Yttrande 1 och 4

Comments

Transcription

Yttrande 1 och 4
Yttrande över
Överklagande av kommunens beslut 2014-12-16 gällande
fastigheten Ulatofta 5:21, Hörby kommun.
Diarienr 505-2566-15/16
samt
Yttrande över
Överklagande av kommunens beslut 2014-12-18 gällande
fastigheten Ulatofta 5:21, Hörby kommun.
Diarienr 403-3186-15/17
Från Ronnie Liljegren som ombud för en hel grupp fastighetsägare i
Omsed, Sallerup, Tullsåkra, Ulatofta och Västerstad enl. tidigare ingivna
fullmakter.
Tullsåkra 2015-04-29
Yttrande över skrivelser från Falkenberg Ventus AB, diarienr
505-2566–15/7 och 403-3186-15/7
Såsom Falkenberg anför, upphäver Mark- och miljödomstolen underinstansernas beslut och
återförvisar ärendet till miljönämnden för fortsatt handläggning.
Vi har noggrant kontrollerat vad detta innebär och kan åberopa samtal med beredningsjurist
Åsa Garp på domstolen som klargör förhållandena för oss. Dessa har vi presenterat i vår
inlaga. Hon förklarade följande:
Ärendet är upphävt, alltså måste det bli ett nytt ärende. Det som står i detta
kan ni överklaga. Även om kommunen eller länsstyrelsen då värjer sig med att
det redan är beslutat i MoM så är det inte så, eftersom ärendet inte har annat
beslut där än återförvisning.
Vi hänvisar därför till vår inlaga i allt väsentligt som rör möjligheterna att överklaga,
men vill ändå saxa lite därur samt tillföra vissa kompletteringar. Kompletteringarna
har understruken text i det följande:
Förutom domsluten är detta således ett helt nytt ärende. De synpunkter
Mark- och miljödomstolen lämnat är dock värda att beakta, eftersom vi tror att
man inte kommer att besluta annorlunda nästa gång om man inte har
kompletterande information. Det är därför som kommunen måste be om t ex en
fågelinventering. Det här klargjorde vi genom intensiv kontakt med
beredningsjuristen på Mark-och Miljödomstolen, redan innan överklagandetiden
för deras dom hade gått ut, eftersom vi tänkte överklaga den. Utlåtandet som
nämns ovan om att det blir ett nytt ärende fick oss dock att ändra oss. Vi
meddelade också kommunen våra svar från domstolen och gjorde över huvud
taget allt vi kunde för att få dom att förstå detta, men det var då i början närmast
som att hälla vatten på en gås.
Därefter har kommunen virrat lite fram och tillbaka med detta, vilket vi inte bryr
oss om, vi är trygga med de besked vi fått från Mark- och Miljödomstolen. Vi
har flera gånger undrat över (och t o m överklagat till förvaltningsrätten
kommunens virrande), varför detta inte accepteras helt ut från kommunen.
……………….Vi förstår av Girovinds skrivelse och nu också av Falkenbergs,
att man där i alla fall inte fått detta klart för sig, såvida man inte halsstarrigt
vägrar att acceptera det hela. Därför vill vi slå fast följande:
Hela ärendena för Sallerup 5:10 och för Ulatofta 5:21är alltså nya utom
specifika domslut och ett avslag för vår klagan att alla inte fick yttra sig till
länsstyrelsen. Vad det sistnämnda innebär i praktiken, sett utifrån hur det
är skrivet, har vi redan diskuterat i början av vår tidigare ingivna inlaga.
Huruvida ett ärende kan vara nytt och ändå ha som barlast gamla domslut
kan vi inte heller förstå, men det kommer vi att försöka reda ut i nästa
instans.
Man kan notera i det ena domslutet pluralisformen underinstansernas. Därmed torde även
Länsstyrelsen inkluderas.
Falkenberg talar också om den dåvarande rovfågelinventeringen som inte var tillfyllest. Vad
han avser därmed är oklart för oss. Om det finns en specifik sådan är oklart, och den är inte
heller förnyad, eftersom det kommunen beställt är en rovfågelboinventering, även om
inventeraren sedan sätter annan rubrik på et hela.
Falkenbergs slutsats är, att det inte tillförts ny information från klaganden som föranleder ett
bemötande och hävdar att man rätat ut de frågetecken som Mark- och miljödomstolen hade.
Vi har lämnat in ca 270 sidor text i ärendet med massor av ny information. Falkenberg kan
betrakta detta hur han vill, men vi kan notera att han inte kan bemöta någonting därav med
adekvata upplysningar eller förklaringar, utan väljer att, liksom Girovind, halsstarrigt hålla
kvar vid kommunens ursprungliga synsätt, att allt var klart bara man gjorde en
rovfågel(bo)inventering. Alla våra nya synpunkter har således negligerats utan bemötande. Vi
förutsätter att Rättsenheten tar hänsyn till detta och konstaterar att det därmed är våra
synpunkter som gäller oemotsagda.
