Kallelse - Kalmar kommun

Comments

Transcription

Kallelse - Kalmar kommun
Kallelse
sid. 1
till sammanträde
2015-10-21
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare
kallas till sammanträde
Tid:
Onsdagen den 21 oktober. Vi börjar med en studieresa i södra
kommundelen för att titta på aktuella projekt. Avresa från Stortorget
09.00. Gemensam lunch kl 12.00. Sammanträdet börjar 13.00.
Plats:
Södermöre kommundelsnämnds sammanträdesrum
Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträdet skall meddelas samhällsbyggnadskontoret tfn 45 03 71så att
ersättare kan kallas.
Monica Helgesson
Mattias Adolfson har gruppmöte i sammanträdesrummet Getingen, kl 08.00-09.00 onsdagen den
21oktober.
Jonas Lövgren har gruppmöte i sammanträdesrummet Gathörnet, kl 07.30-09.00 onsdagen den 21
oktober.
Se nämndens hemsida: www.kalmar.se/sbn
Föredragningslista
Formella ärenden
Punkt 1
Ändringar och godkännande av föredragningslista.
Punkt 2
Val av protokollsjusterare.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20151021\Kallelse 2015-10-21.docx
Samhällsbyggnadsnämnden
2
2015-10-21
Medborgarförslag
Punkt 3
Handläggare: Emma Andersson
Dnr: 2015-4319
Ärende:
Medborgarförslag – Strövstig längs stranden på Norra Ängö
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-09-30, BILAGA §
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna
samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-09-30 som svar på
medborgarförslaget.
Punkt 4
Handläggare: Helén Nordin
Dnr: 2015-4266
Ärende:
Medborgarförslag – Plantering av buskträd vid Svensknabbevägen
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-09-30, BILAGA §
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna
samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-09-30 som svar på
medborgarförslaget.
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-10-21
3
Informationsärenden
Punkt 5
Ärende:
Information om aktuella ärenden m m
a) Ny gestaltning rondell Trädgårdsgatan/Norra vägen, Helén Nordin.
b) Projekten på park- och infrastrukturenheten, redovisning av Carl-Fredrik
Nelson.
c) Information Södra staden, Hanna Dahmberg.
d) Budgetinformation, Victoria Schön Månsson.
e) Förvaltningschefen informerar, redovisning tomtkön, prioriteringslistan
m.m.
Samhällsbyggnadsnämnden
4
2015-10-21
Administrativa ärenden
Punkt 6
Handläggare: Victoria Schön Månsson
Ärende:
Ekonomisk redovisning, jan – sep 2015
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets redovisning 2015-09-xx, BILAGA §
Skickas ut separat.
Förslag till beslut:
Den ekonomiska redovisningen godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Punkt 7
Ärende:
Förslag till sammanträdesplan för samhällsbyggnadsnämnden
2016
Handling:
Förslag till sammanträdesplan 2015-10-01, BILAGA §
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till sammanträdesplan
för 2016.
Punkt 8
Handläggare: Rebecka Persson
Dnr: 2015-3854
Ärende:
Remiss från Regeringskansliet, Näringsdepartementet – En ny
regional planering – ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning, slutbetänkande från
bostadsplaneringskommittén (SOU 2015:59)
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-21, BILAGA §
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner kontorets yttrande och föreslår
kommunstyrelsen att anta det och översända det till
Näringsdepartementet såsom kommunens remissvar.
Samhällsbyggnadsnämnden
Punkt 9
5
2015-10-21
Handläggare: Kerstin Parker
Dnr: 2015-4906
Ärende:
Remiss – Handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda
Kalmarbor – 2016-2020
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-02, BILAGA §
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden antar kontorets yttrande och översänder
det såsom svar på remissen.
Samhällsbyggnadsnämnden
Punkt 10
6
2015-10-21
Handläggare: Emil Stille
Dnr: 2015-4160
Ärende:
Förslag till ändrad taxa för planbesked (PBL 5 kap 2-5 §),
komplettering till befintlig taxa
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-08-31, BILAGA §
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att för
planbesked inkomna från och med 2016-01-01 tillämpas en differentierad
avgift för planbesked enligt kriterier i samhällsbyggnadskontorets yttrande
2015-08-31.
