 4 stycken som inte har någon erinran mot fcirslaget.
De viktigaste frågorna redovisas ämnesvis, sammanfattas lcmt samt blir bemötta. Förändringar
i planforslaget som resultat av yttranden redovisas.
DANDERYDS KOMMUN
4(21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
YTTRANDEN INKOMNA UNDER PROGRAMSKEDET
Yttranden från Länsstyrelsen och Lantmäteriet återges i sin helhet, i övrigt är yttrandena
sammanfattade.
P1. Polismyndigheten i Stockholms län
Yttrande: Polismyndigheten önskar att frågor hing brottsförebyggande åtgärder finns med i
ett tidigt skede. Positivt med blandad bebyggelse där arbetsplatser och bostäder samsas i
området, det ökar den informella kontrollen. Viktigt med skalskydd, överblickbarhet och rätt
belysning. Vidare är det viktigt att samla olika trafikslag intill varandra får att stärka den .
infonnella bevalmingen. En in- och utfmi får biltrafik till och från området ökar
upptäcktsrisken.
Kommentar: Dessa frågor tas upp i planprocessen. En del av dem kan dock inte direkt styras
genom detaljplan utan bör tas upp i t.ex. byggskedet
P2. Havs- och vattenmyndigheten
Yttrande: Avstår från att yttra sig.
Kommentar: P3. Norrvatten
Yttrande: Informerar om att avtal behövs får arbeten inom Norrvattens ledningsrättsområde.
Ledningsrätten gäller ett område som sträcker sig 2,5 meter på ömse sidor om ledningsrättens
mitt. Inom det mmådet får fastighetsägaren inte uppfåra byggnad, plantera träd eller fårändra
marlmivå utan Norrvattens medgivande.
Kommentar: Synpunkterna beaktas i det fortsatta planarbetet
P4. Norrenergi
Yttrande: Norrenergi har befintliga fjärrvärmeledningar i utkanten av planområdet och
förutsätter att de beaktas i planarbetet Om ledningama behöver flyttas får att möjliggöra
byggnation beskostas omläggning av exploatören.
Kommentar: Synpunkterna beaktas i det fortsatta planarbetet
PS. Naturskyddsföreningen i Danderyd
Yttrande: Naturskyddsfåreningen anser att hänsyn tagits till områdets natur och karaktär. Ser
med tillfredställelse att man i ett tidigt skede planerar får dagvattenhantering, lokalt
omhändertagande av dagvatten och att de hårdgjorda ytorna minskar.
DANDERYDS KOMMUN
5(21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Enligt kommunens plan för avfallshantering står att avfallshantering ska vara del i
kommunens planarbete. I programfårslaget står inget om detta.
Kommentar: Avfallshanteringen och det utrymme som behöver reserveras får det konm1er att
utredas längre fram i planprocessen.
P6. Trafikförvaltningen SLL
Yttrande: Trafikfårvaltningen ger råd att i det fortsatta detaljplanearbetet särskilt studera
trafiksäkerheten får gående eftersom såväl Edsbergsvägen och Enebybergsvägen måste korsas
i plan får att nå de motsatta busshållplatserna liksom busstrafiken till och från Täby.
Konunentar: Trafikfrågorna kommer att behandlas vidare i kommande detaljplaneprocess.
P7. Kultur- och fritidsnämnden i Danderyd
Yttrande: Inget att erinra.
Kommentar: P8. Käppalaförbundet
Yttrande: Positivt att dagvattenfrågan är med i progranunet och att lokalt omhändetiagande
forespråkas. I byggskedet av det nya onu·ådet är det viktigt att länshållningsvatten, som kan
uppstå, hanteras så att inget länshållningsvatten avleds till Käppalaverket utan verkets
slaiftliga medgivande.
Kommentar: Synpunkterna beaktas.
P9. Trafikverket
Yttrande: Ramperna till E18ligger närmare än 150m från vissa delar i det tänkta
planområdet Därfår bör risk-, buller- och trafikfrågor särsldlt studeras i det fmtsatta arbetet.
Trafikverket vill också i det fmtsatta arbetet se omfattningen på trafikalstring som planen
medfor och hur kringliggande vägnät belastas. Harisontår 2030 ska användas.
Konunentar: Synpunkterna beaktas.
P10. Produktionsstyrelsen
Yttrande: Byggande av flerbostadshus ger smmolikt en ökad efterfrågan på fårskole- och
skolplatser i närområdet, varför barn- och utbildningsnämnden måste ta hänsyn till detta i sin ·
kapacitetsplanering. Ä ven ökad efterfrågan på hemtjänst och LSS-tjänster samt äldreomsorg,
socialkontoret måste ta hänsyn till detta i planering.