Yttrande med anledning av kommunens sammanträdesprotokoll
daterat 2015-03-09 med länsstyrelsens diarienummer 505-256615/6
Kommunen har ändrat sin beslutsformulering. Vi är inte helt på det klara med varför.
Man gör också tillägget att man nu vet att vindkraftverket på Ulatofta 5:21 inte ligger inom
det område som utpekas som möjligt för större vindkraftsetableringar. Detta är ett framsteg,
eftersom man tidigare haft svårt för att erkänna detta och i stället nedvärderat den gällande
policyn som verkningslös. Det senare kan man naturligtvis fortfarande göra, men det kastar
ändå ett ljus över tidigare märkligheter vi upplevt.
Dessutom bidrar man med nya studier som innebär risker för negativa hälsoeffekter mm
Dessa talar i vår förmån. Vi återkommer till dessa i ett annat yttrande.
Vi kan således konstatera att Miljönämnden nu närmast ställer sig på vår sida i denna
handling och man förklarar att man inte kan ändra ärendet nu, med hänsyn till
förvaltningslagen § 27 eftersom det inte kan ske med hänsyn till någon enskild. Vi undrar lite
över detta. Intressenter i ärendet är två företag och ett 20-tal enskilda. De senare har alla
samma åsikt, att verken inte skall byggas. Företagen vill naturlitvis det motsatta. Därmed
uppkommer frågan: Är företagen enskilda personer? Nej, de är aktiebolag! Därför finns det ett
20-tal enskilda som alla vill att verken skall stoppas, och inga enskilda som vill motsatsen.
Slutsatsen borde därmed vara given, stoppa uppförandet av verken!
Man kan naturligtvis fundera över denna omsvängning i miljönämnden, men svaret är ju, att
det varit val och att där nu sitter andra personer i nämnden med bättre möjligheter att begripa
det hela. Därav förstår man också skälen till att man ville ha besluten klara innan den nya
nämnden tillträdde, och därmed kanske också den njugga tilldelningen av tid till oss när vi
begärde sådan, kan förklaras.
Vi vill också meddela att vi genom hörsägen och källforskning förstått, att det krävdes flera
möten på kommunen för att man skulle kunna skicka ärendena till Länsstyrelsen eftersom den
nya nämnden inte ville göra det. Det som fällde avgörandet var, såvitt vi kan förstå, en
förklaring eller kanske ett hot från byggnadsnämnden att man inte kunde göra på annat sätt än
att skicka in det hela, eftersom man redan skickat in från byggnadsnämnden. Det här är
dunkla saker som försiggår över våra huvuden, och det märkliga är att det ofta koncentreras
mot byggnadsnämnden och dess ledamöter och tjänstemän. Såvitt vi kan förstå sitter det där
en konstellation eller enskild person som är beredd att gå långt för att trumfa igenom vindkraft
i kommunen. Vi har i senare skrivelser visat på hur man från denna nämnd genom dess
ordförande misskrediterar våra inlägg som tyckande och vi ser hur man inte ger sina
nämndemän full information på ett lättgripbart sätt genom att skicka ut hela ärendena. Vi har
också samtal med en enskild nämndeman i denna nämnd, som uppenbarligen inte har klart för
sig vad som gäller. Eftersom ärendet gick igenom med en rösts övervikt i denna nämnd blir
således verken godkända på grund av en förvirrad nämndledamot och en ordförande som
betraktar våra inlägg som tyckande. Med hjälp av detta godkännande tvingar man sedan fram
detsamma från Miljönämnden, där man dock hade den goda viljan att agera åtminstone delvis
självständigt.
Vi vill också påpeka att det finns ett flertal reservationer från enskilda ledamöter i de här
ärendena.
Miljönämnden bifogar även sin tjänsteskrivelse från 2015-03-04 vilken vi tidigare
kommenterat. Vi vill därför bara ge följande kommentarer:
Överklagande Girovind angående restriktioner för fladdermöss. Vi ansluter oss helt till
kommunens åsikter i detta och stöder helhjärtat de kraftigare restriktionerna och kommunens
synpunkter på hur länge studier av aktiviteten skall fortgå. Detta är för närvarande det genom
inventering konstaterade, fladdermusrikaste området i Hörby kommun med många arter av
sällsynta och hotade fladdermöss, inte minst barbastellen (mindre än 1000 individ totalt i
Sverige). Därför förtjänar det också ett fullgott skydd mot utarmning.