Punkt 11
Handläggare: Emil Stille
Dnr: 2015-5155
Ärende:
Förslag till ändrad taxa för planavgift (PBL 12 kap 9-11 §),
komplettering till befintlig taxa
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-05, BILAGA §
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att för
bygglov där planavgift ska tas ut, inkomna från och med 2016-01-01,
tillämpas en differentierad planfaktor (PF) enligt kriterier i
samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-05.
Samhällsbyggnadsnämnden
7
2015-10-21
Planärenden
Punkt 12
Handläggare: Ian Cortes
Dnr: 2013-4366
Ärende:
Detaljplan för del av Norrliden 2:13, Förskolan, Kalmar
kommun
Beskrivning:
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för byggnation av en ny
förskola på del av fastigheten Norrliden 2:13. Den norra delen av planområdet
avsedd för angöring/parkering, planläggs som kvartersmark och ska i första
hand användas av förskoleverksamheten. Planen möjliggör också en samlad
fördröjningsanläggning för dagvatten nordost om förskolan. Till området hör
även en platsbildning som på sikt kommer att forma ett centralt läge i
stadsdelen och bli en förstärkning av anknytningen i väst- östlig riktning.
Planen innebär bl.a. att parkmark tas i anspråk för bebyggelse.
Senast på nämnden:
2015-06-17, samrådsbeslut.
Handling:
Samrådsredogörelse 2015-10-21.
Förslag till detaljplan senast reviderad 2015-10-21.
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen som
kommunens och beslutar att ställa ut det 2015-10-21 reviderade
planförslaget för granskning.
Samhällsbyggnadsnämnden
Punkt 13
8
2015-10-21
Handläggare: Eleonor Karlsson
Dnr: 2011-2138
Ärende:
Detaljplan för Ljungby 16:236 m.fl. fastigheter i Ljungbyholm,
Kalmar kommun
Beskrivning:
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ny bostadsbebyggelse på del av
fastigheten Ljungby 16:236 och fastigheten Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm.
Med bostadsbebyggelse avses enfamiljsbostäder såsom friliggande villor
och/eller parhus. Den nya bebyggelsen ska till struktur och utformning ta
tillvara platsens karaktär och förutsättningar. Exempelvis ska tomtstorlekarna
vara väl tilltagna för att värna områdets öppenhet och lantliga karaktär.
Dagvatten kommer att hanteras lokalt. Detaljplanen syftar till att säkerställa de
ytor och de strukturer som krävs för att möjliggöra omhändertagandet av
dagvatten. I den södra delen av Ljungbyholm finns idag inga lekplatser. Då
antalet barnfamiljer förväntas äka med planens genomförande ska det i
detaljplanens område ges utrymme att anlägga en allmänt tillgänglig lekplats.
Planens syfte är också att förbereda för ett kommunalt övertagande av
Mörevägen. Planområdet omfattar därför Mörevägen fram till cirkulationen i
söder.
Senast på nämnden:
2015-04-23, samrådsbeslut.
Handling:
Samrådsredogörelse 2015-06-09.
Förslag till detaljplan senast reviderad 2015-10-xx.
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen som
kommunens och beslutar att ställa ut det 2015-10-xx reviderade
planförslaget för granskning.
Samhällsbyggnadsnämnden
Punkt 14
9
2015-10-21
Handläggare: Emil Stille
Dnr: 2015-4949
Ärende:
Detaljplan för Västerslät 9:17 mfl fastigheter, Fjölebro etapp 4,
norra delen, Kalmar kommun
Beskrivning:
Planens syfte är att bygga vidare Fjölebro söderut med en småskalig stadsmiljö
och därmed stärka kopplingen mellan Lindsdal och Kalmar.
Handling:
Förslag till detaljplan 2015-10-21.
Förslag till beslut:
Kommunens bedömning är att genomförandet av detaljplanen inte kan
antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning erfordras.
Förslaget till detaljplan godkänns för samråd.