Produktionskontoret vill betona vikten av att i det fmtsatta planarbetet utvecklas så att det kan
leverera välfärdstjänster i tillräcklig omfattning och av god kvalitet. Ä ven viktigit med bra
kommunikationer for brukare och personal.
DANDERYDS KOMMUN
6(21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kommentar: Ärendet har skickats på remiss till barn- och utbildningsnänmden och kan därfor
ta hänsyn till detta i kapacitetsplanelingen. Övriga synpunkter kommer att beaktas i det
fortsatta planarbetet
P11. E.ON. Elnät Sverige AB
Yttrande: Inget att erinra. Befintlig nätstation bedöms klara tillkommande bebyggelse.
Kommentar: P12. BRA/Trygg i Danderyd
Yttrande: Synpunkter Ia-ing de faktorer som gör området attraktivt får personer som avser att
begå brott, tärile exempelvis på vegetation, belysning, överblickbarhet
Kommentar: Dessa frågor tas upp i en eventuell planprocessen. En del av dem kan dock inte
direkt styras genom detaljplan utan bör tas upp i tex. byggskedet
P13. Länsstyrelsen
Yttrande: Se bilaga l
Kommentar: Länsstyrelsen berör frågor som tiksintresse samt hälso- och tiskfrågor relaterat
till E18. De anser att dessa fi·ågor behöver utredas närmare vilket är tarllcen i kommande
planprocess.
De anser också att frågor om markens lämplighet avseende byggnation i området bör
undersökas vidare. Detta kommer också att utredas nännare i planprocessen.
P14. Fastighetsägare till Kabbelekan 6, 7, 11 samt Kattfotsörten 9, 10
Yttrande: Synpunkter på planerna får Kabbelekan 14 avseende byggnadens utformning och
brist på tydliga illustrationer över huset.
Positiva till planerna vid Kraftlednignen 1-5, Vildapeln 1-2 och Nyponet 2-3.
Kommentar: I programskedet presenteras utgångspunkter och mål får området på ett högst
visionätt sätt. Därför är bilderna och illustrationerna inriktade på att visa områdets tänkbara
bebyggelsestrukturer och volymer av tillkommande bebyggelse.
Under planprocessens gång kanuner illustrationer och ritningar som är mer tydliga att kunna
presenteras allt eftersom fårslaget utvecklas till en fårdig detaljplan.
P15. Lantmäteriet
Yttrande: Kraftledningen omfattas av officialrättighet som belastar berörd mark tills den
upphävs genom fastighetsreglering.
Inom fastigheterna Nyponet 2 och 3 fitms en gemensamhetsanläggning som om fattar garage
och bil uppställningsplats, gårdsuh·ymme, lelcplaster, undercentral med ledningar får värme
och varmvatten, ledningar får VA och dagvatten nun. En omprövning av
gemensamhetsanläggningen kommer bli aktuell med anledning av planfårslaget
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
7(21)
Konunentar: Synpunkterna beaktas.
P16. storstockhalms brandförsvar
Yttrande: SSBF anser att en riskutredning bör tas fram eftersom tankbilar som transporterar
drivmedel till OKQ8 och Statoil på Enebybergsvägen passerar programområdet närmare än
150 meter. SSBF anser att länsstyrelsen publikation "Risld1änsyn vid planläggning av
bebyggelse" kan ligga till grund för en fårenklad riskutredning.
Tillgång till vatten får brandsläclming måste säkerställas med konventionellt brandpostsystem
enligt VAVP76 och P83. Maximalt150meter mellan brandposter.
Kommentar: Riskfrågorna kanuner att behandlas i det fortsatta planarbetet, synpunkterna
beaktas.
P17. Svenska kraftnät
Yttrande: I planprogrammet anges att rivning av ledningen ska ske 2015 men i dagsläget
planeras rivningen 2016.
Konm1entar: Noteras.
P18. Vattenfall eldistribution
Yttrande: Inget att erinra
Kommentar: P19. Fortum distribution
Yttrande: Vad gäller distributionsanläggningar får el rivs befintlig 220kV luftledning mellan
Värtan-Danderyd tidigast 2016.
Konunentar: Noteras.
P20. Telia sonera Skanova (sent inkommet)
Yttrande: Teliasonera har kanalisation inom planområdet och önskar så långt som möjligt att
behålla befmtliga teleanläggningar i sina nuvarande lägen får att undvika olägenheter och
kostnader i samband med flytt.
