Minnesanteckningar 150616 - E

Transcription

Minnesanteckningar 150616 - E
Minnesanteckningar
Datum
Dnr
2015-06-17
1 31 679330-14/9533
Minnesanteckningar från Förvaltningsforum möte nr 7
Tid: 16 juni 2015 kl 13.00-16.00
Var: E-legitimationsnämnden
Närvarande:
Bengt Bäverman och Ann-Charlott Montero Chea, Arbetsförmedlingen
Anna Fors och Peter Sahlin, Försäkringskassan
Magnus Eriksson, Kronofogdemyndigheten
Patrik Florén, Lantmäteriet
Praveen Sirikumara och Gabriel Andersson, Pensionsmyndigheten
Helena Grahn och Jan Sjösten, Skatteverket
Marcus Fredriksson, Transportstyrelsen
Stig Jönsson, Eva Ekenberg, Nils Fjelkegård, Eva Sartorius, Martin Lindström, Lena
Segerhammar-Pusic, E-legitimationsnämnden
Förhinder:
Magnus Forssmark och Sven Granlund, Bolagsverket
Mats Svärdsudd, Försäkringskassan
Lars-Olof Kangas, Kammarkollegiet
Christian Oswaldson, Lantmäteriet
Magnus Karlsson, Pensionsmyndigheten
Fredrik Jensen, Rekryteringsmyndigheten
Lillemor Ehrner och Ulf Kjellin, Skatteverket
Ulf Palmgren, SKL
Johan Eriksson, Transportstyrelsen
1. Status i arbetet med Svensk e-legitimation
Information om följande punkter Intressentmötet med bankerna den 10 juni där 15 myndigheter deltog.
Jordbruksverket och Trafikverket är på gång att ansluta till Svensk e-legitimation.
www.elegnamnden.se
Postadress
171 94 SOLNA
Besöksadress
Korta gatan 10
Telefon växel
010-574 21 00
E-postadress
[email protected]
1(3)
Minnesanteckningar
Datum
Dnr
2015-06-17
1 31 679330-14/9533
Tilldelningsbeslut har tagits kring intygskonverteringstjänst.
2. Statusrapport från undergrupperna
Se PP-presentation.
SLO (Singel logout) diskuterades hur det är tänkt att fungera. Behov av detta
finns bl.a. hos verksamt.se och Mina Meddelande. Nämnden ställer en förfrågan
kring intresset att bilda en arbetsgrupp kring frågan. Ett lämpligt angreppssätt kan
vara att hitta ett pilotprojekt.
Ett nytt möte med teknik- och säkerhetsgruppen kommer sättas upp efter
sommaren.
3. Presentation av granskningsprocessen utfärdare/leverantör av Svensk elegitimation
Se PP-presentationen.
Frågor ställdes gällande tidsaspekten för acceptanstest gällande aktivering efter
anslutning.
4. Utse delegater från Förvaltningsforum att följa granskningsgruppens arbete
Förvaltningsforum har möjlighet att utse representanter som kan följa arbetet med
granskning av utfärdare och leverantörer vilket ger Förvaltningsforum möjlighet
att få insyn i granskningsarbetet. Försäkringskassan och Skatteverket anmälde
potentiella delegater. Nämnden kommer att ta fram en lämplig profilbeskrivning
till nästa möte och punkten tas upp på kommande möte. Tanken är att
delegaterna utses på ett år i taget.
5. Genomgång av remissversionen av tilläggsavtalen för övergångstjänsten
Se PP-presentationen.
Nämnden kommer att gå ut med en informell remiss inom kort för att inhämta
synpunkter genom publicering på nämndens hemsida. med möjlighet att inkomma
med synpunkter helst innan den 15 augusti 2015.
6. Information om arbetet med underskriftstjänsten
Se PP-presentation.
2(3)
Minnesanteckningar
Datum
Dnr
2015-06-17
1 31 679330-14/9533
Det framfördes också att det finns behov att även kunna testa underskriftstjänsten
innan eget avrop. Nämnden återkommer i denna fråga.
7. Incidenthantering
Incidentmallen
Skatteverket har tittat på den mall som finns för inrapportering av incidenter för
att komma med förbättringsförslag. Det saknas en processbeskrivning som bör
följa med mallen samt vilka typer av incidenter som ska rapporteras. Lantmäteriet
tog upp att giltighetstiden för certifikatet på en av nämndens tillhandahållare av
test-IDP:er hade utgått, vilket bör klassas som en incident.
8. Kapacitetsplanering i federationen
Prognosmallen – genomgång
Lantmäteriet har testat att fylla i prognosmallen och ser inga svårigheter med
själva mallen men att uppskatta kommande års förbrukning är inte helt lätt.
Nämnden informerade att de myndigheter som är anslutna ska göra sina
prognoser enligt mallen och inkomma med dessa senast den 1 september.
9. Utvecklingsplan och ändringshantering
Information om arbetet med förändringar i regelverket
Se PP-presentationen.
10. Övriga frågor
Datum för höstens sammanträden beslutades till följande:
3 september kl 09.00-12.00
Punkter till detta möte är:
- Presentation av testscenarier och testmiljöer
- Genomgång kring hur respektive myndighet ligger till i sina anslutningsplaner
och avrop kring underskriftstjänst
- Genomgång förändringar i Regelverk 1.3 inkl. tekniskt ramverk
22 oktober kl 09.00-12.00
1 december kl 09.00-12.00
Önskemål om att göra mötena digitala togs upp och Nämnden undersöker den
möjligheten till kommande möten.
3(3)

Similar documents