Samhällsbyggnadsnämnden
10
2015-10-21
Park- och infrastrukturenheten
Punkt 15
Handläggare: Helén Nordin
Dnr: 2015-4269
Ärende:
Motion – Plantering av träd vid Ängöleden
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-02, BILAGA §
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden antar kontorets yttrande som sitt och föreslår
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden
11
2015-10-21
Bygglovärenden
Punkt 16
Handläggare: Catrin Thörnvall
Dnr: 2015-4635
Fastighet:
Fastighetens adress:
Sökande:
Ärende:
Valnötsträdet 10
Slottsvägen 3f
Glebes Fastighets AB
Ändrad användning, från kontor till bostäder (6 lägenheter)
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-09-25, BILAGA §
Förslag till beslut:
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
Avsteg från tillgänglighetskravet att balkonger ska vara tillgängliga
medges med stöd av 8 kap 7 § plan- och bygglagen med hänvisning till
byggnadens kulturhistoriska värde och krav på förvanskningsförbud och
varsamhetskrav.
Punkt 17
Handläggare: Catrin Thörnvall
Dnr: 2015-4234
Fastighet:
Fastighetens adress:
Sökande:
Ärende:
Vantet 4
Ängö Hamngata 21
Sigfridsson, Pär
Tillbyggnad av flerbostadshus med ny takkupa
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-09-24, BILAGA §
Förslag till beslut:
Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen då åtgärden
strider mot detaljplanen avseende byggnadshöjd och antal våningar.
Punkt 18
Handläggare: Torbjörn Ziegler
Dnr: 2015-3580
Fastighet:
Fastighetens adress:
Sökande:
Ärende:
Gösbäck 4:1
Gösbäck 310
Rasmus Hallberg och Nicole Smedjebrink
Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-09-30, BILAGA §
Förslag till beslut:
Negativt förhandsbesked ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen
för nybyggnad av enbostadshus, då marken anses ur allmän synpunkt inte
lämplig för ändamålet.
Samhällsbyggnadsnämnden
Punkt 19
12
2015-10-21
Handläggare: Martin Jältås
Dnr: 2015-4125
Fastighet:
Fastighetens adress:
Sökande:
Ärende:
Flakö 1:1
Flakö Gård 401
Johansson, Berit
Nybyggnad av enbostadshus samt eldstad
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-02, BILAGA §
Förslag till beslut:
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Samhällsbyggnadsnämnden
13
2015-10-21
Miljöärenden
Punkt 20
Handläggare: Carl-Johan Fredriksson
Dnr: 2014-4623
Fastighet:
Företag:
Ärende:
Igelösa 10:36
Andersson, Mats
Yttrande i tillståndsärende enligt 9 kap. miljöbalken
Ändring av villkor i tillstånd (lst dnr: 551-6326-14)
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-06, BILAGA §
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker att en ändring av villkor nummer
7 kan ske enligt Mats Anderssons förslag.
Punkt 21
Handläggare: Mikael Nilsson
Dnr: 2015-0500
Ärende:
Riktlinjer för oljeavskiljare i Kalmar kommun
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets förslag till riktlinjer för oljeavskiljare i Kalmar
kommun, BILAGA §
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för
oljeavskiljare i Kalmar kommun.
Punkt 22
Handläggare: Mikael Nilsson
Dnr: 2012-0473
Ärende:
Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun, revidering
(ursprungligen antagna av nämnden 22 december 2011
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets förslag till riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar
komun, rev 2015-10-21 BILAGA §
Förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för
fordonstvätt i Kalmar kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-10-21
Punkt 23
Ärende:
Beslut från länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen m fl
Handling:
Sjövillan 2, nybyggnad enbostadshus, mark- och miljödomstolens dom, överklagandet
avslås.
Sjövillan 3, nybyggnad enbostadshus, mark- och miljödomstolens dom, överklagandet
avslås.
Tillstånd till användning av metallsökare enligt kulturmiljölagen, kammarrättens dom,
avskriver/avslår överklagande gällande Lindö/länsstyrelsens avslagsbeslut fastställs.
Punkt 24
Ärende:
a)
b)
c)
d)
e)
Anmälan av avslutade förrättningar och beslut från lantmäterimyndigheten.
Anmälan av delegationsbeslut under tiden 2015-09-16--2015-10-12.
Anmälan av beslut om bostadsanpassningsbidrag.
Anmälan av tillsyner på serviceförvaltningen.
Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner m m.
14