Konunentar: Synpunkten beaktas i det fmtsatta planarbetet
P21. Tekniska nämnden (sent inkommet)
Yttrande: Se bilaga 2
DANDERYDS KOMMUN
8(21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kommentar: Frågor Ia-ing dagvatten, trafik och avfallkanuner att behandlas i den konunande
planprocessen.
P22. Fastighetsnämnden (sent inkommet)
Yttrande: Fastighetsavdelningen önskar ur ett lokalförsörjningsperspektiv en flexibel plan
gällande kommunens tomter så att byggrätten kan disponeras fritt gällande placering och
användning.
Kommentar: Synpunkterna beaktas.
P23. Danderyds hembygdsförening (sent inkommet)
Yttrande: Danderyds hembygdsfårening är i stort sett positiv till syftet med planen och
fårutsätter att buller-, partiklar och riskfrågor utreds. Däremot salmar DHF en mer detaljerad
tidsplan får planarbetet Före1lingen är även mycket tveksam till den föreslagna
fårutsättningen att planen inte kan antas av KF fårrän Svenska laaftnäts arbete med att ta bort
ledningen genomfors. Planer överklagas ofta vilket kanleda till att planen fårdröj s. Det är
olycldigt i och med bostadsbristen.
Kommentar: En tidplan för detaljplanen kanuner att tas fram när ett beslut om detaljplan fi1ms
och det är dags påbörja processen med att ta fram ett detaljplaneforslag.
Vid tidpunktern får detaljplanens antagande måste marken vara lämplig for ändamålet som
fareslås i planen. En del saker kan villkoras i en detaljplan, dock är inte en haftledning en
sådan sak. Kraftledningens bmttagande är beroende av en annan ägare än markägaren och det
blir därfor inte möjligt att i detaljplan villkora bort ledningen. Så länge kraftledningen är kvar
är marken inte lämplig får använd1lingen och ändamålen i detaljplanen.
P24. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (sent inkommet)
Yttrande: Se bilaga 3
Kommentar: Nämnden tar upp frågor kring dagvatten, naturmiljö och avfallshantering i
området. De tar också upp frågor kring trafikbuller och luftkvalitet från omkringliggande
vägar i synnerhet Edsbergsvägen, Enebybergsvägen och El8.
Vidare fareslår nämnden att det inte är ovanligt med markfårareningar vid äldre pmmcentraler
och att forekomst av markforore1lingar bör utredas där pmmcentralen bör undersökas.
Vad gäller materialval och energilösningar är en del av de frågorna inte lämpliga att styras i
en detaljplan men synpunktema fors vidare får kommande byggprocess.
Ovanstående frågor kommer att behandlas i kommande planprocess. Synpunkterna beaktas.
l
l
DANDERYDS KOMMUN
9(21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
LISTA ÖVER SAKÄGARE SOM INTE HAR BLIVIT TILLGODOSEDDA
UNDERPROGRAMsKEDET
Namn
Ägare till fastighet (fastighetsbeteckning)
LISTA MED ÖVRIGA SOM HAR INKOMMIT MED SYNPUNKTER
UNDERPROGRAMsKEDET
Namn på person, organisation, företag eller
myndighet
Ägare till fastighet
(fastighetsbeteclming)
Polismyndigheten i Stockholms län
Havs- och vattenmyndigheten
Non-vatten
Norrenergi
Nah1rskyddsfåreningen i Danderyd
Trafikforvaltningen SLL
Kultur- och fritidsnänmden i Danderyd
Käppalaforbundet
Trafikverket
Produktionsstyrelsen
E.ON. Elnät Sverige AB
BRÅ/ Trygg i Danderyd
Fastighetsägare till Kabbeleknn6, 7, Il samt KattfotsÖJien 9, lO
Lantmäteriet
Storstockholms brandfårsvar
Svenska kraftnät
Vattenfall eldistribution
Fortum distribution
Telia sonera Skanova (sent inkommet)
Tekniska nämnden (sent inkommet)
Fastighetsnämnden (sent inkommet)
Danderyds hembygdsfårening (sent inkommet)
Miljö- och häl soskyddsnämnden (sent inkommet)
Kabbelekan 6,7,11 Kattfotsörten 9, 10
10(21)
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET
Jamal Esfahani
Stadsarki tekt
Karin Hallman
Planarkitekt
DANDERYDS KOMMUN
11 (21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Bilaga 1· yttrande från Länsstyrelsen Stockholm
~ Länsstyrelsen
mrg
PROGRAMYTTRANDE
~Stockholm
l (2)
Datum
Beteckning
2014-05-07
4021-9996-2014
Enheten för planfrågor
Helena Purmonen
010-22315 19
Dandetyds kommun
Byggnadsnämnden
Box 74
182 11 Danderyd
Detaljplaneprogram för Kraftledningen 1-5, Vildapeln 1-2,
Nyponet 2-3, Kabbelel<an 14 samt del av Danderyd 2:1 i
Danderyd lwmmun
Ert diarienummer: Dnr 2011-0514
Ett plonprogram, upprättat i november 2013, har översänts till Länsstyrelsen för
sanu·åd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (20 I0:900), PBL.