Överklagande familjen Haraldson. Kommunen skriver: I sin anmälan har man visat att
olägenheter i form av störande ljud eller skuggeffekter inte ska uppkomma. Det är ju lite
tveksamt om så är fallet. Det man från exploatörernas sida försökt visa är att dessa saker
håller sig inom de tids- och andra ramar som anges. Dessutom talar man hela tiden om
medelljudnivåer. Med tanke på vad som händer på andra platser i riket och vad som händer
där (=ingenting) när man påpekar olägenheter så blir vi knappast lugnade. Man har försökt
påtala att vi som bor här har stora byggnader som gör att ett vindkraftverk inte uppfattas som
störande. Den största byggnaden här är en fodersilo på drygt 20 m höjd. De verk man skall
uppföra är i det närmaste 7 gånger så höga. Vi har heller aldrig sett silon röra sig eller blinka,
vilket vindkraftverken gör och den är moltyst dessutom. I bakgrunden ser vi visserligen
Hörbymasten som med sina dryga 320 m är verkligt hög, men inte heller den rör sig eller
låter. Däremot blinkar den, och vi tycker nog att det räcker med ett blinkande objekt här.
Varken silon eller Hörbymasten alstrar rörliga skuggor heller. Det kan också påpekas att
sedan ärendet sist var uppe på Rättsenheten har alla de övriga masterna kring Hörbymasten
plockats ner, varför det nu bara är ett blinkande objekt där , ett steg mot ett bättre förhållande
således, vilket vi inte gärna ser brutet.
Det har också anförts att vi slamrar med maskiner så vi borde tåla lite vindkraftslammer
också. Vi vill i det fallet påpeka att vi är rejält trötta på sådana argument. Det finns en aktiv
bonde inom området och en som har marker utarrenderade, och ingen av dem är särskilt
slamriga. Tvärt om, den utrustning man har följer alla de regler som finns för
ljudbegränsningar. Dessutom är det synnerligen sällsynt att ”våra bönder” håller på hela
nätterna med sina aktiviteter, så som ett vindkraftverk kan göra.
Vårt område är i stället tystare än många andra. Det finns inga större vägar på nära håll, och vi
kan höra alla naturens ljud. Det borde motivera att man i stället använde ljudgränsen 35 dB
här. I framtiden kommer områden med låg ljudnivå att ha ett egenvärde, och vi tänker inte låta
detta förspillas i vårt område. Samma sak gäller nattmörka områden, de blir också en bristvara
i framtiden, och vårt område är ett sådant.
Figur ur ett PM från Hörby kommun som visar på tysta områden i kommunen. Mörk
skraffering är bullernivåer över 40 dB, ljus skraffering är bullernivåer mellan 30 och 40 dB.
De röda ringarna visar på etableringsplatserrna. Kommunen vet således mycket väl att här
råder låg bullernivå, dvs under 30 dB. Ändå vill man förstöra dessa tysta miljöer med
bullrig vindkraft.
Överklagande Ronnie Liljegren m fl.
Angående berördas möjlighet till yttrande: Tja, det visar ju bara att olika klagande bedöms
olika. Vi som sitter i smeten får den njuggaste tilldelningen. Vilka yttranden döljer sig under
”att det inkommit en mängs sypunkter i yttranden från berörda som behövde utredas
ytterligare”? Vi är också lite tveksamma till vad 3GIS yttrande innebär. Skall verket flyttas
något eller…..
Ang. fågelinventeringen och dess beställning. Myndigheten kan inte se att den kunde göras
på annat sätt. Det är märkligt, det vi anfört är, att inventeringen kunde stanna så pass länge
hos exploatören så att han hade tid att, om han så ville, hade möjlighet att påverka dess
innehåll. Det är kommunen som skall beställa och exploatören som skall betala och man skall
se till så att det inte kan vara något tvivel om att rapporten inte kan gå att påverka. En av ”de
våra” har skrivit följande lilla tänkvärda utvidgning i detta fall:
Vi frågar oss hur det överhuvudtaget är möjligt att man tar så lätt på frågan om opartiskhet i
detta sammanhang. Borde det inte ligga i kommunens intresse - om man nu vill ingjuta
förtroende i sina medborgare - att göra sitt yttersta för att försöka eliminera minsta lilla
misstanke om jäv? Hur ska man kunna lita på innehållet i en rapport som skrivits av någon
som exploatören på egen hand både valt ut och bekostat? Självfallet är det exploatörens
skyldighet att bekosta en fågelinventering - det måste ju åligga denne att bevisa
exploateringens ringa påverkan på omgivningen. Beställer gör exploatören däremot hos
kommunen som ansvarar för att upphandla en väl ansedd och kompetent konsult för
uppdraget, samt att delge resultatet till alla inblandade när det står klart. Är detta
förfaringssätt så väldigt svårt? I sin policy efterlyser SOF också en bättre metod för att
undvika misstankar om otillbörlig påverkan.
