0600 Tjänsteskrivelse 2015-08-10 Närvarorätt för politiska

Transcription

0600 Tjänsteskrivelse 2015-08-10 Närvarorätt för politiska
TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)
2015-08-10
Tekniska nämnden
Dnr Ten 2015/451
Närvarorätt för politiska sekreterare vid tekniska nämndens
arbetsutskott
Förslag till beslut
Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1.
Tekniska nämnden beviljar närvarorätt för politiska sekreterare i nämndens
utskott.
2.
Endast de politiska sekreterare som tillhör partier som är representerade i
utskottet får närvara.
3.
Politiska sekreterare får inte rätt att få sin mening antecknad i anteckningar
eller protokoll.
Ärendet i korthet
Tekniska nämndens ordförande har givit bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att
utreda om det är möjligt för de politiska sekreterarna att närvara vid nämndens
arbetsutskott. Kommunallagen och reglementet för tekniska nämnden ger nämnden
stor handlingsfrihet avseende utformningen av nämndens utskott och förvaltningen
bedömer därför att det är möjligt att ge politiska sekreterare närvarorätt.
Handlingar
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-10
Ekonomiska konsekvenser
Eftersom politiska sekreterare får månadslön precis som kommunens tjänstemän i
övrigt har de inte rätt till sammanträdesersättning för att de närvarar vid arbetsutskottet.
Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör
Nina Karlsson
Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd
Expedieras till
Akten
Politiska sekreterare i Järfälla kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
Avd. Kvalitet & verksamhetsstöd
Johan Malm, Nämndsekreterare/utredare
Telefon: 08-580 289 63 (direkt)
Fax: 08-580 193 17
Besöksadress: Riddarplatsen 5
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Plusgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

Similar documents