Syllet med planläggningen är alt möjliggöra bostadsbebyggelse omkring
SlånbHrsvägen, väster om Ene by bergsvägen och norr om skogsviksvägen samt
beskriva befintliga förhållanden i området.
Genom planonu·ådet gåt' även en kraftledning, vilket innebär att detaljplanen inte
kommer kunna antas fön·än kraftledningen är tagen ur drift.
Enligt 5 kap. 14 § PBL slcn Länsstyrelsen under samrådet bl.a. särskilt ta till vara
och samordna statens intressen, ge råd om tillämpningen av 2 kap., verka för att
bland annat riksintressen tillgodoses och att miljökvalitetsnormer följs. Vidare ska
Lönsstyrelsen verka för all bebyggelse m.m. inte blir olämplig med hänsyn till
m!itmiskors hälsa ellet· säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
länsstyrelsens synpunkter
Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte fim1s skäl att
anta att Länsstyrelsen kommer all pröva konununens beslut och upphäva
detaljplanen med stöd av I l kap. lO§ PBL. Detta under förutsättning att
nedanslående synpunkter gällande frågor som berör bl. a. buller, risker gällande
närhet till väg med farligt gods och miljökvalitetsnormer fdr luft och valten
beaktas.
Prövningsgrunder enligt 11 l<ap 10 § PBL
Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter
inför nästa skede i planprocessen. Kommunen fär på så sätt möjlighel alt
l.Otiydliga och/eller komplettera sitt planförslag så att ett statligt ingripande enligt
Il kap lO§ PBL kan undvikas.
Postadress
Bes6kndress
Teldon
E·posllwebbplalo
Lansstyrelsen Slackholm
Box22067
104 22 STOCKHOLM
Hantverkargalan 29
08·785 40 00
Fax
08-785 40 01
[email protected]
W\vw.lansslyrelsen.se/slockholm
Jo
12(21)
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
2 (2)
PROGRAMYTTRANDE
Datum
Belecknlng
2014-05-07
4021-9996-2014
Riksintresse
El8 är riksintresse fdr konummikalioner, vilket bör framgå av planhandlingarna.
Hälsa och säl<erhet
Omrädet är bel!iget mindre än 150m från E18:s ramper. El8 är en primär
transpmtled fdr farligt gods och Edsbergsvägen är en sekundär transpmtled för
farligt gods.
Av programhandlingen framgår alt föreslagen bosladsbebyggelse är planerad ca
20 meter från Edsbergsvägen. Länsstyrelsen rekommenderar att det hålls ett
avstånd om 75 meter mellan sammanMilen bostadsbebyggelse eller aru1an
personintensiv verksamhet och väg för transpmter av farligt gods. För
kontorsbebyggelse bör avståndet vara minst 40 meter_ Generellt bör ett 25 meter
brett otmåde lämnas bcbyggelsefl·itt närmast transpottleder för farligt gods.
Av programhandlingen framgår att riskfrågorna behöver utredas. Därefter bör
konununen ta ställning till risknivåer och om marken är lämpad fdr ändamålet
med hänsyn till märutiskors hälsa och säkerhet samt till risken för olyckor. Om
konunuuen avser att bygga i närheten av transportleden så bör eventuella
riskreducerade åtgärder även vara redovisode i planbeskrivning och i plankatta.
Se även: Länsstyrelsens rnppott Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och
järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer från 2000:01.
Geotel<n/1<
I den fortsatta planprocessen bör konummen beskriva markförhållanden och
eventuellt även göra en geoteknisk utredning, fdr ställningstagande om markens
lämplighet.
Behovsbedömning
Länsstyrelsen delat· kommunens uppfattning att planens genomförande inte kan
förväntas medfora betydande ntiljöpåverkan.