När det gäller vem som skall betala har vi inte åberopat att kommunen skall göra det. Tvärt
om, där är vi rörande överens om att det är exploatören. Vi sammanfattar bara hur vi
uppfattade detta och ställer oss undrande till varför kommunen överklagade. Det blir knappast
klarare av den fortsatta skrivningen. Om nu ”dåvarande samhällsbyggnadschefen som också
var jurist tolkade det som att byggnadsnämnden inte kunde bli skyldig att beställa och betala.
Därför överklagades också detta beslut.” varför överklagade man då? Och vad var det för
ändring man talar om som inte blev helt tydlig? Vi är ganska förvirrade numera av alla
turerna, men det verkar som om den förvirringen också finns i kommunens led.
Vid nuvarande prövningen har det behandlats som nya ärenden. Ja, fattas bara annat
eftersom det är nya ärenden. ”Men man kan inte ålägga exploatörerna att inkomma med nya
handlingar” hette det. Gentemot dessa vill man således visa ansvar och inte ställa några
orimliga krav. Mot oss däremot visades inte samma välvilja. Tre dagar extra fick vi (en helg),
inte en dag mera.
De handlingar som funnits tillgängliga på hemsidan är de som bedömts relevanta för att kunna
lämna yttranden i ärendena. Möjligheten finns alltid att besöka….. Ja, fast inte direkt på vår
tilldelade extratid.
Kungörelsen som försvann visar bara på vilken oreda som gäller i Hörby kommun. Vi förstår
att det blir så, eftersom man är underbemannade, så vi struntar i att bråka om detta mera just
nu. Vi kan bara konstatera att det är ett symptom på ett större problem.
Till detta problem hör också att man lade ut den ratade samrådshandlingen med kartan som
skulle ingått i en nya vindkraftspolicyn. Det vore intressant att studera detta problem närmare
och se vem som bestämde att den skulle läggas ut och få en riktig förklaring till varför och
också varför den inte åtföljdes av en liten förklaring. Såvitt vi kan se är den redan använd av
en exploatör utöver ”våra”, dock har väl denne inte kommit upp i Länsstyrelsen eftersom hans
exploateringsförslag avslogs, men det gör han säkert så småningom.
Yttrandet från SKOF. Om man är beredd att belysa det hela från alla sidor, hade det väl inte
varit så jättesvårt att begära ett nytt yttrande i anslutning till det nya ärendet. Eller är det
kanske så att det gjorts och att resultatet talar emot kommun och exploatör och därför inte
offentliggörs? Vi vet ungefär vad SKOF tycker i frågan via det gamla yttrandet i och för sig,
och det är inte något som är positivt för möjligheterna att etablera vindkraft i Hörby kommun.
Fågelboinventeringen har vi plockat sönder och samman. Vi har visat på en helt inkompetent
diskussion från inventeraren och vi vill ifrågasätta både metod, antal besök och redovisning.
Det finns grava bevis som talar mot inventeringen, men dessa förs inte fram i ljuset.
Myndigheterna har ingen kännedom om inventering i Bönhult heller, och det har kanske
ingen, men vi har påpekat att ”vår” inventerare redovisat fågelfynd från Bönhult vid en
tidpunkt då han rimligen inte kunde vara där om han inte har extraordinära egenskaper.
Kanske man kunde bett oss om en närmare redovisning för att få klarhet. Ett annat fel i
inventerarens tidsangivelser redovisar kommunen, eftersom inventeraren sagt sig vara både i
Ormastorp och Sallerup samtidigt. Detta fick han tillfälle att rätta, och av rättelserna ser vi att
han använder ca 45 minuter på transport mellan de olika områdena, något som verkar helt
rimligt. Det talar mot att han har extraordinära egenskaper och i stället antingen är extremt
slarvig eller bluffar helt med tiden. Ser man till hur redovisningen utformats, så verkar det
förstnämnda vara det mest troliga.
Kommunen negligerar våra påpekanden om fågel(bo)undersökningen och godtar den rätt
över. Det verkar helt befängt i våra ögon. Med argument från skånska slätten får
exploatörerna frisedel att sätta upp vindkraftverk i ett småbrutet gammaldags bondelandskap i
Mellanbygden. Ni må förstå att detta inte kan få passera. Gladans villkor är satta av EU och
inte av någon vindkraftsexploatör eller deras omhuldade Vindval, och även om reglerna är
luddiga så torde det vara möjligt att föra upp hela denna problematik på EU-nivå, och det är
vad som kommer att ske om inte detta beaktas av svenska instanser.
Ronnie Liljegren som ombud för en hel grupp människor här ute enligt inlämnade fullmakter.