TJÄNSTESKRIVELSE - Nykvarns kommun

Transcription

TJÄNSTESKRIVELSE - Nykvarns kommun
TJÄNSTESKRIVELSE
2015-09-15
Stefan Sköldén
Mark-exploateringsingenjör
Telefon 08 555 010 74
[email protected]
Exploateringsavtal
Kungsbro 1:1, OKQ8
KS/2015:330
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna exploateringsavtal med OK-Q8 AB avseende genomförande av detaljplan
för Kungsbro 1:1
2. Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att underteckna exploateringsavtalet
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Ärendet
Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att tillskapa en bensinmack samt en restaurang
vid E 20. För att uppnå ett ändamålsenligt genomförande av detaljplanen har förvaltningen
tagit fram ett förslag till exploateringsavtal med OK-Q8.
Avtalet reglerar bl a anläggandet av en gång- och cykelväg norr om planområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-15
Exploateringsavtal 2015-09-15
Ekonomiska konsekvenser
Den planerade byggnationen innebär inga investerings- eller driftskostnader för kommunen.
Anslutningen till det kommunala va-nätet sker enligt taxa.
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
1(2)
En separat gång- och cykelväg till området innebär att barn och ungdomar på ett relativt
säkert sätt kan ta sig till anläggningen.
Ola Edström
Kommundirektör
Bengt Andersson
Samhällsbyggnadschef
TJÄNSTESKRIVELSE
Barnkonventionskonsekvenser
Beslutet expedieras till
Akten
Mark- och exploateringsingenjören
Trafikingenjören
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
2(2)
2015-09-15
1 (2)
Exploateringsavtal
Mellan Nykvarns kommun (org.nr. 212000-2999), 155 80 Nykvarn, nedan kallad
kommunen
och
OK-Q8 AB (org.nr. 556027-3244 ), Box 23 900, 104 35 Stockholm, nedan kallad
exploatören, träffas följande avtal om exploatering inom fastigheten Kungsbro 1:1.
Exploatörens kontaktperson är Martin Östin. Kommunens kontaktperson är Stefan Sköldén.
Exploateringen ska utföras i enlighet med förslag till ”Detaljplan för Kungsbro 1:1 OKQ8”.
1. Förutsättningar
Parterna förutsätter att
• ovannämnda detaljplan antas av kommunfullmäktige senast 2015-12-31 genom beslut
som vinner laga kraft
• kommunfullmäktige godkänner detta avtal senast 2015-12-31 genom beslut som vinner
laga kraft
Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt
till ersättning för någondera parten.
2. Anläggningar inom kvartersmark
Exploatören ansvarar för samtliga arbeten inom kvartersmark och dessa ska utföras i enlighet
med den antagna detaljplanen. Arbetena påbörjas efter det att ovanstående förutsättningar
uppfyllts.
3. Gång- och cykelväg
Exploatören ska anlägga och bekosta en gång- och cykelväg (gc-väg) omedelbart norr om
planområdet i enlighet med detaljplanens illustrationskarta.
Exploatören ska även anlägga och bekosta en överfart över väg 509 för att ansluta till befintlig
gång- och cykelväg väster om v. 509.
Då anläggningarna ligger inom Trafikverkets vägområde måste en överenskommelse träffas
mellan exploatören och Trafikverket om utförande samt framtida drift- och underhåll av gcvägen samt överfarten. I det fall som Trafikverket vill teckna ett genomförandeavtal med
kommunen om detta, ska exploatören iträda sig kommunens samtliga skyldigheter enligt
genomförandeavtalet.
2015-09-15
2 (2)
4. Vatten och avlopp
Planområdet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet vid gränsen till fastigheten
Vänstra 2:2, ca 300 meter öster om planområdet. Ett avtal ska tecknas mellan exploatören och
kommunens va-enhet om villkoren för anslutningen.
5. Dagvatten
Dagvatten ska hanteras lokalt inom planområdet. Samråd ska ske med Trafikverket om
dagvatten ska ledas till befintliga vägdiken.
6. Infartsförbud
Parterna är överens om att infarten i planområdets västra del enbart får användas som infart av
trafik som kommer söderifrån. Någon utfart via denna anslutning får inte ske.
7. Fornminnen
En äldre landsväg har passerat genom planområdet och exploatören har åtagit sig att markera
denna väg genom att använda ett avvikande material för att markera var denna väg har gått.
Exploatören ska bekosta skyltar för att informera om fornminnen inom planområdet.
Innehållet i informationen tas fram av antikvariska myndigheter men förmedlas av
kommunen.
8. Överlåtelse av avtal
Parterna får ej överlåta detta avtal på annan, utan den andra partens skriftliga godkännande.
9. Tvist
Tvist mellan kommunen och exploatören med anledning av detta avtal avgörs i allmän
domstol.
10. Tillägg och ändringar
Tillägg och ändringar till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av bägge parter för
att vara giltiga.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Nykvarn den
Stockholm den
För Nykvarns kommun
För OKQ8 AB
……………………………
………………………………..