~!ll~14Aa~~1Ewa Andren Ho ist
Planhandläggare
~~~
Planhandläggare
Kopia: Pärmen
Kopia med epost: SBp (EAH,HP), Sllsb (H C), Tv
31
DANDERYDS KOMMUN
13(21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Bilaga 2- yttrande från Tekniska nämnden
~
DANDERYDS KOMMUN
L,._ii Tekniska kontoret
Anna Lind
Tjänsteutlåtande
2014-03-28
Dnr: TN 2014/0180
1(3)
Tcknis!(a nämnden
Svar på remiss- Programsamråd detaljplan för
kvarteret kraftledningen m.fl., Danderyds kommun
Ärendet
Ett program, som ligger till gnmd fOr en ny detaljplan, har skickats ut på
remiss av miljö- och stadsbyggnadskontoret. Syftet med planläggningen är
att pröva fö111tsättningarna för kompletterande bostadsbebyggelse omkring
Slånbärsvägen, väster om Enebybergsvägen och norr om Skogsviksvägen.
Tekniska kontorets förslag till beslut
Tekniska nämnden godkiitmer telmiska kontorets remissvar, enligt tjänsteutlåtande daterat2014-03-28 med dnr 1N 2014/0180, och överlämnar det till
byggnadsnämnden som svar på remissen.
Tekniska kontorets utredning/yttrande
Dagvatten
Planområdet ligger i en sluttning så fö111tsättningarna är goda för en hållbar
dagvattenl1antering där allt dagvatten, genom rätt höjdsättning, ges möjlighet att infiltrera genom vegetationsytor och fOr att skapa marklutningar från
hus och anläggningar där man inte vill ha vatten. Det är även möjligt att
bygga källare, t. ex. undetjordiska garage, med en säker avvattning genom
att anpassa byggnadernas pincering i slänten. Enligt anlaget styrdolmment
skall dagvattenavledning förestriidesvis utföras som öppna lösningar. Detta
av ekologiska, reakreativa och sårbarhelsmässiga skäl.
Trafik och väg
I det fotisatta planarbetet bör tmfildösningen studeras, Området har närhet
till busslinjer och de regionala cykelstråkenmot Stocl<holm, Täby och Sollentuna. En genomtänkt parkeringsstrategi för både cykel och personbilar
kan bidra till ett mer hållbart resande.
Park och natur
Området innehåller bostadsnära nah1r med blandad vegetation som med
fördel bevaras och utvecklas genom ökad tillgänglighet och trygghet for
invånama. Det fitUIS en god möjlighet att föra in naturen mellan byggnaderna och låta de boende utveckla kvmiersmarken tilluppskallade gårdsmiljöer
med uteplatser och leluniljöer. Det är positivt med förslaget att parkering till
DANDERYDS KOMMUN
14(21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
~
Tjänsteutlåtande
2014-03-28
Dnr: TN 2014/0180
DANDERYDSKOMMUN
~ Te!miska kontoret
Anna Lind
2(3)
viss del sker i garage med möjlighet till att nyttja övre plan till gröna gårdar
och uteplatser.
Avfall
Brätmbart lmshållsavfall och utsorterat matavfa111can med fårdel samlas upjJ
i liedgrävda behållare i direkt anslutning till farbar väg. Behållarna bör placeras på flera platser i områ\let så att Bovericels .rekommendationer om
gångväg får avfallslämnarna u_ppnås.
För att möta allt större Icrav på service och tillgänglighet föreslår tekniska
kontoret att kornmunens avfallsbolag Sörab etllblerar en bemanni!d kvartersnära återvhmingscentral inom programområdet Läget vid Enebybergsviigen är en utmärkt plats får en kvartersnära återvinningscentralmed god
tillgänglighet och närhet till västra Danderyd.
Tekniska kontoret föreslår att en yta reserveras läfigs Enebybergsvägen
(ö~tra delen) får etablering a.v en återvitll).ingsstation. Ate~vinningsstationcn
bör placeras så att det finns möjlighet att stanna med bil får lcällsorterare.
Framlida äldrebo~ndet och alla andnt platser inom programområdet där avfall skall hämtas ska lnuma nås med ordinarie sop fordon. Vägen fi:am till
avfallsutrymmet ska vara farbart och möjligheter till vändning ska firmas
om vägen är en återvändsgata.
Klimatanpassning
För att anpassas till effekter av ldimatfårändringar som innebär ett varmare
och blötare ldi.mat hör byggnader inom p1'ogramonuådet plncems i nordostläge och fånster och ljusinsläpp utformas med avskärmning så att vintersolens strålar konuiJer in illedan sominarhettali stängs ii te. Byggnader som
(årses med grönt tak och fasad ffi r ett skönare im1eldimat samtidigt som
grönstwlctmen hjälper till att fordröja regnvatten vilket innebär positiva ef~
fekter·for dagvattenhauteringen.
Energieffektivisering
Det iir viktigt att bygga energieffektiva byggnader då mindre uppvämtningsbehov också ger mindre ldimatpåverlcan. Den energi som tillfårs bör
vara från förnybar energikälla som produceras på plut.s, eller i närheten.
I planeringsstadiet bör man välja materialuied lägre miljöpåverkan och planera får att materialet används på ett effektivt sätt så att spill undviks. Det ii r
också viktigt att återbmk och åte!Vimling av·ingående material är möjligt.
33
15(21)
DANDERYDSKO~UN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
DANDERYDS KOMMUN
Lars Eliasson
Telmisk direktör
3(3)
Tjänsteutlåtanda
Tekniska lconlo~et.,d
2014-03-28
Anna Li11d ~~~N2014/0180
s~
Anliiggningschef
~d~
VA-Av fallschef
Bilagor: l. Remissbrev-Progrnmsnnm'ld detaljplan fOr kvarteret
luaftledningen.
2. Program till detaljplan
Exp. Byggnadsnämnden
DANDERYDS KOMMUN
16(21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Bilaga 3- yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och hiilsoslcyddsuämnden
§ 30
Sammanträdesprotokoll
9(16)
2014-04-23
MRN 2014-0164
Remissvar- Progmm till fletnljplrm för Iw:ll'tei'et Kraftledningen
m,fl. , Danderyd
Ärendet
Ett program, som ska Jigga till grund får en u y detaljplan, har
slcickats p:i remiss till miljö- och htilsoskyddsniimJJdeil.
Remisstiden iir satt under pGrioden19 mars -7 maj 2014. De
fastigheter som omfattas 1planområdet \ttgörs av: Kraftledningen
1-5, Vildapeln 1-·2, Kabbelekan 14 samt grönomn1det inom del av
Danderyd 2:1. Planomriidot ligger i Danderyd st.rax söder om
Rinkebyskogens södra spels.
Syftet med planläggningen Ur att Jll'Öva möjligheten alt simpa 130
lägenheter inom plonomxådet som är ca: 80 OÖO kvadratmeter.
Fastiglietemn har olika iigare, såvä l privata som kommunala.
Miljöavdelningen anser att det ör viktigt att göra buller- och
luftkvnli!e!smätningar j tidigt skede då området ligger n lira lcraftigt
h·afikerade vägar. För att vattenkvaliteten i Edsviken inte sim
påverims negativt bör !Jållbnr dagvaltenlmutering ske i cnligl1et med
kormmmens styrdolmment får dagvatten. På en av f.1slighetema
finns en panncentral som tidigm·e kan ha gett ttpphov till
markfdroreningar, därfOr iir det viktig att markundersökningar sker
tidigt i processen.
En fc:irutsiitlning fåt' genomforande av planen ii r !Lit haftledningen
som sträcker sig genom plnnmmådet i nord-sydlig s!räclming !as
bmt.
I örendet föreligger forvallningens tjiinsteutlqlnnde daterat 2014-03-27.
Yrlmnde
OrdfOrande Siv Sahlsh·öm (C) forcshirniinmden besluta j enlighetmed
fårvattningens fårslag till beslut.
Proposition
Ordfåranden frågar omnämnden kan besluta i enlighet med hetmes fårslag
till beslut och filmer all niimnden bilfiller fårslaget
§:?.......... .. .cl3........
Juslerandas slon .......
Utdraus~eslyr~ondo ............ ................................................... .
17(21)
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
~
Sammanträdesprotokoll
DANDERYDS KOMMUN
l..;zO Mi\jö- oc)l hälsoskyddsnämnden
10(16)
2014-04-23
Miljö- och hälsoslcyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar:
l. alt tillslyrkil program för detaljplan for kvarleret Kraftledningen m fl.
2. nlt godkänna kontorets tjiinsteutlåtmule, datemt2014-03-27, som ett
underlag fot' det fortsatta planarbetet
Exp:
Byggoadsniimnclcn
~..........
Justeraodes sign .......
...
~,.3........
3h
Uldragsboslyrkande ............................................................... .
18(21)
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
P.2~
Tjänsteutlåtande
1(4)
2014-03-27
Dnr: MI-IN 2014/0164
Miljö- och hälsoskyddsnäumden 2014-04-23
Remissvar- Program till detaljplan för kvarteret
Kraftledningen, m.fl.
Ärendet
Ett program, som ska ligga till grund for en ny detaljplan, har
skickats på remiss till miljö- och hälsoskyddsuärnnden. Remisstiden är satt under pedoden 19mars -7 maj 2014. De fastigheter
som omfattas i planområdet utgörs av: Kraftledningen 1-5,
Vildapeln 1-2, Kabbelekan 14 samt grönområdet inom del av Danderyd 2: l. Plan01mådet ligger i Dandctyd strax söder om Rin.lcebyslcogens södra spets.
Syftet med planläggningen är att pröva möjHgheten att skapa 130
lägenbeter inom planområdet som ~r ca: 80 000 kvadratmeter. Fastigiletema har olika ägare, såväl privata som kommunala. Miljöavdelningen anser att det är viktigt att göra buller- och luftkvalitctsmlitniogar i tidigt skede då området ligger nära kraftigt h·afikerade
vägar. För att vattenkvaliteten i Edsviken inte ska påverkas negativt
bör hållbar dagvattenhantering ske i enlighet med leonummens
styrdokument for dagvatten. På en av fastigheterna finns en panncentral som tidigare kan ha gett tipphov till marlcfororen.ingar, därfår är det viktig att markundersökningar sker tidigt i processen.
En forutsättning for genomfårande av planen är att kraftledningen
som sträcker sig genom planområdet i nord-sydlig sträckning tas
bort.
Miljö- och stadsbyggnadsl<ontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnäll1llden beslutar:
l. alt tillstyrka progxam får detaljplanför lcvmteret Kraftledningen m. fl.
·
2. att goclkälllla kontorets tjänsteu!IH!ande, daterat 2014-03-27,
som ett tmderlag får det fortsalta planarbetet
DANDERYDS KOMMUN
19(21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
?.'&~
DANDERYDSKOMMUN
Tjänsteutlåtande
Miljö- och siadsbyggnadskontoret
Jonas Qvarfordt
2014-03-27
Dnr: MHN 2014/0164
Behovsbedömning för miljöbedömning
J planprogrammet görs bedömningen att ett genomforande av delaljplanen inte medfor en betydande miljöpÅverkan och alt en miljökonsekvensbedömning inte behöver utfåras for aktuellt planprogram.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning/yttrande
!'ro gramforslaget med fler bostäder i komnumen går l linje med
befintlig översiletsplan och forslag till ny översiktsplan där onu·ådet
är utpekat som ntvccldingsområde. Området har närhet till flera
busslinjer och närhet till regionalt cykelstråk samt trafikleder. Förskola och skola finns inom gångavstånd och grönonuåde finns i
direkt anslutning till planonuådet.
Dagvatten
Enligt 9 kap 2§ miljöbalken definieras dagvatten från bl.a. parkeringsytor som avloppsvatten. Avloppsvatten ska avledas och renas
eller tas om hand på något sätt så att olägenhet for männ.islcors
hälsa eller miljön inte uppkommer. Kontoret förespråkar att man
minskar uppkomsten av dagvatten vid planläggning och nybyggnation genom att minimera andelen hårdgjord yta.
Programfårslaget anger att cirkal30 lägeuheter kan skapas inom
området fårdelat på ett flertal bosladshus med cirka fem titt åtta
våningar. J programfårslaget lyfts dagvattenhanteringen fram som
pr imiterat område for att minska belastningen i Edsvilcen. I forslaget anges att andelenllårdgjorda ytor konuuer att minska, dock
specificeras i detta skede inte hur delta ska ske. Med tillkommande
bebyggelse uv ett flertal byggnader med tillhörande tillfartsvägar är
det viktigt uLL kommunens styrdokument for dagvatten foljs så ett
hållbart omhändertagande av dagvalten möjliggörs.
Exempel på lösningar får l!ållbar dagvattenhantering är att höjdsätta och placera byggnader så alt avriluring Jean ske till närliggande
ytor får nahn-Jig infiltrering. För nLt minska andelen hårdgjorda ytor
kan exempelvis parkeringar placeras under mark eller byggnader
och de parlcelingsytor som finnspä marknivå Jean ha genomsläpplig
beläggning. Andra lösningar är exempelvis att anlägga vegetationsbeklädda tak. Det dagvatten som uppkommer bör omllände1tas lokalt med infiltration eller renas och fordröjas ilman det släpps till
allmälllla leebringa r. (Relaterat beslut, KF 2012-06-11, §59. styrdokument dagvatten).
2(4)
DANDERYDS KOMMUN
20(21)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
.r. 'Z-11
DANDERYDSKO~UN
Tjänsteutlåtande
2014-03-27
Dnr: MHN 2014/0164
Miljö- och stadsbyggnndslcontoret
Jonas Qvatfordt
Naturmiljö
Längs kraftledningsgator i Stoclcholmsregionen har i vissa fall områden med säUsynta arter och hög biologisk mångfald påträffats,
detta genom att la'aftledniugsgator har hållits forhåUandevis öppna
under en Längre period. Inf<ir 11edmontering av kraftledningen bör
marken inventeras och om område med hög biologisk mångfald
påträffas bör dessa bevaras på plats eller i näromnidet och inforlivas i de värdefulln gröna ytorna i nom bostadskvarteret som fOresiils i programmet. Vid eventuella nyplauteriugar bör i forsta hand
atteranvändas som främjar den biologiska mångfalden. I byggskedet bör skyddsvärd natur skyddas s ä att den inte skadas av t. ex.
etnbleringsytor och utrustning. (Relatemt beslut, KF 2011-03-14, §
29. Miljöpro gram, DandeiJ'd har en god utomhu.\'1111/jö, strategi J 0:
"Kommunen ska arbeta aktivtför att g)'nlla ochförstärka den biologiska mångfalden").
Trafikbuller och luftkvalitet
Området ligger i närheten av Ja·aftigt trafikerade vägar som Edsbergs vägen, Enebybergsvägen och El8, Utredning av luftkvalitet
och bullernivåer for att fastställa att de ligger inom gränsviirdeu är
nödvändigt. För att minimera bullerpåverkan på befintlig och foreslagen bebyggelse bör möjligheten att placera parleeringar och parkeringshus vid de mest bullemtsatta lägena for att ge visst bullerskydd
m1dersökas. Byggm1tion i direkt närhet till el t stort antal boende ställer !aav på att så långt som möjligt minimera störningar såsom byggtrafik, buller och damm. En genomtänkt planering hur de tia ska ske
bör så tidigt som möjligtredovisas i den kommande processen. (Relaterat beslut, KF 2011-03-14, § 29. Mi/jöprogram, Dande1yd har en
god inoml111smiljö, sfmtegi 3: "Andelen pe1;w11er som besväras av
bulle1prob/em ska minska').
Genomforande av planen kan itmebära tillkommande bi!h·afik från
boende och besökare. För att skapa forutsättningar for altemativa
färdsätt bör cykelfOrråd ocll cykelparkeringar i onmidelulredas.
Markföroreningar
Inom kvarteret kraftledningen films en panncenlml. l slds~en till
progranuuet filllls ett bosladshus placerat där nuvm-andc panncentral står. Vid panncentraler finns en forhöjd risk för eventuella tidigare fororeuingnr, därfOr bör en marlm1i1jöundersökning göras.
(Relaterat beslut, KF 2011-03-11, § 29. Miljöprogram, Dande~yd
har en god ulomhusmiljö, simteg i 2: "DandeiJ•ds kommtm arbetar
för alf sänka nil'åerna av metaller och organiska miljögifler i mark
oclt vatten').
J9
3(4)
21(21)
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Tjänsteutlåtande
DANDERYDS KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
·
Jonas Qvarfordt
2014-03-27
D nr: MHN 2014/0 164
Avfallshantering
Avfallshautering beshivs inte närmare i programfårslaget. I komnumen finns endast sex stycken återvinniugsstationer, den närmaste
från planonU'ådet ligger en 800meter västemt. Då fårslaget omfattar en betydande om byggnation och tilllconunande bostäder bör
möjligheten att etablera en återvinningsstation inom området utredas. Avsalmad av återvinningsstation minskar incitament får källsortering och inducerar biltrafik i konrmuneu. (Relaterat beslut, KF
2013-10-21, § 84. Avfnllsplnll - delmå/2013- 2016).
Energiförsörjning
I programfårslaget nämns inte de alternativ som föreslås får till-
kommande byggnader vad det gäller materialval och energilösningar. När kommunen bygger nytt ska dessa om möjligt vara så
kallade "noll-energibyggnader". (Re/atemt beslut, KF 2012-01-30,
§ 5. Styrdokumentför energie.ffektivisering).
Virpi Lind fors
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör
Jonas Qvarfordt
Miljösamordnare
Bilaga:
Programfårslag till detaljplan får kvmtcrct KJaftlcdningeul-5,
Vildapeln 1-2, Nyponet 2-3, Kabbelekan 14 samt del av Danderyd 2:1.
Remissbrev tiU programsamråd frir kvarteret Kraftledningen, rn.fl.
Exp:
Byggnadsnänmden
Yo
4(4)

Similar documents